│yaU ko p`vaasa ko daOrana p`diSa-t pavar pa^[MT p`stuit kI slaa[D\sa┤

┼┼