SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

24. 3. 2003

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa.Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar.iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

ipClao saPtah

haolaI ko Avasar pr
SyaamanaarayaNa vamaa- ka lailat inabaMQa
maadk CMd vasaMt ko

AaOr

mahoSa kTrpMca ka AalaoK
sauinayao rMgaaoM ko saMdoSa

°

khainayaaoM maoM
Baart sao jayanaMdna kI khanaI
hIrao

hmaoM ]na idnaaoM Apnaa doSa bahut AcCa lagata qaa AaOr doSa maoM Apnaa gaaMva
sabasao AcCa lagata qaa AaOr Apnao
gaaMva maoM rdIf raOnak baoimasaala lagata
qaa AaOr rdIf raOnak maoM ]sakI iflmaI
hIrao bananao kI Kbt tqaa ]sakI
hOrtAMgaoja maaohbbat hmaoM Kasa taOr pr
AakiYa-t krtI qaI. gaaMva ko hma ]ma`
skUlaI laD,ko Aa[- e esa¸ Aa[- pI esa¸
Da^@Tr¸ [MjaIinayar jaOsao kOiryar ko
baD,o–baD,o pdaoM ko sapnao doKto qao magar
ek Akolaa qaa rdIf jaao isaf- AaOr
isaf- hIrao bananao kI idlacasp tOyaar maoM
saMlagna qaa.

°

hasya–vyaMgya maoM
basaMt Aaya- ka vyaMgya
ivaSva kp ka bauKar

°

Qaaravaaihk maoM
'saagar ko [sa par sao ]sa par sao'
kI AgalaI ikst
puranao pircaya ka Ahsaasa

°

maaTI kI gaMQa
kqaa mahao%sava 2003
maoM caunaI gayaI

Baart kI saugaMQa maoMo rcaI–basaI 
10 khainayaaoM maoM sao
phlaI khanaI¸ 1 Ap`Ola ko AMk maoM 
caMDIgaZ, sao Da naroSa kI — 'mamata'

purskaraoM ka ivavarNa

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
yaU ko sao tojaond` Samaa- kI khanaI
gaMdgaI ka ba@saa

Aaja lagaBaga dao vaYa- haonao jaa rho hOM. idlaIp nao kama Qaama CaoD, rKa hO. Gar maoM BaI Saraba AaOr Saama kao 'pba' mao BaI Saraba. naaSto AaOr Baaojana mao kovala Saraba hI Saraba. eosaa @yaa duK hO idlaIp kaoÆ vah @yaaoM nahIM samaJa pa rha hO ik ]sako [sa vyavahar sao jayaa kao iktnaa duK phMuca rha hOÆ vah baocaarI idna Bar naaOkrI krtI hO¸ Gar Aa kr ApnaI baoTI plak kI pZ,a[- maoM sahayata krtI hO¸ AaOr rat kao Baaojana banaa kr idlaIp kI p`tIxaa krtI hO.  , , ,Aba tao p`tIxaa krnaa BaI band kr idyaa hO  , , ,
°

saamaiyakI maoM
laaokipya kqaa laoiKka iSavaanaI
kI yaad maoM kuC ]nakI klama sao
kuC pustkaoM sao pRYzaoM sao
 
smaRityaaoM ko saaraMSa
°

pirËmaa maoM
23 maaca- kao laMdna maoM AMtra-YT/Iya ihMdI
sammaolana sampnna huAa. [sa Avasar 
Ainala Samaa- ka ivastRt AalaoK
iba`Tona maoM ihMdI:Aist%va sao Aismata tk
AaOr
naavao- sao Da sauroSacaMd` Sau@la 'Sard Aalaaok' ka laGau–laoK
ivaSva maoM ]qala puqala
°

iva&ana vaata- maoM
doSa ivadoSa sao iva&ana samaacaar
p`stut kr rho hOM Da gau$dyaala p`dIp
°

saaxaa%kar maoM
kmalaoSvar sao baatcaIt kr rho hOM
kRYNa ibaharI
°

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
duiKyaaraoM kao hmaddI- ko AaMsaU BaI 
kma Pyaaro nahIM haoto.
p`omacaMd

 

p`isaw kqaa laoiKka va ]pnyaasakar
iSavaanaI ka 21 maaca- kao tD,ko
laKna} maoM inaQana hao gayaa. vao
79 vaYa- kI qaIM. idvaMgat
Aa%maa kao AiBavyai> pirvaar kI
Aaor sao Baava BaInaI EawaMjaila.

iSavaanaI sao saMbMaiQat ivaSaoYa pRYz:

AnauBaUit maoM

doSa ivadoSa sao 20 nayaI haolaI
kivataeM. saaqa hI 31 piricat
kivataeM vasaMtI hvaa sao

haolaI ivaSaoYaaMk

° ipClao AMkaoM sao°

khainayaaoM maoM
AaOrt:dao caohrosauQaa AraoD,a
Taobaa Tok isaMh–saAadt hsana maMTao

°

rsaao[-Gar maoM SaakaharI maugala[- ka 
mast ja,ayaka
kZ,a[- pnaIr
°

p`ork p`saMga maoM
pdmaa caaOgaaMvakr kI baaoQa kqaa
pgaDMDI
°

klaadIGaa- maoM klaa AaOr klaakar ko
AMtga-t
manasaarama
°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar ko AMtga-t
baRjaoSa kumaar Sau@laa ka AalaoK
AatMkvaad ko iva$w
Ñ°Ñ

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao 
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa.Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar.iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar 
saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI
BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait
nahIM hO. yah pi~ka p`it saPtah pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa
-|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa