AnauBaUit

 16. 1. 2005

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

saMsmarNa maoM
Amaoirka sao K+o maIzo saMsmarNaaoM kI daOD,
baD,I saD,k kI toja, galaI maoM
Atula Araora kI klama sao

°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM 
tailayaaoM ko baIca psara sannaaTa

°

p`ork p`saMga maoM
saairka klyaaNa kI laGaukqaa
inajaI badlaava

°

rsaao[-Gar  maoM
svaad AaOr sauivaQaa sao BarpUr
caTpTI caTinayaaM

°

khainayaaoM maoM
yaU esa e sao naIlama jaOna kI khanaI
AMitma yaa~a

Aaja ka idna bahut hI vyast baIta qaa. Saama sao hI nae saala kI paiT-yaaoM pr Aanao jaanao vaalao ]sao ek kaonao sao dUsaro kaonao tk daOD,ato rho qao. paTI- ko pScaat AiQak ipyao AaOr bahko laaogaaoM kao ]nako GaraoM pr CaoD,to ]sanao AcCa–K,asaa kmaa ilayaa qaa. kuC ko saaqa maaqaapccaI BaI krnaI pD,I qaI. kula imalaa kr vah [sa nae saala kI na[- saubah ko K%ma haonao kI [Mtja,ar maoM qaa. ]sao AaOr yaai~yaaoM kI pD,I nahIM qaI. TO@saI kmpnaI ko AaiÔsa nao jaba maaobaa[la pr ]sasao saMpk- ikyaa tba vah [sa AaiK,rI yaa~I kao lao jaanao kI hamaI Bar cauka qaa. 

°

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM


 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao saMtaoYa gaaoyala kI khanaI
kaonaa JarI kotlaI

Asala maoM kla saara idna baohd qaka donao vaalaa saaibat huAa qaa. kla navavaYa- kI pUva- saMQyaa qaI. iktnaI BaI kaoiSaSa kro Apnaa raoja,mara- ka $TIna CaoD, donao ka maaoh vah %yaaga nahIM patI halaaMik hmaoSaa qak caUr kr Ahd krtI ik AgalaI baar paTI- Apnao Gar nahIM rKogaI pr A@tUbar maoM idvaalaI ka hMgaamaa K,%ma haonao ko baaoiryat Baro idnaaoM kao ibatato–ibatato vah navavaYa- pr puna: kmar ksakr tOyaar hao ga[- qaI. natIjaa vahI , , ,baccao ApnaI duinayaa maoM vyast rho AaOr ikcana¸ Gar kI sajaavaT saBaI kama ]sao svayaM krnao pD,o. 

°

pirËmaa maoM
idllaI drbaar sao Baart kI p`mauK
GaTnaaAaoMM pr baRjaoSa kumaar Sau@laa kI rpT
punaravalaaokna 2004
°

hasya vyaMgya maoM
saUrja p`kaSa ka samasaamaiyak vyaMgya
nayaa saala kuC eosaa hao
°

Aaja isarhanao maoM
gaaOtma sacadova ko vyaMgya saMga`h
saccaa JaUz
sao pircaya krvaa rho hOM lailat maaohna jaaoSaI
°

saMsmarNa maoM
Da sa%yaBaUYaNa vamaa- kI DayarI sao jaapana
yaa~a ka ek sarsa AMSa
ha[ku kivataAaoM ko doSa maoM
°

pva- pircaya maoM 
BaartIya pvaao- kI jaanakarI ko ilae
pva- pMcaaMga–2005

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
eosao doSa kao CaoD, donaa caaihyao jahaM na Aadr hO¸ na jaIivaka¸ na ima~¸ na pirvaar AaOr na hI &ana kI AaSaa.
—ivanaaobaa

 

AnauBaUit maoM

ivaiBanna AaQauinak kivayaaoM ko
47 nae daoho
tqaa
nae saala kI 8
na[- kivataeM AaOr

navavaYa- ivaSaoYaaMk

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
hvana SaoYa–sauYama baodI
ÉK,saanaa–]Yaa rajao sa@saonaa
KraoMca–saukoSa saahnaI
Aaja saaomavaar hO–prSau p`Qaana
kaho kao byaahI ivadoSa]%kYa- raya
kO@Tsa–p`%yaxaa
°

hasya vyaMgya maoM
Ta[-–narond` kaohlaI
°

lailat inabaMQa maoM
dugaa- p`saad Sau@laa kI klama sao
samaya bahta huAa
°

saamaiyakI maoM 
nava vaYa- ko Avasar pr baRjaoSa ka AalaoK
na[- kivata maoM nayaa saala
°

fulavaarI maoM AaivaYkar kI na[- khainayaaM
AaOr iSalpkaonaa maoM nae saala ka
SauBakamanaa p~
°°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
p`Baat kumaar pyaa-varNa kI klama sao
pyaa-varNa banaama janaavarNa
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ka AalaoK
ivaSvajaala pr ihndI samaUh
°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp sao jaanakarI
sadupyaaoga makD,I ko jaalao ka
°

pirËmaa maoM laMdna patI ko AMtga-t SaOla
Aga`vaala ka icar piricat AMdaja,
phcaana

 

ApnaI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa