मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


17 maMca macaana

ASaaok caËQar

pTaK–tKllausa yaaina ]pnaamaaopnaama

hmaaro doSa maoM naama sao phlao sammaanasaUcak ivaSaoYaNa yaa ivaSaoYaNa–maalaa lagaanao kI p`qaa puranaI hO. jaOsao¸ kao[- baD,o ?iYa¸ Ba@t yaa saMt hue tao ]nako naama sao phlao Aaidkiva¸ vaodvyaasa¸ mahapMiDt¸ saMt–iSaraomaiNa¸ EaIyaut pUjyapad¸ mahamaMDlaoSvar¸ kma-z–kmaMDlaoSvar¸ ek saaO Aaz yaa ek hja,ar Aaz EaI EaI¸ jaOsaa kuC lagaa idyaa. maugala SahMSaah jaba drbaar maoM Aato qao tao ifrdaOsamakanaI¸ jannatAaiSayaanaI¸ ija,llaosauBaanaI sao laokr SahMSaaho–va@t AaOr SahMSaaho–ihMd tk na jaanao iktnao ivaSaoYaNa lagaae jaato qao. maugala drbaaraoM maoM yao ivaSaoYaNa Aagao tao lagaae hI gae¸ pICo BaI lagaae gae. Akbar ko drbaar ko kiva Abdur-hIma kao KanaKanaa yaaina KanaaoM ko Kana kI ]paiQa dI ga[-. ]nhIM ko ek Anya drbaarI qao – tnnaa imaEa. Akbar nao ]paiQa @yaa dI¸ ]naka naama hI 'tanasaona' hao gayaa.

maUla naama kao badlanao ko maUla maoM ek manaaovaO&ainak–saamaaijak karNa yah rha haogaa ik samaaja maoM vah vyai@t saamaanya na samaJaa jaae¸ ]sakI kao[- ivaiSaYT phcaana hao. tnnaa imaEa yaa Abdur-hIma tao bahut hao sakto hOM¸ laoikna tanasaona AaOr KanaKanaa Aapkao ZMUZ,o nahIM imalaoMgao. pUva-naama Aqavaa ]pnaama iksaI ivaiSaYT vyai@t kI AiWtIyata ko Vaotk hOM. maharajaÑ eosaa kao[- dUsara nahIM hO [sa saMsaar maoM¸ @yaa samaJaoÆ

saamanao vaalao kao maUlanaama sao pukarnao kI saMskRit piScama maoM calatI hO. vahaM baoTa ipta kao naama sao pukar sakta hO. ipta calaao Apvaad hao BaI jaae tao samaaja ko SaoYa sadsyaÑ vao [sa baat ka baura nahIM maanato ik naama laokr pukara jaa rha hO. kuC Apvaad maata–ipta ko baMQau–baaMQava hao sakto hOM¸ laoikna vao saba AMkla AaOr AaMTI maoM isamaT jaato hOM. yahaM kI trh nahIM hO ik bauAa–fUfa¸ maaOsaI–maaOsaa¸ caacaI–caacaa¸ ta[-–ta} khkr hr vyai@t kI AiWtIyata kI nahIM¸ tao kma sao kma AtRtIyata¸ Acatuqa-ta yaa ASatta kI rxaa tao hao sako.

bahrhala¸ jaba AMga`oja, Baart Aae tao yahaM saMbaaoQanaaoM maoM ivaSaoYaNaaoM kI JaD,I AaOr naama kI pMUC maoM pdnaamaaoM AaOr ]pnaamaaoM kI laMbaI laD,I doKkr Gabara gae. ]nhoM yahaM Apnao pOr jamaanao qao¸ [sako ilae ]nhaoMnao rajaaAaoM sao daostI kI AaOr ]nakI ]sa kmaja,aorI kao BaaMp ilayaa ik naama ko Aagao ivaSaoYaNa lagaanao sao yao laaoga bahlaae AaOr fusalaae jaa sakto hOM. laa^D- kja,-na ka idllaI drbaar tao bahut p`isaw hO jahaM rajaaAaoM kao ]paiQayaaM baaMTI ga[-M laoikna iksaanaaoM pr lagaana baZ,a ide gae. iksaI kao bahadur kha iksaI kao rayabahadur¸ iksaI kao isaÔ- rajaa tao iksaI kao maharajaa. tIna hja,arI¸ caar hja,arI¸ pMca hja,arI¸ manasabadarI BaI haotI qaIM. CaoTo rajaa KuSa¸ baD,o rajaa KuSa¸ rajaa ko drbaarI KuSa¸ p`jaa sao tao laonaa–donaa @yaa. maaÔ kire¸ laonaa qaa – lagaana.

ihMdI saaih%ya ko AaQauinakkala ko AaMgana maoM jaba nayaI–nayaI gaV–ivaQaaeM dbao paMva Aa rhI qaIM tba BaI saaih%yakar ]paiQayaaoM AaOr AaohdaoM kI saamaMtI zsak sao mau@t nahIM qao. jaOsao¸ rajaa iSava p`saad khlaato qao 'isataroihMd' AaOr laxmaNa isaMh kao rajaa ka iK,taba imalaa huAa qaa. iK,taba pdivayaaM AaOr Aaohdo AMga`oja, laaoga [sailae ba#Sato qao taik ]sa ja,maanao ka saaih%yakar ]nakI vaMdnaa maoM lagaa rho.

AaQauinakkala ko janak BaartoMdu hirScaMd` ka pirvaar puStaoM sao AMga`oja,–Ba@t qaa laoikna baabaU hirSacaMd` 'saMtna kaO kha saIkrI saaO kama' prMpra ko qao. vao vaayasaraya kI mahiÔlaaoM maoM tao gae laoikna AaohdaoM AaOr pdivayaaoM ko ilae nahIM¸ janata nao hI ]nhoM Aaohda idyaa qaa 'BaartoMdu' ka.

Aba hr iksaI kao tao rajaa–Saasak yaa janata kao[- ivaSaoYaNa naama yaa ]pnaama nahIM doto qao. [sa maamalao maoM klaakar svaavalaMbaI haonao lagao. ApnaI Alaga phcaana banaanao ko ilae ]nhaoMnao Apnao ]pnaama svayaM rKnaa p`arMBa kr idyaa. ]d-U ÔarsaI ko kivayaaoM nao [sao tKllausa kha. imaja,a- naama sao phlao kI ]paiQa hO ivaSaoYaNa ko $p maoM¸ AaOr ga,ailaba hO tKllausa. maIr¸ daga,¸ jaaOk naama ko baD,o SaayaraoM ka maUla naama @yaa haogaa yao saamaanya jana kao pta nahIM hO.

ihMdI kivayaaoM maoM ]pnaama lagaanao kI Sau$Aat kba sao hu[- zIk–zIk nahIM kha jaa sakta. laoikna p`isaw hue AyaaoQyaaisaMh ]paQyaaya 'hirAaOQa' AaOr baabaU jagannaaqadasa 'r%naakr'. Cayaavaad maoM 'p`saad' AaOr 'inaralaa' BaI ]pnaama qao. yao ivaSvaivaValayaaoM AaOr ]nako paz\yaËmaaoM kI maohrbaanaI hO ik hma [na kivayaaoM ko maUlanaama BaI jaanato hOM. jayaSaMkr 'p`saad' AaOr saUya-kaMt i~pazI 'inaralaa'. 'A&oya' jaI ka laMbaa naama BaI laaoga bata sakto hOM @yaaoMik ivaiBanna saMcaar maaQyamaaoM nao pUra naama p`caairt ikyaa – saiccadanaMd hIranaMd vaa%syaayana 'A&oya'. SaaoQaaiqa-yaaoM kao caaihe ik Kaojakr bataeM ik 'A&oya' jaI ka yah pUra naama BaI maUlanaama hO ik nahIM.

samaaja maoM ek naama ko bahut sao laaoga haoto hOM. ]na bahut sao laaogaaoM kao ek–dUsaro sao kao[- proSaanaI nahIM haotI. proSaanaI haotI hO klaakaraoM kao. [saIilae ]pnaama AaOr tKllausa ka calana calaa. ifr ek ]pnaama yaa ek tKllausa ko Anaok Saayar haonao lagao. Aba @yaa ikyaa jaaeÆ iksaI nao 'ijagar' tKllausa rKa tao pta calaa iksaI AaOr Sahr maoM dUsaro 'ijagar' saahba hao gae. tba ApnaI AiWtIyata kI rxaa ko ilae ek ijagar saahba nao Apnao Sahr ka naama Apnao naama ko saaqa jaaoD, ilayaa. maUla naama ekdma ga,ayaba hao gayaa. rh gayaa tKllausa AaOr Sahr ka naama – ijagar mauradabaadI. Aba mauradabaad maoM iksa Saayar kI ihmmat haogaI ik vah Apnaa tKllausa 'ijagar' rK lao. dUsaro 'ijagar' saahba yaid ramapur maoM hOM tao ]nhoM svayaM kao 'ijagar ramapurI' khnaa pD,ogaa. ijasakI SaayarI cala ga[- vaao p`isaw hao gayaa¸ ijasakI nahIM calaI ]sao kala ka igaw Ka gayaa.

naama ko saaqa sqaana ka naama jaaoD,nao ka isalaisalaa saOMT/la eiSayaa sao tuk- laaoga laae qao. gajanaI ko mahmaUd kao mahmaUd gajanavaI kha jaata qaa. rajasqaana¸ gaujarat¸ maharaYT/ AaOr dixaNa Baart ko kuC sqaanaaoM pr naama ko saaqa Sahr ka naama lagaanao ka calana hO. iktnaa puranaa hO yah SaaoQa ka ivaYaya hO.

piScamaI ]<ar p`doSa maoM saalao ko saalao kao pTak–saalaa kha jaata hO. tKllausa ko Aagao Sahr ka naama lagaanaa BaI lagaBaga eosaa hI hO. tKllausa ka tKllausa yaaina pTak tKllausa. [sao hma ]pnaama ka ]pnaama yaaina ]pnaamaaopnaama BaI kh sakto hOM. saaih%ya maoM pTak tKllausa ka isalaisalaa ]d-U–ÔarsaI ko SaayaraoM nao p`arMBa ikyaa. iksao pta hO ik naja,Ir AkbarabaadI ka maUla naama sayad valaI maaohmmad hO¸ jaaoSa malaIhabaadI ka maUla naama SabbaIr hsana KaM¸ hÔIja, jaalaMQarI Abdula maaohmmad hOM¸ maja,aja, rdaOlavaI maUlat: AsaraÉlahk hOM¸ vaaimaÔ jaaOnapurI Ahmad maujtbaa hOM¸ ÔtIla iSaÔa[- ka maUla naama AaOrMgajaoba KaM hO¸ salaama maClaISahrI maUlat: Abdusasalaama hOM¸ saaihr lauiQayaanavaI hOM – Abdula hyaI. AajamagaZ, ko Athr husaOna kao kOÔI Aaja,maI ko naama sao jaanaa jaata hO. Akbar [laahabaadI sayad Akbar husaOna hOM AaOr iryaaja, KOrabaadI sayad Ahmad. tKllausa AaOr pTaK tKllausaaoM kI laMbaI fOhirst poSa kI jaa saktI hO.

ihMdI maoM ]pnaamaaoM ka calana baIsavaIM sadI ko p`arMBa maoM toja huAa.'kMTk'¸ 'sanaohI'¸ 'AvaQaoSa'¸ 'ASaMk'¸ 'inaralaa'¸ 'samaIr'¸ 'AnauragaI' jaOsao ]pnaama Cayaavaadao<ar kala kI navagaIit kavyaQara maoM idKa[- ide. raYT/Iya kavyaQara kI Aaoja kI rcanaaeM ilaKnao vaalaaoM kao 'idnakr'¸ 'ivaPlava'¸ 'ËaMitkarI'¸ 'p`caMD' AaOr 'ivad`aohI' jaOsao naama Écato qao. kaomala gaItkar 'saumana'¸ 'p`saUna'¸ 'iksalaya'¸ 'pairjat'¸ 'naIrja'¸ 'saraoja' jaOsao puYpaonmauKI naama rKto qao. kuC p`kRit ko Anya caaxauk ibaMbaaoM kao BaI ]pnaama banaayaa gayaa jaOsao – 'inaJa-r'¸ 'idgaMt'¸ 'r%naakr'¸ 'saagar'¸ 'Gana'¸ 'maoGa'¸ 'SaiSa'¸ 'riva'¸ 'SaSaaMk'¸  'Aaid%ya'. kuC ]pnaama pSau–pxaI jagat sao Aayaat ike gae jaOsao – 'caatk¸ 'mayaUr'¸ 'maRgaaMk'¸ 'hMsa'.

ihMdI maoM Apnao Sahr ka naama lagaanao ka calana hasya kivayaaoM nao p`arMBa ikyaa. phlao banaarsa maoM ifr haqarsa maoM. BaOyaajaI banaarsaI¸ caaoMca banaarsaI¸ baoZ,ba banaarsaI jaOsao k[- banaarsaI Aapkao imala jaaeMgao¸ laoikna haqarsa nao [sa pTak tKllausa yaa ]pnaamaaopnaama rKnao kI prMpra maoM ikit-maana sqaaipt ikyaa. ijatnao haqarsaI pTak tKllausa ko kiva haqarsa maoM hOM¸ ]tnao ivaSva ko iksaI kaonao maoM Apnao Sahr ko naama kao dOdIPyamaana krnao vaalao kiva nahIM imalaoMgao.

maora Anaumaana hO ik haqarsa maoM ]nnasavaIM SatabdI ko AMt AaOr baIsavaIM SatabdI ko p`arMBa maoM ja,$r kao[- ]d-U ko Saayar rho haoMgao ijanhaoMnao Apnao naama ko Aagao haqarsaI pTak tKllausa lagaayaa haogaa¸ laoikna jaao phlaa naama laaokip`ya huAa¸ vah qaa – kaka haqarsaI. ]naka maUla naama hO – p`Baulaala gaga-.

kaka ko baad haqarsa maoM p`isaw hue – dovaIdasa Samaa-¸ laoikna 'inaBa-ya haqarsaI' pTak tKllausa ko saaqa. 'haqarsaI' pTak tKllausa vaalao Anaok kivayaaoM kao maOM jaanata hMU. haqarsa ko hasyarsa pr cacaa- AgalaI baar k$Mgaa¸ Aaja maOM isaÔ- ]nako naama bata rha hMU. [na naamaaoM maoM Aapkao kivata naja,r Aae tao saraihegaa. naama hOM – ]jaalaa haqarsaI¸ caacaa haqarsaI¸ laalaa haqarsaI¸ camacaa haqarsaI¸ igallau haqarsaI¸ Gaayala haqarsaI¸ saagar haqarsaI¸ lallaa haqarsaI¸ Samaa-jaI haqarsaI¸ rsaraja haqarsaI¸ rajaU haqarsaI¸ naanaa haqarsaI¸ dnaadna haqarsaI¸ saovak haqarsaI¸ tÉNa haqarsaI¸ maamaa haqarsaI¸ yao tao vao hOM ijanasao maOM vyai@tgat $p sao imala cauka hMU. [tnaa jaanata hMU ik maayaavatI nao jaba sao haqarsa ka naama mahamaayaa nagar kr idyaa hO tba sao [na haqarsaI kivayaaoM ko idla pr AcCI nahIM baIt rhI. haqarsa ko kuC AaOr kiva maorI jaanakarI maoM Aae hOM ]nakI naamaavalaI naIcao do rha hMU. [na naamaaoM maoM ]pnaamaaopnaama 'haqarsaI' Aap ApnaI Aaor sao lagaa laIijaegaa.

A@KD,¸ f@kD,¸ Bau@KD,¸ maucCD,¸ AiD,yala¸ saiD,yala¸ KTmala¸ hlacala¸ tayala¸ Gaayala¸ caMcala¸ DMzla¸ macCr¸ Kccar¸ SanaIcar¸ fTIcar¸ lau@ka¸ fu@ka¸ raka¸ Qamaaka¸ gaulakMd¸ maaKna¸ laD\DU¸ laaKna¸ saIMga¸ saaMD¸ BaUt¸ BaaMD,¸ naMga¸ huD,dMga¸ baivaf¸ bajarMga¸ zMUz¸ la{a¸ Taopa¸ p{a¸ fUfa¸ maamaa¸ hD,vaUf¸ hMgaamaa¸ ta}¸ caacaa¸ caImaTa¸ camacaa¸ naaoMvaUf¸ naaoMcaU¸ caaoMcaU¸ GaaoMcaU¸ eora AaOr gaOra¸ vagaOra vagaOra.

9 jaUna 2005

pRYz 1 .2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.25.26

Aagao—

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।