मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


vyai>%va

AiBavyai> maoM
saurond`naaqa itvaarI kI rcanaayaoM

khainayaaoM maoM
]plaibQayaaÐ

AnauBaUit maoM kivataeM 

 


saurond`naaqa itvaarI

janma : 30 Agast 1952¸ icaknaaOTa¸ Cpra bahasa¸ pUvaI- caMparNa¸ ibahar ³Baart´

iSaxaa : baI•[-• isaivala [MjaIinayairMga ³Baagalapur iva•iva•¸ ibahar¸ Baart´
        ema•[-• [MjaIinayairMga maOnaojamaoMT ³ Aaohayaao sToT yaUinavaisa-TI¸ Amaoirka´ ema•baI•e• ³Aaohayaao sToT yaUinavaisa-TI¸ Amaoirka´

BaartIya saonaa ko pUva- kmaISaMD Afsar.  ipClao 20 vaYaao-M sao Amaoirka maoM.  Aaohayaao tqaa nyaU jasaI- ivaSvaivaValayaaoM maoM [MjaIinayairMga maOnaojamaoMT ka AQyaapna.  Aaohayaao sToT yaUinavaisa-TI kI isaivala [MjaIinayairMga ivaBaaga kI salaahkar saimait ko sadsya BaI rho.  saMp`it Amaoirka kI }jaa- ³ibajalaI¸ tola´ saMbaMiQat piryaaojanaaAaoM ko p`baMQana sao saMbaMiQat.

AMtrraYT/Iya ihMdI saimait ko AQyaxa.  ihMdI ko maaQyama sao BaartIya saMskRit kao ivadoSaaoM maoM AxauNNa rKnao kI idSaa maoM mah%vapUNa- kaya-.  ivadoSaaoM maoM rhnaovaalao BaartIyaaoM kI tajaa pIZ,I maoM BaartIya saMskRit¸ BaaYaa¸ saByata kI mah%ta ka p`caar–p`saar.

kavya–rcanaa kI maUla p`orNaa Baart sao¸ Baart ko gaaÐvaaoM sao¸ yahaÐ ko laaokjaIvana sao gahna p`oma.  maha%maa gaaMQaI AaOr ramaQaarI isaMh idnakr ko AadSaao-M sao p`Baaivat.  Ba`YTacaar¸ Anyaaya AaOr jaatIya–Qaaima-k saaMp`daiyakta ka Gaaor ivaraoQa¸ AaOr ek A%yaMt Baavauk¸ saMvaodnaSaIla p`oimak )dya ko QanaI.

saMpk- : stiwari52@yahoo.com

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।