AnauBaUit

16. 3. 2005

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

baD,I saD,k kI toja, galaI maoM
Atula Araora ko saaqa
vaolakma Tu Amaoirka

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
Sard jaaoSaI AaOr jaIp pr savaar iKillayaaM

°

rsaao[-Gar maoM
haolaI pr maohmaanaaoM ko svaagat ko ilae pkvaanaaoM kI Barmaar

Aaja isarhanao
AiBavyai@t kI saupiricat laoiKka
saMtaoYa gaaoyala ka ]pnyaasa
rotga,ar
pircaya: [Midra gaaosvaamaI Wara

°

khainayaaoM maoM
maihlaa idvasa ko Avasar pr
Baart sao ËaMit i~vaodI kI khanaI
ek pZ,I–ilaKI s~I

SaOlajaa nao kha¸ "maOM naaOkrI kr laMU tao maorI SaOixak yaaogyata kama AaegaI AaOr Aqaa-Baava ka kaMTa BaI inakla jaaegaa." p`Baat nao kzaor dRiYT sao ]sakI Aaor doKto hue kha¸ "maOM nahIM caahta ik maoro baccao naaOkraoM ko saharo rhkr baD,o haoM AaOr rhI Aqaa-Baava kI baat¸ tao Aqaa-Baava ka kaMTa mauJao tao khIM idKta nahIM. tumharI iSaxaa naaOkrI ko ilae nahIM hO¸ vah [sailae hO ik baccaaoM ka sahI palana–paoYaNa hao AaOr Aqaa-ja-na ko ilae ]saka tba ]pyaaoga hao¸ jaba vaastivak Aqaa-ja-na krnaovaalaa na rho." SaOlajaa samaJa ga[- ik p`Baat ko ivacaar [sa ivaYaya maoM [tnao dRZ, hOM ik tk- ]saI trh laaOT AaeMgao jaOsao dIvaar sao Tkrakr gaoMd.

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM

 

haolaI ivaSaoYaaMk

khainayaaoM maoM
yaU esa e sao svadoSa raNaa kI khanaI
hao laI

pasa hI ek laMbaI maoja, pr camacamaatI sTonalaOsa sTIla kI qaailayaaoM maoM Abark¸ gaulaala kI laala¸ naIlaI¸ pIlaI¸ hrI ZoiryaaM. kuC dUrI pr Ama$d ko poD, ko tnao kao Gaoro baalaTInaumaa TbaaoM maoM }do¸ kaSanaI¸ jaamaunaI rMgaaoM ka Gaaola. saamanao baramado maoM jaalaI sao ZkI maaotIcaUr ko laD\DuAaoM AaOr klaakMd bafI- kI PlaoTaoM ko saaqa SaISao ko jagaaoM maoM KsaKsa¸ [laayacaI¸ baadama valaI dUiQayaa zMDa[- AaOr [na saba sao Alaga Ganao bargad kI CaMva maoM KD,I AMgaIzI ko ]pr gaaoBaI¸ palak ko taja,a pkaOD,o banaanao kI kZ,ahI. kna-la kpUr nao tD,ko ]zkr Kud saara [Mtja,ama haoto doKa qaa AaOr Aba Apnao ]jalao pjaamao kurto ko salavaT inakalato yahaM vahaM GaUma rho qao. 

hasya vyaMgya maoM
Da narond` kaohlaI ko taik-k ivaSlaoYaNa
k+rta

°

saMskRit maoM
p`Baa pMvaar ka jaanakarI Bara laoK
Alpnaa @yaa hO

°

]phar maoM
haolaI kI SauBakamanaaeM va jaavaa AalaoK maoM
rMgaaoM kI baaOCar

saMsmarNa maoM
saurond`naaqa itvaarI kI sarsa smaRityaaM
bahut idnaaoM baad dosa maoM

°
°

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
ijasa trh rMga saadgaI kao inaKar doto hOM ]saI trh saadgaI BaI rMgaaoM kao inaKar dotI hO. sahyaaoga saflata ka sava-EaoYz ]paya hO. —mau@ta

 

AnauBaUit maoM

ibalakula na[- kivataAaoM ka saMklana
'fagauna ko rMga'
daohaoM¸ ga,ja,laaoM¸ gaItaoM AaOr ha[ku kI bahar ko saaqa

ipClao haolaI ivaSaoYaaMkaoM sao

]phar maoM
haolaI kI SauBakamanaa kivataeM jaavaa AalaoK ko saaqa

haolaI hO tqaa haolaI ko maaOsama maoM
°
khainayaaoM maoM
Alaga Alaga tIilayaaM–p`Bau jaaoSaI
haolaI maMgalamaya hao–Aaomap`kaSa AvasqaI
°
klaadIGaa- maoM
klaakRityaaoM maoM haolaI

lailat inabaMQa maoM
baRja maoM hir haolaI macaa[-
rama naarayaNa isaMh maQaur
baRja maoM haolaI ka %yaaohar–mahoSa kTrpMca
mana bahlaava vasaMt ko–pUiNa-maa vama-na
yah pgaQvaina–]maakaMt maalavaIya
laoikna mauJakaoo fagauna caaihyao–damaaodr pMaDoya
vasaMtao%sava–laavaNyaa Saah
haolaI AaOr gaIt saMgaIt – Aasqaa
sauinayao rMgaaoM ko saMdoSamahoSa kTrpMca
maadk CMd vasaMt koSyaamanaarayaNa vamaa-
raokao yah vasaMt jaanao na pae–SyaamasauMdr dubao

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
vasaMt ?tu–mahod` isaMh rMQaavaa
°
saMsmarNa maoM
i~inaDaD maoM CUTtI 'ipcakarI' ka nayaa rMga
–Da p`oma janamaojaya
°

Gar pirvaar maoM
ek AaOr rMga rMgaaolaI AaOr rMga barsao
°
pva- pircaya maoM
rMga rMga kI haolaI–dIipka jaaoSaI
°
fulavaarI maoM
khanaIhaolaI vaalaa raobaaoT
kivataeM–haolaI Aa[- AaOr hMgaamaa
saaqa maoM ek haolaI ka ica~
rMganao ko ilayao
AaOr banaanao ko ilae haoilaka AaOr p`hlaad

 

ApnaI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org