सुशा लिपि सहायता  °  लेखकों से
कृपया केवल नए पते पर पत्रव्यवहार करें

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

पिछले सप्ताह

hasya vyaMgya maoM
Da p`oma janamaojaya ka gauÉmaM~
ramaÑ pZ, mat¸ mat pZ,

°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
p`Baao ]nakao kalao naaga sao bacaae

°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
ma[- mahInao ko ica{aoM pr

°

saMsmarNa maoM
ramap`kaSa sa@saonaa ka AalaoK
puNya ka kama

°

khainayaaoM maoM
Baart sao sauYamaa jagamaaohna kI khanaI
Sahadt

Aajakla p`fulla baabaU bahut KuSa hOM. KuSa haonao kI dao vajah hOM. yahI tao kuC idna hOM jaba ]nhoM laaoga p`fulla baabaU kh kr pukarnao lagato hOM. dUsaro¸ yao ]nako kmaa[- ko idna hOM¹ saa^ilaD kmaa[- ko. Apnao hI SabdaoM maoM Aaja kla vah caaMdI kaT rho hOM. caaOMike mat¸ p`fulla baabaU ko caaMdI kaTnao ka matlaba hO saaO¹Do,Z saaO Épe raoja, kI idha,DI¸ saaqa maoM Kanaa AaOr Saama kao da$ ka [Mtja,ama BaI.
k[- trh ko dUsaro Ôayado BaI hao jaato hOM. ja,$rt pD,I tao baoTo kao BaI skUla sao Cu+I idlavaa doto hOM. AaOr p%naI SaaMit BaI karKanao sao va> inakala kr yahaM Aa jaatI hO. kBaI– kBaar Cu+I maar laI. yaaina ik baad kI ija,MdgaI ko k[- mahInao saukUna sao gauja,r jaato hOM.

°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

गुमो विशेषां

कहानियों मेंM
यू.के. से शैल अग्रवाल की कहानी
यादों के गुलमोहर

Dala–Dala fUla pi<ayaaoM sao sajaa¸ garimayaaoM ko [na dao tIna mahInaaoM maoM pUra ka pUra yaUraop kuC AaOr hI inaKr jaata hO , , ,dulhna–saa saMvar jaata hO. yaaoM tao yahaM BaI vahI QartI¸ AakaSa¸ hvaa¸ panaI saba vahI hOM¸ basa rMga hI kuC AaOr j,yaada SaaoK AaOr caTk hao jaato hOM , , ,AadimayaaoM ko hI nahIM , , ,QartI¸ AakaSa¸ fUla p<aI saBaI ko. Gaasa kuC AaOr j,yaada hrI idKnao lagatI hO AaOr Aasamaana va samaMdr kuC AaOr hI gahro AaOr naIlao. ifr vaOinasa tao ek $maanaI Sahr hO.AakaSacauMbaI [maartaoM kI gaaodI maoM [zlaa–[zlaakr bahtI nadI AaOr maOMDoilana va baOMjaao kI saurIlaI QaunaaoM pr hMsaaoM sao gad-na ]zae bahto gaMDaolao AaOr [na saba maoM maM~maugQa roSamaa.

AaOr

puranao AMkaoM sao
Da^ SaMait dovabaalaa kI )dyaspSaI- khanaI
gaulamaaohr
°

hasya vyaMgya maoM
AnaUp Sau@laa jaananaa caahto hOM
hO iksaI ka naama gaulamaaohr
°

p`kRit maoM
Aba-uda AaohrI ka tqyaaoM sao BarpUr AalaoK
laala fUlaaoM vaalaa gaulamaaohr

°

lailat inabaMQa maoM
pUiNa-maa vama-na ko saaqa saaih%ya kI gailayaaoM maoM
gaulamaaohr dr gaulamaaohr

°

naaTk maoM
maqaura klaaOnaI kI saMvaodnaSaIla p`stuit
sMadoSa

 saPtah ka ivacaar
kaoiSaSa krnao vaalaaoM kI kBaI har nahIM haotI. — hirvaMSa raya baccana

gaulamaaohr ivaSaoYaaMk maoM gaIt¸ ga,ja,la¸ daohaoM AaOr kivataAaoM maoM 40 sao AiQak
gaulamaaohr rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
Baa[- saahba–igarISa pMkja
zMUz–?iYa kumaar Samaa-
maaM AakaSa hO–igairraja ikSaaor
bauQavaar ka idna–gaurmaIt baodI
QaUp ko mausaaiÔr – mauSar-Ô Aalama ja,aOk,I
saola – [laa p`saad

°

hasya vyaMgya maoM
Aarixat Baart –rivaSaMkr EaIvaastva
jaba maOnao AadmaI–AiBarMjana kumaar
taohÔa TmaaTraoM ka–manaaohr purI
fOSana Saao maoM , , ,–Saas~I ina%yagaaopala kTaro

°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
Aa^sT/ilayaa sao saUrja jaaoSaI kI p`stuit
Aa^sT/oilayaa ko kMgaa$

°
pya-Tna maoM
caMdna saona ko saaqa doKto hOM
baUMdaoM maoM iKlata baUMdI ka $p

°
fulavaarI maoM
lailat kumaar sao jaanakarI kI baatoM
imasa`¸ d ,AÍIka¸ naa[jaIiryaa

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI pD,tala
laD,ikyaaM laD,kaoM saI nahIM haotIM

°
p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ko saaqa AMtrjaala pr ihMdI ko baZ,to kdma

°
saaih%ya samaacaar maoM
Asagar vajaaht evaM gaaoivaMd Samaa- kao
kqaa yaUºkoº sammaana 2006

°

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org