p`kRit AaOr pyaa-varNa

ABaavaaoM ka ?Najala

—p`Baat kumaar  

Akala maoM pOdao lao caar hI vaMSa
saasaI¸ ku<aa¸ igaw AaOr sarpMca.

laaokricat ]prao@t khavat saUKo yaa Akala sao ]%pnna isqait kI Bayaavahta AaOr saaQanaaoM kI kmaI ko calato haonao vaalao klah kao AcCI trh bayaana krtI hO. BaartIya ]pmahaWIp ko samaana duinayaa ko ]na ihssaaoM maoM jahaM jaIvana kI laya–tala maaOnasaUna kI saaMsaaoM pr bajatI hO¸ vaYaa- ka dor sao Aagamana hI bahutaoM ko ilae AsvaaBaaivak Akala maR%yau ka karNa banata hO. Baart maoM kafI samaya pUva- hI caMd`gauPt saama`ajya maoM 310–298 [•sa• pUva- maoM lagaatar 12 vaYaao-M tk saUKa pD,nao ka ]llaoK kaOiTlya ko Aqa-Saas~ maoM imalata hO. 1917–18 ko vaYaao-M maoM ]<arI Baart maoM AnaavaRiYT ka [tnaa Asar huAa ik kSmaIr sao bahnaovaalaI Jaolama nadI hI purI trh saUK gayaI qaI.

iksaI eosao xao~ maoM¸ jahaM AamataOr pr vaYaa- kI Apoxaa kI jaatI hO¸ Asaamaanya $p sao kma vaYaa- yaa vaYaa- ko Asamaana ivatrNa sao ]%pnna AsaMtulana kI isqait saUKa khI jaatI hO. yah ek jalavaO&ainak duYpirNaama tqaa p``akRitk Aapda kI isqait hO jaao CaoTo sao laokr kafI baD,o BaUBaaga pr qaaoDo yaa laMbao samaya ko ilae hao saktI hO. saBaI eosao xao~aoM maoM¸ jahaM vaYaa- pr kRiYa kI inaBa-rta hO¸ saUKa ApnaI jaala fOlaa sakta hO¸ ikMtu pRqvaI pr SauYk jalavaayau xao~aoM sao saTo BaagaaoM maoM saUKa pD,nao kI saMBaavanaa jyaada haotI hO. ]YNakiTbaMQaIya Baaga sao bahnao vaalaI hvaaeM sqaayaI $p sao SauYk xao~ maoM Aanao pr gama- evaM SauYk hao jaatI hOM. pCuAa pvanaaoM ko Qa`uvaIya xao~aoM maoM mauD,nao pr SauYk xao~ kI ]cca daba vaalaI p`itcaËvaatIya Avasqaa inamna daba xao~ kao p`Baaivat krtI hO AaOr saUKa pD,nao kI saMBaavanaa bana jaatI hO. yah ek inarMtr fOlanao vaalaI GaTnaa hO jaao mau#ya $p sao vaYaa- kI kmaI ko karNa haotI hO¸ ikMtu ]cca tapmaana kI Avasqaa¸ toja hvaaeM yaa inamna Aad`-ta kI isqait BaI saUKo ka kark t%va hao sakta hO.

20 vaIM SatabdI maoM Aba tk ka sabasao Ktrnaak saUKa sahara ma$sqala ko dixaNaI Caor pr AÍIka ko saaihla xao~ maoM pD,a hO ijasakI AvaiQa 15 vaYa- tk rhI. piScamaI AÍIka ko k[- doSa jaOsao– maaOirtainayaa¸ maalaI¸ naa[jar¸ caaD¸ baurkInaafasaao Aaid sabasao jyaada p`Baaivat rho. ipClao 200 vaYaao-M maoM Baart maoM 44 sao AiQak baar vyaapk saUKo ka Asar mahsaUsa ikyaa jaa cauka hO. ek AMtra-YT/Iya Aapda DaTabaosa ko Anausaar ipClaI SatabdI maoM Baart maoM p`akRitk $p sao Aa[- 10 SaIYa- AapdaAaoM maoM 5 saUKa hO ijanamaoM Aba tk 42•5 laaK maaOtoM hao caukI hO. A%yaiQak laMbao samaya ko ilae saUKo kI isqait yaa saUKa ka vyaapk $p ma$sqala khlaata hO. iksaI Baaga maoM 250 imalaImaITr sao kma AaOsat vaaiYa-k vaYaa- yaa ]cca tapmaana ko calato haonaovaalaI vaaYpIkrNa kI dr vaYaa- kI dr sao jyaada haonao pr¸ saUKo kI sqaa[- p`vaRit ]sa BaU–Baaga kao roigastana maoM badla dotI hO.

saUKo ko p`kar :– 
ApnaI ima~–maMDlaI maoM baOzkr Aapnao khIM saUKo ka ijaË kr idyaa tao laaoga turMt samaJa baOzoMgao ik Aap iksaI ABaava sao ga`st hOM. jyaadatr sarkarI dF,traoM maoM 'baahrI Aaya' kI caah rKnaovaalaaoM ko ilae saUKa ka matlaba kuC AaOr hI haota hO. vaO&ainakaoM kI maMDlaI maoM ijasa saUKo kI cacaa- haotI hO Aa[e hmalaaoga ]sa matlaba pr cacaa- krto hOM.

maaOsama iva&ana saMbaMQaI saUKa : 
Aama vyavahar yaa maaOsama saMbaQaI samaacaar ko ilae inaiScat AvaiQa maoM haonaovaalaI saamaanya AaOsat vaYaa- ko p`itSat ko AaQaar pr saUKo kao samaJaa jaata hO laoikna vaO&ainak taOr pr saUKo kao pirBaaiYat krnao ko ilae SauYkta saUicakaMk¸ palmar saUicakaMk yaa namaI ]plabQata saUicakaMk ka p`yaaoga ikyaa jaata hO. maaOsamaiva&ana saMbaMQaI saUKa kao iksaI ivaSaoYa xao~ ko ilae vaYa- maoM haonaovaalaI saamaanya vaYaa- sao p`itSat kmaI ko $p mao vya> ikyaa jaata hO. vaYaa- yaa tapmaana ko calato ek sqaana pr haonaovaalaI saUKa kI isqait dUsaro sqaana pr saamaanya BaaOigailak isqait hao saktI hO [sailae saUKo kao sqaainak AaOr saamaiyak taOr pr hI pirBaaiYat ikyaa jaata hO. iksaI Kasa sqaana pr ek inaiScat samaya saImaa ko AMdr haonaovaalaI AaOsat vaYaa- kI saMBaavyata ko AaQaar pr "maanakIkRt vaYa-Na saUicakaMk" kI gaNanaa samaya ko Alaga–Alaga pOmaanao pr kI jaa saktI hO. maa•va•saU• ka maana lagaatar ?Naa%mak haonao tqaa maana ko –1•0 yaa [sasao naIcao jaanao pr saUKo kI isqait khlaatI hO jabaik saUicakaMk ko Qanaa%mak maUlya kao saUKo kI isqait ka AMt samaJaa jaata hO.Baart maaOsama ivaBaaga saamaanya AaOsat ko 75 p`itSat yaa [sasao kma maaOnasaUnaI vaYaa- kI isqait kao saUKo ka saMkot maanata hO.

ÌiYa saMbaMQaI saUKa : 
iksaI sqaanaIya xao~ maoM ]ganaovaalao fsala yaa paOQao kI p`kRit ko Anausaar vaYaa- kI kmaI¸ BaUgaBaI-ya jala kI inamna–Avasqaa yaa maRda maoM namaI kI kmaI sao fsala ]%padna pr pD,nao vaalao Asar kao kRiYa saMbaMQaI saUKa $p maoM pirBaaiYat ikyaa jaata hO. p`mau#a fsala ]%padk xao~ maoM CaoTI AvaiQa ko ilae saUKo ka Aaklana "Sasya namaI saUicakaMk" ko Wara ikyaa jaata hO. [sako inaQaa-rNa hotu AaOsat saaPtaihk vaYaa- evaM tapmaana tqaa ipClao saPtah ko saUicakaMk ko maana ka p`yaaoga haota hO. Baart maoM doSa ko ivaiBanna kRiYa jalavaayau ko 210 koMd`ao sao p`aPt AaMkD,ao ko AaQaar pr Baart maaOsama ivaBaaga 'SauYkta ivasaMgait saUicakaMk'
(Aridity Anomaly Index) kI gaNanaa kr paixak AaQaar pr maanaica~ tOyaar krta hO. rbaI tqaa KrIf fsalaaoM ko ilae kula ivaBava vaaYpIkrNa–]%svaodna ( Potential Evapo-transpiration, PET) evaM vaastivak vaaYpIkrNa–]%svaodna (Potentioal Evapo-transpiration, AET) ko AaQaar pr saUicakaMk kI gaNanaa [sa p`kar kI jaatI hO :–

SauYkta ivasaMgait saUicakaMk (%) =

jalavaO&ainak saUKa :  
iksaI nadI baoisana yaa Apvaah xao~ maoM haonao vaalaI vaYa-Na AvaiQa maoM kmaI sao ]%pnna sathI yaa AQaao–sathI jala ko AapUit- maoM AMtr jalavaO&ainak saUKo kao pirBaaiYat krta hO. iksaI samaaMgaI xao~ maoM jala–saMtulana samaIkrNa ko maaMga–pUit- kI saMklpnaa ko AaQaar pr "palmar saUicakaMk" kI gaNanaa kI jaatI hO. iksaI sqaana pr haonaovaalaI vaYaa- kI maa~a¸ tapmaana tqaa maRda maoM namaI kI ]plabQata ko AaQaar pr inakalaa gayaa palmar saUKa saUicakaMk ko ivaiBanna maanaaoM ³–4•0 sao 4•0 ko baIca´ ko ilae saUKo kI isqait kao A%yaiQak saUKa sao A%yaiQak Aad`- isqait ko baIca baaMTkr samaJaa jaata hO. saUKo kI isqait kI inagaranaI evaM raht kayaao- kao calaanao hotu 60 ko dSak maoM sauJaayaa gayaa palmar saUicakaMk SaasakaMo AaOr naIit–inaQaa-rkaoM ko baIca laaokip`ya rha hO.

saamaaijak–Aaiqa-k saUKa : 
iksaI sqaana yaa samaya pr saamaaijak yaa Aaiqa-k ja$rtaoM kI maaMga–pUit- ko AaQaar pr BaI saUKo kao ivaBaaijat ikyaa jaa sakta hO. Anna¸ jala¸ caara yaa jalaivaVut Aaid Aaiqa-k madaoM kI AapUit- kafI hd tk maaOsama pr inaBa-r hO. jala yaa jala–AaQaairt saMsaaQanaaoM kI kmaI sao maanava yaa pSau jaIvana pr pD,nao vaalaa p`Baava saamaaijak–Aaiqa-k saUKa ko $p maoM vagaI-kRt ikyaa jaa sakta hO. iksaI BaU–Baaga maoM janasaM#yaa vaRiw haonao yaa p`it vyai> Kpt baZ jaanao pr BaI saUKa ko p`it ]sa xao~ kI saMvaodnaSaIlata baZ jaatI hO.

saUKo ka P`aBaava : 
vaYaa- kI kmaI sao ]%pnna saUKo ko k[- BaaOgaaoilak duYpirNaama hao sakto hOM jaOsao– BaUgaBaI-ya jala kI inamna Avasqaa¸ fsala kI babaa-dI yaa kma ]%padna¸ kuAaoM evaM talaabaaoM ka saUKnaa¸ poyajala kI samasyaa¸ ma$sqalaIkrNa maoM baZao<arI Aaid. 1769–70 tqaa 1877–78 maoM pD,o Bayaanak saUKo ko calato Baart tqaa ]<arI caIna p`%yaok maoM 1 kraoD, sao jyaada maaOtoM hu[- qaI. ipClaI sadI maoM Akala ko calato p`Baaivat haonaovaalao sabasao jyaada laaoga Baart maoM hO. saUKo ko calato laaogaaoM AaOr jaanavaraoM pr pD,nao vaalao p`Baava kI maa~a AaOr p`kRit¸ iksaI sqaana AaOr vahaM kI sarkar tqaa ]sako p`baMQana pr inaBa-r hO. saUKo ko karNa pD,naovaalao k[- mau#ya p`BaavaaoM maoM sao ek poya–jala kI kmaI hO. [sako karNa laaoga gahro kuAaoM ko panaI kao [stomaala maoM laato hOM [sa jala maoM GaulaI Flaaora[D kI AiQak maa~a sao haonaovaalaI ‘skolaTla FlauAaoraoisasa’ naamak baImaarI hao saktI hO.jaao svayaM maoM ek AaOr samasyaa hO. saUKo ko idnaaoM maoM BaUgaBaI-ya jala str kafI naIcao calao jaanao pr jala maoM GaulaI Kinaja lavaNa kI maa~a AiQak saaMQa`ta ko saaqa imalatI hO. jala maoM Flaaora[D kI maa~a 1 pIpIema ³p`it 10 laaK maoM 1 Baaga´ ko saurixat str sao }pr haonao pr FlauAaoirsa jaOsaI ibamaarI haonao kI saMBaavanaa p`bala hao jaatI hO. Baart ko maQya p`doSa tqaa gaujarat jaOsao rajyaaoM maoM gahro kuMAaoM sao p`aPt jala maoM Flaaora[D kI maa~a saurixat saImaa ko kafI }pr hO.

Akala p`baMQana :– 
Anya p`akRitk AapdaAaoM ko ivaprIt saUKo ka Aagamana iksaI spYT saUcanaa ko ibanaa hI haota hO [sailae BayaMkrtma p`Baava haonao ko baavajaUd Akala p`baMQana Saasakao AaOr icaMtkaoM ka samauicat Qyaana AakiYa-t nahIM kr pata. isqait sao inabaTnao hotu ikyaa jaanao vaalaa jyaadatr ]paya BaI laMbao samaya ko baad hI flaIBaUt haota hO. jala saMkT kI gahratI samasyaa sao inabaTnao ko ilae kuC samaajasaoivayaaoM AaOr gaOr sarkarI saMgaznaaoM nao kafI AcCo p`yaasa ikyao hOM. p`SaaMt mahasaagar maoM Ala–naInaao ka Kasa AMtrala pr Aagamana BaI ivaSva ko k[- BaagaaoM maoM saUKo ka karNa rha hO [sailae AlanaInaao pr ek naja,r Akala p`baMQana kI tOyaarI ka saMkot do saktI hO. Anna ka pyaa-Pt BaMDarNa AaOr saMsaaQanaaoM ka baohtr p`baMQana¸ CaoTI AvaiQa ko ilae pD,nao vaalao saUKo kI samasyaa kao hla krnao maoM kafI sahayak hao sakta hO. dUrsaMvaodI ]pga`haoM sao p`aPt AaMkD,o tqaa iva&ana kI AitAaQauinak tknaIk ka [stomaala kr saUKo kI isqait pr lagaatar naja,r rKnaa ek ja$rt hO. saUKo kI isqait sao inajaat idlaanao hotu kuC mah%vapUNa- ]paya inamnailaiKt hO—

k  jala–saMsaaQanaaoM ka yaqaasaMBava ivakasa tqaa jalasaMcaya pr jaaor
K  jalaga`hNa ko ivaiBanna trIkaoM Wara BaUgaBaI-ya jala kI maa~a baZanaa
ga  jalaaiQa@ya xao~ sao saUKa saMBaaivat xao~ maoM sathI jala ka AMtr–baoisana sqaanaantrNa
Ga  jalasaMcaya ko saBaI saMBaaivat trIkaoM ka samauicat ivakasa
D• maRda namaI–saMrxaNa ko trIkaoM ka Apnaayaa jaanaa
ca  vanaIkrNa pr ja,aor tqaa Gaasa ko maOdanaaoM ka ivakasa
C  jala sath sao haonaovaalao vaaYpIkrNa kao kma krnaa

maaOnasaUna ko pScaat jala kI haonaovaalaI kmaI AaOr SauYkta kI isqait ka saamanaa krnao ko ilae Baart ko rajasqaana AaOr gaujarat saiht lagaBaga saBaI rajyaaoM maoM vaYaa- jala–saMcaya ek ja$rt hO. doSa ko ivaiBanna ihssaaoM maoM paoKr¸ talaaba¸ saaJaa kuMAa¸ rapT¸ kuM[- yaa baorI¸ baavaD,I¸ ijaMga¸ Jaabaao¸ daoMga jaOsao jala saMga`hna AaOr p`baMQana ko kma sao kma 45 ivaiBanna trIko p`calana maoM rho hOM jaao sqaanaIya tknaIk AaOr laaok&ana pr AaQaairt hOM. Akala pD,nao kI saMBaavanaa jaana pD,nao lagao¸ tao [Md` dova kao KuSa kr vaYaa- panao ko ilae laaogaaoM Wara ya&aoM¸ AnauYzanaaoM evaM ivaica~ p`kar ko rIit–irvaaja,aoM kao inaBaanao ka jaaor cala pD,ta hO. Aasamaana kI GaTaAaoM kao QartI pr ]tarnao ko ilae baaOw iBaxauAaoM Wara ek Aaor jahaM 'mahamaoGa' maM~ ka jaap tqaa p`aqa-naaeM ike jaato hOM vahIM AlaIgaZ maoM ivavaaiht is~yaaoM Wara rai~ maoM kpD,o ]tar kr hla jaaotnao kI maanyataAaoM kao pUra krnao jaOsao maamalao BaI p`kaSa maoM Aato hOM. saUKo kI AaSaMka haonao pr ibahar ko gaaMvaaoM maoM vaYaa- ko ilae maoZk–maoMZkI ka ivavaah krayaa jaata hO. samaya–samaya pr AimataBa baccana jaOsaI histyaaM BaI saUKo kI isqait sao AaËaMt iksaI gaaMva kao Apnaakr Apnao mahana vyai>%va ka pircaya do dotI hO ikMtu hr gaaMva ]tnaa BaagyaSaalaI tao nahIM²

1770 [•sa• maoM baMgaala maoM pD,a BayaMkr Akala kI pRYzBaUima maoM }pjaa saMnyaasaI ivad`aoh¸ mahana ]pnyaasakar baMikmacaMd` ca+aopaQyaaya kI kalajayaI kRit ’AanaMdmaz’ AaOr vaMdo–maatrma\ ka p`orNaas~aot rha hO. 50 ko dSak maoM AanaovaalaI 'madr [MiDyaa' jaOsaI k[- Anya maumba[-yaa iflmaaoM ka dRSya Aapkao yaad haogaa ik kOsao jamaIMdar AaOr Klanaayak Akala ko idnaaoM maoM mau{I Bar danao ko ilae laaogaaoM kao trsaata qaa. Aaja BaUK sao hu[- ek BaI maaOt kI Kbar sauna laoM tao klpnaa kIijae ]sapr iktnaI p`itik`yaaeM haotI hO. eosaa nahIM ik Aaja duinayaa maoM Akala sao maaOtoM nahI haotI. Aaja BaI [iqayaaoipyaa¸ saaomaailayaa yaa saUDana jaOsao doSaaoM maoM saUKo sao ]%pnna Akala maoM BaUK sao haonaovaalaI maaOtoM haotI hOM ikMtu ]sa Kbar kao pZ,kr hma iktnao ivacailat haoto hOM yah BaI maayanao rKta hO. iktnaaoM ko ilae tao maanava jaIvana kao bacaanaovaalao mau{I Bar Anaaja sao jyaada mah%va¸ ]nako palatU ku<ao ko iDbbaabaMd Baaojana ka hO. isaMQau GaaTI¸ imasa` AaOr maayaa saByata ko naaSa evaM DayanaasaaOr ko ivalauPt haonao ko pICo saUKa kao sabasao p`vala kark samaJaa jaata hO. khIM eosaa na hao ik ivanaaSa ko [sa kark t%va ko p`it jaarI saMvaodnahInata¸ [ithasa kI galaityaaM duhra jaaeM.