मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


28

saaih%ya samaacaar

ihndI &ana p`ityaaoigata maoM ihndI ko saOMkD,aoM ivaVaiqa-yaaoM nao iba`Tona maoM Baaga ilayaa

ihndI pramaSa- maMDla yaU•ko• ko t%vavaQaana maoM BaartIya ]ccaayaaoga ko sahyaaoga sao yaU•ko• ihndI saimait nao [sa vaYa- BaI raYT/Iya str pr ihndI &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana ikyaa. lagaBaga ek mahInao tk calaI [sa p`ityaaoigata maoM paMca saaO sao AiQak ihndI ko ivaVaiqa-yaaoM nao Baaga ilayaa.  [sa Aayaaojana ko dao vaga- qao.  ek maoM ]nakI ilaiKt prIxaa hu[- tqaa dUsaro maoM ]nakI ihndI BaaYaNa xamata kao prKa gayaa.  BaaYaNa p`ityaaoigata evaM purskar samaaraoh 15 idsambar 2002 kao laMdna maoM Aayaaoijat huAa.

kaya-Ëma ko mau#ya Aitiqa BaartIya ]ccaayaaoga ko ka^insalar p`osa eND [nfaomao-Sana¸ EaI navadIp saUrI nao AayaaojakaoM kao baQaa[- doto hue kha ik iba`Tona maoM ihndI iSaxaNa ko sahyaaoga ko ilayao BaartIya ]ccaayaaoga ko War hmaoSaa Kulao hOM.

p`ityaaoigata sao p`Baaivat haokr Baart ko vairYz saaih%yakar EaI Aijat kumaar jaI nao kIit- caaOQarI evaM ]nako pirvaar kI Aaor sao sva• EaI AaoMkar EaIvaastva kI smaRit maoM 13 sao 19 vaYa- ko ivaVaiqa-yaaoM kI iba`Tona maoM khanaI p`ityaaoigata ko ilae 150 pa]ND ko purskar kI GaaoYaNaa kI.  ]nhaoMnao iba`Tona ko CaoTo CaoTo baccaaoM ko ihndI maoM baaolanao ko trIko kao A%yaMt raocak evaM AakYa-k batayaa.

BaartIya ]ccaayaaoga ko ihndI evaM saMskRit AiQakarI EaI Ainala Samaa- nao kha ik ek baD,I saM#yaa ko ivaVaiqa-yaaoM ko ilayao paz\yaËm,a evaM prIxaa ko Aayaaojana hotu ek baD,o saicavaalaya kI AavaSyakta qaI¸ [sa kaya- kao pUra krnao ko ilayao yaU•ko• ihndI saimait ko AQyaxa Da^•pd\maoSa gauPt baQaa[- ko pa~ hOM.  ]nhaoMnao imaD\laOND\sa maoM ihndI &ana p`ityaaoigata ka saMyaaojana krnao ko ilae kRit yaU•ko• kI evaM AnauraQaa Samaa- kI ivaSaoYa $p sao sarahnaa kI.   p`ityaaoigayaaoM maoM baZ,tI saM#yaa AaOr ]%saah kao doKto hue ]nhaoMnao AaSaa vya> kI ik Agalao vaYa- saM#yaa hjaaraoM maoM hao jaayaogaI.

KcaaKca Baro ha^la maoM sampnna hue [sa kaya-Ëma ko saMcaalak yaU•ko• ihndI saimait ko AQyaxa Da^• pd\maoSa gauPt nao kRit yaU•ko• ko BaartIya ]ccaayaaoga evaM Anya sahyaaogaI saMsqaaAaoM ka AaBaar vya> krto hue kha ik [sa Aayaaojana ka mau#ya Eaoya ]na ihndI iSaxaNa saMsqaaAaoM evaM iSaxakaoM kao jaata hO jaao pUro samap-Na Baava sao imaSanarIja ko $p maoM [sa doSa kI na[- pIZ,I kao ihndI sao jaaoD, rhI hOM.  ]nhaoMnao ihndI ko samast ivaVaiqa-yaaoM kI p`SaMsaa krto hue kha ik AMga`ojaaoM ko doSa maoM ihndI ka saunahra BaivaYya hO AaOr vah idna dUr nahIM jaba yahaM ko ivaVaqaI- Baart ko ihndI ivaVaiqa-yaaoM sao BaI Aagao inakla jaayaoMgao.  purskar samaaraoh kI AQyaxata krto hue AMt maoM EaI rajaond` caaopD,a nao AayaaojakaoM kao baQaa[- dI tqaa AaBaar vya> ikyaa.

ihndI &ana p`ityaaoigata 2002 maoM iba`Tona maoM laMdna¸ maOnacaosTr¸ imaDlaOND\sa¸ AayarlaOND¸ laID\sa¸ naa^iTMGama evaM hT-fD-Saayar ko krIba 35 ihndI iSaxaNa kond`aoM ko ivaVaiqa-yaaoM nao Baaga ilayaa ijanamaoM p`mauK naama hO klaa inakotna ihndI skUla naa^iTMGama¸ gaIta Bavana baima-MGama evao laOsTr¸ BaartIya ivaVa Bavana laMdna evaM maOnacaosTr¸ ivaSva ihndU maMidr saa]qahala¸ Aaya- samaaja [-ilaMga¸ ihndU maMidr slaahao¸ baala BaartIya kond`¸ BaartIya &anadIp¸ saovana Aao@sa skUla¸ laID\sa yaUinavaisa-TI¸ elamavaola skUla¸ SaayarlaOND laOngaueja ka^laoja baima-MGama¸ $DonD skUla evaM [MiDyana kmyauinaTI saonTr baolafasT.  p`vaoSa vaga- maoM AakaMxaa Aga`vaala¸ iTyaa vaaD-¸ [-SaanaI fako¸ rahula isawU¸ naIlaraya Samaa-¸ maItla vaaora¸ inahairka vamaa-¸ $icaka kumaarI¸ salaInaa Samaa-¸ pUjaa vaaQavaa¸ rInaa gauPta¸ ip`yaMka KrbaMda¸ maaoiht KlavaanaI¸ sapnaa K~I¸ ip`yaa K~I¸ Axaya DoT¸ ?iYaraGava kalara evaM iSavaanaI fako kao purskRt ikyaa gayaa.

pircaya vaga- sao iSavaanaI gauPta¸ Aaojala ikrNa ga`aovar¸ banaIYa caaopD,a¸ AMSau vaaQavaa¸ AnaIla naaqa¸ baa^baI qaanavaI¸ Aimat BaarWaja¸ hirhrna ramaSaMkr¸ inaSaa saMgaIta baorI¸ ip`yaa Aga`vaala¸ AiBaYaok baonajaI- Sau@laa evaM pUnama SaaMitlaala kao purskar imalaa.

p`baaoQa vaga- sao iba`Tona maoM pZ, rho Baart ko ivaVaiqa-yaaoM maoM $ica jaOna¸ imaDlaoMD\sa kI raoihNaI gaUganaa¸ ]%tr iba`Tona sao kirSmaa saozI AaOr landna sao naIrja pa^la kao sava-EaoYz ivaVaqaI- ka purskar imalaa.  iba`Tona maoM Baart sarkar ko kaima-kaoM ko baccaaoM maoM p`vaoSa vaga- sao naoha vamaa-¸ pircaya vaga- sao naicakot gaaosvaamaI¸ dIpalaI maaOya-¸ p`&a Samaa-¸ ]%tra purkayasqa¸ saMdIp isaMh evaM EaIkaMt mahapa~ tqaa p`baaoQa vaga- sao gairmaa gaaosvaamaI¸ kRit Samaa- evaM inaiKla ja$har kao purskar imalaa tqaa BaaYaNa p`ityaaoigata maoM inaiKla jaa$hr kao p`qama¸ kRit Samaa- kao iWtIya evaM saMklp jaaoSaI Samaa- kao tRtIya purskar imalaa.

BaaYaNa p`ityaaoigata maoM caaodh vaYa- sao kma Aayau ko ivaVaiqa-yaaoM maoM kait-k saubbaraya kao p`qama¸ pUjaa babbar kao iWtIya¸ saaoinayaa kailayaa kao tRtIya¸ iSavaanaI gauPta kao evaM inaYmaa Samaa- kao saaM%vanaa purskar p`dana ikyaa gayaa.

caaodh vaYa- sao AiQak Aayau vaga- maoM AaSaa vaailayaa kao p`qama¸ Anauja Aga`vaala kao iWtIya¸ naIrja pa^la kao tRtIya tqaa raoihNaI gaUganaa evaM $pla svaamaI kao saaM%vanaa purskar idyaa gayaa.

ihndI &ana p`ityaaoigata 2002 maoM Baaga laonao vaalao ivaVaiqa-yaaoM kI saM#yaa ko AaQaar pr naa^iTMGama klaa inakotna skUla kao p`qama¸ gaIta Bavana laosTr kao iWtIya evaM ivaSva ihndU maMidr kao tRtIya purskar sao sammaainat ikyaa gayaa.

[na p`ityaaoigata maoM Baaga laonao vaalao 6–7 p`itBaaSaalaI ivaVaiqa-yaaoM kao Baart yaa~a pr lao jaayaa jaayaogaa.  [sa yaa~a ka vyaya EaI sauKdova basara¸ ]Yaa rajao¸ EaI baRjamaaohna gauPt¸ Qamao-nd` i~pazI¸ ASaaok Samaa-¸ pa^la inaScala evaM kRit yaUko ko saaOjanya sao p`aPt haogaa.

purskar samaaraoh ihndU klcarla saaosaayaTI ifncalao ko saaOjanya sao saaosaayaTI ko pirsar maoM EaI rajaond` caaopD,a jaI kI AQyaxata maoM sampnna huAa.

BaaYaNa p`ityaaoigata ko purskar sva• EaImatI saaiva~I EaIvaastva kI smaRit maoM ]nako pu~ Da^• rajaond` EaIvaastva¸ laoKna p`ityaaoigata ko purskar EaI saudSa-na BaaiTyaa evaM EaI sauroSa jaaoSaI ko saaOjanya sao p`ayaaoijat ikyao gayao. p`ityaaoigata ko inaNaa-yak maMDla ko sadsya qao EaI kOlaaSa bauQavaar¸ naroSa BaartIya¸ ivajaya raNaa¸ gaaOtma sacadova¸ ]Yaa imaQaa¸ tojaond` Samaa-¸ rama Ba+ evaM kRYNa AraoD,a. BaaYaNa p`ityaaoigata ka saMcaalana ikyaa EaI vaod ima~ maaohlaa evaM ititxaa Saah nao. purskaraoM ka ivatrNa BaartIya ]ccaayaaoga ko EaI navadIp saUrI ko krkmalaaoM Wara ikyaa gayaa.

kaya-Ëma kao Baart ko vairYz saaih%yakar EaI AjaIt kumaar¸ sauiva#yaat kiva EaI sa%yanaarayaNa maaOya-¸ ihndI pramaSa- maMDla yaU•ko• ko AQyaxa Da^• sa%yaond` EaIvaastva¸ EaI naroSa caaMDlaa¸ kRit yaU•ko• ko AQyaxa EaI narond` Aga`vaala¸ EaImatI SaOla Aga`vaala tqaa Anaok gaNamaanya laaogaaoM nao ApnaI ]pisqait sao gairmaa p`dana kI.

kaya-Ëma kao safla banaanao maoM yaU•ko• ihndI saimait kI ]paQyaxa EaImatI idvyaa maaqaur¸ maInaU kTyaar¸ Da^• ko•ko• EaIvaastva¸ Da^•AMjanaI kumaar evaM kmala ra^inayaar jaOsao laaogaaoM kI Ahma BaUimaka rhI.

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।