SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

 9. 3. 2003

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

ipClao saPtah

gaaOrva gaaqaa maoM
saAadt hsana maMTao kI khanaI
Taobaa Tok isaMh

 iksaI kao BaI maalaUma nahIM qaa ik
Taobaa Tok isaMh paikstana maoM hOM yaa
ihMdustana maoM  jaao batanao kI kaoiSaSa
krto qao vah Kud [sa ]laJaava maoM
igarFtar hao jaato qao ik isayaalakaoT
phlao ihMdustana maoM haota qaa¸ pr Aba
saunaa hO ik paikstana maoM hOM  , , ,@yaa pta
hO ik laahaOr jaao Aaja pikstana maoM hOM¸
kla ihMdustana maoM calaa jaae  , , ,yaa saara
ihMdustana hI paikstana bana jaae  , ,
,AaOr yah BaI kaOna saInao pr haqa rKkr
kh sakta hO ik ihMdustana AaOr
paikstana¸ daonaaoM iksaI idna isaro sao
gaayaba hI hao jaaeM  , , ,Ñ
°

pva- pircaya maoM
1 maaca- mahaiSavarai~ ko Avasar pr
]Yaa Kuranaa ka AalaoK

maa^irSasa maoM iSavarai~

°

iva&ana vaata- maoM
@laaoinaMga ko ivaYaya maoM Da gau$dyaala p`dIp sao kuC AaOr jaanakarI
DalaI ro DalaI

°

hasya–vyaMgya maoM
mahoSa iWvaodI ka taja,a vyaMgya
hrBajana isaMh ka jaUta

°

Qaaravaaihk maoM
'saagar ko [sa par sao ]sa par sao'
kI AgalaI ikst
haqa Jaair ko calao jauAarI

saPtah ka ivacaar
Qama- ka Aqa- taoD,naa nahIM bailk jaaoD,naa hO. Qama- ek saMyaaojak t%va hO. Qama- laaogaaoM kao jaaoD,ta hO.
—Da
SaMkrdyaala Samaa-

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
8 maaca- maihlaa idvasa ko Avasar pr
sauQaa AraoD,a kI khanaI
AaOrt:dao caohro

'yah kao[- Kanaa hOÑ  raoja vahI
dala–raoTI–baOMgana–iBaMDI AaOr Aa–
–laU.  AalaU ko ibanaa BaI kao[- sabjaI
haotI hO [sa ihndustana maoM yaa nahIMÆ
maTr maoM AalaU¸ gaaoBaI maoM AalaU¸ maoqaI maoM
AalaU¸ hr caIja maoM Aa– –laU.  tumasao
ZMga ka Kanaa BaI nahIM banaayaa jaata.
Aba AaOr kuC nahIM krtI hao tao kma sao
kma Kanaa tao salaIko sao banaayaa krao.
 , , ,Ammaa tao tumharI [tnaI baiZ,yaa
Kanaa banaatI hO¸ tumhoM kuC nahIM
isaKayaaÆ

°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar ko AMtga-t
baRjaoSa kumaar Sau@laa ka AalaoK
AatMkvaad ko iva$w

°

rsaao[-Gar maoM
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka
kZ,a[- pnaIr

°

p`ork p`saMga maoM
pdmaa caaOgaaMvakr kI baaoQa kqaa
pgaDMDI

°

klaadIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t
manasaarama
ApnaI dao klaakRityaaoM ko saaqa

maaTI kI gaMQa
AiBavyai@t 'kqaa mahao%sava 2003' kI dsa caunaI hu[- khainayaaM p`stut hOM phlaI Ap`Ola sao p`itsaPtah
[saI pRYz pr

purskaraoM ka ivavarNa

 

AnauBaUit maoM


Baart¸ Aaomaana
AaOr 
saMyau> Arba [maarat sao
saaolah nayaI
kivataeM

–  saaih%ya samaacaar  –

° ipClao AMkaoM sao °

pya-Tna maoM hOdrabaad ko eoithaisak iklao kI ivaSaoYataAaoM sao ek pircaya
kaoihnaUr ka Gar gaaolakuMDa

°

saMsmarNa maoM tarkoSvarI isanha ka AalaoK saMsad maoM nahIM hUM Jak maar rhI hMU

°

Aaja isarhanao maoM kRYNa ibaharI ka khanaI saMga`h dao AaOrtoM

°

inabaMQa maoM naopala sao saMjaIta vamaa- ka AalaoK klaa AaOr saaOMdya-

°

 —khainayaaoM maoM—

praijat xaNa– Da naroSa
jaIivat AaOr maRt–rvaIMd`naaqa zakur
 kuikMga @laasaoja,–saUrja p`kaSa
pholaI–]pond`naaqa ASk

°°

pirËmaa maoM
 
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala ka AalaoK ek qaa rajaa

°
AaOr naavao- inavaodna maoM Sard Aalaaok 
ka AalaoK
AaOr nahIM yauw

°
Ñ

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao 
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar 
saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI
BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait
nahIM hO. yah pi~ka p`it saPtah pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa
-|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa