मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


rcanaa p`saMga

ihMdI maoM ha[kU kivata
ihMdI ha[ku saMga`h : p`kaSana ivavarNa

—Da jagadISa vyaaoma

नए हाइकुकारों को यह जानकारी मिल सके कि कितने हाइकु संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं, इसी दिशा में कुछ प्रकाशित हिंदी हाइकु संग्रहों की सूची उनके प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक आदि के विवरण के साथ देना प्रासंगिक होगा। यह सूची उन्हीं हाइकु संग्रहों की हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अनेक हाइकु संग्रह हैं। भविष्य में संग्रह प्राप्त होने पर उनका विवरण सम्मिलित किया जाएगा।

KuSabaU ka saÔr – sauQaa gauPta¸ saMskrNa p`qama–1986 [- ,¸ maUlya–30 Épe¸ pRYz–108¸ p`kaSak–[NDao ivaja,na³p`a ,´ila ,¸ e–220 naoh$ nagar¸ gaaijayaabaad–201001.

mana ko baaola – Da^ rmaoSa kumaar i~pazI¸ saMskrNa–p`qama–1989 [- ,¸ maUlya–10 Épe¸ pRYz–60¸ p`kaSak– SaiSa p`kaSana¸ 5¸ naMd nagar¸ baI ,eca ,yaU ,vaaraNasaI³] ,p` ,´.

icatkbarI– manaaoja saaonakr– saMskrNa– p`qama– 1992 [- ,¸ maUlya 60 Épe¸ pRYz 128¸ p`kaSak– praga p`kaSana¸ 3À114¸ kNa- galaI¸ ivaSvaasa nagar¸ Saahdra¸ idllaI 110032.

AnauBaUit klaSa– rmaoSa kumaar i~pazI¸ saMskrNa p`qama –1995 [- ,¸ maUlya – 50 Épe¸ pRYz – 132¸ p`kaSak– SaiSa p`kaSana¸ 5¸ naMd nagar¸ baI ,eca ,yaU ,vaaraNasaI³] ,p` ,´.

qaaoD,I GaD,I– ASaaok Aanana¸ saMskrNa– p`qama 1997 [- ,¸ maUlya– 12 Épe¸ pRYz– 26¸ p`kaSak– rajaoSvarI p`kaSana¸ Baaga-va ka^lanaI¸ gaunaa³ma ,p` ,´.

tÉ dovata¸ paKI puraoiht– Da^ ,sauQaa gauPta¸ saMskrNa p`qama– Agast 1997 [- ,¸ maUlya–100 Épe¸ pRYz– 60¸ p`kaSak– EaI Aimat Aga`vaala¸ kaklaI¸ 120baIÀ2¸ saakot¸ maorz 250003³] ,p` ,´.

QaUp bahut kma CaMva– Da^ ,gaaopala baabaU Samaa-¸ p`qama saMskrNa 1998¸ popr baOk¸ pRYz 48¸ maUlya 45 Épe¸ p`kaSak– ArivaMd p`kaSana¸ 19À339 baapUnagar¸ baOMk ka^laaonaI¸ AlaIgaZ,³] ,p` ,´.

ivayaaoiganaI– Da^ ,ramanaarayaNa pTola 'rama'¸ maanasa maMidr p`kaSana¸ zakuridyaa¸ pao ,naarMgapur¸ ijalaa rayagaZ, ³C<aIsagaZ,´¸ p`qama saMga`h– 1998¸ popr baOk¸ pRYz–64.

vat-maana kI AaMKoM– rama inavaasa pMqaI¸ saMskrNa p`qama 1999 [- ,¸ maUlya 50 Épe¸ pRYz– 42¸ p`kaSak– ekadSa p`kaSana 241¸ [Midra nagar¸ rayabarolaI ³] ,p` ,´.

lakD,I ka sapnaa– Da^ ,sauQaa gauPta¸ p`qama saMskrNa 1989¸ iWtIya saMskrNa 1999 [- ,¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz– 1`04¸ p`kaSak– EaI Aimat Aga`vaala¸ kaklaI¸ 120baIÀ2¸ saakot¸ maorz 250003³] ,p` ,´.

Kud-baIna– manaaoja saaonakr¸ p`qama saMskrNa 1999 [- ,¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz 120¸ haD- baa]MD¸ p`kaSak– AiBaÉica p`kaSana¸ 3À114¸ kNa- galaI¸ ivaSvaasa nagar¸ Saahdra¸ idllaI 110032.

gaIta ha[ku– Da^ ,raja gaaosvaamaI¸ p`qama saMskrNa navaMbar 1999 [- ,¸ maUlya 30 Épe¸ pRYz 102¸ p`kaSak– raYT/Iya caotnaa saimait¸ Baart maata AaEama¸ gaNaoSa GaaT¸ dityaa³ma ,p` ,´.

kUkI jaao ipkI– Da^ ,sauQaa gauPta¸ p`qama saMskrNa Agast 2000 [- ,¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz 80¸ p`kaSak– EaI Aimat Aga`vaala¸ kaklaI¸ 120baIÀ2¸ saakot¸ maorz 250003³] ,p` ,´.

caaMdI ko ArGao maoM– Da^ ,sauQaa gauPta¸ p`qama saMskrNa navaMbar 2000 [- ,¸ maUlya 160 Épe¸ pRYz 162¸ p`kaSak– EaI Aimat Aga`vaala¸ kaklaI¸ 120baIÀ2¸ saakot¸ maorz 250003³] ,p` ,´.

[tnaa kuC– javaahr [Mdu¸ p`qama saMskrNa 200 [- ,¸ maUlya 20 Épe¸ pRYz 32¸ p`kaSak– AMkur p`kaSana¸ jalaalapur Ga[-¸ rayabarolaI³] ,p` ,´.

kaOMQa– rmaoSa caMd` Samaa- 'caMd`'¸ p`qama saMskrNa Agast 2000 [- ,¸ maUlya 120 Épe¸ p`kaSak– pUjaa p`kaSana¸ saI–137¸ phlaI maMijala¸ baI ,jaI ,Tavasa-¸ SaahIbaaga raoD,¸ Ahmadabaad 380004.

ma[nasao ko pIra ³C<aIsagaZ,I ha[ku saMga`h´– p`dIp kumaar daSa 'dIpk'¸ p`qama saMskrNa 2000 [- ,¸ p`kaSak– C<aIsagaZ, laoKk saMGa¸ sairyaa¸ maUlya 25 Épe.

doKa maOMnao BaUK kao– parsa dasaaot¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 80 Épe¸ pRYz 72¸ p`kaSak– raja piblaiSaMga ha]sa¸ 9À5123¸ puranaa saIlamapur¸ idllaI 110031.

Aa calao gaaMva– parsa dasaaot¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 80 Épe¸ pRYz 80¸ p`kaSak– pUnama p`kaSana¸ 6–baI¸ kaOiSak purI¸ puranaa saIlamapur ³pUva-´ idllaI 110031.

sannaaTa iKMcao idna– SaOla rstaogaI¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 75 Épe¸ p`kaSak– saaih%ya vaIqaI p`kaSana 27À111 ivaSvaasa nagar Saahdra¸ idllaI 32.

kdMba– rajaoMd`bahadur isaMh rajana¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 10 Épe¸ pRYz 21¸ p`kaSak– ekadSa p`kaSana¸ 241 [Midra nagar¸ rayabarolaI ³] ,p` ,´.

icaMtna ko ivaivaQa xaNa– Da^ ,rmaakaMt EaIvaastva¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 60 Épe¸ pRYz 48¸ p`kaSak– Da^ , rmaakaMt EaIvaastva¸ Éi@maNaI–Syaama saMudrI smaRit saMsqaana¸ ela ,6À96¸ sao@Tr ela , kusaI-raoD¸ laKna}³] ,p` ,´.

xaNaaMSa– rmaoSa caMd` Samaa- 'caMd`'¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 120 Épe¸ pRYz 160¸ p`kaSak– manaaormaa Samaa-¸ DI–4¸ ]dya ha]isaMga saaosaa[TI¸ baOjalapur¸ Ahmadabaad.

ha[ku maMjarI– saMpadk– Da^ ,ramanaarayaNa pTola¸ C<aIsagaZ, laoKk saMGa¸ sairyaa¸ ijalaa rayagaZ,³C<aIsagaZ,´¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ popr baOk¸ pRYz 44¸ maUlya 50 Épe.

mana kI pID,a– Da^ ,mahavaIr isaMh¸ p`itibaMba p`kaSana¸ ema–23¸ [Midra nagar¸ rayabarolaI³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2001¸ popr baOk¸ pRYz 42¸ maUlya 90 Épe.

]D,o pirMdo– saUya-dova pazk 'praga' BaartIya saaih%ya saMsqaana 181¸ Aavaasa ivakasa ka^laaonaI–1¸ Saahpur¸ gaaorKpur³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2001¸ popr baOk¸ pRYz 48¸ maUlya 35 Épe.

Aacamana– Da^ ,ibaMdUjaI maharaja 'ibaMdU'¸ 13–3–391 inavaa-Na AKaD,a¸ puranaapula¸ hOdrabaad ³Aa ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2001¸ popr baOk¸ pRYz 90¸ maUlya 100 Épe.

sava-maMgalaa– nailanaIkaMt¸ p`qama saMskrNa 2001 [- ,¸ maUlya 40 Épe¸ pRYz 80¸ p`kaSak– kivataEaI p`kaSana¸ ]<ama baaja,ar¸ ANDala¸ piScama baMgaala–713321.

ihMdI ha[ku kivata : SaOilpk vaOiSaYT\ya evaM p`yaaoga– saMpadk– ramainavaasa pMqaI¸ p`qama saMskrNa janavarI 2002 [- ,¸ maUlya 50 Épe¸ pRYz 64¸ p`kaSak– maaMDvaI p`kaSana¸ Aar–10¸ efÀ59¸ rajanagar¸ gaaijayaabaad³] ,p` ,´.

vaamana pga– saUya-dova pazk 'praga'¸ BaartIya saaih%ya saMsqaana 181¸ Aavaasa ivakasa ka^laaonaI–1¸ gaaorKpur³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2002¸ popr baOk¸ pRYz 48¸ maUlya 35 Épe.

mana kI baat– rajaoMd` maaohna i~vaodI 'baMQau'¸ hYa- p`kaSana¸ inakT hnaumaana maMidr¸ rayabarolaI ³] ,p` ,´ p`qama saMskrNa 2002¸ popr baOk¸ pRYz 32¸ maUlya 25 Épe.

AkDU Bau+a– gaaoivaMd saona¸ inaiKla p`kaSana¸ manaavar³Qaar´¸ saMskrNa 2002¸ popr baOk¸ pRYz 28¸ maUlya 15 Épe.

ihMdI ko sava-EaoYz ha[ku– saMpadk– rmaakaMt¸ maaMDvaI p`kaSana¸ Aar–10¸ efÀ59¸ rajanagar¸ gaaijayaabaad³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2002¸ p@kI ijald¸ pRYz 96¸ maUlya 100 Épe.

QaUp sao gapSap– Da^ ,sauQaa gauPta¸ [-Saana p`kaSana¸ 17 iSavapurI¸ inakT puranaa [-bja, isanaomaa¸ maorz³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2002¸ p@kI ijald¸ pRYz 120¸ maUlya 100 Épe.

ibaMba– saMpadk– iSavaa EaIvaastva¸ laoKk esaaoisaeSana ivakasa Bavana¸ rayabarolaI³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2002¸ popr baOk¸ pRYz 45¸ maUlya 30 Épe.

baala EaI–  Da^ ,rmaakaMt EaIvaastva¸ Éi@maNaI Syaama saMudrI smaRit saMsqaana¸ ela 6À96¸ sao ,ela ,kusaI- raoD¸ AlaIgaMja¸ laKna}³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2002¸ popr baOk¸ pRYz 32¸ maUlya 10 Épe.

Aasqaa ko dIp– saMtaoYa kumaar isaMh¸ saaih%ya saMgama p`kaSana¸ baI–45¸ maaotIkMuja e@sa¸ maqaura³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa 2002 [- ,¸ popr baOk¸ pRYz 32¸ maUlya 25 Épe.

Pyaar ko baaola– Da^ ,mahavaIr isaMh¸ p`qama saMskrNa 2002¸ pRYz 42¸ p`kaSak– p`itibaMba p`kaSana¸ ema–23¸ [Midra nagar¸ rayabarolaI¸ maUlya 70 Épe.

icaiD,yaa AakaSa caIr ga[-– madna maaohna ]poMd`¸ p`qama saMskrNa Ap`Ola 2003 [- ,¸ maUlya 30 Épe¸ pRYz 32¸ p`kaSak– krOyaa p`kaSana¸ 62 jaumaoratI¸ haoSaMgaabaad³ma ,p` ,´.

mana baMjaara– Baaskr tOlaMga¸ p`qama saMskrNa 2003¸ pRYz 32¸ poprbaOk¸ maUlya 20 Épe¸ p`kaSak– krOyaa p`kaSana¸ 62 jaumaoratI¸ haoSaMgaabaad³ma ,p` ,´.

Aa[-naa saca kho– saMtaoYa kumaar isaMh¸ saMskrNa 2003¸ pRYz 32¸ maUlya 25 Épe¸ p`kaSak– saaih%yasaMgama¸ ica~inakotna¸ baI–45¸ maaotIkMuja¸ maqaura.

navagait–navalaya– SaMBauSarNa iWvaodI 'baMQau'¸ saMskrNa 2003¸ poprbaOk¸ pRYz 26¸ maUlya 25 Épe¸ p`kaSak– pIyaUYap`Baa p`kaSana¸ 3208¸ ranaa nagar¸ rayabarolaI.

naR%ya maoM Avasaad– rmaakaMt¸ p`qama saMskrNa 2003¸ haD- baa]ND¸ pRYz 64¸ p`kaSak– maaMDvaI p`kaSana¸ Aar–10¸ efÀ59¸ rajanagar¸ gaaijayaabaad.

saMgama– saMpadk– rajaoMd` maaohna i~vaodI 'baMQau'¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 80¸ pRYz 72¸ p`kaSak– prmaima~ p`kaSana¸ DI pa^koT¸ 214 idlaSaad gaaD-na¸ idllaI 110095.

rMgaalaya– manaaoja saaonakr¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz 96¸ haD- baa]MD¸ p`kaSak– AiBaÉica p`kaSana¸ 3À114¸ kNa- galaI¸ ivaSvaasa nagar¸ Saahdra¸ idllaI 110032.

Aivarla maMqana– ³ha[ku ivaSaoYaaMk´ AMk 16¸ Agast 2003¸ saMpadk– rajaoMd` vamaa-¸ 3À29 ivakasa nagar¸ laKna} 226022.

saUrja ZMUZ,o satrMgaI riSma– Da^ ,caMd`kaMt maohta¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ p`kaSak– paSva- p`kaSana¸ inaSaa paola¸ Ahmadabaad.

mana ko sahcar–  rmaoSa kumaar i~pazI¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 100¸ p`kaSak– ]maoSa p`kaSana¸ 100 laUkrgaMja¸ [laahabaad. ³saaBaar– ha[ku BaartI¸ A ,–id ,2003¸ pRYz 15´.

kzputlaI– ramakumaar isaMh caaOhana¸ p`qama saMskrNa A@TUbar 2003 [- ,¸ maUlya 35 Épe¸ pRYz 68¸ p`kaSak– inaiKla p`kaSana¸ 258¸ ivakasa nagar¸ rayabarolaI³] ,p` ,´.

vanaaMjaila– EauitvaMt p`saad dubao 'ivajana'¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 30 Épe¸ p`kaSak– A&oya p`kaSana¸ pqaaOr¸ pao ,baMQaa¸ saIQaI.

dhoja– Da^ ,svaNa- ikrNa¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 20 Épe¸ p`kaSak– imaiqalaoSa p`kaSana¸ Aara. ³saaBaar– ha[ku BaartI¸ A ,–id 2003¸ pRYz 10 ko AaQaar pr´.

]jalaa caaMd– Da^ ,rajakumaarI pazk¸ p`qama saMskrNa 2004¸ haD-baa]MD¸ pRYz 80¸ maUlya 80 Épe¸ p`kaSak– saarMga p`kaSana¸ irfa[narI nagar¸ maqaura.

baola ko p<ao– Aaid%ya p`tapisaMh¸ iWtIya saMskrNa frvarI 2004 [- ,¸ pRYz 56¸ p`kaSak– ha[ku samaaja icarhulaa rIvaa³ma ,p` ,´.

ha[ku vaaiTka– saMpadk– p`dIp kumaar daSa 'dIpk'¸ p`qama saMskrNa frvarI 2004 [- ,¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz 128¸ haD- baa]MD¸ p`kaSak– maaMDvaI p`kaSana¸ Aar–10¸ efÀ59¸ rajanagar¸ gaaijayaabaad³] ,p` ,´.

makD,jaala– Baaskr tOlaMga¸ p`qama saMskrNa maaca- 2004 [- ,¸ maUlya 60 Épe¸ pRYz 80¸ p`kaSana– krOyaa p`kaSana¸ 62 jaumaoratI¸ haoSaMgaabaad³,ma ,p` ,´.

ek TukD,a ija,MdgaI– p`dIp EaIvaastva– p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 20 Épe¸ pRYz 20¸ p`kaSak– ekadSa p`kaSana¸ 241¸ [Midra nagar¸ rayabarolaI³] ,p` ,´.

daonaa Bar i~dla– naIlamaoMdu saagar– p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 88 Épe³saijald´¸ 57 Épe³Aijald´¸ pRYz 94¸ p`kaSak– [laavat- p`kaSana¸ kRYNadovaalaya¸ e–3¸ galaI naMbar–1¸ iSava gaaD-na¸ saadtpur¸ idllaI 110094.

barsata dd-– Syaama Kro– p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 20 Épe¸ pRYz 56¸ p`kaSak– saaih%ya saMgama¸ 'Eamafla'¸ 1520¸ saudamaa nagar¸ [MdaOr–9.

jaIvana³kmPyaUTr saI ,DI ,´ ha[kukar– parsa dasaaot¸  kmPyaUTr p`aoga`ama– kuladIp dasaaot ³jayapur´¸ maUlya 150 Épe¸ p`aiPt sqaana– parsa dasaaot¸ saakot nagar¸ gaMjabaasaaOda–464221³ma ,p` ,´.

klaa kI klaa³kmPyaUTr saI ,DI ,´ ha[kukar– parsa dasaaot¸  kmPyaUTr p`aoga`ama– kuladIp dasaaot ³jayapur´¸ maUlya 150 Épe¸ p`aiPt sqaana– parsa dasaaot¸ saakot nagar¸ gaMjabaasaaOda–464221³ma ,p` ,´.

ihMdI ha[ku : [ithasa AaOr ]plaibQa– saMpadk– Da^ ramanaarayaNa pTola 'rama'¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 125 Épe¸ pRYz 136¸ p`kaSak– C<aIsagaZ, laoKkmaMca¸ sairyaa¸ ija ,rayagaZ,³C<aIsagaZ,´.

Axar hIro maaotI– Da^ ,SaOla rstaogaI¸ p`qama saMskrNa Agast 2003 [- ,¸ maUlya 100 Épe³pu ,saM ,´ 50 Épe³iva ,saM ,´¸ pRYz 108¸ p`kaSak– puYkrNaa T/oDsa-¸ mahoMd`U¸ pTnaa–800006.

baaMsaurI BaI hMU tumharI– Da^ , SaOla rstaogaI¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 125 Épe¸ pRYz 112¸ haD- baa]MD¸ p`kaSak– rcanaa piblakoSansa¸ 4À28¸ Saas~I galaI¸ ivaSvaasa nagar¸ Saahdra¸ idllaI–110032.

mana ko sahcar– rmaoSa kumaar i~pazI¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ haD- baa]MD¸ pRYz 104¸ maUlya 100 Épe¸ p`kaSak– ]maoSa p`kaSana¸ 100 laUkrgaMja¸ [laahabaad–1.

kD,I QaUp maoM– koSava raNaa¸ p`qama saMskrNa 2003 [- ,¸ maUlya 75 Épe¸ pRYz 120¸ p`kaSak– p`gaIt p`kaSana¸ esa ,2À564¸ isakraOla¸ vaaraNasaI–221002.

baabaunaI jaao AaegaI– Da^ ,sauQaa gauPta¸ maud`k– nava yaugaaMtr p`osa¸ vaIr nagar¸ Saarda raoD¸ maorz³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa maaca- 2004¸ poprbaOk¸ pRYz 72¸ maUlya 50 Épe.

Aa baOzI gaIt–prI– Da^ ,sauQaa gauPta¸ maud`k– nava yaugaaMtr p`osa¸ vaIr nagar¸ Saarda raoD¸ maorz³] ,p` ,´¸ p`qama saMskrNa maaca- 2004¸ poprbaOk¸ pRYz 48¸ maUlya 40 Épe.

daonaa Bar i~dla– naIlamaoMdu saagar¸ p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 88 Épe³saijald´57 Épe³Aijald´¸ pRYz 94¸ p`kaSak– [laavat- p`kaSana¸ kRYNadovaalaya¸ e–3¸ galaI naM ,1¸ iSava gaaD-na¸ saadtpur¸ idllaI 110094.

SaoYa bahut kuC– Da^ ,ramainavaasa 'maanava'¸ p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ saijald¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz 80¸ p`kaSak– Aimat p`kaSana¸ ko ,baI ,67¸ kivanagar¸ gaaijayaabaad 201002³] ,p` ,´.

Pyaasaa bana paKI– Da^ ,rmaakaMt EaIvaastva¸ p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ poprbaOk¸ maUlya 10 Épe¸ pRYz 32¸ p`kaSak– ivanaIt kumaar EaIvaastva¸ ela–6À96¸ sao@Tr–ela¸ AlaIgaMja¸ laKna} 226024³] ,p` ,´.

barsata dd-– Syaama Kro¸ p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 20 Épe¸ pRYz 56¸ p`kaSak– saaih%ya saMgama¸ 'Eamafla'¸ 1520¸ saudamaa nagar¸ [MdaOr–9.

$iZ,yaaoM ka AakaSa– p`dIp kumaar daSa 'dIpk'¸ p`qama saMskrNa Agast 2003 [- ,¸ maUlya 35 Épe¸ pRYz 16¸ p`kaSak– maaMDvaI p`kaSana¸ Aar–10¸ efÀ59¸ rajanagar¸ gaaijayaabaad³] ,p` ,´.

ha[ku vaaiTka– saMpadk– p`dIp kumaar daSa 'dIpk'¸ p`qama saMskrNa frvarI 2004 [- ,¸ maUlya 100 Épe¸ pRYz 128¸ haD- baa]MD¸ p`kaSak– maaMDvaI p`kaSana¸ Aar–10¸ efÀ59¸ rajanagar¸ gaaijayaabaad³] ,p` ,´.

ek TukD,a ija,MdgaI– p`dIp EaIvaastva¸ p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 20 Épe¸ pRYz 20¸ p`kaSak– ekadSa p`kaSana¸ 241¸ [Midra nagar¸ rayabarolaI³] ,p` ,´.

kalaaMSa– Da^ ,[Midra Aga`vaala¸ p`qama saMskrNa 2004 [- ,¸ maUlya 60 Épe¸ pRYz 84¸ p`kaSak–  kStI p`kaSana¸ jayagaMja¸ AlaIgaZ,–202001³] ,p` ,´.

1 frvarI 2005

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।