मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


22

saaih%ya samaacaar

yaU•ko• maoM ivaraT kiva sammaolana

gat vaYaao-M kI BaaMit [sa vaYa- BaI yaU•ko• kI p`mauK ihMdI saovaI saMsqaa yaU•ko• ihMdI saimait laMdna nao ApnaI sahyaaogaI saMsqaanaaoM 'gaItaMjaila bahuBaaYaIya samaudaya' barimaMGama ' ihMdI BaaYaa saimait' maOnacaosTr tqaa 'BaartIya BaaYaa saMgama' yaa^k- ko saaqa ihMdI idvasa ko ]plaxa maoM samaaraohaoM ka Aayaaojana ikyaa.

23 Agast sao 26 Agast 2002 tk Aayaaoijat [na ihMdI ko kaya-ËmaaoM maoM kiva sammaolana pva- ihMdI saoivayaaoM ka sammaana jaOsao kaya-Ëma Saaimala qao. yaU•ko• ko ivaiBanna nagaraoM ko kivayaaoM evaM saaih%yakraoM ko Aitir>¸ hasya rsa kI EaImatI saraojanaI p`Itma evaM EaI saunaIla jaaogaI¸ vaIr rsa ko kiva EaI rajaoSa caotna¸ EaI gajaond` saaolaMkI¸ sauEaI saumana dubao evaM EaImatI maQau catuvao-dI nao [na AayaaojanaaoM maoM ApnaI ]pisqait sao BaartvaYa- ka p`itinaiQa%va ikyaa.

[sa vaYa- yaUko ihndI saimait kI Aaor sao iba`Tona maoM Baart ko ]ccaayau> EaI ra^inana saona nao Da^• gaaOtma sacadova kao ' ihMdI saovaa sammaana' evaM EaI riva Samaa- kao 'saMskRit saovaa sammaana' sao AlaMkRt ikyaa tqaa BaartIya ]ccaayaaoga ko ihMdI evaM saMskRit AiQakarI EaI Ainala Samaa- kI p`Saist kr ]naka sammaana ikyaa. yah sammaana kOnara baOMk
laMdna ko saaOjanya sao ide gae.

laMdna maoM samaaraoh 23 Agast 2002 kao kOmaksa @laIinak ko saaOjanya sao yaU•ko• ihMdI saimait ko baOnar tlao laMdna ko BaartIya ivaVaBavana ko EaaotaAaoM sao KcaaKca Baro saBaagaar maoM Aayaaoijat ikyaa gayaa. laMdna ko ivaraT kiva sammaolana ko mau#ya Aitiqa qao iba`Tona maoM Baart ko ]ccaayau> EaI ra^inana saona evaM kaya-Ëma kI AQyaxata kI
baI•baI•saI• ihMdI saovaa ko pUva- AQyaxa EaI kOlaaSa bauQavaar nao.

]Yaa rajao nao kivayaaoM kao maMca pr ivaiQapUva-k AamaMi~t ikyaa. BaartIyata ka ]d\GaaoYa krtI hu[- rajasqaanaI pirQaana maoM nanhIM baailakaAaoM nao itlak lagaa kr AitiqayaaoM ka svaagat ikyaa. EaImatI idvyaa maaqaur nao kivayaaoM ko svaagat maoM ek rcanaa p`stut kI. BaartIya ivaVa Bavana ko saMsqaapk EaI maQaur kRYNamaUit- nao dIp p`jvailat ikyaa tqaa Da^• saumana dUbao nao vaMdnaa kr maaĐ sarsvatI Aa*vaahna ikyaa.

yaU•ko• ihMdI saimait ko AQyaxa EaI pd\maoSa gauPt nao GaaoYaNaa kI ik p`kaSana ko ilae [sa vaYa- baaqa ko yauvaa kiva EaI maaohna raNaa kI paĐDuilaip ka cayana ikyaa gayaa hO tqaa ]nako kivata saMga`h '[sa Caor sao' ka p`kaSana Baart ka vaaNaI p`kaSana krogaa.

kiva sammaolana ko saMcaalak saunaIla jaaogaI nao jahaĐ EaaotaAaoM kao pUro caar GaNTo tk Apnao hasya sao baaĐQao rKa vahIM rajaoSa caotna kI AatMkvaad pr kivata ko ]prant tailayaaoM kI tumaulanaad maoM Baart maata kI jaya ko naaro sao pirsar gaĐUja ]za. saumana dUbao ko gaIt evaM gajaond` saaolaMkI kI rcanaa 'jaaga Baart jaaga ro' evaM ihMdI vaMdnaa nao
kaya-Ëma maoM QaUma macaa dI. jahaĐ ek Aaor saraojanaI p`Itma kI hĐisakaeM EaaotaAaoM kao hĐsaatI rhIM vahIM dUsarI Aaor Ainala Samaa- ko baala majadUr pr maaima-k gaIt sao maihlaaAaoM kI AaĐKoM Bar Aa[-M. naavao- sao pQaaro sauroSa Sau@la¸ yaU•ko• kI EaImatI ]Yaa rajao sa@saonaa¸ Da^• gaaOtma sacadova¸ saaohna rahI¸ EaI A$Na Asqaanaa¸ EaI tojaond`
Samaa-¸ EaI idvaakr saukula¸ EaImatI SaOla Aga`vaala¸ EaImatI snaohlata vamaa- nao kivatapaz ikyaa ijasao EaaotaAaoM nao pUro mana sao saunaa AaOr saraha.

kaya-Ëma maoM laMdna sao p`kaiSat haonao vaalaI 'purvaa[-' pi~ka ko paĐca vaYa- pUro haonao pr sauroSa Sau@la evaM rajaoSa caotna jaI nao 'purvaa[-' ko saMpadk EaI pd\maoSa gauPt ko sammaana maoM rcanaayaoM pZ,IM. EaImatI yauT\Ta AaisTna¸ klpnaa Aga`vaala evaM dIiPt Samaa- nao sammaainat saaih%yakaraoM ko sammaana maoM AiBanaMdna p~ p`stut ikyaa.

laMdna ko kaya-Ëma maoM koimba`ja ivaSvaivaValaya ko vairYz p`aQyaapk Da^• sa%yaond` EaIvaastva¸ baI•baI•saI• ihMdI saovaa kI AQyaxaa EaImatI Acalaa Samaa- evaM prvaoja jaI¸ baI•baI•saI• ]d-u saovaa ko EaI yaavar Abbaasa¸ EaImatI rmaa paMDo¸ kOnara baĐk ko EaI sauSaIla gauPt¸ EaI camana laala camana¸ EaI naroSa BaartI¸ EaImatI vaIrond` saMQau¸ EaI
pI•saI•naarMga¸ EaI rajaond` caaopD,a¸ EaI ?iYa Aga`vaala¸ EaI rmaoSa mauradabaadI¸ EaImatI naOnaa Samaa-¸ Da^• ko•ko•EaIvaastva¸ EaImatI kRYNaa paMDo¸ EaI evaM EaImatI savao-Sa saaMga¸ EaI mayaUr¸ sauEaI ititxaa Saah¸ EaImatI AnauraQaa Samaa-¸ EaI vaod maaohlaa¸ EaI maosaI jaI jaOsao Anaok gaNamaanya naagairk ]pisqat qao.

]> saBaI AayaaojanaaoM kI pRYzBaUima caar saMsqaanaaoM nao imala kr ek saaqa kI qaI ijasako saMyaaojak EaI pd\maoSa gauPt¸ AQyaxa yaU•ko• ihMdI saimait ko vyai>gat p`yaasaaoM AaOr saMbaMQaaoM ko AaQaar pr Baart ko kivayaaoM kI ]pisqait hao sakI. laMdna ko EaI ko•baI•ela•sa@saonaa¸ sauEaI maInaU k%yaar¸ yaak- ko EaI mahond` vamaa- evaM ]Yaa vamaa-¸ maOnacaosTr ko EaI AMjanaI kumaar evaM Syaamaa kumaar tqaa baima-MGama ko EaI kRYNa kumaar evaM ica~a kumaar vao naama hOM ijanhaoMnao yaU•ko• kI [na saaihi%yak saMsqaanaaoM ko Wara saba BaartIya BaaYaaAaoM kao jaaoD, rKa hO tqaa ihMdI kao AMtra-YT/Iya star pr AiQaiYzt kranao kI idSaa maoM vyaapk evaM saaqa-k p`yaasa BaI kr rhI hOM. ihMdI kI [sa inaYza sao ]saka BaivaYya inaiScat $p sao svaiNa-ma idKa[- pD,ta hO.

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।