laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


124.  12.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt baodI ka ivaSlaoYaNa
maOM ku<aa AaOr [MTrnaoT

°

saaxaa%kar maoM
ek maulaakat BaaYaa saotu ko BagaIrqa
jagadIp DaMgaI sao

°

saMsmarNa maoM
idvaMgat rcanaakar kao EawaMjaila
janakiva kOlaaSa gaaOtma

°

lailat inabaMQa maoM
]maaSaMkr catuvao-dI ka AalaoK
rsa Aae rsa jaae

°

khainayaaoM maoM 
Baart sao saUrja p`kaSa kI khanaI
sahI pto pr

yaad Aayaa‚ Aro‚ banaanaI sao BaI tao imalanaa hO. mana ekdma raomaaMicat hao Aayaa. saaro rasto tao ]sako #yaalaaoM nao vyast rKa laoikna maora saara raomaaMca xaNa Bar maoM gaayaba hao gayaa. [sa samaya tIna bajao hOM. vaOsao BaI jaba pUra mad`asa baMd hO tao yauinavaisa-TI BaI tao baMd haogaI. ]sako Gar ka pta khaM hO maoro pasa. Da[ro@TrI doKta hUM. yauinavaisa-TI ko naMbaraoM maoM na tao AMga`oja,I ivaBaaga ka Da[ro@T naMbar hO‚ na hI ivaBaaga ko hoD ka naama yaa ]saka roisaDoMiSayala naMbar. banaanaI ko naMbar ka tao savaala hI nahIM ]zta. kaSa² ]sasao Aaja maulaakat hao jaatI tao iktnao AcCo kT jaato yao dao idna. Aba tao prsaaoM tk [Mtj,aar krnaa pD,ogaa.

°°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM 
Baart sao ivaipna jaOna kI khanaI
ipMjaro maoM baMd taoto

idsaMbar mahInao ko AaiK,rI idna baIt rho qao. hr idna kI saubah kMpkpI BarI zMD AaOr QaMuQa maoM ilapTI haotI qaI. idna inaklanao ko bahut dor baad saUrja ka caohra kmaja,aor magar maIzI–saI QaUp ilae idKlaa[- dota qaa. ]sa QaUp ko gaunagaunao spSa- ko ilae baahr AaMgana maoM yaa baalaknaI maoM inakla Aato qao. KulaI Ct ko makana vaalao Ct kI Aaor lapkto AaOr ]sa QaUp maoM nahato qao. eosao hI idnaaoM kI ek saubah maOM baalaknaI maoM baOza AK,baar Kaolao baOza qaa. AK,baar kI K,baraoM kao pZ,nao sao ]caTkr maorI inagaahoM baar–baar Apnao pD,aosaI manacaMda ko makana ko Aagao KD,o ek T/k pr jaa rhI qaI ijasamaoM ]nako Gar ka samaana dUsarI jagah iSaFT ike jaanao ko ilae Bara jaa rha qaa.

°

hasya vyaMgya maoM
igarISa pMkja ka ivavarNa
naotajaI kI nark yaa~a

°

pva- pircaya maoM
saraoja ima<ala sao maja,odar jaanakarI
doSa ivadoSa maoM iËsamasa

°

iva&anavaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI pukar
haya ro dd-

°

saaih%ya samaacaar maoM
ivaSva ko hr kaonao sao [sa maah ko
nayao samaacaar
°

 saPtah ka ivacaar
kovala bauiw sao manauYya )dyaSaUnya hao jaata hO. dyaa¸ p`oma SaaMit Aaid )dya ko saai%vak gauNa hOM. vao bauiw ko p`Kr toja sao Jaulasa sakto hOM. ivavaokanaMd

 

jaarI hOM
nava vaYa- mahao%sava
maoM
inat navaIna
nava vaYa- kivataeM

taja,a ihMdI icaT\zaoM ko saaraMSa
naard sao

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
[cCamaR%yau–narond` maaOya- 
kalaa ilabaasa–sauYama baodI
maainalaa kI yaaoiganaI–mahoSacaMd` iWvaodI

babalaU–baccana isaMh
tar–Da^ p`itBaa sa@saonaa
panaI–manamaaohna sarla

°

hasya vyaMgya maoM
JaUz ko naamakrNa–Da^ AiKlaoSa baacao-
gaaolagaPpo maoM Saraba–manaaohr purI 
bauiwjaIvaI banaama bauwUjaIvaI–rajaond` %yaagaI

vao baccao , , ,–Saas~I ina%yagaaopala kTaro

°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
hirvallaBa kumaar kI rcanaa
bauSSaT-
°

Gar pirvaar maoM
palatU pSau : Baavanaa kuMAr ko sauJaava
CaoTa–saa pPpU
°

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
saba sabja,I pulaava
°

Aaja isarhanao maoM
Saas~I ina%yagaaopala kTaro ka vyaMgya saMga`h
naalaayak haonao ka sauK
°

dRiYTkaoNa maoM
Ajaya ba`hmaa%maja ka AalaoK
hma hI hOM ihMdU AaOr maulasalamaana
°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
hvaa @yaaoM bahtI hO

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org