AnauBaUit

 16. 7. 2004

Aaja isarhanao. AaBaar. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

lailat inabaMQa maoM
kodarnaaqa raya ka AalaoK
kubjaa sauMdrI

°

vaOidk khainayaaoM maoM
Da rit sa@saonaa p`stut kr rhI hOM
saaoma AaOr saUyaa- ko ivavaah
kI kqaa

°

saaih%ya samaacaar maoM
AMtra-YT/Iya [Mdu Samaa- kqaa sammaana
tqaa pd\maanaMd saaih%ya sammaana samaaraohaoM
pr rpT
laMdna maoM sammaana samaaraoh

°

rsaao[-Gar maoM
pulaavaaoM ko svaaidYT saMga`h maoM tOyaar hO
dixaNa Baart ko rsaao[-Gar sao
naIbaU pulaava

°

khainayaaoM maoM
Baart sao ivanaIta Aga`vaala kI khanaI
salaaKaoM vaalaI iKD,kI

majamaa jamaanaovaalao janaaja,a lao kr jaa cauko qao AaOr vah saaocatI rhI qaI ik Asailayat ka Andaja,a iksaI kao na haogaa. pr irStodaraoM kI pOnaI naja,r ]sako badhvaasaI maoM kaMpto badna kao Cod kr ga[- qaI. ]sa rat Kud ja,aihra nao hI Apnao haqaaoM sao ma@kI maClaI ka Saaorbaa pka kr Baa[-jaana kao praosaa qaa AaOr pD,aoisana naUr ko Gar iCp kr baOz ga[- qaI [sa ga,lat#,yaalaI sao ik laaoga Baa[-jaana kI maaOt kaoo KudkuSaI maana laoMgao. vah kOsao iksaI sao khtI ik mahmaUd imayaaM baovajah ]sao pITto AaOr [laja,ama Qarto qao ik vah ]napr baaoJa hO AaOr ApnaI tIna barsa kI duQamauMhI baccaI ko saaqa ]nakI ija,ndga,I kao K,stahala banaa rhI hO. vao eosao tMgadst BaI na qao ik majabaUr maufilasa baihna kao pnaah donao maoM kao[- tklaIf haotI.

Ñ°Ñ

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

Ñ[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao saMtaoYa gaaoyala kI khanaI
ek AaOr kuAanaao

Asala maoM ipClaI baar ivadoSa sao laaOTI tao [tnao idna ko Alagaava ko pScaat yahaM ko Gar sao talamaola baOzanao jaOsao Bayaanak jaanalaovaa kama maoM jauTI qaI. calanao sao phlao [nTrnaoT pr kar kI bauikMga kr dI ga[- qaI ifr BaI Baart kI ZIlaI p`banQana p`ikyaa maoM fMsaI rhI. kar imalanao maoM dor laga rhI qaI. hITr vaalaI kar ko ilae [ntj,aar ka matlaba qaa saat idna ka [ntj,aar jaao Aba bada-St ko baahr hao rha qaa. ]Qar ipClao paMca mahInaaoM sao CaoD,o gae Gar kI Ka[yaaoM kao Barnao kI kaoiSaSa ja,arI qaI jaao Kasaa baaoiryat BarI hao ga[- qaI. idllaI jaOsao baD,o Sahr maoM Toilafaona AaOr kar jaOsaI sauivaQaaeM na haonao pr laganao lagaa qaa ik janaivahIna jaMgala maoM rh rho haoM. na iksaI sao baat hao na hI kar ko ibanaa jaa saknao kI saMBaavanaa.

°

saaxaa%kar maoM
vairYz p~kar va laoKk puYpa BaartI sao
maQaulata Araora kI baatcaIt
mauJao mauMba[- maoM saaro irSto
imala gae

°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
Da^• kRpaSaMkr itvaarI ka AalaoK
mausaIbat banata PlaaisTk kcara

°

Aaja isarhanao maoM
manaaoja Baavauk ko BaaojapurI ga,ja,la saMga`h
tsvaIr ijandgaI ko
sao piricat krvaa rho hOM maahoSvar itvaarI

°

hasya vyaMgya maoM
mahoSacaMd` iWvaodI ka cauvaavaI vyaMgya
vaaoTr ilasT maoM naama na
haonao ka sauK
°

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
imalanao pr ima~ ka Aadr krao¸ pIz pICo p`SaMsaa krao AaOr AavaSyakta ko samaya ]sakI madd krao.
A&at

 

AnauBaUit maoM

yaU ko¸ kOnaoDa
AaOr
jakata-  sao
12 na[- rcanaaeM

saaih%ya samaacaar i~inadad sao

° ipClao AMkaoM sao°

khainayaaoM maoM
knauip`yaa–SaOla Aga`vaala
dFtr³]pnyaasa AMSa´–ivaBaUit naarayaNa raya
rajaa inarbaMisayaakmalaoSvar
ga,latÔhmaIsauroSa kumaar gaaoyala
carmarahT tojaond` Samaa-
caaorI–p`%yaxaa
°

nagarnaamaa maoM
T/aMQaa[-ma sao rMjanaa saaonaI ka nagar vaR<aaMt 
AanaMd ka samaMdr
°

rcanaa p`saMga maoM
iva&ana saaih%ya sao saaxaa%kar
saMdIp inagama kI
SaaoQaprk bayaanagaI maoM
saMklpnaa hO iva&ana kqaa
°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar p`stut kr rho hOM
tIna trh kI ba%tIsaI
°

fulavaarI maoM jaMgala ko pSau EaRKlaa maoM
vanamaanauYa  ko baaro maoM jaanakarI
vanamaanauYa ka ica~ rMganao ko ilae
AaOr kivata–vanamaanauYa
° 

pirËmaa maoM
SaOla Aga`vaala kI laMdna patI
kba tk
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
Acalaa Samaa- Wara roiDyaao naaTkaoM ko saMbaMQa maoM mah%vapUNa- jaanakarI raocak AMdaja, maoM
roiDyaao naaTk ka punaja-nma
°

pva- pircaya maoM
dIipka jaaoSaI ko SabdaoM maoM AaYaaZ kI ekadSaI ka saMixaPt pircaya 
SayanaI ekadSaI
°

]phar maoM
iSaSaujanma ko Avasar pr SauBakamanaaeM Baojanao ko ilae ek nayaI kivata
nayao jaavaa AalaoK ko saaqa
ek isatara

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Click here to send this site to a friend!

Aaja isarhanao. AaBaar. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeMM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa