मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


saMsmarNa

Syaama jvaalaamauKI

maMuba[- T/ona QamaakaoM nao ijasa idna dao saaO ko lagaBaga laaogaaoM kI baila laI¸ ]namaoM ek naama caica-t hasya kiva Syaama jvaalaamauKI ka BaI qaa. p`stut saMsmarNaaoM maoM ]nako sarla svaBaava ko sahja dSa-na haoto hOM. AiBavyai@t pirvaar kI Aaor sao EawaMjaila sva$p p`stut hOM Da^ ASaaok caËQar AaOr pUrna pMkja ko dao AMtrMga saMsmarNa

Syaama jvaalaamauKI maMca pr kivata pZ,to hue

laaokla T/ona maoM bama QamaakaoM sao hr trf AÔra–tÔrI ka maahaOla qaa. TolaIfaona–maaobaa[laaoM nao kama krnaa baMd kr idyaa qaa. rat ko saaZ,o naaO bajao mauJao hasya kiva p`kaSa pplaU ka faona Aayaa– 'khaM hao¸ turMt maIra raoD ko poT/aola pMp pr imalaao. BaayaMdr Asptala calanaa hO. Syaama jvaalaamauKI nahIM rho.' yah Kbar saunakr ekdma sanna rh gayaa. 

pplaU ko saaqa BaayaMdr sarkarI Asptala phMucaa. dja-naBar laaSaaoM maoM ek kaonao pr Syaama jvaalaamauKI ka xat–ivaxat Sava pD,a qaa. vahI Syaama jvaalaamauKI jaao Apnao cauTIlao vyaMgya AaOr saamaiyak iTPpiNayaaoM sao ipClao 20 saalaaoM sao kavya maMcaaoM pr hMsaato rho¸ Aaja pUrI kiva ibaradrI kao Élaakr calao gae.

maaOt jvaalaamauKI kao KIMcakr caca-gaoT lao ga[- qaI. Saama krIba saaZ,o caar bajao jaba maOMnao ]nhoM faona ikyaa tba vaao baaMd`a sToSana pr qao. ]nasao kha¸ maIra raoD rvaanaa hao jaaAao ABaI T/ona KalaI imalaogaI tao ]nhaoMnao kha¸ 'maOM [tnaa maUK- nahIM hMU ijatnaa idKta hMU. maOM iKD,kI kI saIT pr baOzkr irTna- Aa}Mgaa.' TIvaI caOnalaaoM AaOr daostaoM ko maaf-t jaba ]nakI maaOt kI K,bar fOlaI tao hr kao[- Avaak AaOr sadmao maoM qaa. maIra raoD kI gaaolDna vaosT saaosaa[TI Saaokakula qaI. bauQavaar kI saubah ]nako Gar daostaoM AaOr ]nako p`SaMsakaoM kI AaMKaoM maoM AaMsaU qao. Syaama jvaalaamauKI 15 saala phlao BaIlavaaD,a sao maMuba[- Aae qao. Sau$ maoM ]nhaoMnao BaayaMdr maoM haomyaaopOiqak @laIinak Kaolaa. ]nakI kavya p`itBaa kao phcaanakr hasya kiva ramairK manahr nao ]nhoM kiva sammaolanaaoM maoM baulaanaa Sau$ ikyaa AaOr ]sako baad ]nhaoMnao pICo mauD,kr nahIM doKa.

jvaalaamauKI ko dah–saMskar maoM idllaI sao Aae kiva sauroMd` Samaa- nao kha¸ 'kavya maMcaaoM ka tao baD,a hI nauksaana huAa hO. maora vyai@tgat nauksaana bahut huAa hO. ]sakI Barpa[- nahIM hao paegaI. maoro hr kaya-Ëma maoM Syaama jvaalaamauKI haoto qao. kaya-k`ma kI SauÉAat ]nhIM sao krata qaa @yaaoMik ]nhoM jaba kavyapaz ko ilae KD,a kr dota qaa tao EaaotaAaoM kao vaao ek–ek laa[na kI cauTIlaI iTPpiNayaaoM sao baaMQa doto qao. saamaiyak iTPpiNayaaoM maoM ]naka kao[- saanaI nahIM qaa. ]naka yah AcCa samaya Aayaa qaa. laaokip`ya kivayaaoM maoM ]naka Saumaar qaa. ]naka Asamaya calao jaanaa hmaoSaa saalata rhogaa.' Syaama jvaalaamauKI kI Savayaa~a maoM saamaaijak Sai#sayatoM¸ rajanaota AaOr p~kar Saaimala hue.

Syaama jvaalaamauKI kiva sammaolanaaoM maoM BaartIya ekta pr ek caar–laa[na cauTkI hmaoSaa saunaayaa krto qao ijasa pr Eaaota ja,aordar zhaka lagaato qao–
caar AmarIkI saaqa–saaqa cala doto
ijaQar Dalar ka poD, KD,a hao
caar AMga`oja, saaqa–saaqa cala doto
raYT/ pr yaid saMkT kao[- baD,a hao
pr caar ihMdustanaI ek saaqa ek idSaa maoM tBaI calato hOM
jaba caar kMQaaoM pr paMcavaaM pD,a hao.

ApnaI Sava yaa~a maoM daostaoM ko kMQao pr pD,o jvaalaamauKI kao doKkr eosaa laga rha qaa¸ jaOsao laaogaaoM ko caohro pr hmaoSaa mauskana ibaKornao vaalaa yah AadmaI Apnaa caohra ZMko–ZMko ]napr BaI vyaMgya kr rha hao.

—pUrna pMkja

 

bahut sarla bahut inaSCla AaOr Aapadmastk [Msaainayat ko saMskaraoM sao sarabaaor qao Syaama jvaalaamauKI. AazvaoM dSak kI Sa$Aat maoM ]nasao BaIlavaaD,a maoM maulaakat hu[- qaI¸ EaI yaugala ikSaaor saraoilayaa jaI ko saaOjanya sao. phlaI Jalak maoM hI jaao vyai@t mana kao maaoh laota hO eosao qao Syaama. naama ka BaI Asar vyai@t%va pr kuC na kuC tao Aata hO— ]nakI Syaama kayaa AaOr kRYNa jaOsaI Baaolaopna maoM iCpI hu[- caMcalata. Syaama kma baaolato qao laoikna jaba baaolato qao tao saar gaiBa-t AaOr vaËaoi@t sao BarpUr. ]nakI CaoTI–CaoTI iTPpiNayaaM Aaja BaI laaoga yaa~a ko baad ]dQaRt krto pae jaato hOM. vao lagaBaga baIsa saala phlao mauMba[- Aa gae AaOr QaIro QaIro mauMba[- va Aasapasa ko kiva saMmaolanaaoM kI ja,$rt bana gae. 

kiva sammaolana ka kiva bahut yaa~aeM krta hO. baalakiva baOragaI p`aya: kha krto qao ik maMca ka kiva AMitma kiva ko kavyapaz ko phlao phuMca AvaSya jaata hO. iksaI BaI saaQana yaa maaQyama ka p`yaaoga kro¸ AaMQaI hao yaa palaa hao tUÔana hao yaa jvaalaa¸ kao[- ]sao raok nahIM sakta. AaOr maMca ko kivayaaoM kao yah vardana p`aPt hO ik vao iksaI duGa-Tnaa ko iSakar nahIM haoMgao. vaOragaI jaI kI yah sadaSayatapUNa- BaivaYyavaaNaI lagaBaga baIsa pccaIsa vaYa- maOMnao BaI mahsaUsa kI. laoikna dao AvasaraoM pr yah BaivaYyavaaNaI TUTI. 

phlaI jaba vaod p`kaSa saumana jaI ka ek T/k duGa-Tnaa maoM inaQana huAa. rat maoM jaba kao[- saaQana nahIM imalaa tao vaodp`kaSa jaI T/k maoM hI Apnao Gar laaOT rho qao. maOnao t%kala vaOragaI jaI kao faona ikyaa— ga,lat hao ga[- AapkI BaivaYyavaaNaI. AaOr [sa baar jaba Syaama jvaalaamauKI bama hadsaaoM ko iSakar hue tao AadrNaIya vaOragaI jaI ka faona Aayaa— tuma khao [sasao phlao maOM hI kh dota hUM ASaaok¸ ek baar ifr ga,lat hu[- maorI BaivaYyavaaNaI. drAsala yah duGa-Tnaa kao[- p`akRitk AaOr sahja duGa-Tnaa nahIM hO. AatMkvaad kI baila caZ, gayaa hmaara Pyaara kiva Syaama. pUro kunabao kao nau@saana huAa hO. maOnao kha ek baar ifr sao kr dIijae na eosaI BaivaYyavaaNaI baIsa baa[sa saala tk tao calatI hO. vao baaolao ABaI sadmao sao inaklaa nahIM hUM ASaaok. [sa samaya kao[- BaI kamanaa krnaa [sako isavaa ik hma Syaama ko ilae EawaMjailayaaM saMjaaoeM ]icat nahIM hO. hma imala kr p`aqa-naa kroM ik sarla mana sao sarla ZMga sao sarla baat khnao vaalao ]sa kiva kI Aa%maa kao SaaMit imalao. ek maaOna hma daonaaoM ko baIca rha AaOr ibanaa AiBavaadna ka Aadana p`dana ike hmanao faona rK idyaa. 

kiva ima~aoM ko saaqa KUba yaa~aeM kI hOM AavaSyak nahIM hO ik ijanako saaqa yaa~aeM haoM vao saBaI vyai@t%va Aapko manaaonaukUla haoM. laoikna kuC eosao sahRdya ima~ hOM ijanako saaqa pta calao ik yaa~a krnaI hO tao mana AMdr sao p`sanna hao jaata hO. yaa~aAaoM maoM bahut saaro kivayaaoM ko ilae kivasammaolana¸ Aayaaojak¸ pirEaimak¸ galaobaaja,I jaOsao ivaYayaaoM ko Alaavaa kuC nahIM haota. yaa ifr safr maoM taSa kI gaD\iDyaaM inakla AatI hOM. mauJao vao BaI nahIM ÉcatIM AaOr na kiva sammaolana prk baatcaIt. 

Syaama eosao ibalakula nahIM qao. na tao vao taSa Kolato qao AaOr na  iSakayat QamaI- qao 'gaa^isap' maoM maja,a nahIM Aata qaa kao[- iksaI kI inaMda yaa stuit kro tao CaoTI saI ek iTPpNaI ja,$r kr doto qao bahsa kao Sau$ nahIM krto qao bahsa kao ek hasyaa%mak ivarama doto qao. eosao zhakaoM ka fulasTa^p lagaato qao ik ]sako baad nayaa ivaYaya hI p`arMBa krnaa pD,ta qaa. 

ek yaa~a maoM baat cala rhI qaI maMcaIya kivata kI laoKna p`iËyaa pr¸ maOMnao Syaama sao kha¸ 'iDyar Syaama¸ sarla ilaKnaa sarla nahIM hO.'

tao Syaama nao javaaba idyaa ik Baa[- saahba¸ kizna ilaKnaa BaI kizna nahIM hO. iktnaI pto kI baat qaIÑ ijatnaa Cd\ma laoKna haota hO SabdaDMbaraoM ko saaqa vah ]cca strIya saaih%ya ko naama pr Apnaa ka^lar }Mcaa ike rhta hO. laoikna hasya kiva kI sarla sahja ]i@tyaaM @yaaoM ik [tnaI sarla haotI hOM AaOr [tnaI ApnaI lagatI hOM ik ]sasao samaana str pr baityaanao ka mana tao krta hO pr }Mcao sqaana pr baOzanao kI ja,$rt mahsaUsa nahIM haotI. kao[- BaI saccaa hasyakar }Mcao Aasana kI kamanaa nahIM krta.

Syaama ka laoKna jvaalaamauKI ]pnaama ko saaqa vaIr rsa kI kivataAaoM va raYT/vaadI svar kI kivataAaoM ko saaqa huAa qaa. ek samaya qaa rajasqaana sao jaao BaI kiva Aata qaa ]sao vaIr rsa ilaKnaa hI haota qaa¸ hldIGaaTI¸ raNaap`tap AaOr rajasqaana kI gaaOrvagaaqaaAaoM ko karNa. EaI ivaSvanaaqa ivamalaoSa nao ApnaI hasya kivataAaoM sao [sa pirpaTI kao Alaga idSaa dI qaI. Anyaqaa rajasqaana maanao¸ Balao hI iDMgala ipMgala maoM na hao laoikna¸ vaIr rsa kI kivata. jvaalaamauKI nao Apnaa ]pnaama tao banaae rKa laoikna naama kao saaqa-k banaae rKnao vaalaI kivataeM ilaKnaa baMd kr idyaa. vao hasya ilaKnao lagao. jvaalaamauKI sao inaklata hO laavaa laoikna Syaama ko mauK sao tao lava p`Qaana vaaNaI inaklatI qaI. Sau$Aat maoM vao laMbaI–laMbaI kivataeM ilaKto qao. iksaI ek ivaYaya kao laokr AitrMjanaa ]nako hasya ka gauNa qaa. sana 90 ko Aasapasa maOnao dUrdSa-na ko ilae ek Aayaaojana ikyaa qaa BaIgaa BaIgaa kiva sammaolana. ]samaoM p`yaaoga yah qaa ik kiva BaI svaIimaMgapUla ko jala maoM baOzo qao AaOr Eaaota BaI. panaI ko baIcaao baIca ek maMca banaayaa gayaa qaa ijasamaoM baOznao pr naaiBa tk panaI ka AanaMd rhta qaa. Syaama nao ek idlacasp kivata saunaa[- qaI. vao iksaI knyaa ko doKnao AaOr svaMyaM kao idKanao gae. knyaa jaba kxa maoM Aa[- ]saka baD,a maja,odar vaNa-na ek laMbaI ivaSaoYaNa maalaa ko saaqa Syaama krto hOM. naama batayaa gayaa qaa maunnaI. ]sako ilae ivaSaoYaNa doiKe gajadMtI¸ jaUDao p`vaINaa¸ ivakT inatMbaa maunnaI Aa[-. AaOr BaI ivaSaoYaNa hOM jaao mauJao ABaI yaad nahIM Aa rho laoikna isqaityaaoM kI ivasaMgaityaaoM kao Syaama mauskana sao zhakaoM tk kI yaa~a doto qao. 

baMba[- phuMcanao ko baad ]nhaoMnao Apnao laoKna ka trIka badlaa. vao ela pI ema AaOr saI pI ema ka gaiNat samaJa gae. ela pI ema ka matlaba laaFTr pr imanaT hao tao ela pI ema matlaba ilafafa pr imalaI maITr maaoTa haota hO. ]nakI rah calato baaolaI ga[- ]i@tyaaoM kao jaba laaogaaoM nao [stomaala krnaa Sau$ ikyaa haogaa tao ]nako ja,hna maoM ivacaar Aayaa haogaa ik maOM svayaM hI @yaaoM na baaolaUM. ApnaI [na CaoTI CaoTI ]i@tyaaoM ka vao maMca pr eosaa gauladsta banaato qao jaao laMbaI kivataAaoM sao BaI jyaada baD,a hao jaata qaa AaOr hr imanaT zhaka donao ko karNa EaaotaAaoM kao raocak lagata qaa. p`stuit ko maamalao maoM yah AcCI baat qaI laoikna QaIr–o QaIro hma ]nakI laMbaI kivataAaoM sao vaMicat haoto gae¸ @yaaoM ik laMbaI kivataAaoM maoM jaldI jaldI hMsaI nahIM AatI hO ]samaoM kqaa kao saunanaa pD,ta hO. 

Aba Syaama ka laoKna sahja nahIM rha bailk sahja isqaityaaoM pr sarla iTiPpiNayaaoM vaalaa hao gayaa. [na iTPpiNayaaoM maoM BaI ek baat qaI ik ]pBaao@tavaad AaOr iva&apna saMskRit pr vao gahrI naja,r rKto qao. 'AayaaoDo@sa mailae kama pr cailae' – vao ApnaI tutlaatI saI ja,baana maoM khto qao ik AayaaoDo@sa malanao sao hI Agar kama pr calaa jaa sakta hO tao baoraoja,ga,arI dUr krnao ka [sasao baohtr trIk,a nahIM hO. '[sa saImaoMT maoM jaana hO'¸ Syaama khoMgao tao ifr [sako dao cammaca marto AadmaI ko mauMh maoM @yaaoM nahIM Dala doto. 'bajaT sao kpD,o saaf hao jaato hOM ' Syaama kI iTPpNaI haogaI – bajaT sao kpD,o @yaa maora pUra Gar saaf hao gayaa. 

]nakI ek CaoTI saI kivata hO ijasao laaoga latIfa banaa kr BaI saunaato hOM.
caar AmarIkna calato ek idSaa maoM jaba Da^lar ka poD, lagaa hao 
caar BaartIya calato ek idSaa maoM jaba paMcavaaM kMQao pr pD,a hao. 

ijana caar laaogaaoM nao Syaama kao kMQaa idyaa vao [sa Aakismak duGa-Tnaa ko ivaYaya maoM bama hadsaaoM sao phlao tk saaoMca BaI nahIM sakto qao. hasya kiva kI kaÉiNak saMvaodnaa sao ]nako kMQao kaMpo haoMgao. AatMkvaad ko ivaÉw ]nakI [D,a–ipMgalaa–sauYaumnaa maoM AaËaoSa tOr gayaa haogaa. khto hOM kiva saRYTa haota hO¸ dRYTa haota hO¸ Aagao tk doK pata hO. ek saPtah phlao hI ]nhaoMnao TolaIivaja,na ko 'vaah vaah' kaya-Ëma ko ilae jaao irkaiD-Mga kra[- qaI ]samaoM rolayaa~a kI ivaYama isqaityaaoM pr ]nakI qaIM. kivata maoM vao khto hOM ik ABaI maOM ma$Mgaa nahIM @yaaoM ik rolayaa~a sabasao saurixat hO. basa sao jaaAao KD\D maoM igar saktI hO. kao[- AaOr vaahna laao ]sakI AaOr proSaainayaaM hOM. ga,latI sao kBaI maugalasaraya kI T/ona pTnaa phuMca saktI hO laoikna kMQaar tao nahIM calaI jaaegaI. 

haM T/ona kMQaar nahIM lao jaa saktI laoikna Syaama tumhoM kMQaaoM tk tao lao hI ga[-. [sa saccao SaalaIna hasya kiva kao EawaMjaila kiva samaaja [saI p`kar do sakta hO ik saaih%ya kI pTiryaaoM kao hasya ko pihe lagaa kr iksaI BaI p`kar ko vaOmanasya kao janma donao vaalaI BaavanaaAaoM ko ivaÉw kivataeM rcaI jaaeM. 

16 jaulaa[- 2006

—Da^ ASaaok caËQar

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।