मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


iba`Tona maoM ihndI³5´

ihndI rcanaaeM AaOr rcanaakar

—]Yaa rajao sa@saonaa


khanaI saMga`h–
ipClao baarh vaYaao- maoM iba`iTSa BaartIya kqaakaraoM Wara ilaKo naaO khanaI saMga`h p`kaiSat hue hOM. Anya kqaakaraoM maoM ijanakI khanaI kI pustkoM ABaI Ap`kaiSat hOM vao hO p`aNa Samaa-¸ taoYaI AmaRta¸ pd\maoSa gauPt¸ ]Yaa vamaa-¸ p`itBaa Davar¸ salamaa jaO,dI¸ gaulaSana Knnaa¸ SaSaI kumaar Aaid. 

idvyaa maaqaur ko khanaI saMga`h 'AaËaoSa' maoM laoiKka nao naaO khainayaaoM ko Aitir@t kuC gaV ko AMSa jaOsao saMsmarNa AaOr yaa~a ivavarNa BaI samaoTo hO. idvyaa jaI ek JaTko maoM khanaI ilaK jaatI hOM At: ]nako laoKna maMo khIM BaI kqya yaa BaaYaa ka AaDMbar nahIM hOM. khainayaaoM maoM ek trÔ AaOrt kI prjaIvata AaOr yaqaa isqait ka yaqaaqa- hO tao dUsarI trf saMskarjainat vaodnaaeM. vao Apnao pa~aoM ko du:K kao ilaKto samaya svayaM ]sa du:K kao jaInao lagatI hOM.

]Yaa rajao sa@saonaa ko dao khanaI saMga`h p`kaiSat hue hOM.'p`vaasa maoM' AaOr 'vaaikMga paT-nar'. p`vaasa maoM kI khainayaaM saat samaMdr par basao BaartIya jana–jaIvana kI mama-spSaI- gaaqaaeM hOM. [na khainayaaoM maoM laoiKka nao ApnaI saMvaodnaa%mak }jaa- kao nae iksma ka rcanaa%mak Aayaama idyaa hO. 'vaaikMga paT-nar' maoM laoiKka nao AaQauinak yaUraopIya samaaja ko AMtiva-raoQaaoM AaOr KUibayaaoM pr dRiYT DalaI hO. maanavaIya irStaoM AaOr maanavaIya saMvaodnaaAaoM sao BarpUr yao khainayaaM laMdna ko ]nako saaxaat AnauBavaaoM kao p`itibaimbat krtI hO. [na khainayaaoM maoM kI saamaaijak va maanavaIya vaastivaktaAaoM ka pu#ta pircaya imalata hO. 

SaOla Aga`vaala– 'Qa`uvatara' kI [na khainayaaoM maoM cair~–ica~Na AaOr BaaYaa pr laoiKka kI pkD, AcCI idKtI hO. ivadoSa maoM rhnao vaalao Aama BaartIya ka dd-¸ irStaoM kI ivasaMgaityaaM AaOr BaavanaaAaoM kI gahra[- jaOsao maanavaIya pxa SaOla jaI kI khainayaaoM kI ivaSaoYataeM hOM. kula imalaa kr khainayaaM manaaorMjak AaOr pznaIya hOM.

kadMbarI maohra– 'kuC jaga kI' khainayaaM naa^sTOiljak haoto hue BaI yaqaaqa-baaoQa sao BarpUr hOM. kadMbarI kI kqaavastu AaOr BaaYaa pr pkD, AcCI hO. vao gahrI–sao gahrI TObaU vaalao ivaYaya kao BaI baD,I sahjata AaOr baobaakI sao sarla vyaMgyaa%mak hasya ko saaqa ilaK jaatI hO. [namaoM sao kuC khainayaaM ]nakI maUla BaartIya dRiYT AaOr iba`iTSa saamaaja ko saaqa ]nako vaastivak AnauBava ko p`maaNa hO.

tojaond` Samaa-– sahja–sarla BaaYaa AaOr SaOlaI maoM ilaKI 'doh kI kImat' kI AiQaktr khainayaaM raocak AaOr manaaorMjak haonao ko saaqa–saaqa mama-spSaI- BaI hO. khainayaaoM ko kqya maoM ivaivaQata haonao ko karNa k[- khainayaaM navaIna lagatI hO. 'iZbarI Ta[T' AaOr 'kalaa saagar' tojaond` jaI ko Anya khanaI saMga`h hO jaao [MglaOMD Aanao sao pUva- ilaKo gae qao. 

mahond` dvaosar 'dIpk'– 'phlao kha haota' laoKk mahond` dvaosar 'dIpk ko pirp@va dRiYT ka p`maaNa hO. AiQakaMSa rcanaaAaoM maoM dIpk jaI kI saRjana caotnaa rh–rh kr ApnaI jaD,ao kI Aaor laaOTtI hMO. pICo CUTo hue JaraoKo AaOr ]nasao Aato hue hvaa ko maIzo JaaoMko [na khainayaaoM kI jaana hO. yah khanaI saMklana Ba`YTacaar AaOr ihndU Qama- ko vahmaaoM AaOr ]nako svaaqaI- palana–kta-AaoM pr krara vyaMgya hO.

ko saI maaohna– ko khanaI saMga`h 'kqaa prdosa' kI kqaaeM p`vaasaI BaartIyaaoM ko jana–jaIvana kI ]qala–puqala AaOr ivasaMgaityaaoM kao icai~t krtI hOM. saMsÌityaaoM ka samanvaya krto–krto laoKk kI sahanauBaUit iba`iTSa pirvaoSa kI Aaor JauktI idKa[- dotI hOM. k[- khainayaaoM ko kqaavastu maoM ek AcCo ]pnyaasa kI saMBaavanaa BaI idKa[- pD,tI hO. pustk kI BaaYaa sahja AaOr sarla hO.

gaaOtma sacadova– 'saccaa JaUz`' gaaOtma jaI ko baIsa vyaMgya inabaMQaaoM ka saMga`h hO. gaaOtma jaI vyaMgya kao daoQaarI tlavaar maanato hO. [na khainayaaoM maoM GaTnaa AaOr saMvaad kma hO prMtu ivaSlaoYaNa AiQak hO. yao khainayaaM ek ivaiSaYz SaOlaI maoM ilaKI ga[- hO jaao manaaorMjak tao hOM hI pr tIKI AaOr Qaardar BaI hOM.

khanaI saMklana– 
ABaI tk iba`Tona sao ihndI ko dao khanaI saMklana iba`iTSa BaartIya laoKkao ko saMpadna maoM Aae hOM.

'ima+I kI saugaMQa'— ]Yaa rajao sa@saonaa ko saMpadna maoM 1999 maoM p`kaiSat ek eosaa mah%vapUNa- khanaI saMklana hO ijasanao phlaI baar na kovala iba`Tona ko khanaIkaraoM kao maMca idyaa varna ihndI saaih%ya jagat maoM p`itiYzt ikyaa hO. [sa pustk kI sabasao baD,I ivaSaoYata yah rhI hO ik [samaoM saMkilat khainayaaoM kao doSa–ivadoSa maoM inaklanao vaalaI Anya pi~kaAaoM AaOr iktabaaoM nao puna: Apnao saMklanaaoM maoM cayainat kr ko p`kaiSat ikyaa. 

'saaMJaI kqaayaa~a– ]Yaa vamaa- ko saMpadna maoM 2003 maoM p`kaiSat yah saMklana [sa maa[nao maoM mah%vapUNa- dstavaoj,a hO ik [sanao ihndI AaOr ]dU- ko AaQao–AaQao dja-na kqaakaraoM kao ek maMca pr AasaIna ikyaa hO. [samaoM k[- khainayaaMM bahusaraokarIya hOM jaao iba`Tona ko jana–jaIvana ka ica~Na baobaakI sao krtI hOM. 

]pnyaasa– 
iba`Tona ihndI ko ijana tIna ]pnyaasakaraoM nao saaih%ya ko xao~ maoM ApnaI p`itBaa p`diSa-t kI hO vao hOM ivajayaa maayar¸ p`itBaa Davar AaOr BaartoMdu ivamala. [nako Wara caar ]pnyaasa ilaKo gae hOM.

ivajayaa maayar ka ]pnyaasa 'irStaoM ka baMQana' AmardIp naamak p~ maoM Qaaravaaihk $p sao p`kaiSat huAa qaa. vah pustk ko $p maoM Cpa yaa nahIM yah nahIM pta cala saka. 

p`itBaa Davar ko dao ]pnyaasa 'vaao maora caaMd' AaOr 'dao cammaca caInaI ko' ipClao tIna vaYaao- maoM ËmaSa: rajakmala AaOr saa]qa laMDna ivamaona igalD Aa^^Ô ihndI ra[Tr Wara p`kaiSat hue hO. sahja–sarla BaaYaa maoM ilaKo p`itBaa Davar ko )dyaga`ahI ]pnyaasa p`BaavaSaalaI raocak AaOr janaip`ya saaibat hue hOM. samaaja ko ivaiBanna pxaaoM kao ]jaagar krto yao ]pnyaasa ek saMpUNa- ivaSva ka inamaa-Na krtI hOM jaao Apnao Aap maoM ek AcCo ]pnyaasakar kI pUMjaI hO.

BaartoMdu ivamala ka ]pnyaasa 'saaona maClaI' 2003 maoM vaaNaI p`kaSana Wara p`kaiSat ikyaa gayaa hO. ivamala jaI ka laoKna Baart maoM hI AarmBa hao cauka qaa At: ]samaoM ek Kasa trh kI pirp@vata AaOr ivastar hO. 'saaona maClaI' bamba[- ko baar–knyaaAaoM pr AaQaairt ek AcCI AaOr pznaIya Ìit hO. ]pnyaasa kI BaaYaa strIya hO¸ ivaYayavastu raocak AaOr )dyaga`ahI hO. 

Anauvaad–
iba`Tona maoM svaasa ivaSvaivaValaya ko Aacaaya- Da $pT- snaola nao Da hirvaMSa raya baccana kI jaIvanaI ka AMMga`oj,aI maoM saMixaPt Anauvaad ikyaa hO. Da snaola nao kavyaanauvaad ko xao~ maoM BaI k[- mah%vapUNa- AaOr ]llaoKnaIya kaya- ike hO. kOimba`ja kI yaUTa Aa^isTna jaI nao Da sa%yaond` EaIvaastva jaI ko kivataAaoM ka Anauvaad 'Anadr saa[laoMsa' ko naama sao kuC hI vaYaao-M pUva- ikyaa. ]nhaonao ABaI hala hI maoM iba`Tona ko laoKkaoM kI khainayaaoM ka AMga`ojaI Anauvaad BaI ikyaa hO ikntu p`kaSak na imala panao ko karNa vah ABaI tk p`kaiSat nahIM hao payaa hO. ihndI, ]dU- saMsÌt AaOr ÔarsaI ko &ata salamaana AaisaÔ BaI Anauvaad ko xao~ maoM saiËya hOM. ]nhaoMnao idvyaa maaqaur ko rcanaaAaoM ka AMMga`ojaI Anauvaad ikyaa hO jaao Aaja ko Anauvaad ko xao~ maoM ek mah%vapUNa- k,dma hO.

naaTk – 
iba`Tona maoM naaTk ko xao~ maoM dao naama ivaSaoYa$p sao ]llaoKnaIya hOM. Da sa%yaond` EaIvaastva AaOr Acalaa Samaa-. [sako Aitir@t hala hI maoM prvaoj,a Aalama nao 'saÔr' AaOr tojaond` Samaa- nao 'hnaImaUna' naaTk ka maMcana kr naaTk ivaQaa kao samaRw ikyaa hO. kOimba`ja ivaSvaivaValaya ko BaUtpUva- p`aQyaapk Da sa%yaond` EaIvaastva ko naaTk 'ËaMitkarI }Qama isaMh'¸ 'baogama sama$'¸ 'AnaiD@laoyaD- imasa valD-' naaTk ko xao~ maoM ]llaoKnaIya saaihi%yak ÌityaaM hO. baI baI saI ko ihndI ivaBaaga kI AQyaxaa Acalaa Samaa- nao dsa saSa@t roiDyaao naaTkaoM ko dao saMga`h 'pasapaoT- AaOr 'jaDo,M' ipClao idnaaoM p`kaiSat ike. yao naaTk kqya AaOr Baava kI dRiYT sao samaRw hO AaOr iba`Tona ko vat-maana Aap`vaasaI BaartIya saamaaijak pirvaoSa kao baolaaOMsa ]Baarto hOM. [sako Aitir@t hasya vyaMgya ko xao~ maoM ko ko EaIvaastva jaI ka naama mah%vapUNa- hO. cauTklao ³hasya sao Baro saMvaad´ BaI naaTk kI hI ek ivaQaa maoM Aato hOM. 'purvaa[-`' maoM p`kaiSat ko ko EaIvaastva ko maaOilak AaOr manaaorMjak cauTklaaoM ka stMBa pazkaoM Wara KUba psaMd ikyaa jaa rha hO. At: ]saka BaI ]llaoK krnaa yahaM AavaSyak hO. 

AalaoK AaOr inabaMQa–
gaV kI [sa ivaQaa maoM kama krnao vaalaaoM maoM Da sa%yaond` EaIvaastva¸ naroSa BaartI¸ gaaOtma sacadova¸ p`aNa Samaa-¸ ]Yaa rajao sa@saonaa¸ SaOla Aga`vaala¸ yaUTa Aa^isTna¸ pd\maoSa gauPt AaOr vaIrond` saMQau ka naama p`mauK $p sao Aata hO.

naroSa BaartI jaI kI ipClao tIna vaYaao-M maoM tIna mah%vapUNa- pustko 'Tomsa ko tT sao' ³saamaaijak AaOr rajanaIitk ivaYayaaoM pr inabaMQa´, 'isamaT ga[- QartI' ³saMsmarNaa%mak Aa%ma kqya´, ']sa par [sa par' ³badlato pirvaoSa pr sahja maMqana´ p`kaiSat hao caukI hO. 
Da•sa%yaond` EaIvaastva
jaI sada sao kavya ko saaqa gaV BaI ilaKto rho hOM ]nakI pustk 'Tomsa maoM bahtI gaMgaa kI Qaara' maoM ]nako inabaMQa BaI saMga`hIt hO jaao iba`iTSa–BaartIya jana–jaIvana ka p`amaaiNak dstavaoj,a hO tqaa 'kMQaaoM pr [Md`QanauYa' maoM ]nako yaa~a vaRtaMt saMkilat hOM. 

gaaOtma jaI samaIxaa AaOr Aalaaocanaa ko xao~ maoM jaanao jaato hOM. ABaI hala hI maoM ]naka vyaMgya saMga`h 'saccaa–JaUz' p`kaiSat huAa hO ijasamaoM ]nhaoMnao saamaaijak¸ rajanaIitk¸ samakalaIna yaqaaqa- pr vyaMgyaa%mak p`itiËyaaeM dI hOM. 

p`aNa Samaa- ka purvaa[- maoM Cpnaovaalaa stMBa 'Kola inaralao hOM duinayaaM maoM' CaoTI–CaoTI vyaMgyaa%mak Qaardar kqaaAaoM kao samaoTo hue haota hO. ]naka ']dU- ga,j,ala banaama ihndI ga,j,ala' naamak Aalaaocanaa%mak inabaMQa stMBa ko $p maoM 'purvaa[-' maoM ipClao k[- AMkaoM maoM inaklata rha hO ijasao pZ, kr k[- ]Barto ga,j,alakaraoM nao ApnaI ga,j,alaoM saMvaarI hOM. ']dU- ga,j,ala banaama ihndI ga,j,ala' inabaMQaaoM ka saMga`h [sa samaya p`kaSaaQaIna hO. 

]Yaa rajao sa@saonaa ko ihndI saaih%ya sao saMbaMiQat ivaiBanna ivaYayaaoM pr AalaoK AaOr lailat inabaMQa ABaI tk p~–pi~kaAaoM maoM Cpto rho hOM ijanaka saMga`h p`kaSaaQaIna hOM. 

rakoSa maaqaur 'purvaa[-' maoM iÔlmaaoM kI samaIxaa ko ilae jaanao jaato hOM. 

SaOla Aga`vaala iba`Tona kI ek eosaI saaih%yakar hO ijasakI 'laMdna patI' vaobasaa[T 'AiBavyai@t' pr stMBa ko $p maoM inarMtr p`kaiSat haotI rhtI hO. ]nakI SaOlaI AaOr kqya¸ daonaao hI sarsa hOM. 

]Yaa vamaa- 'purvaa[-' maoM pustkaoM kI samaIxaa saMBaalatI hOM.

yauTa Aa^isTna kI pustk 'ihndI AaiKr @yaUM' A%yaMt mah%vapUNa- AaOr ]llaoKnaIya hO. [sa pustk maoM ]nhaoMnao baD,I baobaakI sao ihndI kI isqait pr ivacaar krto hue ihndI BaaiYayaaoM ko ]qalaI maanaisakta pr p`har ikyaa hO saaqa hI AMga`oj,aI kI ]pinavaoSavaadI maanaisakta kao BaI AcCI K,asaI JaaD, bata[- hO. 

EaImatI vaIrond` saMQau nao 'yaugadRYTa Bagat isaMh AaOr ]nako maR%yaujaMya purKo' pr saMsmaNaa%mak pustk ilaK kr iba`iTSa BaartIya ihndI saaih%ya kao samaRw ikyaa hO. 

Da inaiKla kaOiSak jaI nao ABaI hala hI maoM ek Ad\Baut pustk poSa kI hO ijasaka naama hO¸ 'JaaD,Unaaqa bauharImaOyaa kma- kqaa'. 

rmaoSa vaOSya mauradabaadI kI ek pustk 'ivalaayat maoM BaartIya saMsqaaeM' naama sao p`kaSa maoM Aa[- hO ijasamaoM iba`Tona kI saBaI CaoTI–baD,I Qaaima-k AaOr saamaaijak saMsqaaAaoM kI saUcaI hO. 

[sa trh doKoM tao iba`Tona ko laoKk gaVsaaih%ya kI iBanna–iBanna ivaQaaAaoM maoM BaI sarahnaIya kaya- kr rho hOM.


kavya saaih%ya– 
ipClao C: vaYaao- maoM iba`Tona sao inaklanao vaalaI ek maa~ ihndI kI pi~ka 'purvaa[-`' Wara kma sao kma 50 CaoTo–baD,o kiva p`kaSa maoM Aae hOM ijanamaoM sao lagaBaga baIsa kivayaaoM kI ek yaa ek sao AiQak kavya–saMga`h Cp cauko hOM. [namaoM sao dao–tIna kiva hI eosao hOM ijanhaoMnao phlao hI Baart kI p~ pi~kaAaoM maoM ApnaI phcaana banaa laI qaI Anyaqaa AiQakaMSa kivayaaoM nao ApnaI phcaana 'purvaa[-`' ko Wara hI banaa[- hO. kivayaaoM kI laMbaI jamaat gaIt¸ ga,j,ala¸ CMd¸ daoho mau@t–CMd Aaid ivaivaQavaNaI– SaOlaI maoM iBanna–iBanna ivaYayaaoM pr inaYza¸ gaMBaIrta AaOr baobaak [maanadarI koo saaqa ilaK rhI hOM ijasamaoM rsa–raga¸ icaMta¸ caunaaOtI¸ lalakar¸ pID,a¸ hasya–vyaMgya Aaid saBaI ivaYaya pr saSa@t kivataeM imala jaaeMgaI.

svagaI-ya rmaa Baaga-va kI pustkoM Aaja BaI iba`Tona kI laa[ba`orI maoM pZ,nao kao imala jaatI hO. rmaajaI kI CMd AaOr mau@t CMd kI rcanaaeM ek Apraijata kI rcanaaeM hO. ]nhaoMnao jaIvana maoM na jaanao iktnao du:K saho prMtu kBaI har nahIM maanaI. jaIvana ko p`it Aasqaa ]nako kivataAaoM ko p`aNa hO. p`kaiSat ÌityaaM– 'p`vaasa kI p`itCayaa'1985¸ 'AnaavaRit' 1991¸ 'ek carNa Apraijat' 1993.

Da• sa%yaond` EaIvaastva– EaIvaastva jaI nao Apnao saMga`haoM maoM ivaiBanna p`kar kI rcanaaeM p`stut kI hOM. ]nakI rcanaaAaoM maoM raga kI saGana AnauBaUityaaoM ko saaqa dao sama–saamaaiyak saMsÌityaaoM sao mauzBaoD, krtI hu[- WMW kI kavyaanauBaUit hO. p`kaiSat ÌityaaM– 'jalatrMga'¸ 'ek ikrNa ek fUla'¸ 'isqar yaa~aeM'¸ 'imasaoja jaaonsa AaOr ]nakI galaI'¸ 'sath kI gahra[-'¸ 'Tomsa maoM bahtI gaMgaa kI Qaar' 1997 'kuC khta hO yah samaya' 2000 Aaid.

gaaOtma sacadova– sacadova jaI nao Aa%ma saaxaa%kar ko maaQyama sao Apnao samasaamaaiyak yaqaaqa- kao jaananao AaOr ]sa pr baolaaga iTPpiNayaaM krnao ka p`yaasa ikyaa hO ApnaI kivataAaoMoM maoM. ]namaoM Agar ek Aaor vyaMgya¸ ivacaar AaOr AnauBaUit ka saMgama hO tao dUsarI Aaor Qvanyaa%makta tqaa sahja ica~a%makta hO. p`kaiSat ÌityaaM– 'AQar ka pula'¸ 'ek AaOr Aa%masamap-Na'. 

maaohna raNaa– maaohna jaI kI kivataAaoM ka Apnaa ek Alaga svar hO. ]nakI kivataAaoM maoM samakalaIna jaIvana ko saMvaad AaOr samakalaIna mana ko Avasaad ko saaqa na[- AnagaMUjaoM BaI saunaa[- dotI hOM. p`kaiSat ÌityaaM– 'jagah' 1994 'jaOsao janama kao[- drvaaj,aa' 1997 'saubah kI Dak' 2002 tqaa '[sa Caor pr' 2003. '[Qar kI kivata' 1991 Aaid. 

svagaI-ya jayaMtI p`saad Aga`vaala– jayaMtI p`saad Aga`vaala ko paMcavao dSak ko CMdbaw gaIt Apnao samaya ka p`itinaiQa%va krto hOM. Da• jayaMtI p`saad Aga`vaala jaI ko maQaur naa^sTOlaijak p`Naya gaIt pZ,nao ko baad dor tk mana maistYk maoM gaUMjato rhto hOM. p`kaiSat Ìit– 'kaOna tumaÑ maoro )dya maoM' 1995.

kRYNaa AnauraQaa– ÌYNaa jaI kI kivataAaoM ka AMtsa¸ ]nako AMt–mana ka Aavaoga¸ ]Woga¸ Aalhad¸ ]%sava AaOr raga–rMga hO. k[- gaItaoM ko baaola saudr AaOr kNa-ip`ya hO. kqya maoM vao naarI–mana kI saUxma AnauBaUityaaoM kao AiBavyai@t krtI hO. p`kaiSat Ìit– 'Aca-na dIp' 1995.

idvyaa maaqaur CMd AaOr mau@t CMd daonaaoM maoM ilaKtI hOM. vao ek saMvaodnaSaIla eosaI kivaiya~I hOM ijanako kivataAaoM ka raga khIM maanava jaIvana kI saarhInata hO tao khIM maanava jaIvana kI AsaIma saMBaavanaaeM hO. idvyaa jaI sauK–du:K AaOr hYa-]llaasa AaOr gahna icaMtna kI kivaiya~I hOM. p`kaiSat ÌityaaM– 'AMt: sailalaa' 1993¸ 'rot ka ilaKa' 1995¸ 'Kyaala tora' 1998¸ '11 isatMbar– sapnaaoM ko raK tlao' 2002 Aaid.

]Yaa rajao sa@saonaa ijasa sahjata sao mau@t CMd kI kivataeM ilaKtI hOM vao ]saI sahjata sao gaIt AaOr gaj,ala BaI ilaKtI hOM. ]nakI saSa@t rcanaaAaoM maoM Aaja ko maanavaIya saraokaraoM ko p`it icaMtna tqaa AaMtirk dahkta ko saaqa ]Ymaa BaI maaOjaUd hO. p`kaiSat ÌityaaM– '[Md`QanaMuYa kI tlaaSa maoM' 1995¸ 'ivaSvaasa kI rjat saIipyaaM' 1966.

pd\maoSa gauPt jaI kI rcanaaeM Baavaaonmat¸ mama-spSaI- haonao ko saaqa pazk sao baatMo krtI hu[- p`tIt haotI hOM. [na rcanaaAaoM maoM ivaivaQata hO¸ ]nmaoYa hO AaOr AaSaapUNa- idSaa saMkot BaI hO. p`kaiSat ÌityaaM– 'AaÌit' 1993¸ 'saagar ka pxaI ³pMCI´' 2000. 

inaiKla kaOiSak kI saaoMca Aama AadmaI ko mana kI CuAna hO. yahI saaQaarNa saI baat yaanaI maanavaIya saraokar ]nakI rcanaaAaoM kao kivata jagat maoM ek ivaSaoYa sqaana dotI hO. vao ApnaI kivataAaoM ko maaQyama sao pazk sao baatoM krto hOM. p`kaiSat ÌityaaM– 'tuma laMdna Aanaa caahto hao' 1987¸ 'KD,a haota nahIM kao[- Apnao Aap' 2000.

Da• ÌYNa kumaar jaI kI rcanaaeM ]nako daSa-inak saaoca kI ]pja hO. jaIvana–maR%yau, jaIvana kI xaNaBaMgaurta¸ dd-¸ TUTna¸ p`vaasa kI pID,a AaOr idnaaoM–idna manauYyata ka xaya haoto jaanaa ]nako layaa%mak kivataAaoM ko kqya hO. p`kaiSat ÌityaaM– 'maOM ABaI mara nahIM' 1999¸ 'icaMtna banaa laoKnaI maorI,' 2003.

]Yaa vamaa- ek eosaI saMvaodnaSaIla kivaiya~I hOM jaao samakalaIna GaTnaaAaoM pr naj,ar rKtI hu[- kTu sa%ya AaOr kzaor yaqaaqa- sao jaUJatI hOM. ]Yaa jaI kI kivataAaoM maoM laya hO¸ p`vaah hO. p`kaiSat Ìit– 'ixaitja AQaUro' 1999 ³iWBaaYaIya pustk´

Syaamaa kumaar kI rcanaaAaoM maoM samaaja ko saOkD,aoM caohro ibaimbat hO. naarI khIM BaI hao baMidnaI hO¸ ~isat hO. [na kivataAaoM maoM Syaamaa ZoraoM p`Sna ]zatI hOM. p`kaiSat Ìit– 'Kulao Gar ko baMd drvaaj,ao' 

ip`yaMvada dovaI imaEaa kI kivataAaoM maoM saIQaa Cayaavaad ka p`Baava idKta hO. kivaiya~I Apnao BaavaaoM kao SabdaMo maoM laya ko saaqa baaMQaa hOM. kivataAaoM maoM gaoyata evaM laaila%ya hO. p`kaiSat Ìit 'AnauBaUityaaM' 

rmaoSa pTola gaujaratI BaaYaa ko kiva hO ]nhaoMnao ihndI maoM [na gaItaoM kao ilaK kr ihndI BaaYaa kao puYpaMjaila Aip-t kI hO. p`kaiSat Ìit 'gaIt maMjarI'. 

rmaoSa vaOSya mauradabaadI ihndI yaanaI dovanaagarI maoM ilaKto hOM ikntu ]naka Sabd cayana ]dU- ka hO. p`kaiSat Ìit 'kivata saMga`h'. 

rajaEaI gauPta kI kivataeM hasya AaOr vyaMgya kI hO. BaaYaa sahja–sarla AaOr hiryaanavaI saI lagatI hO. p`kaiSat Ìit– 'mauskanaaoM kI cakacaaOMQa'. 

Qama-pala Samaa-– Samaa- jaI kI pustk 'QaUila' saamaaijak sarakaraoM kao layabaw ZMga sao CMdao maoM p`stut krtI hO.

kavya saMklana– 1997 maoM p`kaiSat EaI pd\maoSa gauPt jaI Wara saMpaidt kavya saMklana 'dUr baaga maoM saaoMQaI ima+I' ek p`itinaiQa saMklana hO. [sa saMklana nao iba`Tona ko ibaKro–iCtro 25 kivayaaoM kao maMca donao ka sarahnaIya kaya- ikyaa gayaa hO. 

gaj,ala AaOr gaIt– iba`Tona maoM ihndI gaIt–ga,j,ala ko ilae saaohna rahI AaOr p`aNa Samaa- p`isaw hO. daonaaoM hI baD,o Ônakar hOM.

saaohna rahI– rahI jaI kI ga,ja,la AaOr gaItaoM kI tkrIbana ek dja-,na pustkoM p`kaiSat hao caukI hO ijanamaoM sao dao pustko 'saur–roKa` AaOr ihndI maoM hOM. rahI jaI maUlat: hYa- ]llaasa¸ Aasqaa AaOr raga ko kiva hOM ikntu ]nakI ga,j,alaaoM maoM naj,aakt AaOr naÔasat Pyaar–mauhbbat ko saaqa ivarh kI pID,a¸ saamaaijak ivaYamataAaoM pr $dna ko saaqa saamaaijak kurIityaaoM pr p`har BaI imalata hO. 

p`aNa Samaa- – p`aNa jaI ek eosao maasTr ga,j,alakar hOM jaao isaf– ga,ja,la ilaKto hI nahIM hOM¸ vao ga,j,alaaoM kI samaIxaa krto hO¸ nae ga,j,alakaraMo ka ]%saah baZ,ato hOM. AapkI pustk 'saurahI' hirvaMSaraya baccana jaI kI prMpra kao Aagao baZatI hO. p`aNa Samaa- Aaja kI Aavaaj,a kao saunato hO vao saamaaijak saraokar ko @laOisakla kiva hOM. p`aNa jaI kI [Qar kI ilaKI AiQakaMSa rcanaaeM duYyaMt jaI ko T/oMD ko naj,adIk AatI hO.
ga,j,alaaoM kI pustkaoM maoM icarMjaIva Samaa- jaI kI 'saaoma AaOr saaMOdya- pustk BaI ]llaoKnaIya Ìit hO. icarMjaIva Samaa- jaI kao CMd ka &ana hO. ]nakI rcanaaeM halaa–baalaa AaOr Pyaalaa ko maaQyama sao ilaKI ga[- [hlaaok sao saMbaMiQat hOM. 

yaUM gajala laoKna maoM gaaOtma sacadova¸ ]Yaa rajao¸ tojaond` Samaa- pd\maoMSa gauPt Aaid nao BaI AcCo p`yaaoga ike hOM. Da sa%yaond` ko k[- CMdbaw gaIt janaip`ya hue hOM. p`vaasaI idvasa mahao%sava ko Avasar pr Baart kI Anaiganat laGau pi~kaAaoM nao jaOsao– nayaa &anaaodya¸ vaagaqa-¸ saaih%ya AmaRt¸ kqaaibaMba¸ kqaadoSa¸ sahyaaoga¸ p`vaasaI saMsaar¸ ihndI jagat¸ pirNaya saMga`h¸ samar laaok¸ Axarma tqaa samaacaar p~aoM nao iba`Tona ko kivayaaoM¸ laoKkao AaOr saaih%yakaraoM kI ivaivaQa rcanaaAaoM kao Kulao idla sao mah%vapUNa- sqaana idyaa hO.


Baart ko k[- saaih%yakaraoM nao iba`Tona ko kqaakaraoM kI khainayaaoM AaOr kivataAaoM ko saMklana inaklao hOM ijanamaoM saUrja p`kaSa jaI ka 'kqaa laMdna'¸ [Md` pala jaI kI '[MglaOMD ko BaartvaMSaI'¸ raQaakaMt BaartI kI 'iba`Tona ko kqaakar' ]llaoKnaIya hOM. pMjaaba ko Da kovala QaIr ka 'isaganaocar' eosaa kivata saMga`h hO ijasamaoM yaU ko ko kivayaaoM kI kivataeM AMga`oj,aI Anauvaad ko saaqa CpI hOM. 

yah khnaa AitSayaaoi@t na haogaa ik iba`Tona ka ihndI saaih%ya Balao hI ApnaI AarMiBak Avasqaa maoM hao ikntu ]sakI ]plaibQayaaM strIya hO. vastut: iba`Tona ko saaih%yakar Apnao ZMga sao gaitSaIla AaOr bahumauKI p`itBaa sampnna hO. iba`Tona kI saMsqaae jaao ihndI ko ]nnayana ko ilae kaya- kr rhIM hOM vao svaOicCk AvaSya hO prMtu ]nako laxya bahut hI saQao hue AaOr ihndI ko ilae ihtkarI va mah%vaakaMxaI hOM.

Aaja ihndI laoKna ivaiBanna ivaQaaAaoM maoM ivaSva ko kaonao kaonao maoM hao rha hO. ivaSvaBar maoM fOlao yao ihndI laoKk saBaI kovala BaartIya maUla ko nahIM hO. yao ivadoSaI maUla ko BaI hOM. saaqa hI p`vaasaI BaartIyaaoM kI dUsarI AaOr tIsarI pIZ,I ko pirvaar ko BaI hOM. At: ]nakI rcanaaAaoM maoM ]nako laoKna maoM ]nako Apnao doSa ko laoKna SaOlaI pirvaoSa¸ saaoca AaOr saaih%ya pr piScamaI prmpra ka p`Baava BaI hO ijasako maUlyaaMkna ko ilae ek iBanna pOmaanao kI AavaSyakta hO. saaqa hI AavaSyakta hO ivadoSaaoM maoM ilaKo jaa rho ihndI saaih%ya kao Baart ko saaih%ya sao jaaoD,nao kI¸ ]sao p`ao%saaiht krnao kI¸ @yaaMoik yahI laoKna ³laoKk´ samaya Aanao pr ihndI kao ivaSva BaaYaa ka $p dogaa. ivadoSaaoM maoM baOza ihndI laoKk¸ AMga`oj,aI Aqavaa ApnaI dosaI BaaYaa maoM na ilaK kr ihndI maoM [sailae ilaKta hO @yaaoMik ]sao ihndI sao p`oma hO. vah ihndI saaih%ya kI Apar saMpda kao jaanata hO¸ phcaanata hO AaOr ]sako saaqa Apnaa jauD,ava caahta hO. 

iba`Tona maoM basao ihndI saaih%yakar AaOr ]nakI ÌityaaoM kI saUcaI–

1– Da Acalaa Samaa-– kivata¸ khanaI¸ naaTk Aaid Baart ko p`mauK p~–pi~kaAaoM maoM 
2– Da iÔraoj,a mauKjaI-– ihndI maoM iCTpuT laoKna khanaI maUlat: AMga`oj,aI– ]dU-
3– Da [ra sa@saonaa– p`vaasa maoM iCTpuT laoKna khanaI
4– svagaI-ya Da AaoMkarnaaqa EaIvaastva– vairYz saaih%yakar 
5– rakoSa maaqaur– iCTpuT irpao-iTMga 
6– Da gaaOtma sacadova– laoKk¸ kiva¸ Aalaaocak¸ saaih%yakar 
'AQar ka pula'– ihndI bauk saonTr
'ek AaOr Aa%ma–samap-Na' saaraya p`kaSana.
7– Da sa%yaond` EaIvaastva– saaih%yakar¸ laoKk¸ kiva. rcanaaeM– 'Tomsa maoM bahtI gaMgaa kI Qaar'¸ 'kuC khta hO yah samaya'¸ 'kMQaaoM pr [Md`QanauYa ³saBaI–saMvaad p`kaSana– mauMba[- sao p`kaiSat´
8– Da pd\maoSa gauPt – kiva¸ khanaIkar– saMpadk. rcanaaeM–'dUr baaga, maoM saaoMQaI ima+I'¸ 'AaÌit' ³ ihMdI saimait yaU ko Wara p`kaiSat´¸ 'saagar ka pMCI' ³vaaNaI p`kaSana– idllaI Wara p`kaiSat´
9– Da ÌYNa kumaar – kiva. rcanaaeM – 'maOM ABaI mara nahIM'¸ 'icaMtna banaI laoKnaI maorI' ³&ana BaartI– idllaI Wara p`kaiSat´
10– Da inaiKla kaOiSak– kiva. rcanaaeM– 'tuma laMdna Aanaa caahto hao' ³p`Baat p`kaSana– idllaI Wara p`kaiSat´ 'KD,a haota nahIM hO Apnao Aap kao[- ' ³&ana gaMgaa– idllaI Wara p`kaiSat´
11– svagaI-ya–Da jayaMtI p`saad Aga`vaala– kiva
'kaOna tuma maoro¸ )dya maooM'– BagavatI ip`MTsa- ha]sa– maqaura 
12– EaImatI kIit- caaOQarI– saaih%yakar¸ kiva¸ khanaIkar 
13– EaImatI ]Yaa rajao sa@saonaa – saaih%yakar kiva¸ khanaIkar¸ saMpadk 
'[nd`QanauYa kI tlaaSa maoM'¸ kavya saMga`h¸ [Md`p`sqa p`kaSana 
'ivaSvaasa kI rjat saIipyaaM'¸kavya–saMga`h¸ [Md`p`sqa p`kaSana
'ima+I kI saugaMQa'–khanaI saMklana–raQaaÌYNa p`kaSana 
'p`vaasa maoM' khanaI saMga`h– &anagaMgaa p`kaSana
'vaaikMga paT-nar'– khanaI saMklana– raQaaÌYNa p`kaSana
14– EaImatI ]Yaa vamaa-– kiva¸ khanaIkar 
'ixaitja AQaUro' –kavya saMga`h– bau@sa Plaosa– na[- idllaI
15– EaImatI SaOla Aga`vaala– khanaI¸ kivata 
khanaI saMga`h– Qa`uvatara– Aga`vaala p`kaSana
kivata saMga`h – saimaQaa– rovatI p`kaSana
16 EaImatI idvyaa maaqaur – kiva¸ khanaIkar
'AMt: sailalaa'– AlaIk p`kaSana–kavya–saMga`h
'rot ka ilaKa'– naTraja p`kaSana–kavya saMga`h
'K,yaala tora'–ihndI bauk saonTr– kavya saMga`h
'11– 'isatMbar– sapnaaoM ko raK tlao' kavya saMga`h 
'AaËaoSa'– ihndI bauk saonTr– khanaI saMga`h 
17– EaImatI taoYaI AmaRta– iCTpuT laoKna – khanaI¸ kivata
18– EaImatI ÌYNaa AnauraQaa– 
'Aca-na dIp' kavya saMga`h–naTraja p`kaSana– idllaI 
19– EaImatI puYpa Baaga-va– iCTpuT laoKna– kivata
AMtnaa-d- kavya saMga`h 
20– EaImatI ip`yaMvada dovaI imaEaa¸ kiva
'AnauBaUityaaM'–p`kaSak–gaItaMjaila bahuBaaYaIya samaudaya
21–EaImatI svaNa- tlavaar– kivata– iCTpuT laoKna
22– EaImatI rmaa jaaoSaI– kivata¸ laoK– iCTpuT laoKna
23– EaImatI rajaoSvarI gauPta– hasya kivata¸ 
'mauskanaaoM kI cakacaaOMQa– ip`MTlaOMD [MiDyaa–2595 bastI–pMjaabaIyaana sabj,aI maMDI idllaI 110007 
24– EaImatI salamaa j,aOdI – CuTpuT khanaI laoKna 
25– Syaamaa kumaar– kivata saMga`h
'Kulao Gar ko band drvaajao,'–maInaaxaI p`kaSana– na[- idllaI
26– EaI saaohna rahI– 'saur–roKa'– saImaaMt p`kaSana idllaI. 'maaTI jaIvana
jaIvana saaqaI' 
27– EaI tojaond` Samaa- – 'yao @yaa hao gayaa'– DayamaMD p`kaSana
28– EaI BaartoMdu ivamala– 
'saaona maClaI'– ]pnyaasa
29– EaI p`aNa Samaa-– 
'saurahI'– ihndI maoM– saaonaaMnacala saaih%ya– saaonaBad`– A$NaMacala 
30– EaI maaohna raNaa – kiva
'jagah'– jaya EaI p`kaSana
'jaOsao janama kao[- drvaaj,aa'– saarMaya pblaIkoSana– idllaI
'saubah kI Dak'
31–EaI kOlaaya bauQavaar– laoKna AKbaaraoM maoM
32– EaI camana laala camana– ihndI maoM isËPT ra[iTMga 
CuTpuT kivata ihndI maoM 
33– EaI icarMjaIva Samaa- 'gaumanaama'– 
'saaoma AaOr saaOMdya'– p`a[vaoT p`kaSana. kavya saMga`h 
34– EaI salamaana AaisaÔ– AmaIr KusaraoM ko ÔarsaI klaama ka ihndI maoM
Anauvaad 
36– EaI baRja ikyaaor gaaoyala– iCTpuT hasya laoKna 
37– EaI rmaoya vaOSya 'idlafOMk mauradabaadI' 
kivata saMga`h– p`a[vaoT
ivalaayat maoM BaartIya saMsqaaeM 
38– EaI naroSa Araora– 
'isamaT ga[- QartI'– p`vaINa p`kaSana
'Tomsa ko tT sao' saaih%ya p`kaSana
']sa–par [sa–par` saaih%ya p`kaSana
39– EaImatI kadmbarI maohra
'kuC jaga kI- khanaI saMga`h– sTar pblaIkoSana 
40– rmaoSa pTola– AiQakaMSa gaujaratI 
gaIt maMjarI– namana p`kaSana– mauMba[- 
41–p`itBaa Davar–]pnyaasakar
'vaao maora caaMd' ]pnyaasa– rajakmala p`kaSana idllaI
'dao cammaca caInaI ko' ]pnyaasa– saa]qa laMdna vaumansa ihlD Aa^f ihndI ra[Tsa-
42– svagaI-ya rmaa Baaga-va
'p`vaasa kI p`itCayaa'– kalaoja bauk ha]sa– jayapur
'ek carNa Apraijata'– saMgaIt kayaa-laya– haqarsa 
AnaavaRit– laaok BaartI p`kaSana–1991– [laahabaad
43– vaod maaohlaa– p`a[marI ihndI iSaxaNa– iCTpuT laoKna
44– ititxaa yaah– iCTpuT kavya laoKna
45– svagaI-ya rGauvaIr malhao~a 'Saaikr' maUlat: ]dU- ihndI ga,j,ala
46 –jagadISa ima~ kaOSala –p~kar 
46– mahond` vamaa-– BaaYaaiva&ana
49– AnauraQaa Samaa- – iCTpuT laoKna
50– svaNa- caMdna– iCTpuT laoKna
51– gaulaSana Knnaa – khanaI¸ kivata
52– SaaMit caaOQarI– kiva 
53– SaaMit gauPta– iCTpuT kivata laoKna 
54– Qama- pala Samaa-– QaUila– 'kivata saMga`h' 
55– kaMit vaaQavaa– irpaoiT-Mga

AMga`oj,a saaih%yakar
1– Da $pT- snaola– kiva saaih%yakar
2– sTuAT- maOga`ogar– saaih%yakar
3– yaUTa Aa^isTna– Anauvaadk

pRYz : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

³Agalao AMk maoM: paz\yaËma maoM sauQaar´

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।