मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


8 maMca macaana

ASaaok caËQar

QaUimala nao pUCa BaUK @yaa haotI hO

yao baat haogaI lagaBaga tIsa saala dsa mahInao puranaI. baaMda maoM Aayaaoijat tIna idvasaIya p`gaitSaIla laoKna sammaolana ka yah tIsara idna qaa ijasako samaapna samaaraoh ko $p maoM kivasammaolana haonaa qaa. baaja,ar kI cacaa-AaoM maoM yah baat Saaimala qaI ik Baart ko kaonao–kaonao sao baD,o Ta^p ko kiva Aae hue hOM. Sahr kao rat ka [Mtja,ar qaa. maOM icaMitt qaa ik 'Ta^p ko kivayaaoM' kao Sahr kI balavatI ]mmaIdaoM kI kao[- icaMta nahIM hO. vao tao ipClao dao idnaaoM sao vaamapMqaI ivacaarQaara maoM saMSaaoQanavaadI samaJa kao laokr dnaadna bahsaoM kr rho hOM. baaMda basa sTa^p ko pana kI dukana pr maOM gaItkar rmaoSa rMjak ko saaqa 'Ta^p ko kivayaaoM' ko baaro maoM baityaa rha qaa. hma daonaaoM puranao kivasammaolanaI AaOr p`gaitvaadI qao. hma daonaaoM hI kivasammaolanaaoM maoM jaanaa CaoD, cauko qao. vao 'navagaIt' maoM Aanao ko karNa¸ maOM 'na[- kivata' sao p`Baaivat haonao ka karNa. maOM baa[-sa ka qaa¸ vao ba%tIsa ko qao. maorI A@kla daZ, nahIM inaklaI qaI¸ ]nakI ja,aihr hO inakla caukI haogaI¸ pr maOM samaJata qaa ik maamalaa ]lTa hO.

A@kla saIMga inaklao

k[- baar ]nakI ija&asaaeM iSaSauvat lagatI qaIM. pana kI dUkana pr ]nhaoMnao mauJasao sahja ]%tojanaa maoM pUCa – 'QaUimala maoM eosaa @yaa hOÆ eoÑ bataAao @yaa hO ]samaoMÆ' eosao p`Sna saunakr Acaanak maoro A@kla saIMga inakla Aato qao AaOr maOM Apnao navaaija-t &ana sao ]nhoM lahUlauhana krko hI dma laota qaa – 'ek sacaot BaartIya dohatI kI Qa@kamaar BaaYaa kI saafgaao[- @yaa haotI hO¸ jaanato hOM rMjak jaIÑ vaao jaIBa AaOr jaaMGa ko caalaU BaUgaaola kI baat krta hO. maaocaIrama ko jaire jaUto kao Aa[-naa banaakr hma Aap jaOsaaoM kao hmaarI maQyavagaI-ya bao[-maana caotnaa ka caohra idKata hO AaOr batata hO ik Baart maoM samaajavaad maalagaaodama pr laTkI ]na baailTyaaoM kI trh hO ijana pr ilaKa rhta hO Aaga AaOr Bara rhta hO panaI , , ,jaOsao kao[- maada BaoiD,yaa iksaI maomanao ka isar cabaa rhI hao AaOr Apnao CaOnao kao dUQa iplaa rhI hao , , ,Ñ [sa pTkqaa kao pZ,nao ko ilae pT Kaolanao pD,oMgao. yao navagaIt ko TTko ibaMba nahIM hOM rMjak jaI¸ maamalaa hTko hO.' vao Acaanak prast haoto hue khto – 'tuma krna–sauQaISa ko saaqa rhto hao ASaaok¸ tumharo pasa samaJanao ka maaOka jyaada hO¸ Apnao pasa nahIM hO. tuma [tnaI kma ]mar maoM yaUinavaisa-TI ko ka^laoja maoM pZ,a rho hao AaOr hma ATko hue hOM nagarpailaka ko skUla maoM. maanaao na maanaao [saka kafI frk pD, jaata hO.'

]naka yah hiqayaar – DalaU $p doKto hI maoro A@kla saIMga KaopD,I kI Zala maoM vaapsa samaa jaato AaOr maOM AitSaya ivanama` haokr khta – 'Aro nahIM nahIM rMjak jaI¸ Aapko vyaapk AnauBava–&ana ko Aagao Balaa maOM khaM zhrta hMU. Aapko pasa ek CMd–Saas~Iya AByaasa hO¸ laaok–t%vaaoM ka p`amaaiNak yaqaaqa-baaoQa hO AaOr jaIvana ka saudIGa- SaaoQa hO. Aap kivata kI vaaicak prMpra ka cakacak &ana rKto hOM. [sailae saba maana rKto hOM AapkaÑ' maoro marhmaI vaa@yaaoM sao vao p`sanna hao jaato qao AaOr puna: gavaI-lao hao ]zto qao.

kona nadI ko GaaT pr

baaMda maoM kona nadI ko GaaT sao qaaoD,I dUr¸ ek [MTr ka^laoja ko p`aMgaNa maoM¸ hr p`kar kI kaT ko p`gaitvaadI Aa lagao – AitvaamapMqaI¸ vaamapMqaI¸ ]darvaadI¸ saMSaaoQanavaadI. ]_oSya qaa ik saaro ko saaro p`gaitvaaidyaaoM ka ek ka^mana maMca banao¸ ka^mana ejaoNDa hao. sammaolana ka Aayaaojana T/oD yaUinayana laIDr rmaoSa isanha ko saharo baaMda ko p`gaitSaIla kiva kodarnaaqa Aga`vaala AaOr rNajaIt nao ikyaa qaa. yah sammaolana ivacaaraoM ka ek ivaraT AaKaD,a qaa ijasamaoM baD,o–baD,o p`gaitSaIla idggaja AaOr baujauga-vaar Aae hue qao. eosao maharqaI ijanhaoMnao p`gaitSaIla AaMdaolana kI bauinayaadaoM maoM khIM na khIM Apnao hstaxar ike qao.

]d\GaaTna mahadovaI jaI kao krnaa qaa pr vao nahIM Aa pa[-M tao AmaRtraya nao ikyaa. sajjaad jahIr¸ manmaqanaaqa gauPt¸ BagavatSarNa ]paQyaaya¸ baabaa naagaaja-una¸ i~laaocana¸ baalakRYNa baladuAa¸ SaIla jaI¸ savyasaacaI¸ ivaSvaMbarnaaqa ]paQyaaya. k[- kiva– Aalaaocak–Kgaond` zakur¸ rajaIva sa@saonaa¸ Syaama saMudr GaaoYa¸ cand`BaUYaNa itvaarI¸ saurond` caaOQarI¸ QaUimala¸ iSava kumaar imaEa¸ Syaama ibaharI raya¸ saurond` naaqa itvaarI¸ ivajaond`¸ ]d\Ba`aMt¸ lailat maaohna AvasqaI¸ rmaoSa rMjak¸ AanaMd p`kaSa AaOr iSavarama. yauvaa samaIxak–kivayaaoM–kqaakaraoM maoM sauQaISa pcaaOrI¸ kNa-isaMh caaOhana¸ sanat kumaar¸ rmaoSa ]paQyaaya¸ rajaoSa jaaoSaI¸ mahond` naoh AaOr manamaaohna qao. ikna iknakao yaad ikyaa jaae¸ doSa Bar sao lagaBaga saaO–savaa–saaO rcanaakar rho haoMgao. sabako pasa KUba dor tk¸ KUba saaro mau_aoM pr¸ KUba j,yaada baaolanao kI xamata qaI. ijatnaI gaaoiYzyaaM haotI qaIM ]samaoM ivaraoQaI ivacaar t%kala p`kT hao jaato qao.

saubah Saama kona nadI baD,o kama maoM AatI qaI. vahaM saaro kma- hao laoto qao. eosaa nahIM khMUgaa ik zhrnao ko AcCo [Mtja,ama nahIM qao laoikna p`kRitp`d%t sauivaQaaeM PyaarI lagatI qaIM. kona nadI hr p`kar sao sahyaaoga do rhI qaI. ima+I sao haqa rgaD, kr Qaaoto hue gaItkar rmaoSa rMjak nao mauJasao pUCa – 'saMSaaoQanavaad tao AcCI caIja haonaI caaihe¸ [sao [tnaa baura @yaaoM maanaa jaa rha hOÆ' maOM fTI AaMKaoM sao ]nhoM doKta rh gayaa – 'kmaala hO rMjak jaIÑ dao idna sao saMSaaoQanavaad pr hr kao[- iGassaa laga rha hO AaOr ikssaa AapkI samaJa maoM hI nahIM AayaaÑ' vao Apnao Baaolao AhMkar maoM baaolao – 'Aaja tk hmanao Apnao iksaI gaIt maoM iksaI sao saMSaaoQana nahIM krvaayaa¸ nae laaogaaoM ko iktnao hI gaItaoM maoM saMSaaoQana ike hO.' maOM nayaa–nayaa maullaa maa@sa-vaad ka¸ ijatnaI Aaolama saunaI AaOr vaNa-maalaa saIKI qaI ]saI ko AaQaar pr maOMnao rMjak jaI kao kona nadI ko GaaT pr saMSaaoQanavaad ka paz pZ,ayaa.

sammaolana ko p`itBaaigayaaoM kao caar ihssaaoM maoM baaMTa jaa sakta hO ek vao jaao kivata krto qao AaOr dUsaro vao jaao kivata ko saaqa–saaqa kivata kI samaIxaa BaI krto qao. tIsaro vao jaao kqaakar qao. caaOqao vao jaao vyaqaakar qao¸ kivata AaOr saaih%ya kao mah%vapUNa- na maanakr samaaja ko pirvat-na kI ivaiQayaaoM kao mah%vapUNa- maanato qao. rcanaa ko AaMdaolana ko sqaana pr AaMdaolana kI rcanaa rcavaanaa caahto qao.

sammaolana ka AakYa-Na qao QaUimala [samaoM kao[- dao raya nahIM. zoz ga`amaINa saja–Qaja maoM ek ibaKra–ibaKra laoikna inaKra–inaKra saa vyai>%va. Saanadar kd–kazI¸ ]sa pr said-yaaoM ko karNa maaoTa gama- kuta- isalaoTI sao rMga ka¸ ]sa pr gama- jaakoT AaOr ek Add caaOKanao ka BaarI kmbala¸ ijasaka ek Caor raomana rajaaAaoM kI trh jamaIna pr iGasaTta huAa calata qaa. vao svayaM calato qao ma%tgayaMd CMd vaalaI caala maoM¸ JaUmato hue. calato–calato ApnaI maaoTI KadI kI QaaotI kI laaMga BaI zIk krto jaato qao. ]nako Agala–bagala kuC AitvaamapMqaI naaOjavaana calato qao. ek inaralaa hI AMdaja qaa QaUimala ka. inaralaa jaI kao maOMnao doKa nahIM pr yaaoM hI Anaumaana lagaa rha hMU ik kuC eosaa hI AMdaja ]naka BaI rha haogaa. QaUimala ja,,aor Saaor sao baaolato qao¸ [sailae nahIM ik vao jaao baaola rho hOM sabakao saunaanaa caahto hOM¸ bailk ]naka ha[- vaaOlyaUma maoM baaolanaa Saayad caaOpala pr baityaanao ko ]nako doSaja AByaasa ko karNa rha haogaa. mauJao lagata qaa jaOsao vao p`saad kI khanaI sao inakla Aae kao[- pa~ hOM ijanamaoM ek ivalaxaNa banaarsaI zsak hO. maOM QaUimala kao maugQa Baava sao doK rha haota qaa.

saMgazna gaaoYzI kI bahsa iSaKr pr cala rhI qaI. hr kao[- maa@sa- AaOr eMigalsa kI iTPpiNayaaM ]wRt kr rha qaa. ek ibaMdu eosaa Aayaa jaba Acaanak QaUimala KD,o hue AaOr baaolao – doiKe Aap laaoga hOM maa@sa- ko rsaao[e AaOr yao jaana laIijae ik maOM Kud maa@sa- hMU. @yaa Aap bata sakto hOM ik BaUK @yaa haotI hOÆ'

saarI bahsa kuC pla ko ilae $k ga[-.

iflahala maOM BaI $kta hMU. QaUimala kI QaUimala na haonao vaalaI AaOr rMjak jaI kI kuC AaOr rMjak baatoM AgalaI baar. AaOr AgalaI baar hI ]sa rat ko kivasammaolana ka vaNa-na byaaOrovaar. ABaI QaUimala kI smaRit kao samaip-t hO maorI ek kivata –

yamadUt yamaraja kao irpaoT- saunaa rha qaa¸
yamaraja kao gaussaa Aa rha qaa –
@yaa kha¸ yao BaI BaUK sao mara¸
khto hue Sama- nahIM AatI ja,ra.
@yaa bakta hOÆ
BaUK sao kao[- kOsao mar sakta hOÆ
yamadUt iGaiGayaayaa –
maaOtaiQapitÑ pD,aOisayaaoM nao tao yahI batayaa.
Gar maoM nahIM qao Anna ko danao¸
yao lagaa Gaasa kI raoTI cabaanao.
mahajana kao jara BaI dyaa nahIM Aa[-¸
ibanaa pOsao Anaaja kI baaorI nahIM Kula pa[-.
[sa p`kar ho DOqaQaISa¸
yao BaUK sao mar gayaa
AaOr rama naama sa%ya kr gayaa.
yamaraja saunakr plaBar kao hue ]tavalao
ifr baaolao – baabalao¸
yao BaUK sao nahIM¸ kupaoYaNa sao mara hO¸
[Msaana Wara [Msaana ko SaaoYaNa sao mara hO.

pRYz 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26

Aagao—

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।