SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

 16. 3. 2003

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

ipClao saPtah

khainayaaoM maoM
8 maaca- maihlaa idvasa ko Avasar pr
sauQaa AraoD,a kI khanaI
AaOrt:dao caohro

'yah kao[- Kanaa hOÑ  raoja vahI
dala–raoTI–baOMgana–iBaMDI AaOr Aa–
–laU.  AalaU ko ibanaa BaI kao[- sabjaI
haotI hO [sa ihndustana maoM yaa nahIMÆ
maTr maoM AalaU¸ gaaoBaI maoM AalaU¸ maoqaI maoM
AalaU¸ hr caIja maoM Aa– –laU.  tumasao
ZMga ka Kanaa BaI nahIM banaayaa jaata.
Aba AaOr kuC nahIM krtI hao tao kma sao
kma Kanaa tao salaIko sao banaayaa krao.
 , , ,Ammaa tao tumharI [tnaI baiZ,yaa
Kanaa banaatI hO¸ tumhoM kuC nahIM
isaKayaaÆ

°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar ko AMtga-t
baRjaoSa kumaar Sau@laa ka AalaoK
AatMkvaad ko iva$w

°

rsaao[-Gar maoM
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka
kZ,a[- pnaIr

°

p`ork p`saMga maoM
pdmaa caaOgaaMvakr kI baaoQa kqaa
pgaDMDI

°

klaadIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t
manasaarama
ApnaI dao klaakRityaaoM ko saaqa

°

saPtah ka ivacaar
%yaaohar saala kI gait ko pD,ava
hOM¸ jahaM iBanna–iBanna manaaorMjana hOM¸
iBanna–iBanna AanaMd hOM¸ iBanna–iBanna
ËIDasqala hOM. —ba$Aa

 

haolaI ivaSaoYaaMk maoM

haolaI ko Avasar pr
SyaamanaarayaNa vamaa- ka lailat inabaMQa
maadk CMd vasaMt ko

AaOr

mahoSa kTrpMca ka AalaoK
sauinayao rMgaaoM ko saMdoSa

°

khainayaaoM maoM
jayanaMdna kI khanaI
hIrao

hmaoM ]na idnaaoM Apnaa doSa bahut AcCa lagata qaa AaOr doSa maoM Apnaa gaaMva sabasao AcCa lagata qaa AaOr Apnao gaaMva maoM rdIf raOnak baoimasaala lagata qaa AaOr rdIf raOnak maoM ]sakI iflmaI hIrao bananao kI Kbt tqaa ]sakI hOrtAMgaoja maaohbbat hmaoM Kasa taOr pr AakiYa-t krtI qaI. gaaMva ko hma]ma` skUlaI laD,ko Aa[- e esa¸ Aa[- pI esa¸ Da^@Tr¸ [MjaIinayar jaOsao kOiryar ko baD,o–baD,o pdaoM ko sapnao doKto qao magar ek Akolaa qaa rdIf jaao isaf- AaOr isaf- hIrao bananao kI idlacasp tOyaarI maoM saMlagna qaa.

°

hasya–vyaMgya maoM
basaMt Aaya- ka vyaMgya
ivaSva kp ka bauKar

°

Qaaravaaihk maoM
'saagar ko [sa par sao ]sa par sao'
kI AgalaI ikst
puranao pircaya ka Ahsaasa

°

maaTI kI gaMQa
AiBavyai@t 'kqaa mahao%sava 2003' kI dsa caunaI hu[- khainayaaM p`stut hOM phlaI Ap`Ola sao p`it saPtah
[saI pRYz pr

purskaraoM ka ivavarNa

 

AnauBaUit maoM

ivaSva ko hr kaonao sao 16 nayaI haolaI kivataeM
saaqa hI 31 piricat kivataeM vasaMtI hvaa sao

–  saaih%ya samaacaar  –

°haolaI pr ivaSaoYa°
³ ipClao AMkaoM sao´

]phar maoM—

haolaI hO
haolaI ko maaOsama maoM
°

lailat inabaMQa—

baRja maoM hir haolaI macaa[-–ramanaarayaNa isaMh maQaur
mana bahlaava vasaMt ko–pUiNa-maa vama-na
yah pgaQvaina–]maakaMt maalavaIya
vasaMtao%sava–laavaNyaa Saah
haolaI AaOr saMgaIt – Aasqaa
°°

p`kRit maoM—

vasaMt ?tu–mahod` isaMh rMQaavaa
°

saMsmarNa—

i~inaDaD maoM CUTtI 'ipcakarI' ka 
nayaa rMga–Da p`oma janamaojaya

°

Gar pirvaar maoM—

ek AaOr rMga rMgaaolaI
rMga barsao
°

pva- pircaya maoM—

rMga rMga kI haolaI–dIipka jaaoSaI
°

iSaSaugaItaoM maoM—

haolaI Aa[-
haolaI ka hMgaamaa

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao 
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar 
saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI
BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait
nahIM hO. yah pi~ka p`it saPtah pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa
-|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa