मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


2
saaih%ya samaacaar
i~inaDaD maoM saaihi%yak Aayaaojana 

ica~ maoM baaeM sao BaartIya ]ccaayau> p`ao pirmala kumaar dasa¸ i~inaDaD saMskRit ivaBaaga ko inadoSak AaOr p`isaw isatar vaadk maMgala pTosar tqaa p`acaaya- kiva AaOr laoKk p`oma janmaojaya.

i~inaDaD¸ ipClao idnaaoM ihndI saaih%ya ko vaatavarNa kao banaae rKnao ko ilae p`oma janamaojaya ko saMyaaojana maoM dao saaihi%yak kaya-Ëma Aayaaoijat ike gae.  BaartIya ]ccaayaaoga maoM Aayaaoijat CzI kiva gaaoYzI kI AQyaxata¸ BaartIya ]ccaayau@t p`aofosar pirmala kumaar dasa nao kI.  [sa kiva gaaoYzI kI ivaSaoYata yah rhI ik [samaoM i~inaDaD AaOr TubaOgaao ko Anaok ]Barto kivayaaoM ko saaqa–saaqa saaz ko lagaBaga EaaotaAaoM nao BaI ]%saahpUva-k Baaga ilayaa.  BaartIya ]ccaayau@t ko Aitir@t ]ccaayaaoga ko ka]Msalar EaI rajaoMd` Bagat 'maoGa' ¸ saumaIta caËvatI- ba`umsa¸ Da^• isailvayaa maUdI kubalaala isaMh¸ caotrama maharaja¸ ivavaok rGaunana\na¸ Da^• AaSaa¸ naItU maharaja¸ Salaanaa¸ manaaoja bauiwrajaa¸ ramadasa¸ jaonsaI sampt¸ Dofnao pOirsa¸ saaiva~I Aaid nao kivata paz ikyaa.

i~inaDaD ko ihndI p`oimayaaoM maoM ihndI saaih%ya laoKna ko p`it baZ,tI hu[- $ica kao doKto hue¸ p`oma janmaojaya ko saMyaaojana maoM¸ ihndI saaih%ya laoKna kaya-Saalaa¸ 'laoKk maMDla' ka ]d\GaaTna BaartIya ]ccaayau@t nao ikyaa.  p`oma janmaojaya nao batayaa ik naroMd` kaohlaI sao imalao 'laoKk maMDla' ko saMskar ka yah ek baIja hO.  maah maoM ek baar calanao vaalaI [sa kaya-Saalaa maoM nae rcanaakar ApnaI rcanaaAaoM ko saaqa ]pisqat haoMgao AaOr ihndI–saaih%ya laoKna kI banaavaT kao jaanaoMgaoM.  p`aofosar pirmala kumaar dasa nao ApnaI SauBakamanaaeÐ doto hue kha ik maoro ilae kavya–rcanaa Apnao sao baatcaIt krnao ka ek maaQyama hO.  [sa Avasar pr ]pisqat¸ i~inaDaD evaM TubaOgaao ko saMskRit maM~alaya maoM saaMskRitk inadoSak maMgala pTosar nao [sao ihndI saaih%ya laoKna kI saSa@t jamaIna ka AaQaar batato hue ek eoithaisak Sau$Aat kha.  [sako Aitir@t p`isaw kivaya~I rajaonad[- caona¸ iWtIya saicava saMskRit evaM ihndI ivanaaobaa kumaar saMdlaoSa¸ maha%maa gaaMQaI saaMskRitk saMsqaana ko inadoSak rajaoSa EaIvaastva vaosT [MDIja ivaSvaivaValaya ko saoMTr fa^r laoMgvaoja laina-Mga kI inadoiSaka Da^ isailvayaa maUdI Aaid nao ivaSvaasa vya@t ikyaa ik yah kaya-Saalaa i~inaDaD ko ]Barto ihndI laoKkaoM kao AvaSya hI ek idSaa p`dana krogaI.      
AMtra-YT/Iya [Mdu Samaa- kqaa sammaana 

laMdna¸ 21ma[- 2001¸ dUsara AMtra-YT/Iya [Mdu Samaa- kqaa sammaana Baart ko jaanao maanao kqaakar saMjaIva kao ]nako saV:p`kaiSat ]pnyaasa "jaMgala jahaÐ Sau$ haota hO" ko ilayao donao ka inaNa-ya ikyaa gayaa hO. 

[sa purskar ko AMtga-t idllaI – laMdna – idllaI Aanao jaanao ka hvaa[- iTkT ³eAr [MiDyaa Wara p`ayaaoijat´ [MgalaOMD ko ilayao vaIsaa Saulk¸ ek SaIlD¸ laMdna maoM mau#ya nyaasaI pirvaar ko saaqa ek saPtah tk rhnao kI sauivaQaa tqaa laMdna ko K,asa K,asa dSa-naIya sqalaaoM ka Ba`maNa Aaid Saaimala haogaa. yah purskar saMjaIva jaI kao laMdna ko naoh$ saoMTr maoM 16 jaUna 2001` kI Saama kao ek Bavya Aayaaojana maoM p`dana ikyaa jaaegaa.

saMjaIva khanaI AaOr ]pnyaasa ko xao~ maoM ipClao dao dSakaoM sao inarMtr saiËya hOM AaOr ApnaI khainayaaoM ko tovar¸ ivaYaya vastu AaOr baolaaga BaaYaa ko ilayao ivaSaoYa $p sao jaanao jaato hOM. AapkI Anya ]llaoKnaIya kRityaaM hOM—

]pnyaasa
: sak-sa¸ saavaQaana naIcao Aaga hO¸ ikSanagaZ, ko AhorI¸ Qaar¸ paMva tlao kI ja,maIna Aaid.

khanaI saMga`h : tIsa saala ka safrnaamaa¸ Aap yahaÐ hOM¸ BaUimaka tqaa Anya khainayaaи duinayaaÐ kI sabasao hsaIna AaOrt¸ p`oma maui> [%yaaid.

[MduSamaa- maomaaoiryala T/sT kI sqaapnaa 1995 maoM saMBaavanaaSaIla kqaa laoiKka evaM kivaiya~I [Mdu Samaa- kI samaRit maoM kI gayaI qaI. [Mdu Samaa- ka kOMsar sao laD,to hue Alp Aayau maoM hI inaQana hao gayaa qaa. tba sao laMdna maoM [Mdu Samaa- maomaaoiryala T/sT "kqaa yaU ko" ko naama sao kaya- kr rha hO. 

Aba tk [sako Wara gaItaMjaila¸ EaI QaIrond` Asqaanaa¸ AiKlaoSa¸ dovaond` tqaa manaaoja $pD,a kao sammaainat ikyaa jaa cauka hO. ipClao vaYa- yah purskar sauEaI ica~a maudgala kao ]nako ]pnyaasa 'AavaMa' ko ilayao idyaa gayaa qaa.

ipClao vaYa- yaU ko maoM basao ihndI laoKkaoM ko saaih%ya kao sammaainat krnao kI yaaojanaa BaI banaa[- gayaI qaI AaOr [MgalaOMD ko p`itiYzt ihndI laoKk Da sa%yaond` EaIvaastva kao ]nakI kRit 'Tomsa maoM bahtI gaMgaa kI Qaar' ko ilayao p`qama pdmaanand saaih%ya sammaana sao sammaainat ikyaa gayaa qaa.

[sa vaYa- yah sammaana sauEaI idvyaa maaqaur kao ]nako khanaI saMga`h AaËaoSa ko ilayao idyaa jaa rha hO. [sasao phlao ]nako dao kivata saMga`h 'AMt: sailalaa' evaM '#yaala' p`kaiSat hao cauko hOM.  

[sa kaya-Ëma maoM yaU ko ko saaih%ya AaOr p~kar jagat kI mah%vapUNa- histyaaM Saaimala haoMgaI.

SaMBaunaaqa kao dovaISaMkr AvasqaI purskar

'saMskRit kI ]<arkqaa' SaIYa-k pustk ko ilae ihMdI ko jaanao–maanao Aalaaocak Da^ , SaMBaunaaqa kao vaYa- 2000 ka 'dovaISaMkr AvasqaI purskar' rvaIMd` Bavana¸ na[- idllaI maoM p`dana ikyaa gayaa.  ihMdI Aalaaocanaa ko xao~ maoM ]%kRYT yaaogadana ko ilae p`itvaYa- yah sammaana idyaa jaata hO. Da^ , pI ,saI , jaaoSaI¸ Da^ , Aijat kumaar¸ p`ao , ina%yaanaMd itvaarI¸ Da^ , maOnaojar paMDoya evaM kRYNa kumaar [sa baar ko inaNaa-yak qao.

21 ma[-¸ 1948 kao janmao Da^ , SaMBaunaaqa kI pustk 'saMskRit kI ]<arkqaa' Aaja ko saMdBaao- maoM ivavaocana AaOr ivaSlaoYaNa ko nae saMkot p`stut krtI hO.  

Aagao —

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।