मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


saaoiÔyaa maoM p`qama ihMdI idvasa ka Aayaaojana

1

10 janavarI 1975 kao naagapur maoM Aayaaoijat p`qama ivaSva ihMdI sammaolana kI smaRit maoM Baart sarkar Wara p`itvaYa- 10 janavarI kao ivaSva ihMdI idvasa ko $p maoM manaanao ko inaNa-ya ko tartmya maoM pUva- yaaoraopIya doSa balgaairyaa kI rajaQaanaI saaoifyaa maoM BaartIya dUtavaasa AaOr Baart Saas~ ivaBaaga saaoifyaa ivaSvaivaValaya ko saMyau@t t%vaavaQaana maoM p`qama ivaSva ihMdI idvasa ka Bavya Aayaaojana 10 janavarI 2006 kao saMpnna huAa.

saBaa kao saMbaaoiQat krto hue BaartIya rajadUt EaI idnakr Kullar

[sa kaya-Ëma ko AMtga-t saaoifyaa isqat [Midra gaaMQaI skUla maoM dao vagaao-M maoM Aayaaoijat kivata paz p`ityaaoigata ko kinaYz vaga- maoM svaotlaanaa raSkaovaa ja,a[kaovaa p`qama¸ maaga-irta vaoinsaslaavaaovaa gaoAaoiga-evaa iWtIya¸ AaOr eilaja,abaoqa vaaisalaovaa tuecka tRtIya sqaana pr rhIM AaOr vairYz vaga- maoM jaUnaa Asp$haovaa p`qama¸ imaraoslaavaa inakaolaaevaa valdaSka iWtIya¸ radaoistnaa radkaovaa mautfcaIska tRtIya sqaana pr rhIM.

saaoifyaa ivaSvaivaValaya maoM Aayaaoijat kivata paz p`ityaaoigata maoM idlpanaa nao[kaovaa nao p`qama¸ magdlaonaa idima~aovaa nao iWtIya¸ svaotaoslaavaa svaotaoslaavaaovaa nao tRtIya tqaa ekatoirnaa kaoja,ovaaSaovaa AaOr marInaa imaMkaovaa nao saaM%vanaa purskar p`aPt ikyaa tqaa Anauvaad p`ityaaoigata maoM AalaInaa idima~aovaa nao p`qama¸ inakaolaa[- yaaMkaova nao iWtIya¸ pa^vaola naOnaaova nao tRtIya AaOr elaonaa Storovaa tqaa magdlaonaa idima~aovaa nao saaM%vanaa purskar p`aPt ikyaa. kivata paz p`ityaaoigata maoM ihMdI ko kivayaaoM Qama-vaIr BaartI¸ A&oya¸ duYyaMt kumaar¸ rGauvaIr sahaya¸ gaaopaladasa naIrja¸ kodarnaaqa isaMh¸ maMgalaoSa Dbarala¸ AanaMd vaQa-na¸ jyaao%snaa imalana Aaid kI kivataAaoM ko saaqa hI Anaok balgairyaa[- kivayaaoM kI kivataAaoM ko ihMdI Anauvaad BaI pZ,o gae.

]saI idna Aayaaoijat saaMskRitk kaya-Ëma maoM BaartIya dUtavaasa Wara ihMdI BaaYaa maoM Sau$ kI ga[- maaisak dIvaar pi~ka 'maO~I' ko p`qama AMk ka ivamaaocana BaartIya rajadUt idnakr Kullar nao ikyaa AaOr Baart Saas~ ivaBaaga¸ saaoifyaa ivaSvaivaValaya kao 'ramaayaNa tqaa mahaBaart' kI saMpUNa- saI DI AaOr ihMdI ko nayao kMPyaUTr saa^FTvaoyar tqaa [Midra gaaMQaI skUla kao ihMdI ko nayao kMPyaUTr saa^FTvaoyar ]phar sva$p p`dana ike.

p`acaIna AaOr AaQauinak BaaYaa saMkaya kI ]p AiQaYzata Da^ ,ta%yaanaa evaitmaaovaa nao AitiqayaaoM ka svaagat krto hue kha ik saaoifyaa ivaSvaivaValaya maoM Baart Saas~ ivaBaaga kI sqaapnaa ko [@kIsa vaYa- pUro hao cauko hOM AaOr ihMdI ka AQyaapna ]sasao BaI phlao sao yahaM pr ikyaa jaa rha hO. yahaM pZ, cauko pUva- Ca~ ivaSva ko Anya Anaok doSaaoM maoM ihMdI ivaYaya ka AQyaapna kr rho hOM.

«saaMskRitk kaya-Ëma kI ek Jalak

Apnao ]d\GaaTna va@tvya maoM Baart ko rajadUt EaI idnakr Kullar nao p`qama ivaSva ihMdI idvasa ko Avasar pr baQaa[- doto hue Baart Saas~ ivaBaaga kI sarahnaa kI. ]nhaoMnao batayaa ik p`itvaYa- Baart sarkar kI Ca~vaRi<a pr ihMdI ka ivaSaoYa AQyayana krnao ko ilae balgairyaa[- ivaVaqaI- Aagara isqat koMid`ya ihMdI saMsqaana jaato hOM. phlao Ca~vaRi<a kI saM#yaa kovala ek qaI laoikna Aba yah saM#yaa caar hao ga[- hO. ]nhaoMnao batayaa ik saaMskRitk ivainamaya ko AMtga-t Baart sarkar Wara inayau@t ihMdI ivaYaya ko ek BaartIya Aitiqa p`aQyaapk Baart Saas~ ivaBaaga maoM kaya-rt hOM. [saI kaya-Ëma maoM Anauvaad tqaa kivata paz p`ityaaoigataAaoM ko ivajaotaAaoM kao BaI purskar ko $p maoM nagad raiSa ko saaqa hI saBaI p`itBaaigayaaoM kao p`maaNa p~ AaOr ihMdI kI pustkoM p`dana kI ga[-M.

ivaiSaYT Aitiqa ko $p maoM baaolato hue saaoifyaa ivaSvaivaValaya ko ]p ro@Tr p`ao ,Alao@jao,MDr fdaotaof nao kha ik yah baD,I mah%vapUNa- baat hO ik vaYa- 2006 maoM ivaSvaivaValaya maoM Aayaaoijat phlaa kaya-Ëma p`qama ivaSva ihMdI idvasa ka hO. hmaoM AaSaa hO ik yah pUra vaYa- ihMdI AaOr Baart kao samaip-t rhogaa. ]nhaoMnao p`sannata vya@t krto hue balgaairyaa kao Baart Ba@t doSa batayaa.

BaartIya p`aQyaapk Da^ ,AanaMd baQa-na Samaa- nao kha ik yahaM ka Baart Saas~ ivaBaaga pUvaI- yaaoraop ko ivaSvaivaValayaaoM maoM isqat Baart Saas~ ivaBaagaaoM maoM sabasao baD,a hO AaOr sabasao AiQak saiËya BaI. yahaM ko AQyaapkaoM AaOr ivaVaiqa-yaaoM nao Anaok BaartIya laoKkaoM kI rcanaaAaoM ko Anauvaad baD,I maa~a maoM ike hOM. yahaM dSa-kaoM kI vyaapk ]pisqait Baart AaOr ihMdI ko p`it p`oma ka p`maaNa hO.

purskar ivatrNa ko baad rMgaarMga saaMskRitk kaya-Ëma huAa ijasamaoM ku ,Aaisayaa %svaotanaaovaa nao kbaIrdasa ko daoho¸ saaoinayaa ibaMdla nao [-vaana vaaja,aova AaOr DaoMka kaostaidnaaovaa nao imaha[la vaolvaova kI kivataAaoM ko Anauvaad p`stut ike¸ elaonaa gaAaoiga-evaa AaOr pavaola inakaolaaeva nao inama-la vamaa- kI khanaI 'DoZ, [Mca }pr' ka vaacana ikyaa¸ rajauinaka baOlao samaUh Wara tulasaIdasa ko pd 'zumauik calat ramacaMd`' pr naR%ya p`stut ikyaa gayaa AaOr Baart Saas~ ivaBaaga kI Ca~aAaoM Wara p`stut samaUh gaIt AaOr naagaaja-una kI kivata 'maoGa bajao' pr AaQaairt naR%ya p`stuit nao dSa-kaoM kao sammaaoiht kr idyaa. [Midra gaaMQaI skUla kI Ca~aAaoM nao BaI naR%ya AaOr kivataeM p`stut kI. 

«saaMskRitk kaya-Ëma kI ek Jalak

kaya-Ëma ko AMt maoM ivaBaaga kI AQyaxa Da^ ,galaInaa saaokaolaaovaa nao AaBaar vya@t ikyaa. ku ,[ilayaanaa AaMgaolaaovaa AaOr EaImatI saaoinayaa ibaMdla nao kaya-Ëma ka safla saMcalana ikyaa.

p`stuit : Da^ ,]Yaa Samaa-

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।