SauYaa ilaip sahayata  °  laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit

1. 2. 2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-.ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

hasya vyaMgya maoM
Atula catuvao-dI kI rcanaa
puilaisayaanao maoM @yaa hja-, hO

°

p`aOVaoigakI maoM
rmaNa kaOla samaJaa rho hOM ik kOsao
caona maola kI caona KIMca doM

°

pya-Tna maoM
saUrja jaaoSaI ka yaa~a ivavarNa
nyaUja,IlaOMD
ka naOsaiga-k saaOMdya-

°

pirËmaa maoM
baRjaoSa kumaar Sau@laa ka AalaoK 
nayao kIit-maana

°

khainayaaoM maoM
Baart sao vaInaa ivaja ]idt kI khanaI
maaohBaMga

Da^@TraoM nao kh idyaa qaa ik ijanhoM Aap baulaanaa caahto hOM¸ baulaa laoM , , ,bacanao kI ]mmaId nahIM hO. saao p`vaoSa nao raoto hue saba irStodaraoM va Apnaao kao Ôaona kr ide qao. igannaI nao 
D/a^[Mga$ma ka fnaI-car ]zvaa idyaa – diryaaM ibaCvaa dIM. sabako baccao [kT\zo haokr Qamaa–caaOkD,I macaa rho qao. p`vaoSa va ]sako kuC daostaoM nao Kanao ka va ibastraoM ka [Mtja,ama Apnao ija,mmao ilayaa. AaK,Irkar [tnao laaogaaoM kao saMBaalanaa BaI tao qaa. papa¸ Ananyaa va daonaaoM Baa[- BaI vahIM qao. tIsarI rat Aa calaI qaI¸ naIta kao haoSa nahIM Aayaa qaa. AaOr Da^@Tr salaah maSavara krnao phuMca gae qao. baaolao ik baaODI irsapaOMD nahIM kr rhI hO.
[-Svar ka jaap cala rha qaa. laaogaaoM kI BaID, baZ, rhI qaI. 

 ApnaI p`itiËyaaM
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao ]Yaa mahajana kI khanaI
bacapna

]nhaoMnao baccaI kao ]%saah maoM Barkr doKa qaa ik nayao Ía^k ko baad¸ saabauna kI nayaI iTikyaa¸ dUsaro nayao kpD,aoM AaOr baalaaoM ko ilae baiZ,yaa i@lapaoM ko imalanao ka saunakr laD,kI kI @yaa p`itiËyaa haotI hO. laoikna baccaI ko inaiva-kar¸ inarpoxa caohro pr vao kuC BaI manacaaha nahIM pZ, pa[- qaIM AaOr mana hI mana kuZ,I qaIM¸ 'yao garIba laaoga BaI iktnao Gaunnao hao gae hOM AajaklaÑ ABaI ja,ra–saI hO AaOr caalaakI ka Aalama yah ik Banak BaI nahIM laganao do rhI ik [tnaa saba imala rha hO ]sao yahaM¸ kba saaocaI qaI ]sanao yaa ]sakI kakI nao— KasaI pgaar¸ baiZ,yaa Kanaa–pInaa¸ saabauna–tola¸ kpD,a– la<aa¸ kMGaa– Aa[naa– saba.

°

hasya vyaMgya maoM
Da narond` kaohlaI kI rcanaa
laMdna ka kaoT

°

lailat inabaMQa maoM
Da^ EaIrama pirhar ka AalaoK
sammaana ko caIto pr savaar

°

fulavaarI maoM
svaIDna¸ naIdrlaOMD AaOr naa^vao- sao phcaana
saaqa hI iSalp kaonaa maoM
faoTao Íoma maoM sajaaeM gaOMDa

°

saaih%ya samaacaar maoM
nayaI idllaI maoM QaUmaQaama sao manaayaa gayaa
catuqa- p`vaasaI ihMdI ]%sava

saPtah ka ivacaarM
ibanaa jaaoSa ko Aaja tk kao[- BaI
mahana kaya- nahIM huAa.
—sauBaaYa caMd` baaosa

 

AnauBaUit maoM

[sa maah ko kiva maoM
Svaota gaaosvaamaI¸
idSaaMtr maoM iÔjaI sao
jaOnana p`saad AaOr
nayaI hvaa maoM
ismata darSaotkr
kI nayaI kivataeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
baccaa–&anap`kaSa ivavaok
baaja,ar baaja,ar–rajanaarayaNa baaohro
pasapaoT- ko rMga–tojaond` Samaa-
papa tuma khaM hao–Alaka p`maaod
gama- kaoT–rajaond`isaMh baodI
saMdosao Aato hOM–sauYamaa jagamaaohna

°

hasya vyaMgya maoM
gaQaa ivavaad maoM nahIM pD,ta–gaurmaIt baodI
SakunaI maamaa–ramaoSvar kaMbaaoja 'ihmaaMSau'
nayaa saala maubaark hao–Da narond` kaohlaI
kaSa idla GauTnao maoM haota–rajaiYa- AÉNa

°

saMskRit maoM
maIra isaMh bata rhI hOM ik kOsao ]ztI hO
tulasaI kI DaolaI
°

icaT\za–p~I maoM
ica{a PMaiDt ko nae pMcaaMga sao
idsaMbarI ica{o
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
dovaond`raja AMkur ka AalaoK
 galaI galaI maoM nau@kD, naaTk
°

saamaiyakI maoM
sana 2006 ko pvaao-M kI jaanakarI ko ilae
pva- pMcaaMga
°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
rola maoM calata hO pr [tnaa nahIM calata
°

rsaao[-Gar  maoM
maa[Ëaovaova Avana maoM tOyaar kroM
BarvaaM TmaaTr

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-.ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org