AapkI p`iti?aa 

   ilaKoM ?/font> pZ,OM 

 16. 2. 2002

khainayaaM . kivataeMM . saaih%ya saMgama. dao pla . klaa dIGaa- . saaihi%yak inabaMQa . ]phar . pir?aa
fulavaarI . hasya vyaMgya . p`kRit . pya-Tna . saMsmarNa . p`ork p`saMga . rsaao[- . svaasqya . Gar?pirvaar
pva-?pircaya . gaaOrvaga`Mqa .iSaxaasa`aot . AaBaar . saMdBa- . laoKk . saMpk- . laoKkaoM sao

 khainayaaoM maoM
Sard pgaaro Wara ivaSva kI phlaI
p`oma kqaa

Apnao samakalaIna naroSaaoM kaSaIraja p`saonaijat? magaQadoSa ibambasaar AaOr AvMait ko duQa-Ya- svaamaI caMD p`Vaot kI tulanaa maoM va%sa naroSa ]dyana ka vyai@t%va AiQak salaaonaa? $maanaI? raomaaMcak AaOr klaa?p`oma sao Aaotp`aot qaa. vao na kovala ek Saasak varna vaINaa vaadna ko mahana klaakar qao. ]nako klaa%mak vyai@t%va pr $psaI Aama`palaI BaI mar imaTI qaI. prMtu ]naka p`oma vaasavad%ta ko saaqa hI prvaana caZ, saka qaa.

???

saaih%ya saMgama maoM
pd\maa sacadova kI DaogarI khanaI
kla khaM jaaAaogaI


saubah kI phlaI ikrNa kI trh vaao maoro Aa?ana maoM Cnna sao ]trI qaI.  
]trto hI TUTkr ibaKr gayaI qaI.  AaOr ]sako ibaKrto hI saaro Aa?ana maoM pIlaI?saI camakdar raoSanaI kaonao?kaonao tk fOla gayaI qaI.  iKlaiKlaakr jaba vaao isamaTtI tao raoSanaI ka ek Ganaa ibaMdu Aa?ana ko baIcaaobaIca larjanao lagata AaOr ]sakI baobaak h?aI sao Aa?ana ko jaUhI ko fUla Kulakr ApnaI KuSabaU ibaKornao lagato.  ]saka naama qaa p`It.  maOM ]sao p`Itao khtI qaI.

 

AnauBaUit maoM

p`oma idvasa ko ]plaxya maoM saMklana
'p`oma gaIt'
saaqa hI Anya kivataeM

pir?aa maoM
baRjaoSakumaar Sau@laa p`stut kr rho hOM
p`oma idvasa
sao saMbaMiQat ivaSaoYa jaanakarI

???

hasya vyaMgya maoM
QaIrond` vamaa- ka AalaoK
hasTla maoM vaaD-na sao mauzBaoD,

???

pya-Tna maoM
pya-Tk ko saaqa eiDnabaga- kI saOr
eoithaisak [maartaoM maoM basaa eiDnabaga-

???

saaihi%yak inabaMQa maoM
rahula saaMskR%yaayana ka inabaMQa
Aqaatao Gauma@kD, kqaa

???

rsaao[-Gar maoM
namakIna ko AMtga-t vyaMjana ivaiQa
samaaosaa AaOr imaza[yaaoM maoM hO
baadama bafI-

???

svaad AaOr svaasqya maoM
jaainayao maUlaI ko svaasqya saMbaMQaI gauNa
paOiYTk gauNaaoM sao maalaamaala maUlaI

 

?? ipClao AMk sao ??

gaaOrva gaaqaa maoM
mahakiva inaralaa kI khanaI
pd\maa AaOr ilalaI

?

p`kRit maoM
Da BagavatI SarNa imaEa ka AalaoK
vaYaa- ivagat Sard ?tu Aa[-

?

klaadIGaa- maoM
laaokklaaAaoM kI SaOilayaaoM ko AMtga-t
kMagaD,a

?

p`ork p`saMga maoM
riSma roKa caataoMbaa ka AalaoK
rasto kI ?avaT

?

]phar maoM
ek AaOr jaavaa AalaoK kivata saiht
daost hrdma saaqa rhnaa

?

saMsmarNa maoM
Qama-vaIr BaartI ka AalaoK
jaba maOMnao phlaI inajaI pustk KrIdI

?

pva- pircaya maoM 
makr saM?ait ko Avasar pr
Aasqaa ka AalaoK 

ptMgaaoM ka pva- ]%trayaNa

?/font>nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao?br> Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


khainayaaM . kivataeMM . saaih%ya saMgama. dao pla . klaa dIGaa- . saaihi%yak inabaMQa . ]phar . pir?aa
fulavaarI . hasya vyaMgya . p`kRit . pya-Tna . saMsmarNa . p`ork p`saMga . rsaao[- . svaasqya . Gar?pirvaar
pva-?pircaya . gaaOrvaga`Mqa .iSaxaasa`aot . AaBaar . saMdBa- . laoKk . saMpk- . laoKkaoM sao  

? savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo  Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait nahIM hO. yah pi~ka p`it saPtah pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna? klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
-|- tknaIkI sahyaaoga : p`bauw kailayaa