SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

 24. 6. 2003

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.
hasya vyaMgya

 

 rvaInd` kailayaa ka
navaInatma va Ap`kaiSat laGau ]pnyaasa 
e baI saI DI
Qaaravaaihk ³dUsarI ikst´

SaIla nao AaM#aoM #aaolaIM AaOr yah jaana kr raht kI saaMsa laI ik vah yaqaaqa- nahIM qaaÊ ek duÁsvaPna qaa. ]sao Apnao saMsaar maoM laaOTnao maoM dor na lagaI. ek TIsa kI trh ]sao yaad Aayaa ik SaInaI DoT pr gayaI hu[- hO. vah plaMga pr ]kDUM baOz kr ifr ibasaUrnao lagaI. naoha Baaga kr panaI ka igalaasa lao AayaIÊ "Aba @yaa huAa maa^ma. SaInaI DoT pr gayaI hOÊ hmaoSaa ko ilae sasaurala nahIM calaI gayaI.'' 

"yah laDkI maorI maaOt bana kr pOda hu[- hO.'' naoha nao turMt maaM ko mauMh pr panaI ka igalaasa lagaa kr ]sakI jaubaana baMd kr dI.

°°°

kqaa mahao%sava 2003
BaartvaasaI ihndI laoKkaoM kI khainayaaoM
ka saMklana 

'maaTI kI gaMQa'
caunaava caaOKanaa
pazkaoM sao inavaodna hO vao 'maaTI kI gaMQa'
kI dsa khainayaaoM kao Qyaana sao pZ,oM AaOr
ApnaI psaMd kI khanaI ka caunaava kroM.
caunaava krnao sao phlao zIk trh sao
inaiScat kr laoM ik iksa khanaI kao
Apnaa mat donaa hO @yaaoM ik Aap kovala
ek hI mat do paeMgao.

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao navanaIt imaEa kI khanaI
yah tao kao[- Kola na huAa

"AaMKoM baMd krao." maaM nao JapTtI–saI Aavaaja, maoM QaIro sao kha. saba ko saba AaMKoM baMd krko baOz gae. kalaa Ganaa AMQaora qaa. sannaaTa eosaa ik ApnaI saaMsaoM BaI kanaaoM maoM tojaI sao baja rhI qaIM. iJallaI kI Janakar AaOr JaIMgauraoM kI icakicakahT jaMgala maoM Saaor laga rhI qaI. hma saba jaInao–marnao ko savaala sao jaUJa rho hOM¸ yah baat maOM tba tk samaJa hI nahIM pa[- qaI. baMd AaMKaoM ko BaItr AMQaora AaOr BaI kalaa laga rha qaa¸ ijasamaoM maora mana Gabara ]za qaa. magar maaM kI vah baat baar–baar mana maoM GaUma rhI qaI ik raoSanaI pD,nao pr camak ]znao vaalaI hmaarI AaMKoM hI hmaarI sabasao baD,I duSmana hOM.

°

pirËmaa maoM
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala
ka AalaoK
baima-MGama maoM

°

pya-Tna maoM
mahoSa kTrpMca kI klama sao
AnaaoKa AakYa-Na Aambaor

°

saaih%ya samaacaar
p`bauw kailayaa kao maa[ËaosaaFT purskar

°
iva&ana vaata- maoM
Da gau$dyaala p`dIp jaanakarI do rho hOM
nayao iva&ana samaacaaraoM
ko baaro maoM

°

kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa
'[sa par sao ]sa par sao' 
ka Agalaa Baaga
iksao Aavaaja, dUM maOM
Ñ°Ñ

ÑsaPtah ka ivacaarÑ

]%saahI manauYya kizna sao kizna kama
Aa pD,nao pr BaI ihmmat nahIM harto.

— vaalmaIik

 

AnauBaUit maoM

rajaond` caaOQarI¸ Syaama itvaarI¸ saunaIla saaihla¸ ipyaUYa pacak¸ 
AaOr 
caMd` SaoKr kI
12 nayaI kivataeM

° ipClao AMkaoM sao°

khainayaaoM maoM
DoD eND pd\maoSa gauPt 
°
Aaja isarhanao maoM kRYNa ibaharI Wara SaOlaoSa maiTyaanaI ko khanaI saMga`h SaOlaoSa maiTyaanaI kI [@yaavana khainayaaM
ka pircaya
°
yaU ko maoM ihndI maIiDyaa ko AMtga-t tojaond` Samaa- ka laoK iba`Tna maoM ihndI roiDyaao ko phlao mahanaayak — riva Samaa-
°
rsaao[- Gar maoM
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka
maSa$ma masaalaa
°
inabaMQa maoM AMtra-YT/Iya ihMdI sammaolana ko
Avasar pr p`vaasaI ivaWana
p`ao hirSaMkr AadoSa ka laoK
p`vaasaI
BaartIya AaOr ihndI
°
naavao- sao sauroSa caMd` Sau@la 'Sard
Aalaaok' ka laoK
ihndI saMyau@t
raYT/saMGa kI BaaYaa bana kr rhogaI
°
hasya–vyaMgya maoM SaOla Aga`vaala ka
prI–puraNa
ihndI–maOyaa
³Sauw ivalaayatI ihndI maoM´
°
saMsmarNa maoM  kaoiryaa sao kaOMtoya doSapaMDo ka laoK AaoÑ iplasaMga [MdI||yaaÑ
°
klaadIGaa- maoM klaa AaOr klaakar ko
AMtga-t 
satISa gaujarala ka pircaya
]nakI klaakRityaaoM ko saaqa
°
saaxaa%kar maoM p`isaw naR%yaaMganaa
saMyau@ta paiNaga`hI AaOr Annaa mairyaa
qaamasa
sao baatcaIt
°
fulavaarI maoM idivak rmaoSa kI kivata
haqaI baaolaa AaOr [laa p`vaIna sao
jaanakarI
SauË ga`h
°

pirËmaa maoM

idllaI drbaar ko AMtga-t baRjaoSa kumaar
Sau@laa ka AalaoK
saaOhad-pUNa- sambanQaaoM
ka puna: p`arMBa

11
naavao- inavaodna ko AMtga-t Aaoslaao sao
sauroSa caMd` Sau@laa 'Sard Aalaaok' ka
AalaoK
vasaMt Aagamana sao phlao

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya
 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa