pirËmaa laMdna patI

maaM AaOr maaMsaI : dao bahnaoM

—SaOla Aga`vaala

hala hI maoM duba[- maoM ek iflmaI Aayaaojana maoM Baart ko maSahUr iflma AiBanaota Qamao-nd` nao kha ik Baart maorI maaM hO tao paikstana maorI maasaI maaM , , ,]d\gaar caaho iksaI BaI pirisqait¸ dbaava yaa saccao Baavaaitrok sao Aae haoM¸ pr Kro AaOr mana kao CUnao vaalao qao , , ,AaOr yahI baat pUrI [-maanadarI sao hmaarI daonaaoM BaaYaaAaoM ³ihndI AaOr ]d-U´ ko saMdBa- maoM BaI khI jaa saktI hO.

khoM yaa na khoM¸ maanaoM yaa na maanaoM pr hr BaartIya AaOr paikstanaI jaanata hO ik Aaja BaI hmaarI eoithaisak AaOr saaMskRitk Qaraohr ek hI hO , , ,naama caaho jaao BaI doM¸ ilaip caaho jaao BaI hao¸ Aaja BaI hma ek hI jaubaaM baaolato hOM¸ ek hI trh ka Kanaa Kato hOM AaOr Aaja BaI hmaaro daonaaoM doSaaoM kI imai+yaaoM maoM ek hI pUva-ja saaoe pD,o hOM.

ifr @yaa vajah hO ik hmaaro idlaaoM maoM ek dUsaro ko p`it [tnaI dUiryaaM Aa ga[- , , ,@yaa hma vaak[- maoM [tnao maUK- yaa Baaolao hOM ik saamp`daiyak AaOr saamaaijak zokodar jaba caahoM¸ jaOsao caahoM hmaara [stomaala kr laoto hOM , , ,yaa ek saMGa yaa saMgazna sao caotna yaa Avacaotna mana sao jauD,o rhnao ko karNa hma Baavauk AaOr kmajaaor hao jaato hOM AaOr hmaarI [saI kmajaaorI kao ]ksaayaa AaOr BaD,kayaa jaa sakta hOÆ Saayad yahI vajah hO ik Apnao doSaaoM ko baahr tao hma ek dUsaro sao Kulakr imalato hOM¸ ek dUsaro ko klaakar¸ saMgaIt&¸ ivaWana AaOr iKlaaiD,yaaoM kao psaMd krto hOM¸ Aadr sammaana krto hOM pr Apnao doSaaoM yaa saMGaaoM maoM phMucato hI puna: saamp`daiyakta ko pcaD,o AaOr dMgaaoM maoM pD, jaato hOM.

]nnaIsavaIM SatabdI ko AarmBa maoM jaba AMga`ojaaoM nao faoT- ivailayama ka^laoja kI sqaapnaa kI qaI tao vah BaI isaf- ek maaOko ka hI fayada ]za rho qao. saaO saala sao cala rhI fUT kI Aaga maoM GaI Dala rho qao. ]nhaoMnao doSa kI kmajaaorI kao ApnaI sa%ta kI naIMva saudRZ, krnao ko ilae [stomaala ikyaa AaOr BaaYaa ko naamapr ihndU¸ mausalamaanaaoM maoM fUT Dala dI. AaOr ihndustanaI AzarhvaIM SatabdI maoM dao Alaga–Alaga $paoM¸ ihndI AaOr ]d-U banakr ivakisat haonao lagaI¸ dao ivaBaaijat samaajaaoM ka p`itinaiQa%va krtI hu[-.

maanaa [na daonaaoM BaaYaaAaoM ka Apnaa Alaga–Alaga Aist%va hO pr [nhoM Alaga BaaYaa khnaa Saayad sahI nahIM haogaa @yaaoMik [naka ]d\gama maa~ ek rajanaIitk ja$rt hI qaI. saaQaarNa ihndI AaOr saaQaarNa ]d-U maoM [tnaa frk nahIM¸ ijatnaa ik saaQaarNa ihndI AaOr i@laYT ihndI maoM¸ yaa Aama ]d-U AaOr ]d-U jaubaaM maoM. daonaaoM ko maUla AaOr saaQaarNa Sabd va iËyaaeM jaOsao maOM¸ tuma¸ hma¸ Aap¸ maaM¸ baap¸ AaMK¸ naak¸ Kanaa–saaonaa vagaOrh Aaja BaI ek hI hOM. AaOr kao[- BaI BaaYaa [nhIM saaQaarNa SabdaoM sao banatI hO¸ i@laYT AlaMkrNaaoM ko [@ko du@ko SabdaoM sao nahIM. naa isaf- Alaga trh sao ilaKnao sao kao[- BaaYaa frk hao jaatI hO AaOr naahI ek hI trh sao ilaKnao sao dao BaaYaaeM ek. ihndustana paikstana ka ivaBaajana haonao ko phlao pMjaabaI mausalamaana pMjaabaI kao ]d-U maoM ilaKto qao AaOr isaK gau$mauKI maoM. malaoiSayaa AaOr [MDaonaoiSayaa daonaaoM jagah malaya BaaYaa baaolaI jaatI hOM pr malaoiSayaa maoM ArOibak isËPT maoM ilaKI jaatI hO AaOr [MDaonaoiSayaa maoM raomana isËPT maoM. hmaoM ]d-U maoM ilaKI jamaato [slaama BaI imala jaaegaI AaOr sanaatnaQama- va Aaya-saMGaI ramaayaNa AaOr mahaBaart BaI. ihndI AaOr ]d-U daonaaoM ko hI ivaWana khto hOM ik hma ijasa BaaYaa kao ]d-U ko naama sao jaanato hOM vah ihndI sao hI inaklaI AaOr banaI hu[- hOM.

BaartIya samaaja pr hmaoSaa sao baahr ko Asar pD,o hOM¸ Qyaana sao doKoM tao¸ basa 
'AMtrvaodI naagarI gaaOD,I parsa dosa. A$ ArbaI jaamaOM imalaOM imaiEat BaaKa baosa..'

yah BaaYaa doSa kI saamaaijak¸ Qaaima-k va rajanaIitk ja$rtaoM ko Anausaar hmaoSaa Kudkao ZalatI AaOr badlatI rhI hO AaOr iksaI BaI jaIvant caIja kI trh [saka $p BaI kBaI isqar nahIM rh payaa. Baart ek baRhd doSa hO ijasakI p`antIya BaaYaaeM AaOr ]pBaaYaaeM BaI hOM jaao ek dUsaro sao iBanna tao hOM pr sabaka maUlasa`aot saMskRt hI rha hO. ifr k[- xao~Iya BaaYaaeM BaI hOM pr pZ,o–ilaKo laaogaaoM kI BaaYaa hmaoSaa KD,I baaolaI hI rhI hO¸ jaao ivaSaoYat: idllaI ko Aasa–pasa baaolaI jaatI rhI hO. yah hmaoSaa hI [na saBaI p`antIya AaOr xao~Iya BaaYaaAaoM sao qaaoD,I saI iBanna rhI hO. xao~Iya BaaYaaAaoM kI baa( $p–roKa jaOsao vyaakrNa vagaOrh tao hmaoSaa ihndI ka hI rha hO pr SabdavalaI maoM dUsarI BaaYaa ko SabdaoM ka BaI samaagama haota calaa gayaa hO , , ,ivaSaoYat: ArbaI va farsaI ka. khIM khIM tao tukI- AaOr AMga`ojaI Sabd BaI Aa imalao hOM AaOr ga`Ik SabdaoM kI BaI Barmaar rhI hO.

vaOsao Aaja hma ijasa ihndI kao ihndI ko naama sao jaanato hOM ]sako p`qama p`caalak gaaorKnaaqa kao kha jaa sakta hO. caMUik [nakI saMkilat iktabaoM ]plabQa nahIM hOM [sailae [nhoM nakarnaa galat haogaa. yaid eosaa hO tao hmaoM maIra AaOr kbaIr kao BaI nakarnaa haogaa. Sao@saipyar kao nakarnaa haogaa. [ithasakaraoM nao [nakI BaaYaa kao saaQaukarI ka naama idyaa qaa. vaastva maoM yah paMca BaaYaaAaoM ka saMgama qaI – ihndI¸ hiryaaNavaI¸ pMjaabaI¸ rajasqaanaI AaOr gaujaratI¸ Saayad qaaoD,I bahut marazI BaI. khIM–khIM baRjaBaaYaa¸ BaaojapurI AaOr baundolaI ko Sabd BaI Aa imalao qao. yah rajadrbaar AaOr saaih%ya kI BaaYaa nahIM qaI. [sako baaolanao AaOr saunanao vaalao daonaaoM hI Aama BaartIya qao. ihndI ek priSayana Sabd hO ijasaka Aqa- hO ihndustana ka rhnao vaalaa¸ yah mausalamaana¸ isaK¸ [-saa[- kao[- BaI hao sakta hO Aqaa-t ihndI ka matlaba hmaoSaa sao hI isaf- ihnduAaoM sao na haokr hr BaartIya sao rha hO AaOr yahI ihndI kI sahI pirBaaYaa hO. ApBa`MSa BaaYaa jaba BaaYaa banaI¸ tao ]samaoM Baart maoM baaolaI jaananaovaalaI hr BaaYaa ka samanvaya qaa. paiNanaI nao [sako baaro maoM ilaKa ik [sa BaaYaa ko Ch gauNa hOM.
saMskRtM¸ p`akRtMcaOva SaaOrsaonaI ca magaQaIma
parsaIkmapBa`MSaM¸ BaaYaayaa: laxaNaaina YaT\..

AmaIr Kusarao nao sava-p`qama 'ihndI' Sabd ka p`yaaoga BaartIya BaaYaa ko ilae ikyaa qaa AaOr kha qaa ik yah iksaI BaI $p maoM priSayana yaa ArOibak sao tucC nahIM hO. @yaaoMik priSayana baaolanao vaalao mauislama sabasao phlao pMjaaba maoM Aakr basao qao [sailae ]nhaoMnao vahIM kI jaubaaM kao Apnaayaa. jahaM AmaIr Kusarao nao [sa jaubaaM kao laahaOrI naama idyaa qaa Abdula fOjaI nao maultanaI. ek p`acaIna kiva masaUd saala salamaana ko baaro maoM ilaKto hue¸ Kusarao nao kha ik ]nako tIna kavya saMga`h hOM jaao ik ArOibak¸ priSayana AaOr ihndI maoM hOM. Aqaa-t tba tk na isaf- ihndI ivakisat hao caukI qaI Aiptu saaih%ya kI BaaYaa BaI bana caukI qaI. [sa saMdBa- maoM ihndI ko saaqa ihndavaI Sabd ka BaI p`yaaoga ikyaa gayaa hO. yah Baart kI maugalaaoM ko Aagamana ko pUva- kI BaaYaa qaI pr mausalamaanaaoM ko Aagamana sao yah ipCD,I nahIM Aiptu AaOr BaI samaRw hI haotI calaI ga[-. ApBa`MSa sao ivakisat BaaYaa lagaBaga dSavaIM SatabdI ko Aasapasa ivakisat hao rhI qaI AaOr krIba–krIba tBaI Aayaa qaa mausalamaanaaoM ka saama`ajya BaI , , ,saMga–saMga farsaI AaOr ArbaI SabdaoM kI baRhd EaRMKlaa BaI.

gaMgaa kI tra[- maoM baaolaI jaanaovaalaI [sa ApBa`MSa sao hI pMjaabaI ka janma huAa qaa AaOr pMjaabaI va piScama Baart kI BaaYaa maoM jyaada frk nahIM qaa pr idllaI ko Aasapasa k[- AaOr BaI BaaYaaeM qaIM jaOsao hiryaaNavaI¸ KD,I baaolaI AaOr baRjaBaaYaa. baRjaBaaYaa t%kalaIna saaih%ya kI BaaYaa qaI. Sau$ sao hI baahr sao Aae mausalamaana saaQaarNa baaolacaala kI BaaYaaAaoM kI trf hI jyaada AakRYT hue AaOr [nhIM ko imaEaNa sao banaI baaolaI kao [nhaoMnao Apnaayaa. yah BaaYaa ]nakI baaolaI ko jyaada pasa qaI @yaaoMik phlao pMjaaba¸ ]%trp`doSa AaOr ihndU Afgaana maoM eksaI hI BaaYaa baaolaI jaatI qaI jaao ik pMjaabaI AaOr AaOr KD,I baaolaI sao imalatI jaulatI qaI pr sa~hvaIM SatabdI ko Ant AaOr A{arhvaIM kI Sau$vaat maoM maugala drbaairyaaoM nao BaaYaa sauQaar ko naamapr ihndI sao saMskRt AaOr raoja kI baaolacaala ko SabdaoM kao inakalakr ArbaI AaOr farsaI Sabd Dalanao Sau$ kr ide AaOr dohlavaI BaaYaa ka janma huAa jaao Aagao calakr ]d-U banaI. [sa trh sao ek BaaYaa jaao gyaarhvaIM SatabdI ko krIba saMskRt ko ApBa`MSa¸ p`kRit yaa palaI sao inakla kr priSayana mausalamaanaaoM ko saMga BaaYaa banakr Baart maoM gaMUjaI vah pMd`hvaIM AaOr saaolahvaIM SatabdI kI sahUilayat Anausaar Apnaa[- ga[- ]d-U sao kafI frk qaI. vah BaaYaa Aama BaartIyaaoM kI jaubaaM qaI AaOr Baart kI iksaI kI BaaYaa kI trh saMskRt ko SabdaoM ko ibanaa nahIM baaolaI jaa saktI qaI. fOja kI najmaaoM maoM jaao ihndI ko Sabd hOM vahI jaayasaI kbaIr AaOr rhIma kI kRityaaoM maoM BaI. jaayasaI kutbaana rhIma vagaOrh saBaI nao priSayana maoM BaI ilaKa hO AaOr jaanaomaanao ihndI ko kiva BaI hOM. [satrh hma ihndI kao caar BaagaaoM maoM baaMT sakto hOM , , ,
1• ibanaa mausalamaanaaoM ko saMskRt sao inaklaI.
2• baahr sao Aae mausalamaanaaoM ko saMga ArbaI AaOr prisayana sao imalaIjaulaI ihndI yaa ihndavaI.
3• dohlavaI yaa d@knaI.
4• AaQauinak ihndI.

ga`ohma baolaI ko Anausaar ']d-U' Sabd BaaYaa ko ilae sabasao phlao Saayar mausaafI nao 1776 maoM [stomaala ikyaa qaa. Sau$ maoM ihndI ]d-U ka fk- [sa trh sao Sau$ huAa ik basa ihndI farsaI maoM ilaKI jaanao lagaI qaI. bahut baad tk ]d-U iktabaaoM maoM BaI [sao ihndI hI kha gayaa hO AaOr [sa imalaI jaulaI BaaYaa ko SabdaoM ka [stomaala kbaIr¸ ibaharI Aaid kivayaaoM nao BaI vaOsao hI ikyaa jaOsao ik valaI saaOd yaa maIr nao. maIr hsana dohlavaI nao [sao 'tjaikra e sauKna AfrInaana e ihndI' yaanaI saaf AaOr sajaI–saMvarI ihndI kha hO. BaaYaa Aalaaocak &anacand nao ilaKa hO ik vaalaI ifr ]nako baad haitma va imajaa- majahr vagaOrh nao BaaYaa sauQaar ko naamapr na isaf- ihndI ko SabdaoM kao farsaI SabdaoM sao badlanaa Sau$ ikyaa bailk naaisak vagaOrh nao [sao laKna} maoM ek nayaa hI $p do Dalaa. pMiDt rama ivalaasa Samaa- ko Anausaar ]d-U nao Apnao kao dumauKo $p maoM ihndI sao Alaga kr ilayaa. phlao tao [sanao ihndustana kI xao~Iya BaaYaaAaoM¸ jaOsao AvaQaI¸ ba`ja¸ baundolaKMDI¸ BaaojapurI vagaOrh sao Apnao kao dUr ikyaa¸ ifr kizna saMskRt Sabd inakalanao kI p`iËyaa maoM Baart kI Anya BaaYaaAaoM jaOsao baMgaalaI¸ gaujaratI¸ marazI Aaid sao BaI Alaga kr ilayaa @yaaoMik [na sabaka saamaUihk Sabdsa`aot tao saMskRt hI qaa.

vaalaI jaao phlao kuC yaMU ilaKto qao¸
'ipirt kI jaao kMza phnao ]sao Garbaar krnaa @yaa
hu[- jaaogana jaao kao[- pI kI ]sao saMsaar krnaa @yaa
jaao pIvao naIr naOnaa ka [sao @yaa kama panaI saMU

Aba yaMU ilaKnao lagao¸
gaunaahaoM ko isayahnaamao sao @yaa gama ]sa prISaaM kao
ijasao vaao jaulf dst Aavaoja, hao raojao, kyaamat maoM.

sauiva#yaat [ithasakar va farsaI ko ivaWana taracand khto hOM ik idllaI ko Saasak va saMcaalak mau#yat: farsaI jaanato qao pr d@kna sao Aae ihndU AaOr mausalamaana drbaarI Baart maoM plao baZ,o qao AaOr drbaar maoM ApnaI BaaYaa baaolanao maoM iJaJak va ipCD,apna mahsaUsa krto qao [sailae ApnaI BaaYaa sao doSaI SabdaoM kao hTato–hTato vao ]sao janasaaQaarNa sao dUr kr baOzo. saUifyaaoM kI saIQaI va sarla Baava p`vaNa d@knaI BaaYaa kI jagah ]d-uemaullaa nao lao laI¸ jaao isaf- pZ,o ilaKo AaOr drbaairyaaoM kI BaaYaa hI bana kr rh ga[-.

Abdula salaama nadvaI ko Anausaar [na saMSaaoQanaaoM ko baad ]d-U pUrI trh sao farsaI ko ZaMcao maoM Zla ga[- AaOr [-ranaI Andaja maoM ilaKI jaanao lagaI. jaba AhmadSaah dura-naI ko AaËmaNa kI vajah sao idllaI ko rajao AaOr navaaba laKna} kI trf Baagao tao ek nayaI laKnavaI ]d-U nao janma ilayaa jaao idllaI kI ]d-U sao frk qaI AaOr priSayana AaOr ArOibak SabdaoM sao BarI hu[- qaI. ]d-U ko ivaWana Abdula hk ko Anausaar yah BaaYaa kI Dak- ej,a qaI jaba baD,o pOmaanao maoM ArbaI AaOr farsaI ko Sabd Dalao jaa rho qao AaOr ek bahut hI AaOpcaairk¸ p`aNahIna ]d-U pnap rhI qaI. SaayaraoM nao Alfaja ko saMga Kolanaa Sau$ kr idyaa. khIM–khIM tao basa ArbaI¸ farsaI SabdaoM ko AMt maoM nau>o zaok ide jaato qao. idllaI kI ]d-U ABaI BaI saIQaI sarla AaOr ihndustanaI ko krIba qaI. ]saka sabasao AcCa ]dahrNa maIr ko klaama maoM imalata hO. cand Saor poSa hOM –

1• CatI sao ek baar lagaata jaao vaao tao maIr¸ barsaaoM yao ja#ma saInao ka hmakao na saalata.
2• @yaaoMkr na caupko caupko yaMU jaana sao gaujaire¸ kihe ibaqaa jaao ]sasao baataoM kI rah inaklao.

Abdula hk ko Anausaar [saI ivaBaaijat BaaYaa kI vajah sao ihndustana AaOr paikstana banao. ApnaI pi~ka Anjaumana tri@kyao ]d-U maoM ]nhaoMnao kha ijanha AaOr [kbaala kI vajah sao paikstana nahIM banaa¸ ihndU AaOr mausalamaanaaoM kao ]d-U nao Alaga ikyaa hO.

[Qar Baart maoM BaI ek AaOr saSa> BaaYaa ivakisat hao rhI qaI. AyaaoQyaa p`saad K~I nao ihndI ko [sa nayao $p kao Alaga–Alaga naama sao pukara jaOsao zoz ihndI¸ pMiDt ihndI¸ mauMSaI ihndI¸ maaOlavaI ihndI AaOr ivalaayatI ihndI. ek baat inaiScat hao caukI qaI ik QaIro–QaIro nae Baart kI raYT/BaaYaa kI ijammaodarI ihndI kao hI laonaI hO. ihndustana kI badlatI rajanaIitk va Qaaima-k $proKa ko saaqa ihndI ko mah%va kao BaartvaaisayaaoM nao BaI samaJa ilayaa qaa AaOr vao ApnaI xao~Iya BaaYaaAaoM kao raYT/Iya saMgazna ko ilae nyaaoCavar krnao kao tOyaar qao. p`adoiSak BaaYaaAaoM ko mah%va kao nakara nahIM jaa sakta. ihndI BaaYaa AaOr saaih%ya daonaaoM kI hI samaRiw maoM [naka mah%vapUNa- haqa hO. p`adoiSak BaaYaaAaoM nao dutrfa ivakasa maoM yaaogadana ikyaa¸ ektrf tao [nhaoMnao p`adoiSak jaIvana kao AiBavya> ikyaa hO¸ dUsarI trf ]sao doSa kI vyaapk [ka[- sao BaI jaaoD,o rKa hO.

[saI samaga` [ka[- ko ilae banaarsa ihndU saMskRt ka^laoja nao ihnduAaoM ko AiQakar¸ saaih%ya AaOr Qama- kI rxaa kao Apnaa laxa banaayaa. ihndI kao raYT/BaaYaa banaanao ka Aandaolana BaI banaarsa sao hI Sau$ huAa qaa. ijasanao ik baMgaala maoM Aakr jaaor pkD,a qaa.

BaartondU hirScand¸ ³jaao ik AaQauinak ihndI ko janmadata maanao jaato hOM´ nao kBaI ihndI maoM isaf- saMskRt ko SabdaoM ko p`yaaoga pr jaaor nahIM idyaa. AaOr naa hI yah kha ik ihndI sao farsaI AaOr ArbaI Sabd inakalaao. ihndI ko [saI saMvaodnaSaIla¸ sahja lacaIlaopna nao [sao ihnd kI BaaYaa banaayaa hO AaOr Saayad yahI vajah hO ik ihndI Apnao krIba hjaar saala ko Aist%va maoM BaI bahut jyaada nahIM badlaI hO. p`stut hOM sarahpa sao laokr Aajatk ko cand ]dahrNa , , ,
A@Kr baaZ,a saAla jagau¸ Naih iNa@Kr ka[.
tavasao A@Kr GaaoilaA[¸ jaava iNar@Kr hao[-.. sarahpa 8vaIM Sa•e•DI•
gagana maMDla maoM }MQaa kUvaa thaM AmaRt ka vaasaa.
sagaura hao[ saao Bar–Bar pIvaO inagaura jaa[ ipyaasaa.. gaaorKnaaqa 11vaIM Sa• e•DI•
BaItr icalamana baahr icalamana baIca klaojaa QaDko
AmaIr Kusarao yaaoM khoM vaao dao dao AMgaula sarko.. Kusarao ³1236–1324´
maa[ na haotI baapu na haota krmau na haotI ka[Aa
hma nahIM haoto tuma nahIM haoto kvanau khaM to Aa[Aa.. naamadova ³1270–1350´
drdih baUJaO drdband¸ jaaik idila haOvao.
@yaa jaaNaO dadU drd kI¸ naIMd Bair saaovaO.. da]d ³1370–1450´
p`oma na baarI }pjaO p`oma na haT ibaka[.
rajaa prjaa jaoih $caO¸ saIsa do[ laO jaa[.. kbaIr
jamalaa eosaI p`It kr¸ jaOsao inasa A$ cand.
caMdo ibana inasa saaMvalaI¸ inasa ibana caMdao mand.. jamaala ³1545´
caIt imalao tao saba imalao¸ nahIM tao fUkT saMga.
panaI paqar yaok hI zaOr¸ kaor na iBajao AMga.. tukarama ³1607–1649´
camacamaat caMcala nayana ibaca GaMUGaT pT–JaIna.
maanahu saursairta–ibamala jala¸ ]Crt jaga maIna.. ibaharI
baD,a maasaUma haota hO gaunaahaoM ka samap-Na BaI
hmaoSaa AadmaI
majabaUr haokr laaOT Aata hO
jahaM hr maui> ko¸ hr %yaaga ko¸ hr saaQanaa ko baad
³gaunaah ka gaIt – Qama-vaIr BaartI´

kuC idna phlao yahaM ko saMDo Ta[msa maoM pZ,a qaa ik @yaa ihndustanaI ihMgailastanaI hao rhI hO jaba k[- ihndI ko Sabd laokr BaI [MiglaSa ihMiglaSa nahIM hu[- tao cand AMga`ojaI SabdaoM sao ihndI BaI ihMgailastanaI nahIM hao paegaI. SabdaoM kI nanhIM pgaDMiD,yaaoM pr calakr hI tao BaaYaa nae Aayaama ZMUZ,tI hO Aa[e hma Aap BaI gaaOr krto hOM kuC ]na SabdaoM pr jaao Anya BaaYaaAaoM sao ihndI maoM Aa imalao qao AaOr ijanhoM hma Aap ApnaI raojamara- kI ijandgaI maoM BaI KUba [stomaala krto hOM saUcaI Anaiganat hOM pr cand AapkI sauivaQaa AaOr samaJa ko ilae p`stut hOM –
ArOibak¸ priSayana¸ tukI— ,hbaIba¸ idla¸ [nsaaf¸ baihst¸ A@la¸ Sahr¸ fkIr¸ ijaikr¸ baMda¸ daOr¸ faOja¸ #yaala¸ pIr¸ Saah¸ dIdar¸ dbao-Sa¸ KanaabadaoSa¸ hukuma¸ Kuba¸ [-sma¸ saUrt¸ AaiSak¸ ASk¸ baaga¸ pak¸ mahbaUba¸ kdma¸ hujaUr¸ naja,r¸ caSma¸ baojaar¸ gaujaairSa¸ vafadarI¸ mauhbbat¸ Avvala¸ djaa-¸ kubaa-na¸ Atr¸ KuSabaaoya¸ gaula¸ gauladana¸ Kurak¸ mahla¸ jaMga¸ Sarma¸ jahrI¸ jahna¸ yaar¸ naaObat¸ t#t¸ hUr¸ kmaana¸ nakar¸ isartaja¸ javaahr¸ maOdana¸ maohtaba¸ maulk¸ SaOtana¸ pjaamaa¸ TaopI¸ ihndI¸ ]d-U vagaOrh vagaOrh , , ,

[MiglaSa¸ ga`Ik¸ laOiTna¸ Íonca—kaoT¸ sToSana¸ TolaIfaona¸ Toilaivajana¸ inayaro¸ kmPyaUTr¸ nambar¸ PlaaisTk¸ naa[laaOna¸ maSaIna¸ fO@TrI¸ imala¸ [MjaIinayar¸ D/a[var¸ iflma¸ irMca¸ kkUna¸ iDvaIjana¸ sarksa¸ kTpIsa¸ haojarI¸ jaaOjao-T¸ vaayala¸ jaUT¸ SamaIja¸ blaa]ja¸ poTIkaoT¸ jaakT¸ kaOlar¸ D/osa¸ saOMDla¸ saUT¸ jaola¸ jaolar¸ ha[-kaoT-¸ saup`ImakaoT-¸ jaja¸ jaUrI¸ Da^@Tr¸ janarla¸ kmPyaUTr¸ Aaovarisayar vagaOrh vagaOrh , , ,

ihndI kI saSa> Qaara vaOidkyauga sao baaOwyauga maoM haotI hu[- ifr mauislama sao AaMglayauga ko tTaoM pr bahtI AaQauinak yauga maoM Aa phMucaI hO AaOr ApnaI Alaga–qalaga phcaana banaae rKnao maoM BaI samaqa- rhI hO. Aaja jaba ihndI saba dasata ko saMdBaao-M sao ]bar caukI hO¸ doSa kI raYT/BaaYaa hO AaOr [sako baaolanao vaalao AasT/oilayaa sao laokr knaaDa tk pUro ivaSva maoM fOlao hue hOM tao [sao ek vana-@yaUlar BaaYaa khkr Avaholanaa krnao sao hma Aaja BaI basa maa~ ek maanaisak dasata ka hI pircaya doMgao. BaaYaa ko saharo hI kao[- saMGa Aapsa maoM jauD, pata hO. laIipbaw haokr yahI vaod¸ kurana AaOr baa[bala banaatI hO. yahI hmaarI saByata AaOr saMskRit kI ivarasat kao Aagao vaalaI pIZ,I tk phMucaaegaI flat: [sakI saurxaa ka ]%trdaiya%va Aaja hr BaartIya ka hO caaho vah khIM BaI rhta hao. p`adoiSak yaqaaqa- AaOr raYT/Iya ekta kao phcaanato hue ihndI kao hmaoM baar–baar ]Baarnaa AaOr saMvaarnaa haogaa. Aaja jaba ihndI Baart maoM raoTI raojaI sao BaI jauD, ga[- hO tao ivaSvaBaaYaa AMgao`jaI kI Avaholanaa nahIM kr saktI. &ana iva&ana AaOr tknaIik p`gait ko ilae ihndI maoM [sako cand SabdaoM ka saimaEaNa svaaBaaivak hI hO. vaOsao BaI ivaSvaasa maainae Aaja kI [sa sposa eja yaa ivaSvaIkrNa ko yauga maoM jaba hma kmPyaUTr kao kmPyaUTr khto hOM tao ihndI hI baaola rho haoto hOM kao[- Anya BaaYaa nahIM.

maaca- 2004