pir╦maa ľ knaaDa kmaana

 TaoraoMTao ivaSvaivaValaya maoM ihndI BaaYaa evaM saaih%yak samaaraoh

Ś saumana kumaar Gao[-


EaI idvyaaBa manacanda │BaartIya kaOMsala jarnala┤ ka svaagat krto hue EaI DoivaD @laOnafIlD │p`Qaanaacaaya-╩ nyaU ka^laoja╩ TaoraoMTao ivaSvaivaValaya┤ AaOr maQya maoM EaI Syaama i~pazI │ihndI iSaxaa kaya-╦ma ko saMyaaojak evaM iSaxak┤

maaca- 01╩ 2003 Ś TaoraoMTao ivaSvaivaValaya ko dixaNa eiSayaaAa[- iSaxaa kond` ko t%vaavaQaana maoM ek "fMD roij,aMga" saMQyaa ka Aayaaojana ikyaa gayaa. yah samaaraoh ivaSvaivaValaya ko nyaU ka^laoja ko vaosTmaaor ha^la maoM qaa. [sa samaaraoh ka ]_oSya TaoraoMTao ivaSvaivaValaya kI ihndI kxaa ko ilae maud`aľAja-na qaa.

ihndI kI iSaxaa ka kaya-╦ma╩ nyaU ka^laoja╩ TaoraoMTao ivaSvaivaValaya maoM 1999 maoM AarmBa ikyaa gayaa. ivaSvaivaValaya maoM ihndI iSaxaNa AarmBa krnao ka Eaoya EaI Syaama i~pazI kao jaata hO╩ ijasako ilae ]nhaoMnao svayaM ivaSvaivaValaya saoo AnauraoQa ikyaa AaOr ApnaI saovaayaoM Aip-t kIM. pihlao tIna vaYa- tk tao ivaSvaivaValaya nao [sa kaya-╦ma kI Aaiqa-k AapUit- kI prntu Aba [sako ilae iksaI BaI p`kar kI iva<aIya sahayata ivaSvaivaValaya nahIM krta. [saIilae Aba TaoraoMTao ivaSvaivaValaya kI ihndI iSaxaa kI kxaayaoM BaartIya samaaja pr Aaiqa-k sahayata ko ilae inaBa-r hOM. [saI ]_oSya sao ihndI ivaBaaga ipClao dao vaYaao-M sao yah "fMD roij,aMga" saMQyaa ka Aayaaojana krta hO. [sa samaaraoh kI saflata mau#ya $p sao ivaVaiqa-yaaoM pr inaBa-r krtI hO╩ jaao ik [sako hr Aayaama ka Aayaaojana krto hOM. EaI Syaama i~pazI ka p`ao%saahna [na ivaVaiqa-yaaoM kI maaOilak Sai> hO. ivaVaqaI- ApnaI ihndI kxaa kao iktnaa p`oma krto hOM╩ [saka AnauBava [sa samaaraoh maoM jaanao ko baad hI huAa.

yah kaya-╦ma daophr dao bajao sao laokr lagaBaga saat bajao tk calaa. [samaoM Ca~aoM evaM Ca~aAaoM nao ivaiBa┘ manaaorMjak JalaikyaaoM ka maMcana ikyaa. saBaI klaakar maMca pr ihndI hI baaola rho qao yaa baaolanao ka p`yaasa kr rho qao. kOnaoDa maoM yauvaa vaga- ka ihndI baaolanaa hI ek ivaSaoYa baat hO AaOr Agar vah ihndI maoM kivataeđ╩ laGau naaTk yaa BaaYaNa doM tao vah AaOr BaI Anaupma hao jaata hO.

baayaoM sao dayaoM EaI idvyaaBa manacanda │BaartIya kaOMsala jarnala┤╩ EaI DoivaD @laOnafIlD │p`Qaanaacaaya-╩ nyaU ka^laoja╩ TaoraoMTao ivaSvaivaValaya┤╩ p`ao║ narond` vaagalao │dixaNa eiSayaaAa[- iSaxaa ivaBaagaaQyaxa┤ AaOr EaI Syaama i~pazI │ ihndI iSaxaa kaya-╦ma ko saMyaaojak evaM iSaxak┤

[sa samaaraoh ka sahľsaMcaalana ikyaa pUjaa madana evaM j,aďr Ëana nao. EaI idvyaaBa manacanda │Baart ko kaOMsalaoT jarnala┤ kao mau#ya Aitiqa ko $p maoM AamaMi~t ikyaa gayaa qaa. EaI ╠YNa Ko~pala │Baart ko kaOMsalar┤ AaOr EaImatI sauBaaiYanaI Ko~pala jaao yahaM ko BaartIya saaih%yak samaaja maoM A%yant ╔ica rKto hOM╩ BaI EaaotaAaoM maoM ]pisqat qao. dSa-kaoM maoM ihndI saaih%ya samaaja ko jaanao phcaanao laaoga BaI ]pisqat qao. mahakiva p`ao║ hirSaMkr AadoSa╩ EaImatI A╔Naa BaTnaagar╩ EaI raja mahoSvarI AaOr EaImatI BauvanaoSvarI paMDo BaI EaaotaAaoM maoM qao.

saMQyaa ka AarmBa p`ao║ narond` vaagalao │dixaNa eiSayaaAa[- iSaxaa ivaBaagaaQyaxa┤ ko svaagatIya BaaYaNa sao huAa. ifr nyaU ka^laoja ko p`Qaanaacaaya- EaI DoivaD @laOnafIlD AaOr EaI Syaama i~pazI │ihndI iSaxaa kaya-╦ma ko saMyaaojak evaM iSaxak┤ nao sabaka Qanyavaad ikyaa AaOr kaya-╦ma AarmBa huAa. [sa kaya-╦ma maoM Da^║ hirvaMSa raya baccana kI kivataeđ Anaok baar pZ,I gayaIM. "idna jaldI jaldI Zlata hO" ku║ ?iw AaOr "maQauSaalaa" ku║ maaoihnaa Wara p`stut kI gayaIM.

"pMjaabaI iga_a" kI QaUma

maMca pr Anaok gaItaoM ka p`stutIkrNa huAa. k[- fOSana Saao hue. k[- p~ pZ,o gae. ha^la ko ek kaonao maoM rOfla ko iTkT ibak rho qao. TaoraoMTao xao~ ko ivaiBa┘ BaartIya vyavasaaiyak saMsqaaAaoM nao purskar ko ilae ivaivaQa vastueM dIM qaIM┬ jaOsao ik saaiD,yaađ╩ saUT╩ rOsT/aorađ ko kUpna AaOr saOTolaa[-T iDSa [%yaaid. AaOr BaI k[- purskar qao jaao kaya-╦ma ko daOrana ide jaa rho qao.

ivaVaiqa-yaaoM Wara maMicat kI ga[- laGau naaiTka "mahaBaart" ivaSaoYakr sarahI ga[-. dSa-kaoM ko ivaSaoYa AnauraoQa pr mahakiva p`ao║ hirSaMkr AadoSa nao ApnaI pustk "riva ip`yaa" sao "AaAao hma saba ihndI baaolaoM " saunaa[- tao Eaaota vaah vaah kr ]zo. AadoSa jaI nao Da^║ hirvaMSa raya baccana kao kivata ko $p maoM EawaMjaila ko puYp Aip-t ike. ivaVaiqa-yaaoM Wara ikyaa gayaa "kiva sammaolana" ijasamaoM saUrdasa AaOr kbaIr kI rcanaaeđ saunaa[- gayaIM BaI saraha gayaa. kaya-╦ma ka Ant Alpahar sao huAa.

saBaI ]pisqat dSa-kaoM nao Ca~aoM AaOr Ca~aAaoM kao saraha AaOr EaI Syaama i~pazI kao Qanyavaad idyaa ijanako Eama sao ivaSvaivaValaya maoM ihndI kI kxaaAaoM kI naIMva rKI ga[- hO. ivaVaqaI- BaI Apnao iSaxak ko p`it Anauga`iht qao jaao ]nhoM na kovala ihndI BaaYaa hI isaKato hOM Aiptu kxaa maoM╩ hr Avasar pr BaartIya saMs╠it kI saUxmataAaoM sao BaI piricat krato hOM. samaaraoh ko Ant maoM saimmailat ivaVaiqa-yaaoM ko caohraoM sao jaao ]llaasa AaOr saMtuiYT Jalak rhI qaI┬ ]sasao spYT qaa ik [sa yauvaa vaga- ko )dya maoM ihndI BaaYaa kI jyaaoit p`jvailat hao caukI hO AaOr [sa pr na kovala [nhoM hI Aiptu samast BaartIya samaaja kao gava- hO.