Aaja isarhanao

vyaMgyakar
Saas~I ina%yagaaopala kTaro
°

p`kaSak
saarMga p`kaSana
irfayanarI nagar maqauraŗ] ,p` ,´
°

pRYz :100
°

maUlya
80 BaartIya Épyao

°

naalaayak haonao ka sauK ŗvyaMgya saMga`h´

Aaja ka janajaIvana ivasaMgaityaaoM AaOr ivad`UptaAaoM sao Bara pD,a hO. [na ivasaMgaityaaoM sao janamaanasa [tnaa AaËaMt hO ik caahto hue BaI baca nahIM pata. samaaijak¸ rajanaOitk¸ Aaiqa-k¸ Qaaima-k¸ saaMsĖitk evaM vaOyai>k jaIvana maoM ivasaMgaityaaM hI ivasaMgaityaaM pirlaixat hao rhI hOM¸ tba lagata hO ik yao ivasaMgaityaaM AaOr ivad`UptaeM ]sako dOinak jaIvana ka AMga bana ga[-M hOM. eosao maoM jaba saaro As~šSas~ baoAsar hao jaato hOM tba vyaMgya ]sa Qaardar naStr ko samaana vaar krta huAa [na saBaI ivasaMgaityaaoM AaOr ivad`UptaAaoM kao kaTta huAa [na saBaI sao raogamau> krta hO. [sa dRiYT sao saaih%ya maoM vyaMgya ivaQaa ek saSa> maaQyama hO.

Saas~I ina%yagaaopala kTaro saMsĖt AaOr ihMdI daonaaoM BaaYaaAaoM maoM samaana AiQakar rKto hOM. vao daonaaoM BaaYaaAaoM maoM samaana $p sao rcanaa krnao maoM isawhst hOM. ]nakI yah caaOqaI pustk hO jaao ''naalaayak haonao ka sauK'' ko $p maoM Aapko samaxa hO¸ jaao laayak haokr AanaMd p`dana kranao maoM saxama hO. [sa saMga`h maoM 33 vyaMgya laoKaoM ko maaQyama sao vyaMgyakar nao samaaja maoM pirvyaaPt ivasaMgaityaaoM kao roKaMikt ikyaa hO. ''ivapnnabauiw'' ko maaQyama sao vyaMgyakar manauYya kI kamacaaorI kI p`vaRi<a pr caaoT krta hO. vat-maana samaya maoM jaba pirEama ko Alaavaa Anya kao[- rasta nahIM hO¸ tba laaoga Gar maoM¸ kayaa-laya maoM kama na krnao ka bahanaa ZUMZ laoto hOM. ]nhoM naalaayak khlaanaa tao AcCa p`tIt haota hO¸ ikMtu samyak p`kar sao kaya- krnaa AcCa nahIM lagata. Akma-Nyata kI [sa p`vaRi<a nao raYT/ kao ApUrNaIya xait phuMcaa[- hO. [saI Éica nao doSa kao SaasakIyakrNa sao inajaIkrNa kI Aaor maaoD, idyaa hO.

EaI kTaro jaI kI BaaYaa janaBaaYaa ko inakT hO [sailae ]nako laoKna maoM saMp`oYaNaIyata ka ABaava nahIM hO. ''duinayaaM ko caaor ]ca@kao ek hao jaaAao'' vyaMgya maoM samaaja ko samast caaoraoM kI ek hI AnaucCod maoM AakYa-k SaOlaI maoM gaNanaa kr dI ga[- hO , , ,'' kršcaaoraoM AaOr ibajalaIšcaaoraoM nao tao saBaI sarkaraoM kI naak maoM dma kr rKa hO. SaasakIya kayaa-layaaoM maoM kamacaaorI kI BaI kmaI nahIM hO .Qaaima-k saMsqaanaaoM maoM maUit-caaoraoM AaOr jaUtacaaoraoM nao ApnaI ]pisqait dja- kra[- hO. Aajakla idla cauranao vaalao majanauAaoM kI BaI saM#yaa baZ,tI jaa rhI hO. ivaVaiqa-yaaoM maoM icatšcaaoraoM ko baZ,to p`Baava sao saara iSaxaa ivaBaaga Astšvyast hO. [sa trh Aap jahaM BaI jaaeM caaor hI caaor naja,r AaeMgao.''

]pya-u> ]wrNa maoM vyaMgyakar spYT kr dota hO ik samaaja ka p`%yaok vyai> caaor hO. Apnao kao na doKkr priCd`anvaoYaNa hI vyai> ka svaBaava bana gayaa hO.

Aaja SaasakIya kma-caarI kI isqait iksaI baMQauAa majadUr sao AcCI nahIM hO. ]sako kama ko GaMTo¸ kaya-sqala saba kuC inaiScat hO¸ ifr BaI saba kuC AinaiScat hO. ek iSaxak kao ivaiBanna ivaBaagaaoM ko kaya- p`aqaimakta ko AaQaar pr krnao haoto hOM. ''ek sarkarI tIqa-yaa~a'' AaOr ''raYT/ inamaa-ta kI tqaaškqaa'' maoM [saI ivad`Upta kao AiBavyaMijat ikyaa gayaa hO.

SaasakIya iSaxak khnao–saunanao kao tao iSaxak haota hO¸ prMtu ]saka pZ,naošpZ,anao sao j,yaada vaasta nahIM haota hO. ]sako p`mauK kaya- , , ,vaaoTr ilasT banaanaa¸ raSana kaD- banaanaa¸ garIbaI roKa Aaid Anaok p`kar ko savao- krnaa¸ Anaok p`kar kI gaNanaaeM¸ GaoMGaa ]nmaUlana sao laokr ga`ama saMpk- AiBayaanaaoM maoM BaagaIdarI¸ pZ,naašvaZ,naa¸ plsa paoilayaao jaOsao Anaok kaya-ËmaaoM ka saMcaalana. baaZ inayaM~Na sao laokr BaID inayaM~Na tk ApnaI saovaa donaa. rOlaI jaOsao Anaok naIrsa kaya-ËmaaoM maoM Ca~aoM kI BaID, jamaa krnaa Aaid Anaok AavaSyak kaya- haoto hOM.ŗpRYz 82´

vyaMgyakar ka ivanaaodip`ya vyai>%va rcanaaAaoM maoM sava-~ dRiYTgaaocar haota hO. yaid Bavaao%kYa- kao rcanaa kI ksaaOTI maanaa jaae tao rcanaa maoM yah gauNa sava-~ ivaVmaana hO. iSalpivaQaana kI dRiYT sao AalaMkairk SaOlaI ka p`yaaoga sahja ZMga sao ikyaa gayaa hO. laxaNaa AaOr vyaMjanaa ko p`yaaoga p`aya: sava-~ ivaVmaana hOM. Anaup`asa ka sauMdr p`yaaoga pazk kao AakiYa-t krta hO. puilasa kI ipTa[- sao pIiD,t paYa-d pOraoM maoM p+I baaMQao hue p`at: pMiDt jaI ko pasa phuMcakr p`Naama krko pUCnao lagao.'' ŗpRYz š 94´

gaV maoM BaI pV kI Janak pazk kao JaMĖt kr dotI hO. ek caaoT maistYk pr pD,tI hO AaOr pazk icaMtna ko ilae ivavaSa hao jaata hO. saaih%ya kI ]padoyata BaI yahI hO.
''naalaayak haonao ka sauK'' ko vyaMgya sa)dya pazkaoM kao p`Baaivat kroMgao AaOr samaaja kI ivad`UptaAaoM pr gaMBaIrta sao saaocanao ko ilae ivavaSa kroMgao.

pustk ka mauKpRYz A%yaMt AakYa-k hO. maud`Na saaÔšsauqara tqaa ~uiThIna hO. kaga,ja, AcCo str ka p`yau> ikyaa gayaa hO. 100 pRYz kI p@kI ijald vaalaI [sa pustk ka maUlya 80 Épyao hO jaao ]icat hO.

1 idsaMbar 2006

Da , hirSaMkr iWvaodI