AnauBaUit

9. 10. 2003 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya 

 

ipClao saPtah

pva- pircaya maoM
dSahro ko Avasar pr ivaSaoYa laoK dIipka jaaoSaI kI klama sao
kullaU ka dSahra

°

klaadIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t 
]dIyamaana klaakar

ivajayaond` ivaja
ka pircaya ]nako ica~aoM ko saaqa

°

fulavaarI maoM
isataraoM kI duinayaa stMBa ko
AMtga-t [laa p`vaIna sao jaanakarI
maMgala ga`h
AaOr pUiNa-maa vama-na kI ica~kqaa
saOr

°

khainayaaoM maoM
Baart sao esa Aar hrnaaoT kI khanaI
baIsa fuT ko baapUjaI

caacaU AaOr idnaaoM jaba rai~ kmaa kr
laaOTta tao BarI jaoba ko baIca GaaoD,o kI
naala kI pdcaap bahut BaatI. Tk–Tk
kI Aavaaja kanaaoM maoM raganaI jaOsaI
Gaula–imalakr ek maIza–saa saMgaIt
]pjaatI. caacaU k[- baar forI ko pOsao sao
BarI jaoba pr haqa forta AaOr yahI saaocata
ik ]saka GaaoD,a KUba jaIyao¸ KUba Kae
AaOr caacaU ]sao KUba Pyaar kro. Aaja
eosaa na qaa. KalaI jaoba qaI. KalaI mana
qaa. KuraoM maoM gaD,ae naala Aaja caacaU ko
mana maoM gaD,to calao gae qao. ]nakI
zk–zk qaanaodar kI baoMt kI naaok–jaOsaI
tIKI hao rhI qaI.
°

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
yaU esa e sao laxmaI Sau@laa kI khanaI
Anaihta

"Anaihta"  , , ,
bahut Pyaar sao mauskrakr ]sanao Apnaa naama
batayaa. ]sako saaOndya- ko Anau$p mauJao
yah naama kuC ivaica~ saa lagaa. maoro mana
ka Baava samaJakr Da• malhao~a nao batayaa
ik [-ranaI BaaYaa maoM 'Anaihta' ek eoMijala
ka naama hO. maOMnao saaocaa tba tao yah naama
bahut ]icat hO. yah s~I BaI iksaI
dovaknyaa sao kma nahIM lagatI. Anaihta
BaI mauJasao TUTI fUTI AMga`ojaI maoM baat krtI
rhI. maorI jaao baat vah na samaJa patI¸
]sako pit ]sao ÍoMca maoM samaJaa doto.

°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar ko AMtga-t
baRjaoSakumaar Sau@laa ka AalaoK
BaUTana naroSa kI Baart yaa~a

Ñ°Ñ

rsaao[-Gar maoM  
svaasqyavaQa-k sa–fla vyaMjana 
maUMigayaa malaa[-

°

Qaaravaaihk maoM 
kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa ka
Agalaa Baaga
ApnaaoM ko baIca baogaanaapna

°Ñ

saMsmarNa maoM
]Yaa rajao sa@saonaa Wara saatvaoM
'AMtra-YT/Iya ihndI sammaolana' ko saMsmarNa
yaadoM saUrInaama kI ³dUsara Baaga´

ÑsaPtah ka ivacaar
AiQak AnauBava¸ AiQak sahnaSaIlata
AaOr AiQak AQyayana yahI ivaW%ta ko
tIna mahastMBa hOM.
—A&at

 

AnauBaUit maoM

dIpavalaI 
mahao%sava
2003
ka SauBaarMBa

saaih%ya samaacaar

° ipClao AMkaoM sao°
  khainayaaoM maoM
]%trjaIivataidvyaa maaqaur
salamaa]Yaa vamaa-
phcaana ek Saama kISaOlajaa sa@saonaa
iSaiSar kI SaairkabaI maurlaI
AnanyaSaOla Aga`vaala
°

iva&ana vaata- maoM 
Da gau$dyaala p`dIp ko saaqa iva&ana cacaa-
sToma kaoiSakaAaoM maoM iCpI maanava klyaaNa
kI saMBaavanaaeM
°

Aaja isarhanao maoM ]Yaa rajao sa@saonaa ko
khanaI saMga`h
p`vaasa maoM ka pircaya
Da kmalaoSa gaaOtma Wara
°

Gar pirvaar maoM 
gapSap ko AMtga-t dIipka jaaoSaI ko
AnauBava
]D,ana maoM kanadd-
Ñ°Ñ

p`aOVaoigakI maoM
ivajaya kumaar malhao~a sao jaanakarI
saUcanaa p`aOVaoigakI AaOr
BaartIya BaaYaaeM ³phlaI ikst´
°

pya-Tna maoM vaaihd k,aja,maI ka AalaoK
gaaOrvaSaalaI gvaailayar
°

hasya vyaMgya maoM
p`oma janamaojaya ka AalaoK
AaMiQayaaoM ka maaOsama
°

pirËmaa maoM
laMdna patI ko AMtga-t
SaOla Aga`vaala ka icar–piricat AMdaja,
kmaala hOÑÑ

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa