SauYaa ilaip sahayata  °  laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit

1. 4. 2006

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

hasya vyaMgya maoM
saMjaya ga`aovar ka Qaardar p`har
AkadmaI¸ Anaudana AaOr laoKk

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva kI caotavanaI
saavaQaanaÑ ifr Aayaa vaayarsa

°

p`ork p`saMga maoM
saImaa Kuranaa kI laGaukqaa
Apnaa Apnaa svaBaava

°

saaih%ya samaacaar maoM
Aaoslaao sao maayaa BaartI kI rpT
naavao- nao manaayaa ihMdI idvasa

°

khainayaaoM maoM
Baart sao maqaura klaaOnaI kI khanaI
ek dao tIna

Sahr kI ek saMsqaa nao ]sao kMPyaUTr ko baaro maoM baaolanao ko ilae AamaMi~t ikyaa qaa. maMca sao baaolato samaya hala maoM baOzI ek knyaa nao ]saka Qyaana AakiYa-t ikyaa. knyaa paMcavaIM yaa CzI pMi> maoM baOzI qaI. ekdma ]jvala caohra¸ kMQaaoM tk gaaolaa[- maoM kTo baala¸ AasamaanaI rMga ka kuta- tqaa gahro rMga kI caunarI–]sao raomaaMca hao gayaa. ]sako idla maoM kuC–kuC haonao lagaa. Apnaa baakI lao@car ]sanao iksaI trh ATkto–ATkto hI pUra ikyaa ]saka lao@car pUra haoto hI laaogaaoM maoM ha^la sao baahr inaklanao ko ilae BagadD, maca ga[-. yah saIna ]saka jaanaa–phcaanaa qaa. saBaI jagah eosaa hI haota hO. jaba @laba ko mahasaicava ]sao Qanyavaad do rho qao tao ]sanao ]sa knyaa kao BaI baahr inaklato doKa.
°

 ApnaI p`itiËyaaM
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao jayanaMdna kI khanaI
ToZ,I ]MgalaI AaOr GaI

ibalTUrama baaobaaoMgaa pr pUro Sahr kI inagaahoM iTk ga[- qaIM. ek dbaa¸ kucalaa¸ badsaUrt AaOr jaMgalaI AadmaI doSa ka kNa-Qaar bananao ka #,vaaba doK rha qaa. JaarKMD maui> saMGa naamak ek eosaI paTI- ka laaoksaBaa iTkT ]sanao p`aPt kr ilayaa qaa ijasaka tIna–tIna raYT/Iya paiT-yaaoM¸ raYT/Iya janata dla¸ kaMga`osa AaOr saIpIAa[- sao caunaavaI talamaola qaa. matlaba caar paiT-yaaoM ka vah saMyau> ]mmaIdvaar bana gayaa AaOr [sa AaQaar pr eosaa maanaa jaanao lagaa ik ]saka jaItnaa tya hO. Da^ roSamaI mailak saunakr zgaI rh ga[-. baap kI jagah baoTo–paoto¸ baIvaI–bahU yaa maujairmaaoM– maaifyaaAaoM¸ iÔlma–Kola ko cauko hue isataraoM yaa Qana pSauAaoM ko ekaiQakar vaalao p`jaatM~ maoM ek Adnaa AadmaI kao paTI- ka iTkT²

°

hasya vyaMgya maoM
AnaUp kumaar Sau@la kI DayarI sao
phlaI Ap`Ola ka idna

°

pya-Tna maoM
gaurmaIt Kuranaa ko saaqa saOr kao calaoM
caMbaa kI GaaTI

°

saMskRit maoM
raoihNaI kumaar baaoqara ka AalaoK
saa sao saarMgaI

°

fulavaarI maoM
lailat kumaar sao jaanakarI kI baatoM
Donmaak-¸ caIna AaOr $sa

 saPtah ka ivacaarM
kma-¸ &ana AaOr Bai@t— yao tInaaoM
jahaM imalato hOM vahIM sava-EaoYz puÉYaaqa-
janma laota hO. —ArivaMd

 

jayap`kaSa maanasa¸ ASaaok ravat
AaOr
AanaMd Samaa- kI
nayaI rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
ihjaD,a–kadMbarI maohra
rajaa hrdaOla–p`omacaMd
ek baar ifr haolaI–tojaond` Samaa-
nakola–Da^ ÔkIrcaMd Sau@laa
garmaahT–gauÉdIp Kuranaa
ipkinak–p`%yaxaa

°


hasya vyaMgya maoM
sapnaaoM ka haoma$ma , , ,–ASaaok caËQar
inarK saKI , , ,– TI Aar camaaolaI
cauTkI gaulaala kI–SaOla Aga`vaala
kuC kuC haota hO–AnaUp kumaar Sau@la
dovalaaok sao idvyalaaok–tojaond` Samaa-

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI pD,tala
baD-FlaU:@yaa vaak[- K,tra hO
°

Aaja isarhanao
saMtaoYa dIixat ka ]pnyaasa
Sahr maoM laCimainayaa
°

ica{ap~I maoM
pMiDt jaI kI dUr dRiYT
frvarI maah ko ica{aoM pr
°

Gar pirvaar maoM
dIipka jaaoSaI bata rhI hOM ik kOsao
rMgaaoM sao badlaoM duinayaa
°

saMsmarNa maoM
naIrjaa iWvaodI ko saaqa prdosa maoM
ATlaaMTa kI haolaI AaOr vasaMt
°

rsaao[Gar maoM
[sa baar Gar pr banaaeM
haolaI ko pkvaana

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org