मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


saaxaa%kar

naayapala kao naaobaola : 
[salaama ivaraoQaI laoKna ka [-naama


  vaIroMd` saoMgar ka saaxaa%kar naamavar isaMh ko saaqa 

naamavar isaMh

Da^• vaI•esa• naayapa^la BaartIya maUla ko iba`iTSa laoKk hOM. dao idna phlao [nhoM saaih%ya ko ilae naaobaola purskar donao ka eolaana huAa hO. Baart ko tmaama laaoga KuSa hOM ik rvaInd` naaqa TOgaaor ko baad naayapa^la eosao dUsaro BaartIya maUla ko Sa#sa hOM ijanhoM yah sammaana imalaa hO. laoikna AapkI p`itiËyaa tao kafI tlK hO. AaiKr [sakI mau#ya vajah @yaa samaJaI jaaeĆ

maorI tlK,I kI vajah yahI hO ik naayapa^la kao yah purskar rajanaIitk vajahaoM sao idyaa gayaa hO. phlao BaI saaih%ya yaa SaaMit ko ilae naaobala purskar rajanaIitk karNaaoM sao ide gae hOM. [na maamaalaaoM maoM ivavaad BaI ]zo hOM. caica-la kao saaih%ya ka naaobala purskar imala cauka hO. yaVip vao AcCI AMga`ojaI ilaKto hOM¸ laoikna saaih%ya ko ilae ]naka kao[- baD,a yaaogadana nahIM qaa. 

svaIiDSa AkadmaI Wara ide jaanao vaalao naaobaola purskaraoM kI ivaSvaasanaIyata tao saarI duinayaa maoM hOM. hao sakta hO kuC Apvaad rhoM haoĆ

ApvaadaoM kI baat nahIM hOM. eosao tmaama maamalaoM hOM. saaoivayat saMGa ko baaoirsa parnasaak kao ]nako ]pnyaasa Da ija,vaagaao łijasao saamyavaadI saMsqaa nao p`itbaMiQat kr idyaa qaa´ pr naaobaola imalaa qaa. dr Asala yah ]pnyaasa maa@sa-vaad AaOr saamyavaad ko ivaraoQa maoM ilaKa gayaa hO. saaoivayat saMGa kao Qama- saMkT maoM Dalanao ko ilae vah purskar idyaa gayaa qaa. vah BaI ek kiva kao ]pnyaasakar ko $p maoM. [sakI isaf- ek hI vajah qaI ik yah ivacaarQaara purskar donaovaalaaoM kao Apnao maaifk laga rhI qaI. yahI vajah hO ik ÍaMsa ko maSahUr Aist%vavaadI va daSa-inak jyaaM pala saa~- jaao ]pnyaasakar va khanaIkar BaI qao¸ kao kafI dor sao naaobaola purskar idyaa gayaa. tIsarI duinayaa ka p`Baava yaUraop maoM hI nahIM¸ pUrI duinayaa maoM rha hO. vao tIsarI duinayaa ko doSaaoM ko saMGaYaao-M ko saaqa qao. ivayatnaama yauw maoM BaI ]nhaoMnao Amaoirka ka ivaraoQa ikyaa qaa. bahrhala ]nhaoMnao yah khkr yah purskar laonao sao [nkar kr idyaa ik 'yah purskar tao AalaU ka baaora hO.'  ipClao vaYa- BaI saaih%ya ko ilae jaao purskar idyaa qaa ]sakao laokr ivavaad rha hO. yah purskar ek eosao caInaI laoKk kao idyaa gayaa qaa jaao poirsa maoM rhta hO.  tIsarI duinayaa ko bahut kma laaogaaoM kao naaobaola idyaa gayaa hO. yah purskar samaya–samaya pr bahsa ko dayaro maoM Aata rhta hO. halaMaik kuC EaoYz laoKkaoM kao BaI naaobaola purskar idyaa gayaa laoikna kafI dor sao. Baart maoM rvaInd`naaqa TOgaaor ko baad tao iksaI kao yah saaOBaagya nahIM imalaa. jabaik yahaM k[- laaoga [sako pa~ rhoM hOM AaOr Aaja BaI hOM.

,
naayapa^la kao imalao naaobaola maoM Aap K,asa rajanaIit kOsao doK rhoM hOMĆ

11 isatMbar kao Amaoirka maoM hue AatMkI hadsao ko baad jaao GaTnaaËma cala rha hO¸ vah mah%vapUNa- hO. Amaoirka¸ Afgaainastana¸ tailabaana AaOr Aaosaamaa ibana laadona ko iKlaaf yauw laD, rha hO. eosao maoM naayapa^la kao purskar idyaa jaanao ka ek Kasa saMdBa- hao sakta hO.

vah iksa trh kaĆ

drAsala ]nhaoMnao dao iktabaoM ilaKI hOM [slaama ko ivaraoQa maoM. phlaI iktaba tao yaa~a vaR%taMt hOM. [-rana¸ paikstana¸ malaoiSayaa AaOr [MDaonaoiSayaa jaOsao [slaamaI doSaaoM kI yaa~a krko ]nhaoMnao 'AmaMga id ibalaIvasa-' ilaKI. [sako baad ]nhaoMnao dUsarI iktaba ilaKIM ' ibayaaND ibalaIva'¸ [na iktabaaoM maoM lagaBaga yahIM sqaapnaaeM hOM jaao ik 1990 ko Aasapasa ko 'fa^rona Afoyasa- janarla' maoM Amaoirka ko saomyauAla pI hMiTgTna ko p`kaiSat laoK maoM hOM. hMiTgTna nao 'saByataAaoMka saMGaYa-' naama sao ek laoK ilaKa qaa jaao baad maoM iktaba ko $p maoM BaI Aayaa. drAsala¸ Aaja Amaoirka jaao kr rha hO¸ yah ]saka ek GaaoYaNaap~ jaOsaa qaa. [samaoM saOmyauAla nao kha qaa ik saaoivayat saMGa ko ibaKrnao ko baad duinayaa maoM ivacaarQaaraAaoM ka saMGaYa- K%ma hao gayaa hO. [sailae Aba duinayaa maoM baD,I saByataAaoM ko baIca saMGaYa- haogaa. piScamaI doSaaoM kao ]nhaoMnao [-saa[- saByata maanaa AaOr eiSayaa kI tIna baD,I saByataAaoM maoM ]nhaoMnao [slaama kao eosaI saByata ko $p maoM icainht ikyaa ijasaka [-saa[yat sao Tkrava tya hO. [slaama kao ]nhaoMnao piScama ka sabasao Krtnaak duSmana krar idyaa. hMiTgTna kI [sa AvaQaarNaa ko baad [rak sao Amaoirka ka Tkrava AaOr baZ,a. Aba Afgaainastana sao nayaa isalaisalaa Sau$ huAa hO. naayapa^la BaI [saI pRYzBaUima sao jauD,o hO.

saIQao taOr pr naayapa^la nao tao eosaa kuC nahIM ilaKaĆ

1992 maoM AyaaoQyaa maoM baabarI masajaId igara[- ga[- qaI tao [sao ]nhaoMnao ihMdU gava- ka p`tIk maanaa qaa. baad ko yaa~a  vaR%taMtaoM maoM [slaama kI Kbaro baZ,anao maoM ]nakI kuSalata kao kafI mah%va idyaa gayaa. [sailae 11 isatMbar ko baad ko GaTnaaËma kao doKto hue naayapa^la kao purskar idyaa jaanaa kuC savaala tao ]zata hI hO. 

naaobaola purskar donao vaalaI svaIiDSa AkadmaI [tnaI jaldI AmaoirkI dbaava sao p`Baaivat hao BaI saktI hOĆ

purskar donao ka inaNa-ya krnao vaalaa inaNaa-yak maMD,la tao badlata rhta hO¸ kovala svaIDna kI baat nahIM hOM. [samaoM tmaama doSaaoM ko sadsya haoMgao. eosao rajanaIitk dbaava sao yao purskar p`Baaivat haoto rho hOM. [sailae [sa baar BaI Sak hO. @yaaoMik naayapa^la kao [sa baar hI @yaaoM caunaaĆ ]naka naama tao 8 – 10 vaYaao-M sao cala rha qaa. laoikna [sa maaOko pr naayapa^la kao purskRt krko duinayaa kao ek Kasa rajanaIitk saMdoSa donao kI kaoiSaSa ja$r lagatI hO.

]nako laoKna ko p`it AapkI ksaaOTI @yaa hOĆ

naayapa^la ko purKo Baart ko qao. ]naka janma tao i~inanaad maoM huAa qaa. vah BaI phlao ek ]pinavaoSa rha hO. Aba vao iba`Tona maoM rhto hOM. yahaM ]nhoM 'sar' kI ]paiQa dI ga[- hO tao [saka kao[- karNa haonaa caaihe. ek ']pinavaoSa' maoM pOda haonao ko baavajaUd naayapa^la ka $K, ']pinavaoSaaoM' ko baaro maoM bahut hI nakara%mak hO. drAsala vao ']pinavaoSa' kao BaI ek gauNa maanato hOM. ]dahrNa ko ilae ]nakI dao iktabaaoM ka ijaË kr rha hUĐ. Baart¸ caIna yauw ko baad vao 1964 maoM Baart Aae qao. Baart ka daOra krnao ko bad ]nhaoMnao 'eiryaa Aa^f Dak-naosa' iktaba ilaKI qaI.

]sa samaya BaI Baart ko 'maIiDyaa' nao [sa iktaba pr kafI raoYa vya@t ikyaa gayaa qaa. Aaja,adI imalanao ko 10 vaYa- baad BaI ]nhoM yah maulk¸ AMQa:kar ka xao~ hI lagaa qaa. dUsarI pustk '[MiDyaa – A vMaUDoD isaivalaa[jaoSana' yaanaI Baart kI Gaayala saByata. [samaoM BaI kD,a p`Sna hO Baart ko ipCD,opna pr. tIsarI pustk ]nhaoMnao '[MiDyaa– A imailayana myauiTnaIja' kSmaIr kI yaa~a ko baad ilaKI. [samaoM ]nhaoMnao ilaKa ik Baart maoM ek kaSmaIr pr hI saMGaYa- nahIM hO. eosao dsa laaK ivad`aoh hO.  [sa iktaba maoM ihMdustana ko TukD,o–TukD,o haonao pr jaSna jaOsaa manaayaa gayaa hO. yahaĐ na@salavaadI hOM pUvaao-%tr  maoM ivad`aohI¸ pMjaaba maoM AaMdaolana hO. [sa sabaka ivavarNa eosao idyaa gayaa ik TukD,aoM maoM TUTnaa Baart kI inayait hO. Baart ko saMdBa- maoM ilaKI ga[- [na tInaaoM pustkaoM kao maOMnao AcCI trh pZ,a hO. mauJao lagaa ik naayapa^la ko purKo Balao Baart maoM rho haoM¸ laoikna ]nhaoMnao ijasa najar sao Baart kao doKa hO vah vaastivak Baart nahIM hOM. ]nhaoMnao tao Baart kI garIbaI¸ baohalaI kao hI baocanao ka kama ikyaa hO. [sailae mauJao nahIM lagata ik ]naka laoKna duinayaa kao Baart kI Aa%maa ka pircaya kranao vaalaa hO¸ saao hma gava- kroM ik ek Baart ko maUla kao naaobaola imalaa hO tao calaao hma KuSa hao laoM. mauJao tao [samaoM jara BaI gava- nahIM hO.

laoikna Baart maoM naayapa^la ko purskar imalanao pr tao laaoga KuSa hOM. KasataOr 'ihMdu%vavaadI' tao kuC jyaada hI p`sanna hOMĆ

laoikna yao ihMdu%vavaadI BaI samaJa laoM ik naayapa^la ka ihMdu%va BaI jara Alaga hO. ]nako jaOsaa nahIM hO. drAsala naayapa^la Amaoirka jaOsao saama`ajyavaadI AaOr ]pinavaoSavaadI doSaaoM kI maanaisakta kao Kad–panaI phMucaato hOM. TaonaI blaoyar iba`Tona ko p`QaanamaM~I hOM. naayapa^la iba`Tona maoM rhto hOM. ]nhoM 'sar' kI ]paiQa vahaM sa%ta p`itYzana kI kRpa sao imalaI hO. Afgaainastana ko iKlaaf yauw maoM Amaoirka ko saaqa naayapa^la ko doSa ko blaoyar kI BaI mah%vapUNa- BaUimaka ka kao[- kaoNa BaI naayapa^la ko ilae fayado ka rha haogaa.

ek trf Apnao laoKna maoM naayapa^la nao Baart ko nakara%mak pxaaoM kao hI ]jaagar ikyaa hO. tmaama BaartIya prMpraAaoM pr tIKo kTaxa ike hOM¸ laoikna hmaaro p`QaanamaM~I baajapoyaI nao baQaa[- saMdoSa maoM kha hO ik ]nako laoKna maoM BaartIya prMpraAaoM ko maUlya p`itibaMibat haoto hOM. [sao @yaa khoMgaoĆ

maOM yahI khMUgaa ik 'idla bahlaanao kao gaailaba #yaala AcCa hO' yao Kud ApnaI pIz zaok laoM ik 'ihMdu%va' kao AMtrraYT/Iya str pr phcaana imalaI hOM¸ laoikna yah hkIkt nahIM hOM. mauJao Sak hO ik yah iTPpNaI khnao vaalao p`QaanamaM~I nao naayapa^la kI kao[- iktaba pZ,I BaI hO. 

tmaama samaIxaaAaoM maoM tao yah kha jaa rha hO ik naayapa^la bahut AcCa AMga`ojaI ka gaV ilaKto hOM. Aap @yaa khto hOMĆ

[samaoM kao[- Sak nahIM hO¸ ]nakI AMga`ojaI bahut AcCI hO. vao AcCo gaVkar hOM. bahut pznaIya gaV ilaKto hOM. ]nakI jaOsaI AMga`ojaI ilaKnao vaalao bahut kma laoKk hOM. yah saca hO. 'baukr' purskar ]nhoM ]nako ]pnyaasa pr imalaa hO. yaa~a vaR%taMt pr nahIM imalaa. Sa$AatI daOr maoM ]nhaoMnao kuC AcCo ]pnyaasa ilaKo hOM. [samaoM ek hO¸ 'A ha]sa far imasTr ibasvaasa' bahut AcCI hO. ifr BaI saaih%ya naaobaola kI kaoiT ka nahIM kha jaa sakta. yaid yah naayapa^la kao [sa saaih%ya pr imalata hO tao eosao tmaama laoKk Baart maoM Aaja BaI hOM¸ ijanhoM yah imalanaa caaihe. @yaaoM ik [naka laoKna naayapa^la sao kuC AcCa hI baOzogaa.

eosao BaartIya laoKk AapkI najar maoM kaOna hOMĆ

tIna –caar laoKk tao hOM hI. sabako naama batanao kI ja$rt nahIM hOM. ]namaoM kuC ko naama CUT jaaeMgao tao laaoga naaraja hao jaaeMgao.

ifr BaI ek–dao naama tao laIijaeĆ

naayapa^la nao knnaD laoKk yaU•Aar•AnaMtmaUit- ko baaro maoM ApnaI ek iktaba maoM sarahnaa maoM laMbaa laoK ilaKa hO. p`isaw ]pnyaasakar AnaMtmaUit- ka ]pnyaasa 'saMskar' iksaI maayanao maoM naayapa^la ko ]pnyaasaaoM sao jyaada EaoYz baOzogaa. ]nhIM kao naaobaola imala jaanaa caaihe. ]%kRYTta kI ksaaOTI pr tao naayapa^la ko ]pnyaasa Kro nahIM hOM. kovala AcCI AMga`ojaI ko ilae saaih%ya ka naaobaola idyaa jaae¸ yah galao sao naIcao nahIM ]trta.

naayapa^la ko ivacaaraoM kao tao AaQauinak maanaa jaata hOĆ

yah saba kOsao kha jaa sakta hO. maoro Kyaala sao ]nako ivacaar GanaGaaor p`itiËyaavaadI hOM. ]nako ivacaar ivaSva maoM ivaWoSa fOlaanaao vaalao hOM. saaro [salaama kao Kairja kr donaa AaOr ihMsak maananaa khaM kI AaQauinakta hOĆ [salaamaI doSaaoM maoM kuC Arba laoKk kuC [-ranaI laoKk bahut AcCo hOM. kuC ]d-U laoKk bahut AcCo hOM. [salaamaI doSaaoM maoM k[- trh kI AcCI saMskRityaaM hOM¸ laoikna naayapa^la jaOsao laaoga Kairja kr Dalato hOM.

svaIiDSa AkadmaI baaoD- ko ek sadsya poT vaosTbaga- nao tao kha hO ik naayapa^la saBaI Qamaao-M ko p`it Qaur Aalaaocanaa%mak dRiYT rKto hOM. vao Qama- kao eosaa raoga maanato hOM jaao AadmaI ko saaocanao¸ samaJanao AaOr jaaoiKma ]zanao kI sahja lalak kao kma krta hO. [sa iTPpNaI ko baaro maoM @yaa khoMgaoĆ

kao[- Sa#sa saBaI Qamaao-M ko p`it Aalaaocanaa ka Baava rKta hao tao [saI vajah sao vah ' sao@yaular' nahIM hao jaata. naayapa^la
[saIilae p`gaitSaIla nahIM hao jaaeMgao ik yao saBaI Qamaao-M ka ivaraoQa krto hOM. jaao laaoga iksaI pr ivaSvaasa nahIM krto¸ vao KMUKar AaOr Ktrnaak BaI hao sakto hOM. ek baat AaOr hO ik yaid naayapa^la ko laoKna maoM maanavatavaad kI Jalak haotI AaOr dilataoM va SaaoiYataoM ko p`it naa[MsaafI ko iKlaaf saMGaYa- kI gaMUja haotI tao BaI ek baat haotI. laoikna eosaa ]nako laoKna maoM kuC nahIM hO.

AaiKr vao 'ihMdu%va' sao kOsao p`Baaivat hue haoMgaoĆ

]nako pUva-ja Balao ihMdU rho haoM laoikna ]namaoM saccao ihndU vaalaa ihMdu%va hI nahIM hO. yao tao kovala 'ihMdu%va' kao Baunaakr ihMdustana kI BaavanaaAaoM ka daohna Balao kr lao laoikna mauJao ]namaoM khIM sao 'ihMdu%va' nahIM lagata.

gaRhmaM~I AaDvaaNaI nao tao kuC Baavauk haokr naayaapa^la kao Baart maoM sqaayaI $p sao rhnao ka AamaM~Na do Dalaa hO. [sakI vajah @yaa hao saktI hOĆ

naayapa^la ka Balaa Baart ko ilae @yaa saMdoSa hao sakta hOĆ ]nakI najar maoM tao Baart eosaI jagah hO jahaM dsa laaK ivad`aoh hO¸ AMQakar kI duinayaa hO AaOr xat–ivaxat saByataAaoM ka AKaD,a hO. eosao maoM vao yahaM Aakr @yaa raoSanaI doMgaoĆ vah tao AaDvaaNaI AaOr vaajapoyaI hI jaanaoM. haM¸ [tnaa hao sakta hO ik naayapa^la ko yahaM Aanao sao AMQa raYT/vaad kao bala ja$r imalaogaa¸ vao paikstana ko iKlaaf ek 'raYT/vaadI' ]nmaad kao bahanao maoM ja$r maddgaar hao sakto hOM.

Aapnao naayapa^la ko naaobaola kao saIQao Afgaainastana ko hmalaaoM sao jaaoD, idyaa hO., [sa trh Aap [saka Eaoya AatMkI hadsaaoM kao hI doto hOMĆ

drAsala¸ maOM samaJata hMU ik naayapa^la kao naaobaola tao Aaosaamaa ibana laadona AaOr tailabaana nao hI idlaa idyaa hO. yaid Afgaainastana ko p`it Amaoirka nao Kar nahIM Ka[- haotI tao naayapa^la ABaI BaI naaobaola ko [Mtjaar maoM banao rhto. caMUik vao [salaama ko ivaraoQa maoM ilaKto hOM [sailae eosaa Sak hO AaOr gahra Sak tao hO hI.

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।