मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


17

saaih%ya samaacaar

BaartIya saaih%yaakaSa pr baOMk Aa^f baDaOda ka [nd`QanauYaI Aalaaok

ica~ maoM : 5 frvarI 2002 kao p`ao gau$dyaala isaMh ka sammaana krto he baOMk Aaf baD,aOda kI lauiQayaanaa SaaKa ko sahayak maha p`baMQak EaI vaI ko saoz

BaartIya baOMikMga vyavasaaya kI Aga`NaI saMsqaa baOMk Aa^f baDaOda nao ApnaI ivaSauw vyaavasaaiyak caotnaa maoM BaartIya saaih%ya kI QaD,kna kI gahna AnauBaUit krto hue [sao Baavanaa%mak Anauga–Uja p`dana kI hO. ]nhaoMnao 'BaartIya &anapIz' sao AlaMkRt maUQa-nya saaih%yakaraoM ko Cayaaica~aoM sao yau> sana 2002 maoM ek Dosk kOlaonDr  p`kaiSat krko na kovala BaartIya saaih%ya AaOr saaih%yakaraoM ka sammaana ikyaa hO Aiptu jana saamaanya kao ApnaI saaihi%yak caotnaa sao piricat BaI krayaa hO.

Aba tk sammaainat saBaI 39 saaih%yakaraoM maoM sao jaIivat 13 saaihi%yak manaIiYayaaoM kaoł jaao doSa ko ivaiBanna AMcalaaoM maoM rh rho hOMł  baOMk ko ]ccaaiQakairyaaoM nao ]nako GaraoM pr jaakr smaRit ica*na BaoMT kr sammaainat krnao ka ABaUtpUva- kaya- ikyaa hO.

iksaI iva%tIya saMsqaana Wara BaartIya saaih%ya jagat ko p`it eosaa samap-Na BaaYaa va saaih%ya kI EaIvaRiw evaM sauKd AnauBaUitka Vaotk hO.

[sa svaiNa-ma AQyaaya ko p`Naota AQyaxa evaM p`banQa inadoSak EaI pIēesaēSaoNaa^ya evaM ]nako sahyaaoigayaaoM Wara p`jvailat dIppMuja samast saaih%ya p``oimayaaoM ko )dya kao p`kaiSat kr rha hO.

ó baRjaoSa kumaar Sau@laa


naavoa- sao saaMsŐitk samaacaar

sauroSacand` Sau@la 'Sard Aala‹k' kao AiBavyai@t svatn~ta purskar

naaiva-jana ra[Tr yaUinayana nao sauroSacand` Sau@la 'Sard Aala‹k' k‹ vaYa- 2002 ko ilae AiBavyai@t svatn~ta purskar p`dana ikyaa. naaiva-jana ra[Tr yaUinayana Wara yah purskar ]nako vaaiYa-k samaar‹h maoM hr vaYa- ivaXva ko iksaI ek laoKk k‹ p`dana ikyaa jaata hO. Paurskar raiSa 50 ,000 ň‹nar hO ja‹ 2 ,50 ,000 Za[- laaK $pyao ko barabar hO.

gat 23 vaYaao-M sao naavao- maoM ihndIĖnaavao-jaIya  pi~kaA‹M pircaya A›r spa[laĖdp-Na ka sampadna kr rho sauroSacand` Sau@la 'Sard Aala‹k' phlao BaartIya laoKk hOM ijanhoM yah purskar p`dana ikyaa gayaa hO. ]llaoKnaIya hO ik sauroSacand` Sau@la 'Sard Aala‹k' k‹ [sako pUva- naavao- mao phloa BaI Anaok saMsqaaA‹M nao pursŐt A›r sammaainat ikyaa hO  ijanamaoM mau#ya hOM Ń naavao-jaIya laoKk saonTr ≥ naaiva-jana ra[Tr saonTrī  naava-ojaIya saaMsŐitk ivaBaaga  naavao-jaIya iflma saMGa   AaiT-sT\sa enD ra[Tsa- AgaonsT roisajama  [iDMyana vaolafoyar sa‹saa[TI  [nD‹Ėnaaiva-jana [nafarmaoSana enD klcarla f‹rma naavao- A›r Anya hOM.

Sard Aala‹k ko saat kivata saMga`h ihndI maoM  1 vaodnaa  2 rjanaI  3 naMgao pavaaoM ka sauK  4 dIp ja‹ bauJato nahIM
5 ekta ko svar  6 saMBaavanaaA‹M kI tlaaSa  7  naID, maoM f–sao pMK A›r naavao-jaIya BaaYaa maoM ek kivata saMga`h ' Õommaodo fyaUgaloar ' ≥ Anajaana pMCIī SaIYa-k‹M  sao p`kaiSat h‹ cauko hOM. Aapka ek khanaI saMga`h ihndI maoM AQa-rai~ ka saUrja A›r ek ]dU- maoM ta$fI K,t  SaIYa-k sao Cp cauka hO. [sa Avasar pr baQaa[- donao vaala‹M maoM  naaiva-jana ra[Tr yaUinayana ko Aqyaxa gaa[r p‹laona  naaiva-jana ra[Tr saonTr kI AQyaxaa qaUirla ba`o@ko  pUva- AQyaxaa qa‹vao naIlasaona  laoKk salaahkar qaaoma la›irMgaTna A›r Anya qao. sauroSacand` Sau@la 'Sard Aala‹k' naavao- maoM p~kar hOM. ]nhaoMnao [sa Avasar pr kha ik hma saBaI k‹ Anyaaya ko iva$w A›r maanavata ko maUlaBaUt AiQakar‹M  ko ilayao BaI ilaKnaa caaihyao. saBaI samaajaaoM A›r doXaaoM maoM kmaja‹r A›r baosahara la‹ga p`taiD,t h‹to hOM A›r ]nhoM AaQaarBaUt AiQakar nahIM imala pato   laoKk ka daiya%va hO ik ]nako baaro maoM ilaKoł samaaja ko baaro maoM ilaKo. yah kaya- kizna hO pr AsaMBava nahIM hO.

[sa Avasar pr naavao- maoM BaartIya rajadUt mahamaihma ina$pma saona nao laoKk k‹ baQaa[- doto hue ]nhoM Baart A›r naavao- ko maQya saaMsŐitk A›r rajanaOitk sambanQa‹M k‹ majabaUt krnao vaalaa Ana›pcaairk rajadUt batato hue kha ik [nako kavya saMga`h  naID, maoM f–sao pMK  kao AMga`ojaI A›r naavao-jaIya BaaYaa maoM p`kaiSat h‹naa caaihyao.

Baart sao baQaa[- donao vaala‹M maoM ]%tr p`doSa ivaQaana saBaa AQyaxa eMva vairYz laoKk koSarI naaqa i~pazI  inadoSakĖ]%tr p`doSa saUcanaa inadoSaalaya ]maoSa kumaar isaMh ca›hana  ]pinadoSak  i~pazI jaI  ]%tr p`doSa ihndI saMsqaana ko AQyaxa saiccadanand pazk  ]paQyaxa eMva vairYz laoiKka Da^ ibaVaivandu isaMh  saicava ihndI AkadmaI idllaI Da^ ,ramaSarNa ga›D,   inadoSak rajaBaaYaa BaartIya rolavao Da^ ivajaya kumaar maohrao~a   Da^ sa%yaBaUYaNa vamaa-   Da^ suanaIla jaaogaI  ba`jaoSa sa›rBa mau#ya hOM.

 

Baart sao ek AaOr saaMsŐitk samaacaar

saaonaaHcala saaih%yakar p`itYza vaaiYa-k pva-
pMiDt dUQanaaqa Samaa- SaISa A›r Da^ , Anauja p`tap isaMh pursŐt 

saaonaaHcala saaih%yakar saMsqaana [laahabaad ko t%vaaQaana maoM laIlaapur klaa ga`ama maoM 'saaonaaHcala saaih%ya p`itYza vaaiYa-k pva-' satISa cand` Sau@la 'Baavuak' ko sa›janya sao sampnna huAa. [sa pva- ko Antga-t saaMsŐitk sanQyaa eMva AiKla BaartIya kiva sammaolana ko saaqa rajaond` kumaar itvaarI dukanajaI  kI Baava p`stuit eMva jaadUgar saaonaI ka jaadu[- p`dSa-na sarahnaIya rha.

kaya-ňma ka ]d\GaaTna naavao- sao pQaaro saaih%yakar eMva spa[laĖdp-Na ko sampadk Da^ , sauroSacand` Sau@la 'Sard Aala‹k' Wara WIp p`jjavalana sao huAa A›r AQyaxata kI saaonaaHcala saaih%yakar saMsqaana ko saMsqaapk A›r vairYz kiva rmaaSaMkr paNDoya ' ivakla' jaI nao. saMsqaana ko AQyaxa Da^ , hIralaala paNDoya nao svarsvatI p`itmaa pr maalyaap-Na ikyaa A›r naoha A›r p`&a nao vaaNaI vandnaa p`stut ikyaa. 

[sa Avasar pr pMiDt dUQanaaqa Samaa- SaISa k‹ 'pM ,hrI rama iWvaodI la‹kBaaYaa saovaa sammaana'  eMva Da^ , Anauja p`tap isaMh  k‹  'Da^ , sauroSacand` Sau@la raYT/BaaYaa p`caar sammaana' AMgavas~ma  sammaanap~ saiht sammaainat ikyaa gayaa. pMiDt dUQanaaqa Samaa- SaISa la‹k BaaYaa ko la‹kip`ya kiva hOM. Da^ , Anauja p`tap isaMh  AmaozI  ]%tr p`doSa maoM snaak‹%tr ivaValaya maoM p`aQyaapk hOM tqaa ek AcCo khanaIkar hOM.

Ai#ala BaartIya kiva sammaolana ka AarmBa saaonaBad` sao pQaaro ijatond` kumaar isaMh 'saMjaya' kI vaaNaI vandnaa sao huAa. EaaotaAaoM sao pirpUNa- pirsar kao kavyamaya banaanao vaaloa pUrI rat calao [sa kiva sammolana maoM pMiDt dUQanaaqa Samaa- SaISa  vairYz kiva rmaaSaMkr paNDoya ' ivakla'  Da^ ,p`kaSa iWvaodI  Da^ ,laalajaI isaMh ibasaona  idnaoSa gau@kja  DMDa banaarsaI  baohaoSa ja›napurI  ivajaya', maQauroSa'  Da^ ,Anauja p`tap isaMh  Da^ , sauroSacand` Sau@la  Da^ , hIralaala paNDoya  iSavaakant i~pazI ' sarsa'  sauQaakant imaEa ' baolaalaa'  ]maakant paNDoya  ibaharI laala 'AMmbar'  rakoSa i~pazI 'purkOf'   iSavapala isaMh ' iSava'   ijatond` kumaar isaMh 'saMjaya'  rajaond` kumaar itvaarI 'dukanajaI'   mahond` kumaar Sau@la   pMkja kumaar vamaa-   satISa cand` Sau@la 'Baavauk'   rama cand` Sau@la   SamBaUnaaqa i~pazI 'AMSaula'  Aaid nao ApnaI rcanaaAaoM sao EaaotaAaoM ka pyaa-Pt Aahlaad ikyaa. baalaklaakar AiBaijat paNDoya 'sannaI' nao kaya-k`ma ko SauBaarmBa maoM AakYa-k naR%ya p`stut ikyao. sampUNa- kaya-k`ma ka Sa,alaInata sao saMcaalana Aacaaya- SamBaUnaaqa i~pazI 'AMSaula' nao ikyaa.

Aagaoó

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।