SauYaa ilaip sahayata  °  laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit

24. 3. 2006

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-.ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

hasya vyaMgya maoM
ASaaok caËQar ko saaqa doKoM
sapnaaoM ka haoma$ma iqaeTr

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI pD,tala
baD-FlaU:@yaa vaak[- K,tra hO

°

Aaja isarhanao
saMtaoYa dIixat ka ]pnyaasa
Sahr maoM laCimainayaa

°

ica{ap~I maoM
pMiDt jaI kI dUr dRiYT
frvarI maah ko ica{aoM pr

°

khainayaaoM maoM
yaU ko sao kadMbarI maohra kI khanaI
ihjaD,a

maohmaana naaSto pr jauTo qao. is~yaaM sajaI–saMvarI¸ rsaao[- sao AaMgana¸ AaMgana sao rsaao[- naap rhI qaIM. baoD,maI¸ kcaaOrI¸ hlavaa¸ malaa[-–pana¸ ek–ek ka naama laokr manauhar krtIM¸ "AaOr laIijae naa PlaIja,¸ Aapnao tao kuC Kayaa hI nahIM."
laKnavaI K,aitrdarI kI imasaala nahIM AaOr ifr laD,ko kI SaadI. hF,to sao pUra Gar maohmaanaaoM kI cahla–phla sao Bara qaa. Aaja hI rat kao irsaoPSana haogaa. Gar maoM bahU kI AgavaanaI¸ kMganaa Kolanao Aaid kI rsmaoM ABaI baakI hOM¸ ik tBaI Zaolak kI talabaw Aavaaja, sao saba caaOMk ]zo. jaao Ka–pI cauko qao¸ baahr baramado maoM jaa baOzo. rahula kI dadI jaI¸ ]Ô- 'baIbaI' ka hu@ma huAa¸ "dulha–dulhna kao baOzakr ihjaD,o sao naja,r ]trvaa laao."

°
M

 ApnaI p`itiËyaaM
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao maqaura klaaOnaI kI khanaI
ek dao tIna

Sahr kI ek saMsqaa nao ]sao kMPyaUTr ko baaro maoM baaolanao ko ilae AamaMi~t ikyaa qaa. maMca sao baaolato samaya hala maoM baOzI ek knyaa nao ]saka Qyaana AakiYa-t ikyaa. knyaa paMcavaIM yaa CzI pMi> maoM baOzI qaI. ekdma ]jvala caohra¸ kMQaaoM tk gaaolaa[- maoM kTo baala¸ AasamaanaI rMga ka kuta- tqaa gahro rMga kI caunarI–]sao raomaaMca hao gayaa. ]sako idla maoM kuC–kuC haonao lagaa. Apnaa baakI lao@car ]sanao iksaI trh ATkto–ATkto hI pUra ikyaa ]saka lao@car pUra haoto hI laaogaaoM maoM ha^la sao baahr inaklanao ko ilae BagadD, maca ga[-. yah saIna ]saka jaanaa–phcaanaa qaa. saBaI jagah eosaa hI haota hO. jaba @laba ko mahasaicava ]sao Qanyavaad do rho qao tao ]sanao ]sa knyaa kao BaI baahr inaklato doKa.

°

hasya vyaMgya maoM
saMjaya ga`aovar ka Qaardar p`har
AkadmaI¸ Anaudana AaOr laoKk

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva kI caotavanaI
saavaQaanaÑ ifr Aayaa vaayarsa

°

p`ork p`saMga maoM
saImaa Kuranaa kI laGaukqaa
Apnaa Apnaa svaBaava

°

saaih%ya samaacaar maoM
Aaoslaao sao maayaa BaartI kI rpT
naavao- nao manaayaa ihMdI idvasa

 saPtah ka ivacaarM
jaIvana maoM dao hI vyai@t Asafla haoto hOM– ek vao jaao saaocato hOM pr krto nahIM¸ dUsaro jaao krto hOM pr saaocato nahIM. 
—Aacaaya- EaIrama Samaa-

 

ASaaok vaajapoyaI¸ Da^ saurond` BaUTanaI¸ sauBaaYa caaOQarI¸ pvana kumaar Saa@ya¸ maayaa BaartI
AaOr 
Da [saak ASk kI
nayaI rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
rajaa hrdaOla–p`omacaMd
ek baar ifr haolaI–tojaond` Samaa
nakola–Da^ ÔkIrcaMd Sau@laa
garmaahT–gauÉdIp Kuranaa
ipkinak–p`%yaxaa
bacapna–]Yaa mahajana
°


hasya vyaMgya maoM
inarK saKI ifr fagauna Aayaa–taoracamaaolaI
cauTkI gaulaala kI–SaOla Aga`vaala
kuC kuC haota hO–AnaUp kumaar Sau@la
dovalaaok sao idvyalaaok–tojaond` Samaa-
°

Gar pirvaar maoM
dIipka jaaoSaI bata rhI hOM ik kOsao
rMgaaoM sao badlaoM duinayaa
°

saMsmarNa maoM
naIrjaa iWvaodI ko saaqa prdosa maoM
ATlaaMTa kI haolaI AaOr vasaMt
°

rsaao[Gar maoM
[sa baar Gar pr banaaeM
haolaI ko pkvaana
°

pva- pircaya maoM
dIpk naaOgaa[-M bata rho hOM
iSavarai~–pva- kI maihmaa
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ka AalaoK
2005 ko sava-EaoYz
jaala–Anaup`yaaoga
°

saMsmarNa maoM
Saarda pazk kI yaadaoM maoM tlat mahmaUd
eo maoro idla khIM AaOr cala
 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-.ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org