SauYaa ilaip sahayata  °  laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit

1. 7. 2006

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

saaxaa%kar maoM
maQaulata Araora kI baatcaIt
Asaga,r vajaaht ko saaqa

°

Aaja isarhanao
AiBanava Sau@la ka kivata saMga`h
AiBanava AnauBaUityaaM

°

saaih%ya samaacaar maoM
rvaInd`naaqa %yaagaI smaRit vyaa#yaana maalaa

maIiDyaa ko badlato saraokar

°

hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt saozI ka vyaMgya
sapnao maoM saaxaa%kar

°

]pnyaasa AMSa maoM  
Baart sao Asaga,r vajaaht ko ]pnyaasa
'kOsaI Aaga lagaa[-' ka AMSa
rajaQaanaI maoM har

dF,tr ko capraisayaaoM sao laokr hr rah calata AadmaI basa dUsaro ka Apmaana krnaa caahta hO. vah Aapko kpD,o doKta hO AaOr AapkI dao Tko kI [j,ja,t kao phcaana laota hO¸ AaOr Apmaana kr dota hO. baat 'tU' sao Sau$ haotI hO AaOr maarpIT tk Aa jaatI hO. kao[- iksaI ko pcaD,o maoM nahIM pD,naa caahta AaOr taktvar hmaoSaa kmaja,aor pr JapTta hO. kmaja,aoraoM ka nark hO yah Sahr , , ,laanat hO [sa pr , , ,yaar yahaM kaOna laaoga basato hOM¸ samaJa maoM nahIM Aata. iksaI kao iksaI sao¸ Apnao Alaavaa¸ na laonaa hO na donaa hO. na iksaI kao Sahr sao lagaava hO na maaohllao sao Pyaar hO. maOM yahaM @yaaoM hMUÆ AaOr @yaa kr rha hMUÆ laanat hO [sa saba pr.
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

 

fuTbaa^la ivaSaoYaaMk 

saaih%ya saMgama maoM  
pd\maa sacadova kI DaogarI khanaI ka
ihMdI $paMtr
fuTbaa^la

saamaana pOk krko vah baaolaa¸ "Aap ja,ra Éike¸ maOM ABaI Aayaa." yah kh kr vaao BaItr calaa gayaa. baahr Aayaa tao ]sako haqa maoM ek fuTbaa^la qaa. ]sanao ]samaoM hvaa BarI AaOr ifr ÔSa- pr TPp sao ]Cala kr jaaMcanao lagaa– ek–dao–tIna. mauJao lagaa vah hmaoM BaUla kr Kud fuTbaa^la Kolanao lagaa hO. ifr ]sanao fuTbaa^la kao }pr ]Cala kr kOca ikyaa AaOr haqa maoM pkD, ilayaa ifr hMsa kr baaolaa¸ "yah ibalakula zIk hO." Aba vaao fuTbaa^la kao haqa maoM laokr saaÔ kr rha qaa¸ ifr BaI tsallaI na hu[- tao vah ApnaI kmaIja, ko Agalao ihssao ko kaonao ko saaqa baD,o Pyaar sao fuTbaa^la rgaD,nao lagaa jaOsao pa^ilaSa kr rha hao.

°

hasya vyaMgya maoM
pi%nayaaoM kao rivaSaMkr EaIvaastva kI TIp
maOca ko samaya Qyaana rKoM

°

dRiYTkaoNa maoM
fuTbaa^la pr AaoSaao ko ivacaar
saBya samaaja kI ihMsaa ka inakasa

°

saamaiyakI maoM
Abau-da AaohrI sao raocak jaanakarI

fuTbaa^la kI duinayaa

°

fulavaarI maoM
fuTbaa^la sao saMbaMiQat jaanakarI¸ rMga Barnao ko ilae ica~¸ iSaSaugaIt AaOr iSalpkaonaa–
iKlaaD,I fuTbaa^la ka

 saPtah ka ivacaar
manauYya Apnaa svaamaI nahIM¸ pirisqaityaaoM ka dasa hO. —BagavatIcarNa vamaa-

 

naIlama EaIvaastva ko gaIt¸ maah ko kiva Aaoma p`kaSa catuvao-dI 'praga'¸ Qamao-Md` paro kI kivata va ga,ja,laaoM maoM Zor saI rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
yaadaoM ko gaulamaaohr–SaOla Aga`vaala
gaulamaaohr–Da^ SaMait dovabaalaa
Sahadt–sauYamaa jagamaaohna

Baa[- saahba–igarISa pMkja
zMUz–?iYa kumaar Samaa-
maaM AakaSa hO–igairraja ikSaaor

°

hasya vyaMgya maoM
hO iksaI ka naama gaulamaaohr–AnaUp Sau@la
ramaÑ pZ, mat¸ mat pZ,–Da p`oma janamaojaya
Aarixat Baart –rivaSaMkr EaIvaastva
jaba maOnao AadmaI–AiBarMjana kumaar

°

p`kRit maoM
Aba-uda AaohrI ka tqyaaoM sao BarpUr AalaoK
laala fUlaaoM vaalaa gaulamaaohr
°

lailat inabaMQa maoM
pUiNa-maa vama-na ko saaqa saaih%ya kI galaI maoM
gaulamaaohr dr gaulamaaohr
°

naaTk maoM
maqaura klaaOnaI kI saMvaodnaSaIla p`stuit
sMadoSa
°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
p`Baao ]nakao kalao naaga sao bacaae
°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
ma[- mahInao ko ica{aoM pr
°

saMsmarNa maoM
ramap`kaSa sa@saonaa ka AalaoK
puNya ka kama

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org