SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

1. 7. 2003 

AiBanaMdnap~.Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.
hasya vyaMgya

 

 rvaInd` kailayaa ka
navaInatma va Ap`kaiSat laGau ]pnyaasa 
e baI saI DI
Qaaravaaihk ³tIsarI ikst´

SaIla nao AaM#aoM #aaolaIM AaOr yah jaana kr raht kI saaMsa laI ik vah yaqaaqa- nahIM qaaÊ ek duÁsvaPna qaa. ]sao Apnao saMsaar maoM laaOTnao maoM dor na lagaI. ek TIsa kI trh ]sao yaad Aayaa ik SaInaI DoT pr gayaI hu[- hO. vah plaMga pr ]kDUM baOz kr ifr ibasaUrnao lagaI. naoha Baaga kr panaI ka igalaasa lao AayaIÊ "Aba @yaa huAa maa^ma. SaInaI DoT pr gayaI hOÊ hmaoSaa ko ilae sasaurala nahIM calaI gayaI.'' 
"yah laDkI maorI maaOt bana kr pOda hu[- hO.'' naoha nao turMt maaM ko mauMh pr panaI ka igalaasa lagaa kr ]sakI jaubaana baMd kr dI.

°°°

kqaa mahao%sava 2003
BaartvaasaI ihndI laoKkaoM kI khainayaaoM
ka saMklana 

'maaTI kI gaMQa'
caunaava caaOKanaa
pazkaoM sao inavaodna hO vao 'maaTI kI gaMQa'
kI dsa khainayaaoM kao Qyaana sao pZ,oM AaOr
ApnaI psaMd kI khanaI ka caunaava kroM.
caunaava krnao sao phlao zIk trh sao
inaiScat kr laoM ik iksa khanaI kao
Apnaa mat donaa hO @yaaoM ik Aap kovala
ek hI mat do paeMgao.

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao ga,ja,ala ja,Oga,ma kI khanaI
KuSabaU

"mauJao pi%tyaaoM sao hrI–hrI KuSabaU AatI hO¸
Qaana ko Kot sao QaanaI–QaanaI KuSabaU  , , ,.
mauJao Kud hOrt hO ik mauJao KuSabaU ka rMga
kOsao mahsaUsa hao jaata hOÆ  hlkI–hlkI
Sau$ kI said-yaaoM maoM mauJao gaulaabaI–gaulaabaI
KuSabaU AatI hO AaOr yah maaOsama mauJao baohd
psaMd hO. jaba maOM ApnaI bahna ko haqa ka
baunaa huAa pulaaovar phnakr saaf lambaI
caaOD,I saD,kaoM pr yaUkoilaPTsa ko saayaodar
dr#taoM ko baIca sao gaujarta hMU AaOr
gaulaabaI–gaulaabaI jaaD,o kI KuSabaU mahsaUsa
krta hMU.

°

doSa ivadoSa maoM
naopala sao QaIrond` p`omaiYa- ka AalaoK
BaartIya sahyaaoga–isaMcana sao
]va-r naopala

°

saaih%ya samaacaar

°

klaadIGaa- maoM 
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t
jahaMgaIr sabaavaalaa
ka pircaya
]nako ica~aoM ko saaqa

°

fulavaarI maoM 
caaMd taraoM kI duinayaa ko AMtga-t 
[laa p`vaIna sao jaanakarI
hmaarI pRqvaI
AaOr khainayaaoM ko AMtga-t naIlama jaOna 
kI pV kqaa

icaiD,yaa ranaI

Ñ°Ñ

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
ja
ya ]saI kI haotI hO jaao Apnao kao saMkT maoM Dalakr kaya- sampnna krto hOM. jaya kayaraoM kI kBaI nahIM haotI.
— javaahrlaala naoh$

 

AnauBaUit maoM

yaU esa eo¸ yaUko 
tqaa 
dixaNa kaoiryaa sao nayao puranao ihndI kivayaaoM kI 
saaolah 
nayaI kivataeM

° ipClao AMkaoM sao°

khainayaaoM maoM
DoD eND pd\maoSa gauPt
yah tao kao[- Kola na huAa–navanaIt imaEa

°

iva&ana vaata- maoM Da gau$dyaala p`dIp sao nayao iva&ana samaacaar
°
pya-Tna maoM mahoSa kTrpMca kI klama sao
AnaaoKa AakYa-Na Aambaor
°
Aaja isarhanao maoM kRYNa ibaharI Wara SaOlaoSa maiTyaanaI ko khanaI saMga`h SaOlaoSa maiTyaanaI kI [@yaavana khainayaaM
ka pircaya
°
yaU ko maoM ihndI maIiDyaa ko AMtga-t tojaond` Samaa- ka laoK iba`Tna maoM ihndI roiDyaao ko phlao mahanaayak — riva Samaa-
°
rsaao[- Gar maoM
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka
maSa$ma masaalaa
°
naavao- sao sauroSa caMd` Sau@la 'Sard
Aalaaok' ka laoK
ihndI saMyau@t
raYT/saMGa kI BaaYaa bana kr rhogaI
°
hasya–vyaMgya maoM SaOla Aga`vaala ka
prI–puraNa
ihndI–maOyaa
³Sauw ivalaayatI ihndI maoM´
°
saMsmarNa maoM  kaoiryaa sao kaOMtoya doSapaMDo ka laoK AaoÑ iplasaMga [MdI||yaaÑ
°
 kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa
ka Agalaa Baaga
iksao Aavaaja, dUM maOM

Ñ°Ñ

pirËmaa maoM

laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala
ka AalaoK
baima-MGama maoM
°
idllaI drbaar ko AMtga-t baRjaoSa kumaar
Sau@laa ka AalaoK
saaOhad-pUNa- sambanQaaoM
ka puna: p`arMBa
°
naavao- inavaodna ko AMtga-t Aaoslaao sao
sauroSa caMd` Sau@laa 'Sard Aalaaok' ka
AalaoK
vasaMt Aagamana sao phlao

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

AiBanaMdnap~.Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya
 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa