SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

16. 7. 2003

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.
hasya vyaMgya

 

 rvaInd` kailayaa ka
navaInatma va Ap`kaiSat laGau ]pnyaasa 
e baI saI DI
Qaaravaaihk ³paMcavaIM AaOr AMitma ikst´

"hlaao naOMsaI ha} Aar yaUÆ'' SaIla nao pUCa
"maa^maÊ inak khta hO ik ]sakI maaM tao saaOtolaI hOÊ ]sakI AsalaI maaM tao Aap hI hOM.'' 
"zIk hI tao khta hO.'' SaIla nao khaÊ "phlao inak hmaara sana [na laa qaaÊ Aba sana hO. maOM hI k$MgaI ]sakI SaadI. maOMnao tumhoM do#aa tao nahIM magar icalDo/na Aar vaorI faMD Aaf yaU AaOr jahaM tk inak ka savaala hOÊ vah tao tuma pr ifda hO.''
"maa^maÊ inak [ja vaOrI svaIT eMD ka[-MD haTo-D. [sasao lagata hOÊ vah Aap hI ka baoTa hO.''

kqaa mahao%sava 2003
BaartvaasaI ihndI laoKkaoM kI khainayaaoM
ka saMklana
'maaTI kI gaMQa'
caunaava caaOKanaa
pazkaoM sao inavaodna hO vao 'maaTI kI gaMQa'
kI dsa khainayaaoM kao Qyaana sao pZ,oM AaOr
ApnaI psaMd kI khanaI ka caunaava kroM.
caunaava krnao sao phlao zIk trh sao
inaiScat kr laoM ik iksa khanaI kao
Apnaa mat donaa hO @yaaoM ik Aap kovala
ek hI mat do paeMgao.

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

[sa saPtah

gaaOrva gaaqaa maoM
BaIYma saahnaI kI bahucaica-t khanaI
caIf, kI davat

jaba maohmaana baOz gayao AaOr maaM pr sao sabakI AaMKoM hT gayaIM¸ tao maaM QaIro sao kusaI- pr sao ]zIM¸ AaOr sabasao naja,roM bacaatI hu[- ApnaI kaozrI maoM calaI gayaIM.

magar kaozrI maoM baOznao kI dor qaI ik AaMKaoM maoM Cla–Cla AaMsaU bahnao lagao. vah dup+o sao baar–baar ]nhoM paoMCtIM¸ pr vah baar–baar ]maD, Aato¸ jaOsao barsaaoM ka baaMQa taoD,kr ]maD, Aayao haoM. maaM nao bahutora idla kao samaJaayaa¸ haqa jaaoD,o¸ Bagavaana ka naama ilayaa¸ baoTo ko icarayau haonao kI p`aqa-naa kI¸ baar–baar AaMKoM band kIM¸ magar AaMsaU barsaat ko panaI kI trh jaOsao qamanao maoM hI na Aato qao.

°

hasya vyaMgya maoM
mahoSa caMd` iWvaodI ka cauTIlaa vyaMgya
p sao paoTa

°

saaih%ya samaacaar
AiBavyai> TIma yaU ko maoM 

°

Aaja isarhanao maoM
AmarIk isaMh dIp ka khanaI saMga`h
caaMdnaI hUM maOM
ka pircaya kRYNa ibaharI ko Wara

°

rsaao[- Gar maoM
'
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka'
ko AMtga-t

AalaU dao Pyaaja,a

Ñ°Ñ

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
jaIvana ka mah%va tBaI hO jaba vah
iksaI mahana Qyaoya ko ilayao samaip-t hao.
yah samap-Na &ana AaOr nyaayayau> hao.
—[Midra gaaMQaI

 

AnauBaUit maoM

kÉNaa laala¸ 
rit sa@saonaa¸ saunaIla saaihla 
va 
Anya kivayaaoM kI 
24 nayaI kivataeM

° ipClao AMkaoM sao°

khainayaaoM maoM
mannaa jaldI Aanaa–dyaanaMd pMaDoya
BaTkavatÉNa BaTnaagar
KuSabaUga,ja,ala ja,Oga,ma
yah tao kao[- Kola na huAa–navanaIt imaEa

°

saMsmarNa maoM
gaaoivand imaEaa ka yaa~a saMsmarNa 
]jaalao kI calatI–daOD,tI lakIr
°
doSa ivadoSa maoM naopala sao QaIrond` p`omaiYa-
ka AalaoK
BaartIya sahyaaoga–isaMcana sao
]va-r naopala
°
klaadIGaa- maoM klaa AaOr klaakar ko
AMtga-t
jahaMgaIr sabaavaalaa ka pircaya
]nako ica~aoM ko saaqa
°
fulavaarI maoM
caaMd taraoM kI duinayaa ko AMtga-t
[laa p`vaIna sao jaanakarI
hmaarI pRqvaI
AaOr khainayaaoM ko AMtga-t 
naIlama jaOna  kI pV kqaa 
icaiD,yaa ranaI
°
iva&ana vaata- maoM  
Da gau$dyaala p`dIp sao
nayao iva&ana samaacaar
°
pya-Tna maoM  
mahoSa kTrpMca kI klama sao
AnaaoKa AakYa-Na Aambaor
°
 kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa
ka Agalaa Baaga
iksao Aavaaja, dUM maOM

°

pirËmaa maoM

idllaI drbaar ko AMtga-t baRjaoSa Sau@laa
ka AalaoK
gaMgaa kI baoTI spona maoM
°
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala
ka AalaoK
baima-MGama maoM
°
naavao- inavaodna ko AMtga-t Aaoslaao sao
sauroSa caMd` Sau@laa 'Sard Aalaaok' ka
AalaoK
vasaMt Aagamana sao phlao

 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya
 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa