khainayaaM 

samakalaIna ihndI khainayaaoM ko stMBa maoM [sa maah p`stut hO saMyau@t Arba [maarat sao kRYNa ibaharI kI khanaI — "hramaI".

1 . 2 . 3 .

honarI calaa gayaa.  naaOkrI CaoD,kr.  tIna idna phlao ]sanao [stIfa doto hue ip`Misapla sao kha qaa¸ "ihsaaba donaa hao tao doM¸ na donaa hao tao na doM.  laoikna maOM Aba iksaI BaI hala maoM kama nahIM kr sakta  , , , , Aap mauJao majabaUr BaI nahIM kr sakto  , ,,, , , , AaOr Agar Aap majabaUr kroMgao tao maOM 'laobar' maoM calaa jaa}Mgaa , , , , '  laobar ko naama sao tao baD,o–baD,aoM kI hvaa inakla jaatI hO. ip`Misapla kI @yaa AaOkat qaI ik [sako baad vah kuC baaola pata.  daMt pIsakr rh gayaa qaa.  laoikna [sa daMt pIsanao sao phlao ]sanao ApnaI Aadt ko Anausaar baMdrGauD,kI vaalao saBaI hqakMDo Apnaanao kI hr kaoiSaSa kI qaI.  prMtu jaba honarI nao laobar maoM jaanao kI QamakI do DalaI tao ]sao ip`Misapla tao @yaa maOnaojamaoMT nao BaI jald sao jald irlaIva kr donao maoM Balaa[- samaJaI AaOr ]sao tIna idnaaoM ko BaItr irlaIva BaI kr idyaa.

yah caaOMkanao vaalaI baat qaIM.  saamaanyatyaa ek mahInao kI AvaiQa tao naaoiTsa pIiryaD AaOr saoTlamaoMT maoM laga jaatI hO.  laoikna honarI [na AaOpcaairktaAaoM sao gaujarnao ko ilae tOyaar nahIM qaa.  vah tao foyarvaola BaI nahIM caahta qaa.  prMtu sTa^f saok`oTrI nao jaba ]sasao kha¸ "Baa[-¸ hmasao @yaa duSmanaI hO  , , , foyarvaola tao sTa^f do rha hO¸ [samaoM ip`Misapla sao @yaa laonaa–donaa  , , , " 

 Aagao—