piriSaYT — saMdBa- ga`Mqa ³1´

[sa jaala sqala kao tOyaar krnao maoM Anaok  p~aoM¸ pi~kaAaoM AaOr pustkaoM kI sahayata laI gayaI hO. pazkaoM kI sauivaQaa ko ilayao tqaa p`kaSakaoMM va rcanaakaraoM ko p`it Apnaa AaBaar p`kT krto hue samast saMdBa- saamaga`I kao hma yahaM saUcaIbaw $p sao p`kaiSat kr rho hOM.  
rcanaa 

saMdBa- pustk

p`kaSak
AnaugaIt  – Da^ maaohna AvasqaI hlacala ko pMK santaoYa ip`nTsa-, 
42À6, javaahrlaala naoh$ raoD 
[laahabaad 
AmaRta p`Itma kI khanaI

yao khainayaaM 
jaao khainayaaM nahIM hOM 

ihnd pakoT bau@sa p`a[vaoT ilaimaToD
idlaSaad gaaDo-na¸ jaITI raoD ³Saahdra´
idllaI
110032

A$MQatI  smaRitklaSa ihnd pakoT bau@sa p``[vaoT ilaimaToD
jaI TI raoD¸ idlaSaad gaaDo-na
nayaI idllaI –
100095
AaiKrI JaUz – gaulaabadasa ba`aokr kadMibanaI 
³idsambar
1980´
ihndustana Ta[msa ilaimaToD
18–20 kstUrbaa gaaMQaI maaga- 
nayaI idllaI
110001
Aad`a- – maaohna rakoSa maaohna rakoSa – p`itinaiQa khainayaaM  rajakmala p`kaSana
1 baI¸ naotajaI sauBaaYa maaga- 
nayaI idllaI
110 032
AaQyaai%mak pagalaaoM ka imaSana – hirSaMkr prsaa[-M  p`itinaiQa vyaMgya raja kmala popr baO@sa
1 baI naotajaI sauBaaYa maaga- 
nayaI idllaI 
110002
]jaalao ApnaI yaadaoM ko – ivajaya vaato ]jaalao ApnaI yaadaoM ko 
laoKk baSaIr bad`
vaaNaI p`kaSana
21 e¸ diryaagaMja¸ 
nayaI idllaI
110002

kiva vahI jaao AkqanaIya kho – kOlaaSa gaaOtma

dOinak jaagarNa
kama$pI Bava – yaU Aar AnaMtmaUit- BaartIya &anapIz
18 [MDisT/yala eiryaa¸ laaodI raoD
nayaI idllaI 110003
KanaKanaa kI ivanama`ta saaih%yaAmaRt³A@tUbar 2000´
saMpadk – SyaamasauMdr
4/19 Aasaf AlaI raoD
nayaI idllaI
110002
iKD,kI KulaI hao Agar – EaIrama pirhar vaagaqa- ³1996´
saMpadk – p`Baakr Eaaoi~ya
BaartIya BaaYaa pirYad¸
36e Sao@sapIyar sarNaI¸ 
klak<aa
700 017
gaMvaar – saaibar husaOna navanaIt 
frvarI
1999
saMpadk–igairjaa SaMkr i~vaodI
BaartIya ivaVa Bavana
k maa mauMSaI maaga-
mauMba[-
400007
Cu[-mau[- – AaNDala ip`yadiSa-naI navanaIt 
frvarI
1999
saMpadk–igairjaa SaMkr i~vaodI
BaartIya ivaVa Bavana
k maa mauMSaI maaga-
mauMba[-
400007

caaoToM sahnao ko ilayao haotI hOM khnao ko ilayao nahIM 
— ivaYNau p`Baakr

saaih%yaAmaRt³A@tUbar 2000´
saMpadk – SyaamasauMdr
4/19 Aasaf AlaI raoD
nayaI idllaI
110002
ja,hr AaOr dvaa – AiBamanyau Anat Sabanama  Qama-yauga 1 Agast 1971
saMpadk Qama-vaIr BaartI
baonaoT kaolamaOna eND kM
dada Baa[- naaOraojaI maaga- 
bamba[- 
jauilfyaa – AmaRta p`Itma   kccaa AaMgana – AmaRta p`Itma ko saMsmarNa ihnd pakoT bau@sa p`a[vaoT ilaimaToD
idlaSaad gaaDo-na
jaITI raoD ³Saahdra´
idllaI
110032
Za[- A@Kr–hrcarNa caavalaa kadimbanaI ³jaUna 2000´
saMpadk – rajaond` AvasqaI
ihndustana Ta[msa ilaimaToD
18–20 kstUrbaa gaaMQaI maaga- 
nayaI idllaI
110001
dIpk kI vyaqaa kqaa – ]maaSaMkr catuvoa-dI navanaIt ³navaMbar 1999´ BaartIya ivaVa Bavana
k maa mauMSaI maaga-
mauMba[-
400007
daostI – p`imalaa gauPta caMpk 
³frvarI iWtIya´2001
saMpadk – ivaSvanaaqa
idllaI p`osa
JaNDovaalaa esToT 
nayaI idllaI
QauAaM – gaulaja,ar

ravaI par

$pa eND kmpnaI
135¸ saa]qa malaaka
[laahabaad
naagairk ka kt-vya— ijammaI maaodI saumana saaOrBa idllaI p`osa 
naagaajau-na kI kivataeM 

naagaaja-una – 
p`itinaiQa kivataeM 

rajakmala p`kaSana
1 baI¸ naotajaI sauBaaYa maaga- 
nayaI idllaI
110 032
naayapala kao naaobaola : 
[salaama ivaraoQaI laoKna ka [-naama
vaIroMd` saoMgar ko saaqa naamavar isaMh ka saaxaa%kar
³Amar ]jaalaa 14 A@TUbar 2001´
Amar ]jaalaa piblakoSaMsa ilaimaToD
26 maaohkamapur raoD
maorz ] p` ³Baart´

naava – baala kivata – SaMBaudyaala sa@saonaa gauladsta ihndI Bavana
jalaMQar AaOr [laahabaad
naIrja kI kivataeM 

ihndI kavya sairta

yaUroiSayaa piblaiSaMga ha]sa p`a[vaoT ilaimaToD
ramanagar
nayaI idllaI
110 055
naaOkrI kI AavaSyakta – laxmaInaMdna baaora kadimbanaI ³janavarI 1995´
saMpadk – rajaond` AvasqaI
ihndustana Ta[msa ilaimaToD
18–20 kstUrbaa gaaMQaI maaga- 
nayaI idllaI
110001

Aagao