SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

 1. 3. 2003

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

ipClao saPtah

khainayaaoM maoM
caMDIgaZ, pMjaaba sao Da naroSa kI khanaI
praijat xaNa

vah ]z KD,I hu[-.  ]sanao Apnao kpD,o ja,ra–sao du$st ike¸ drvaaja,a Kaolaa AaOr baahr inakla ga[-.  maOM ]saI trh AQalaoTa–saa pD,a rha.  kmaro ko baahr vaalao baramado maoM sao mauJao ]sakI Aavaaja, saunaa[- dI¸
"TO@saI."
iksaI TO@saI ko paoiT-kao maoM $knao kI¸ TO@saI ka drvaaja,a Kulanao kI¸ band haonao kI¸ ifr sao sTaT- haonao kI¸ cala donao kI Aavaaja, BaI maOMnao saunaI.  laoikna maOM ApnaI jagah sao ihlaa nahIM¸ ]za nahIM.

°

pirËmaa maoM
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala ka AalaoK
ek qaa rajaa
AaOr naavao- inavaodna maoM Sard Aalaaok 
ka AalaoK
AaOr nahIM yauw
°

pya-Tna maoM
hOdrabaad ko eoithaisak iklao kI
ivaSaoYataAaoM sao ek pircaya
kaoihnaUr ka Gar gaaolakuMDa
°

saMsmarNa maoM
tarkoSvarI isanha ka AalaoK
saMsad maoM nahIM hUM Jak maar rhI hMU
°

klaa dIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t
naarayaNa EaIQar baoMd`o
ApnaI dao klaakRityaaoM ko saaqa
°

1saPtah ka ivacaar
SaaSvat  Saaint kI P`aaiPt ko ilae Saaint kI [cCa nahIM , bailk AavaSyak hO [cCaAaoM kI Saaint.
!—svaamaI &anaanand

 

[sa saPtah

pva- pircaya maoM
1 maaca- mahaiSavarai~ ko Avasar pr
]Yaa Kuranaa ka AalaoK

maa^irSasa maoM iSavarai~

°

iva&ana vaata- maoM
@laaoinaMga ko ivaYaya maoM Da gau$dyaala p`dIp sao kuC AaOr jaanakarI
DalaI ro DalaI

°

hasya–vyaMgya maoM
mahoSa iWvaodI ka taja,a vyaMgya
hrBajana isaMh ka jaUta

°

gaaOrva gaaqaa maoM
saAadt hsana maMTao kI khanaI
Taobaa Tok isaMh

 iksaI kao BaI maalaUma nahIM qaa ik
Taobaa Tok isaMh paikstana maoM hOM yaa
ihMdustana maoM  jaao batanao kI kaoiSaSa
krto qao vah Kud [sa ]laJaava maoM
igarFtar hao jaato qao ik isayaalakaoT
phlao ihMdustana maoM haota qaa¸ pr Aba
saunaa hO ik paikstana maoM hOM  , , ,@yaa pta
hO ik laahaOr jaao Aaja pikstana maoM hOM¸
kla ihMdustana maoM calaa jaae  , , ,yaa saara
ihMdustana hI paikstana bana jaae  , ,
,AaOr yah BaI kaOna saInao pr haqa rKkr
kh sakta hO ik ihMdustana AaOr
paikstana¸ daonaaoM iksaI idna isaro sao
gaayaba hI hao jaaeM  , , ,Ñ
°

Qaaravaaihk maoM
'saagar ko [sa par sao ]sa par sao'
kI AgalaI ikst
haqa Jaair ko calao jauAarI

inamaM~Na
AiBavyai@t 'kqaa mahao%sava 2003' ko p`ityaaoigayaaoM kao Qanyavaad. ivajaota p`ityaaoigayaaoM khainayaaM phlaI Ap`Ola sao p`kaiSat haoMgaI.

ivastRt
ivavarNa

 

AnauBaUit maoM

gaaOrvaga`ama maoM QaUimala AaOr AMjaumana maoM 
dovamaiNa paNDoya
AaOr nayaI hvaa maoM
AiBaYaok EaIvaastva

–  saaih%ya samaacaar  –

° ipClao AMkaoM sao °

Aaja isarhanao maoM kRYNa ibaharI ka khanaI saMga`h dao AaOrtoM

°

inabaMQa maoM naopala sao saMjaIta vamaa- ka AalaoK klaa AaOr saaOMdya-

°

p`ork p`saMga maoM 
SaOla Aga`vaala kI baaoQa kqaa 
idna AaOr rat

°

rsaao[-Gar maoM 
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka
Kaoyaa maTr

°

 —khainayaaM—
saaih%ya saMgama maoM
jaIivat AaOr maRt–rvaIMd`naaqa zakur
 
mahanagar kI khainayaaoM maoM
kuikMga @laasaoja,–saUrja p`kaSa

gaaOrva gaaqaa maoM 
pholaI–]pond`naaqa ASk 

khainayaaoM maoM 
p`aoga`aimaMga–
rajaoSa jaOna

°°

pirËmaa maoM
 idllaI drbaar maoM baRjaoSakumaar Sau@laa ka AalaoK Alaivada klpnaaÑ Alaivada baccanaÑÑ
°

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao 
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar 
saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI
BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait
nahIM hO. yah pi~ka p`it saPtah pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa
-|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa