SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

24. 2. 2003

khainayaaM . kivataeMM . saaih%ya saMgama . dao pla . klaa dIGaa- . saaihi%yak inabaMQa . ]phar . pirËmaa
fulavaarI . hasya vyaMgya . p`kRit . pya-Tna . saMsmarNa . p`ork p`saMga . rsaao[- . svaasqya . Gar–pirvaar
pva-–pircaya . gaaOrvagaaqaa . iSaxaa–saU~ .AaBaar . saMdBa- . laoKk . saMpk- .
laoKkaoM sao

ipClao saPtah

khainayaaoM maoM
14 frvarI p`oma idvasa ko Avasar pr
saUya-baalaa kI p`oma–khanaI
pIlao fUlaaoM vaalaa Íak

yah BaI kao[- baat hu[- [sa vayask–saI ]ma` maoM ATpTakr khnao kIÆ  maOMnao BaUlakr AaÐKoM ]zayaI ik tumharI AaÐKaoM maoM iktnaI AaOr kOsaI hÐsaI hOM.  laoikna doKa tao tumharI dRiYT maoM isaf- Zor saaro roSamaI pMK qao.  maOM ek BaI pMK na baTaor payaI.  AaÐKoM saMkaoca sao Jauk gayaI qaIM.  tuma ifr sao ]sa pIlao fUla vaalaI sadI ko Caor pr phÐuca gayao qao. "]sa SaadI maoM¸ tumhoM yaad hO— ek Saama krIba AaQao GaMTo ko ilae ibajalaI hI calaI gayaI qaI pUro mauhllao kI"

°
Aaja isarhanao maoM
kRYNa ibaharI ko khanaI saMga`h
dao AaOrtoM
ko ivaYaya maoM — pUjaa EaIvaastva

°

inabaMQa maoM
naopala sao saMjaIta vamaa- ka AalaoK
klaa AaOr saaOMdya-

°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar ko AMtga-t
Baart sao baRjaoSakumaar Sau@laa ka AalaoK
Alaivada klpnaaÑ Alaivada baccanaÑÑ

°

Qaaravaaihk maoM
kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa
'saagar ko [sa par sao ]sa par sao'
kI AgalaI ikst
lao cala mauJao Baulaavaa do kr

1saPtah ka ivacaar
dMD Wara p`jaa kI rxaa krnaI caaihyao laoikna ibanaa karNa iksaI kao dMD nahIM donaa caaihyao. 
— ramaayaNa

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
caMDIgaZ, pMjaaba sao Da naroSa kI khanaI
praijat xaNa

vah ]z KD,I hu[-.  ]sanao Apnao kpD,o ja,ra–sao du$st ike¸ drvaaja,a Kaolaa AaOr baahr inakla ga[-.  maOM ]saI trh AQalaoTa–saa pD,a rha.  kmaro ko baahr vaalao baramado maoM sao mauJao ]sakI Aavaaja, saunaa[- dI¸
"TO@saI."
iksaI TO@saI ko paoiT-kao maoM $knao kI¸ TO@saI ka drvaaja,a Kulanao kI¸ band haonao kI¸ ifr sao sTaT- haonao kI¸ cala donao kI Aavaaja, BaI maOMnao saunaI.  laoikna maOM ApnaI jagah sao ihlaa nahIM¸ ]za nahIM.

°
pirËmaa maoM
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala ka AalaoK
ek qaa rajaa
AaOr naavao- inavaodna maoM Sard Aalaaok 
ka AalaoK
AaOr nahIM yauw
°

pya-Tna maoM
hOdrabaad ko eoithaisak iklao kI
ivaSaoYataAaoM sao ek pircaya
kaoihnaUr ka Gar gaaolakuMDa
°

saMsmarNa maoM
tarkoSvarI isanha ka AalaoK
saMsad maoM nahIM hUM Jak maar rhI hMU
°

klaa dIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t
naarayaNa EaIQar baoMd`o
ApnaI dao klaakRityaaoM ko saaqa

inamaM~Na
AiBavyai@t 'kqaa mahao%sava 2003' maoM khanaI Baojanao kI AMitma itiqa 1 maaca- 2003 tk. yaid Aapnao ABaI tk khanaI nahIM BaojaI tao SaIGa` Baoja doMM. 
ivastRt
ivavarNa

 

AnauBaUit maoM


Baart¸ kOnaoDa AaOr 
naopala sao 
Aaz 
nayaI kivataeM

–  saaih%ya samaacaar  –

° ipClao AMkaoM sao °

saamaiyakI maoM 
Da hirvaMSaraya baccana ka p~ 
pM narond` Samaa- ko naama
ima~ kI patI
 laavaNyaa Saah ko saaOjanya sao

°

p`ork p`saMga maoM 
SaOla Aga`vaala kI baaoQa kqaa 
idna AaOr rat

°

rsaao[-Gar maoM 
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka
Kaoyaa maTr

°

 hasya–vyaMgya maoM 
mahoSacaMd` iWvaodI ka vyaMgya 
halaIvauD banaama baalaIvauD

°

khainayaaM

saaih%ya saMgama maoM
jaIivat AaOr maRt–rvaIMd`naaqa zakur
 
mahanagar kI khainayaaoM maoM
kuikMga @laasaoja,–saUrja p`kaSa

gaaOrva gaaqaa maoM 
pholaI–]pond`naaqa ASk 

khainayaaoM maoM 
p`aoga`aimaMga–
rajaoSa jaOna

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayao 
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

khainayaaM.kivataeMM.saaih%ya saMgama.dao pla.klaa dIGaa-.saaihi%yak inabaMQa.]phar.pirËmaa. Aaja isarhanao
fulavaarI.hasya vyaMgya.p`kRit.pya-Tna.saMsmarNa.p`ork p`saMga.rsaao[-.svaasqya.Gar–pirvaar. iva&ana vaata-
pva-–pircaya.gaaOrvagaaqaa.iSaxaa–saU~.AaBaar.saMdBa-.laoKk.saMpk- .laoKkaoM sao  

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar 
saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI
BaI AMSa ko puna-p`kaSana kI Anaumait
nahIM hO. yah pi~ka p`it saPtah pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa
-|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa