SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

 9. 9. 2003

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya 

 

ipClao saPtah

saaihi%yak inabaMQa maoM
Da saovaarama i~pazI ka laoK
ihndI ga,ja,la ko nayao pD,ava

°

klaadIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t 
AmaRta Saorigala
ka pircaya ]nako ica~aoM ko saaqa

°

fulavaarI maoM 
isataraoM kI duinayaa stMBa ko
AMtga-t [laa p`vaIna sao jaanakarI
Saina ga`h  
AaOr
dIipka jaaoSaI kI ja,baanaI
laaokkhanaI
saunahro maukuTvaalaa Bagavaana

°

saaih%ya saMgama maoM
baI maurlaI kI malayaalama khanaI
iSaiSar kI Saairka

gat saPtah sabaoro Aaz bajao kI QaUp kI
trf doKto huyao saunaMda baaolaI – "bataAao
piva~na¸ Agalao hFto calaMUÆ qaIisasa pUra
krnaa hO. [sa idsambar maoM BaI na dMU tao
baad maoM baD,I dor hao jaayaogaI." ]sanao baatoM
jaarI rKIM – "baaja, Aa[- tumharo Sahr sao.
Apnao ihla sToSana kI gaaD,I pkDMUgaI.
ek kama krao. ek mahInao ko ilayao frar
hao jaaAao. vahaM saridyaaM Sau$ hao rhI hOM."
piva~na nao kha – "tuma Akolao jaa saktI hao. ek kama kroMgao. Aaja jaakr iTkT ka AarxaNa kroM. nahIM tao tumhoM safr maoM tklaIf haogaI¸ tumharo jaanao ko baad mauJao kuC p`oajao@T pUro krnao hOM. tumharo baMjar TIlao pr maorI yaaojanaayaoM nahIM calaoMgaI."
Ñ

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
kOnaoDa sao SaOlajaa sa@saonaa kI khanaI
phcaana ek Saama kI

laMdna kI toja, BaagatI AMDrga`a]ND T/ona maoM baOzI ivanaIta ka mana baoTo kI ]saI baat maoM Kaoyaa huAa qaa. jaba sao idllaI kI ApnaI naaOkrI CaoD, baahr inaklaI hOÊ tba sao Gar AaOr Gar ko laaogaaoM kI [cCaAaoM sao [tnI baMQaI hu[- cala rhI hO ik svayaM kao BaI BaUla ga[- hO. kBaI ka^laoja ko idna ApnaI baD,I–baD,I baatoMÊ Apnao kao kuC 'haonao' kuC 'krnao' ko vaayado yaad Aato hOM tao mana BarBara jaata hO. "@yaa ]ma` yaUÐ bat-na Qaaoto Kanaa banaato inakla jaaegaIÆ" [sa ivadoSa maoM nae isaro sao pZ,a[- krnao AaOr kivata–khanaI kI duinayaa CaoD,Ê kmPyaUTr pr AaÐkD,o ilaKnao imaTanao kao mana ABaI BaI nahIM raja,IÊ tba @yaa k$ÐÆ

°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar ko AMtga-t baRjaoSakumaar Sau@laa ka AalaoK
saurxaa ko saae maoM
svatM~ta idvasa

evaM
naavao- inavaodna ko AMtga-t sauroSacaMd` Sau@la ka AalaoK
Aaosalaao maoM
yaadgaar svatM~ta idvasa

°

rsaao[-Gar maoM
safla pkvaana ko AMtga-t
SaItla Sakaora

°

Qaaravaaihk maoM
kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa kI
AgalaI ikst
SaISaaoM ko Sahr maoM

ÑÑsaPtah ka ivacaarÑ
kuiTla laaogaaoM ko p`it
sarla vyavahar AcCI naIit nahIM.
°— EaI hYa-

 

AnauBaUit maoM

yaU ko¸ yaU esa e¸ kuvaOt¸ AasT/oilayaa AaOr Baart sao
vairYz AaOr navaaoidt rcanaakaraoM kI
caaOdh kivataeM

saaih%ya samaacaar

svatM~ta idvasa ivaSaoYaaMk

° ipClao AMkaoM sao°

  khainayaaoM maoM
maRgatRYNaaASaaok kumaar EaIvaastva
Ananya
SaOla Aga`vaala
Aja,oilayaa ko fUlasauYama baodI
AiBasaairkamaQau saMQau
ibaillayaaM baityaatI hOM–esa Aar hrnaaoT

°

pya-Tna maoM ivanaaod BaarWaja Wara 
ka AalaoK
maihmaa maaonaa laIsaa
AaOr laUva` saMga`halaya kI

°

Gar pirvaar maoM dIipka jaaoSaI ko
AnaUzo AnauBava
saaqa Kanaa

°

iva&ana vaata- maoM Da gau$dyaala p`dIp p`stut kr rho hOM iva&ana samaacaar

°

p`aOVaoigakI maoM 
ivajaya kumaar malhao~a ka AalaoK
ihndI saIKto kMPyaUTr

°

saMsmarNa maoM Da naroSa kI klama sao
ifr yah paikstana @yaaoM

°

hasya vyaMgya maoM mahoSacaMd` iWvaodI ka
AalaoK 
naaO AaOr gyaarh

°
pirËmaa maoM

laMdna patI ko AMtga-t 
SaOla Aga`vaala ka AalaoK
baUmarOMga

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa