AnauBaUit

 16. 10. 2004

Aaja isarhanao. AaBaar. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

dRiYTkaoNa maoM
Da rit sa@saonaa ka ivacaarao%tojak laoK
kama krnao kI saMskRit

°

saaxaa%kar maoM
EaI ivaBaUit naarayaNa raya ko saaqa
gaaOtma sacadova kI baat caIt
vyaMgya maoM kÉNaa kI Qaar

°

°iba`Tona maoM ihndI
ko AMtga-t ]Yaarajao sa@saonaa ko vyaa#yaana
ka caaOqaa Baaga
ivadoSaI pirvaoSa maoM pnapta ihndI laoKna

°

rsaao[-Gar maoM
pulaavaaoM kI EaRMKlaa maoM nayaa vyaMjana
Aama ka maIza pulaava

°

khainayaaoM maoM
Baart sao tÉNa BaTnaagar kI khanaI
QaUla kI ek prt

ek sapnaa jaao Aba kMuvarjaI kI AaMKaoM maoM nahIM hO¸ jaao Aba ranaI ko BaItr Kdbadata hO. pUro hk ko saaqa doKa gayaa sapnaa¸ 'hmaarI caMd[-' vaalaa sapnaa¸ ijasa pr Aba Gaasa ]ga Aa[- hO¸ draroM pD, ga[- hOM. sapnaa jaao Acaanak ifsalakr gaTr maoM igar gayaa. hk jaao iCna gayaa¸ samaya ko daoYa nao CIna ilayaa. ranaI iksaI sao kh BaI nahIM pa[- ik vah iCna gayaa. Aaja BaI ]nhaoMnao mauJasao hk iCnanao jaOsaI kao[- baat nahIM kI. iksaI pr daoYa maZ,naa ]nhoM nahIM saUJata. basa khtI rhIM¸ hmaara caMd[-¸ hmaara caMd[- , , ,AaOr ]nhoM pta BaI nahIM calaa ik ]nakI jaubaana sao yah Sabd baotuka saa lagata hO. Saayad [sao saunakr laaoga hMsato haoM.

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao1
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
yaU ko sao idvyaa maaqaur kI khanaI
ifr kBaI sahI

khIM gahro saaocatI tao naoha kao lagata ik vah basaMt ko Alaavaa iksaI kao caah hI nahIM paegaI. 'haM'¸ khnao ka matlaba qaa ivaYNau sao SaadI¸ SaadI ka matlaba qaa ivaYNau kao pit ko $p maoM svaIkarnaa¸ yahIM Aakr baat ibagaD, jaatI. ijasa pu$Ya kao vah Pyaar nahIM krtI¸ ]saka spSa- kOsao JaolaogaIÆ kOsao nakarogaI pit%vaÆ Aadr hI Aadr qaa ivaYNau ko ilae naoha ko mana maoM¸ p`oma TukD,a–Bar nahIM. kBaI saaocatI¸ SaadI kr lao¸ baad kI baad maoM doKI jaaegaI. pr naoha ka pit khaM kr payaa qaa naoha kao Pyaar. vah caahta qaa iksaI AaOr kao. maaM ko khnao pr ]sanao SaadI kr laI¸ ikntu gaRhsqaI na basaa payaa qaa vah.

°

saamaiyakI maoM
ivajayaadSamaI ko Avasar pr

maOiqalaISarNa gauPt kI rcanaa

saakot
 ka roiDyaao naaT\ya $paMtr
Da p`oma janamaojaya kI klama sao


AaOr

Da iSabana kRYNa rONaa ka inabaMQa
kSmaIrI kavya maoM ramakqaa

°

iba`Tona maoM ihndI
ko AMtga-t ]Yaarajao sa@saonaa ko vyaa#yaana
ka paMcavaaM Baaga
ihndI rcanaaeM AaOr rcanaakar

°

Aaja isarhanao maoM
manaaoja Samaa- pircaya krvaa rho hOM
dosa ibaranaa sao

°

1saPtah ka ivacaar1
vao
hI ivajayaI hao sakto hOM ijanamaoM ivaSvaasa hO ik vao ivajayaI haoMgao.
A&at
Ñ

 

AnauBaUit maoM

AamaM~Na
dIpavalaI mahao%sava ka
~~~
saaqa hI
nae puranao kivayaaoM kI 15 na[- kivataeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
ponasaukoSa saahnaI
AMtralaAnaaimaka irCairyaa
baUZ,a Saor–saImaa Kuranaa 
panaI ka rMga–kusauma AMsala
maatmapursaI–saUrja p`kaSa
icaiD,yaa–Amarond` kumaar
°

nagarnaamaa maoM
laMdna ka nagar vaR%taMt sauQaoSa kI
yaa~a DayarI sao
laMdna kI cakacaaOMQa

°

iba`Tona maoM ihndI
ko AMtga-t ]Yaarajao sa@saonaa ko AalaoK
ka tIsara Baaga
BaartIyaaoM ko baIca ihndI

°

maMca macaana maoM
Da ASaaok caËQar ka Agalaa saMsmarNa
TaoTko AaOr ]nako GaaoTko

°

fulavaarI maoM
AaivaYkaraoM kI khanaI ko AMtga-t
[~¸ kaga,ja,–syaahI¸ maokAp

AaOr iSalp kaonaa maoM banaayaa jaae
pustk ica*na
°

hasya vyaMgya maoM
esa Aar hrnaaoT ka vyaMgya
raobaao
°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
p`Baat kumaar kI klama sao pyaa-varNa¸
p`dUYaNa evaM Aakismak saMkT
°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp ko SabdaoM maoM
kqaa DI ena e kI Kaoja kI ³Baaga–2´

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Click here to send this site to a friend!

Aaja isarhanao. AaBaar. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeMM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa