p`kRit AaOr pyaa-varNa

vaRxa : iBanna doSa–iBanna prmpraeM 

igarISa BaMDarI

jaba sao manauYya nao QartI pr janma ilayaa¸ ]sako mana maoM vanaspit ko p`it ek ivaSaoYa maaoh¸ AakYa-Na AaOr Eawa qaI.  ibanaa iksaI karNa poD, yaa JaaiD,yaaM kaTnaa na isaf- ek ApraQa maanaa jaata qaa¸ bailk ek inad-ya AasqaahIna kaya- BaI.

ilaiKt [ithasa maoM cacaa- hO ik jaUilayasa saIjar ko samaya pUra yaUraop A%yaMt Ganao vanaaoM sao Zka qaa.  caar saaO saala pScaat¸ mahana raomana sama`aT jaUilayana nao vana saMpda kao raomana saama`ajya kI sabasao AmaUlya inaiQa batayaa qaa.  ]sako rajya maooM tao isqait yah qaI ik Agar kao[- vaRxa yaa paOQaa kumhlaayaa idKayaI do jaata qaa¸ tao rahgaIr icallaa–icallaakr saba laaogaaoM ka Qyaana AakiYa-t krto qao.  panaI kI baailTyaaM DalaI jaatI qaIM¸ poD, ko svaasqya ko ilae p`aqa-naa kI jaatI qaIÑ  eosaa ivaSvaasa qaa ik vanaspit jaIvana yau@t hO AaOr saRiYT ka ek mah%vapUNa- AMga.  ]%trI AmarIkI rOD [MiDyana laaogaaoM ka tao vanaspit AaOr p`kRit p`oma AiWtIya hO.

                     
vaRxa pUjanao kI prMpra
ifjaI WIp samaUh ko yausaavaa WIp ko naagairk naairyala kao taoD,to samaya naairyala kao saMbaaoiQat krto hue khto qao¸ "mauJao Aa&a dao ik maOM ApnaI xauQaa imaTa}M."  , , , , saomala ko vaRxa saaro AfrIka maoM piva~ maanao jaato qao.  Baart maoM BaI vaRxaaoM ka pUjanao kI prMpra hO.  tulasaI ko saaqa tao BaartIya maanasa kI ivaSaoYa inaYza hO.  laxmaI yaa $i@maNaI sva$pa tulasaI ka ivaiQavat Saailaga`ama sao paiNaga`hNa prMpra maoM kalaaMtr sao samaaiht hO.  inaiScat hO ik BaartIya manaIYaI tulasaI ko kITaNau naaSak va svaasqyavaQa-k gauNaaoM sao piricat qao¸ AaOr tulasaI ko saMrxaNa ko ilae [sa ivaQaana kI rcanaa kI gayaI qaIM. 

                  
gaBa-vatI s~I kI trh sammaana
mala@ka maoM laaOMga kI lataAaoM maoM jaba puYp laganao lagato hOM¸ tba ]nakao vahI sammaana¸ Aadr AaOr saMrxaNa idyaa jaata hO jaao gaBa-vatI maihlaaAaoM kao.  yah maanaa jaata hO ik yah puYpvaoiYTt lataeM Aba gaBa-vatI hOM.  [nako saamanao Saaorgaula¸ Aigna va toja raoSanaI krnaa sa#t manaa haota hO.  jaavaa maoM caavala kI fsala kao BaI pkato samaya tk vahI sammaana idyaa jaata hO.

caIna maoM maRtkaoM kI kba`aoM ko }pr poD, lagaanao ka irvaaja hjaaraoM saala puranaa hO.  yah maanaa jaata hO ik poD,aoM ka ivastar AaOr ]naka sahnaSaIla vyai>%va maRtk kI Aa%maa kao SaaMit phuMcaaegaa AaOr ]sao Sai> p`dana krogaa

vaRxa sao Anaumait 

saumaa~a maoM tao poD, kaTnao sao phlao ]sa poD, kI Aa&a laonao ka ivaQaana qaa.  iksaI poD, kao kaTnao sao phlao kaTnaovaalaa kulhaD,I ]zanao sao phlao kao saMbaaoiQat krto hue khta qaa¸

"vaRxa saunaao.  maOM tumhoM nahIM kaTta pr @yaa k$M maOM majabaUr hMU.  sarkar ka hu@ma hO ik tumhoM kaTkr saD,k banaanao ka rasta saaf ikyaa jaae.  mauJao xamaa kroM maoro ima~¸ maoro rxak  , , , , Ñ"

 , , , , ifr tao eosaa BaI haonao lagaa ik Agar kao[- jaMgala ka ihssaa saaf krnao kI AavaSyak pD,I tao laaoga JaUzmaUz hI ek kagaja kao Kaola laoto qao AaOr pZ,naa Sau$ krto qao¸ "@yaa kroM jaMgala ko vaRxaaoM.  Dca sarkar ka hu@ma hO ik jaMgala kao saaf ikyaa jaae  , , , , Ait SaIGa`.  Agar maOM tumhoM saaf nahIM krta hMU tao mauJao saUlaI pr caZ,a idyaa jaaegaa  , , , , ."

jaIvana EaMRKlaa AaOr poD,
poD,aoM AaOr vanaspityaaoM ko p`it p`oma AaOr Eawa kao maa~ AMQaivaSvaasa maananaa ]icat nahIM.  maanava nao Apnao AaivaBaa-va ko samaya sao hI doK ilayaa qaa ik saMpUNa- saRiYT ek jaMjaIr hO¸ ijasakI kiD,yaaM hO manauYya¸ pSau–pxaI¸ vanaspit¸ naidyaaM¸ pva-t AaOr Anya saBaI vastueM jaao p`kRit maoM ivaVmaana hOM.

[sa ivacaar kao Qa@ka lagaa sa~hvaIM SatabdI maoM AaOVaoigak ËaMit ko janma sao.  jahaM [sa ËaMit nao manauYya kao tknaIkI &ana AaOr Sai@t ]plabQa krayaI¸ vahIM ]sako mana sao p`kRit ko p`it Eawa AaOr Aadr kI Baavanaa kao BaI kma kr idyaa.  QaIro–QaIro –– jaOsao–jaOsao tqaakiqat saByata ka ivakasa huAa¸ vana AaOr vanaspit maa~ daohna ka saaQana bana gayaI.  Aaja hala yah hO ik vana p`aya: lauPt hao gayao hOM¸ hjaaraoM p`kar kI vanaspityaaM sada ko ilae samaaPt hao gayaIM hOM¸ AaOr vana AaOr jaIvana sao saMbaMiQat jaIva–p`NaalaI baurI trh Ast–vyast hao gayaI hOM  , , , .  fla hO AnaavaRiYT¸ AitvaRiYT¸ maaOsamaaoM ka badlaava¸ BaUsKlana¸ roigastanaaoM ka baZ,naa Aaid. 

 , , , AaSaa hO ik manauYya ApnaI 'saByata' ka labaada ]tar fOkogaa AaOr Apnao pUva-jaaoM kI gaaOrvamaya prMpra kao ifr sao Apnaaegaa¸ taik vana AaOr vanaspityaaM jaIvana p`NaalaI kao ifr sao saucaa$ $p sao sqaaipt kr sakoM.