Aaja isarhanao

saMpadk
saukoSa saahnaI
°

p`kaSak
janasaulaBa poprbaO@sa
193À21 isaivala laa[Msa
barolaI
°

pRYz :152
°

maUlya
25 BaartIya Épyao

 

baIsavaIM sadI:p`itinaiQa laGaukqaaeM

AaQauinak ihMdI laGaukqaa kao gait p`dana ko ilae 1974 maoM BagaIrqa AaOr rmaoSa jaOna nao saMpaidt saMcayana 'gauÔaAaoM sao maOdana kI Aaor' sao jaOsaI phla kI qaI¸ lagaBaga vaOsaI hI phla 'baIsavaIM sadI : p`itinaiQa laGaukqaaeM' saMcayana inakalakr saukoSa saahnaI nao baIsavaIM sadI ko pUro flak pr kI hO. 

saukoSa ko ilae BaaYaa Saayad kao[- AvaraoQa nahIM hO¸ vao pMjaabaI¸ ]d-U¸ marazI AaOr gaujaratI kI saImaaAaoM maoM baoraokTaok Gausato hOM AaOr vahaM sao laGaukqaa ko kuC maaotI caurakr ihMdI pazkaoM kao saaOMp doto hOM¸ saaQya piva~ hao tao saaQana kI Apiva~ta ]nako yahaM kao[- maayanao nahIM rKtI¸ laGaukqaa ko p`it saukoSa ko Aitir@t lagaava ka hI yah pirNaama lagata hO.

iksaI ivaQaa ka saMcayana Anaok ivaiQayaaoM sao ikyaa jaa sakta hO AaOr saMkilat rcanaakaraoM kao Ëma donao ko k[- trIko haoto hOM¸ ijanamaoM sabasao Aasaana AaOr ivavaadhIna trIka haota hO laoKkaoM ko naamaaoM kao Akaraid Ëma sao vyavaisqat kr donaa¸ Apnao saMcayana maoM saukoSa saahnaI nao yahI trIka Apnaayaa hO¸ laooikna [sa trIko kI kuC saImaaeM hOM¸ K,asakr tba¸ jabaik saMcayana pUrI sadI sao ikyaa gayaa hao. [sa trIko maoM phlaI naja,r maoM hI laoKkaoM AaOr ivaQaa ko [ithasa kI Jalak nahIM imala patI. yah baat laoikna SaaoQaaiqa-yaaoM AaOr sauQaI pazkaoM ko ilae K,asa maayanao rKtI hO¸ Aama pazk kao tao rcanaa sao matlaba haota hO AaOr poprbaOk maoM yah AlpmaaolaI iktaba Aama pazk kao Qyaana maoM rKkr hI inakalaI ga[- hOM. ivaSvaasa hO ik yah ]nhoM pUra taoYa do sakogaI.

'baIsavaIM sadI : p`itinaiQa laGaukqaaeM' maoM p`omacaMd¸ ravaI¸ ivaYNau p`Baakr¸ rajaoMd` yaadva¸ Sard jaaoSaI¸ hirSaMkr prsaa[-¸ SaMkr puNataMbaokr¸ pRqvaIraja AraoD,a¸ Asagar vajaaht¸ rvaIMd` vamaa-¸ sauroSa ]inayaala¸ saMjaIva¸ rmaoSa batra¸ ica~a maudgala¸ ]dya p`kaSa¸ iSavamaUit-¸ AvaQaoSa kumaar¸ kRYNaanaMd kRYNa¸ mahoSa dp-Na¸ hsana jamaala¸ hbaIba kOfI¸ p`omakumaar maiNa¸ sa%ya naarayaNa¸ AanaMd hYa-ula¸ damaaodr d<a dIixat¸ navaIna kumaar naOqaanaI¸ sauBaaYa naIrva tqaa pvana Samaa- jaOsao 130 nayao–puranao p`itiYzt kqaakaraoM kI laGaukqaaAaoM kao pZ,nao sao baIsavaIM sadI maoM p`vaahmaana laGaukqaa kI ivaQaa ko $p maoM ek maukmmala phcaana banatI hO. 

K,asakr ko laGaukqaa p`ya%naaoM kao CaoD, doM tao [sa iktaba maoM eosaa phlaI baar huAa hO ik pUro doSa ko [tnao saaro mah%vapUNa- naama ek saMcayana maoM ek~ hue hOM¸ ijasasao laGaukqaa ko p`it saMpadk kI inaYza¸ samap-Na¸ nyaaya bauiw¸ inaYpxata AaOr gaMBaIrta ka pta calata hO¸ yah AaOr baat hO¸ ijasao saMpadk nao svaIkara BaI hO ik Anaok mah%vapUNa- laoKkaoM kI laGaukqaaeM ]sakI pkD, maoM nahIM Aa[-M jaOsao maaQavarava sap`o¸ maaKnalaala catuvao-dI¸ jayaSaMkr p`saad¸ pdumalaala punnaalaala ba#SaI¸ ramavaRxa baonaIpurI¸ jaanakI vallaBa Saas~I¸ caMd`maaohna p`Qaana¸ Amar gaaosvaamaI¸ rajakumaar gaaOtma¸ maukoSa vamaa- AaOr manaIYa raya Aaid. vahIM kuC A&at naama Aa gae hOM tao ]d-U¸ pMjaabaI AaOr gaujaratI ko BaI kuC laoKk ihMdI ko [sa saMcayana maoM GausapOz kr gae hOM.

balarama

16 frvarI 2006