AnauBaUit

 24. 8. 2004

Aaja isarhanao. AaBaar. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

saamaiyakI maoM
maQaulata Araora ka AalaoK
DakiTkTaoM maoM baKanaI
itrMgao kI khanaI

°

hasya vyaMgya maoM
mahoSacaMd` iWvaodI kI rcanaa
laa^ eND AaD-r

°

Aaja isarhanao maoM
esa Aar hrnaaoT ko nayao ]pnyaasa
ihiDmba
ka pircaya dIipka jaaoSaI
ko SabdaoM maoM

°

khainayaaoM maoM
BaIYma saahnaI kI khanaI
JaUmar

@yaa maalaUma ]sa raoja Aja-unadasa¸ baMgaala ko duiBa-xa sao jauD,o AiBanaya kao doKnao ha^la maoM Acaanak p`vaoSa nahIM kr jaata tao kBaI [sa rasto Aata hI nahIM. @yaa maalaUma ha^la maoM Aja-unadasa ko saamanao baOzI yauvatI nao Agar saaonao ko JaUmar ]tarkr ]sa AiBanaota kI JaaolaI maoM nahIM Dala ide haoto tao ]sakI ijaMdgaI ka kaMTa nahIM badlata. kaOna jaanaoÆ @yaa maalaUma ijaMdgaI ka kaMTa badlanao ko ilae kao[- AaOr karNa bana jaata. ]sako kanaaoM maoM ifr sao ]sakI p%naI ka vah vaa@ya gaMUja gayaa. ijasao vah Aksar kha krtI qaI¸ "tumhoM byaah nahIM krnaa caaihe qaa. tuma jaOsao laaoga byaah krko Apnao Gar vaalaaoM kao BaI duKI krto hOM AaOr Kud BaI duKI haoto hOM."
°

nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

Ñ[sa saPtah

khainayaaoM maoM
yaU esa e sao Amarond` kumaar kI khanaI
icaiD,yaa

Amaoirka maoM hr ?tu ek phcaana ilae AatI hO. hvaa¸ AakaSa¸ QaUp AaOr p%taoM ka rMga bata dota hO ik kaOna saa maaOsama hO. idllaI maoM eosaa kBaI lagata nahIM qaa. ek maaOsama dUsaro maaOsama pr lada huAa saa Aata qaa jaOsao ik ]sako Apnao haqa pOr hI na hao. AaOr¸ jaba tk ik Aap ]sao phcaana paeM maaOsama badla jaata qaa. QaMuQa BarI sadI- ek ]dasa caohro kI trh haotI qaI. ]samaoM pta BaI na cala pata qaa ik kba vasaMt caupko sao Aakr ikQar inakla gayaa.

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ka AalaoK
Aba kMPyaUTr
pUrI trh ihndI maoM

°

p`kRit maoM
ivaSvanaaqa sacadova kI klama sao
ibana icaiD,yaa ka jaMgala

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp saunaa rho hOM
kqaa DI ena e kI Kaoja kI

°

saaxaa%kar maoM
rMgakmaI- maalaa haSamaI sao
manaaoja kumaar kOna kI baatcaIt
nau@kD, naaTkaoM kI duinayaa
°

saPtah ka ivacaar
d
ird` vyai> kuC vastueM caahta hO¸ ivalaasaI bahut saI AaOr laalacaI saBaI vastueM caahta hO —A&at

 

AnauBaUit maoM

yaU ko¸
yaU esa e¸ kOnaoDa AaOr 
Baart sao 5 nae kivayaaoM kI
20 na[- kivataeM

–° ipClao AMkaoM sao°–

khainayaaoM maoM
maaOiKkI–dovaond` isaMh
kaosaI ka GaTvaarSaoKr jaaoSaI
AnaaoKI rat–ivaVaBaUYaNa Qar
ek AaOr kuAanaao –saMtaoYa gaaoyala
salaaKaoM vaalaI iKD,kIivanaIta Aga`vaala
knauip`yaaSaOla Aga`vaala
°

Da saI pI i~vaodI kI klama sao
saaMskRitk ivarasat ka AMga
ASaaok stMBa

tqaa
saunaIla imaEa kI klama sao
mahond` kpUr : doSaraga ko AnaUzo gaayak
°

]phar maoM svatM~ta idvasa kI
SauBakamanaaAaoM ko saaqa nayaa jaavaa AalaoK
saaro jahaM sao AcCa ihndaostaM hmaara
AaOr puranao AMk sao
ivajayaI ivaSva itrMgaa Pyaara
°
vaOidk khainayaaoM maoM Da rit sa@saonaa bata rhIM hOM
]Yaa AaOr maÉt ko ivaYaya maoM
°

nagarnaamaa maoM

i~vaond`ma sao rit sa@saonaa ka nagar vaR<aaMt
Aasamaana kI Aaor baahoM ]zae
saagarI JaIlaaoM ka Sahr
°
svaasqya saMdBa- maoM

svaad AaOr svaasqya ko AMtga-t¸
svaasqya sao BarpUr
saugaMiQat pi%tyaaoM ka
saMsaar
dIipka jaaoSaI kI klama sao
°
maMca macaana maoM
ASaaok caËQar
ko maMca saMsmarNa
QaUimala nao pUCa BaUK @yaa haotI hO
° 
fulavaarI maoM

jaMgala ko pSau EaRKlaa ko AMtga-t

BaoiD,yao ko ivaYaya maoM jaanakarI¸ kivata– BaoiD,yaa AaOr rMganao ilae ica~

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Click here to send this site to a friend!

Aaja isarhanao. AaBaar. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeMM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa