SauYaa ilaip sahayata  °  laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit

9. 7. 2006

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
fuTbaa^la ivaSaoYaaMk maoM

hasya vyaMgya maoM
pi%nayaaoM kao rivaSaMkr EaIvaastva kI TIp
maOca ko samaya Qyaana rKoM

°

dRiYTkaoNa maoM
fuTbaa^la pr AaoSaao ko ivacaar
saBya samaaja kI ihMsaa ka inakasa

°

saamaiyakI maoM
Abau-da AaohrI sao raocak jaanakarI

fuTbaa^la kI duinayaa

°

fulavaarI maoM
fuTbaa^la sao saMbaMiQat jaanakarI¸ rMga Barnao ko ilae ica~¸ iSaSaugaIt AaOr iSalpkaonaa–
iKlaaD,I fuTbaa^la ka

°

saaih%ya saMgama maoM  
pd\maa sacadova kI DaogarI khanaI ka
ihMdI $paMtr
fuTbaa^la

saamaana pOk krko vah baaolaa¸ "Aap ja,ra Éike¸ maOM ABaI Aayaa." yah kh kr vaao BaItr calaa gayaa. baahr Aayaa tao ]sako haqa maoM ek fuTbaa^la qaa. ]sanao ]samaoM hvaa BarI AaOr ifr ÔSa- pr TPp sao ]Cala kr jaaMcanao lagaa– ek–dao–tIna. mauJao lagaa vah hmaoM BaUla kr Kud fuTbaa^la Kolanao lagaa hO. ifr ]sanao fuTbaa^la kao }pr ]Cala kr kOca ikyaa AaOr haqa maoM pkD, ilayaa ifr hMsa kr baaolaa¸ "yah ibalakula zIk hO." Aba vaao fuTbaa^la kao haqa maoM laokr saaÔ kr rha qaa¸ ifr BaI tsallaI na hu[- tao vah ApnaI kmaIja, ko Agalao ihssao ko kaonao ko saaqa baD,o Pyaar sao fuTbaa^la rgaD,nao lagaa jaOsao pa^ilaSa kr rha hao.

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao rvaIMd` ba~a kI khanaI
ija,MdgaI jahaM Sau$ haotI hO

[sa duinayaa maoM raoTI kmaanao ko ilayao jaao kama AamataOr pr ikyao jaato hOM¸ vaOsaa kao[- kama BajanaI nahIM krta qaa. phlao–phla BajanaI kao doKnao vaalaa saaoca sakta qaa¸ ik ]sakI ijandgaI ko kuC hI idna SaoYa bacao hOM. ]saka SarIr [tnaa ASa@t qaa¸ ik mauiSkla sao vah Apnao kama krta. A@sar ]sako haqa kaMpto rhto AaOr kmar JaukI haotI. baala Ast–vyast rhto AaOr AaMKaoM pr caSmaa caZ,a haota¸ ijasao BajanaI baar–baar zIk krko [sa trh doKta¸ jaOsao doKnao ko ilayao ]sao bahut maohnat krnaI pDtI hao. idna Bar BajanaI ka yahI hala rhta. pr rat kI mahifla maoM Zaolak kI qaap pDto hI¸ BajanaI ko mairyala ijasma maoM jaOsao ibajalaI kaOMQa jaatI.

°

hasya vyaMgya maoM
Da narond` kaohlaI kI mausaIbat
BaaoMpU

°

pva- pircaya maoM
satISa gauPt ka AalaoK
purI kI rqayaa~a

°

Gar pirvaar maoM
ihMdI blaa^gar kI klama sao
duinayaa kao badlata Baart

°

rsaao[-Gar maoM
sabasao jaldI tOyaar haonao vaalaa
maTr pulaava

 saPtah ka ivacaar
]dya haoto samaya saUya- laala haota hO AaOr Ast haoto samaya BaI. [saI p`kar saMpi<a AaOr ivapi<a ko samaya mahana puÉYaaoM maoM ek$pta haotI hO. —kailadasa

 

maaQava kaOiSak ko gaIt¸ ramaoSvar dyaala ko daoho¸ Da BaUtnaaqa itvaarI kI kivata AaOr ga,ja,laaoM maoM Zor saI rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
rajaQaanaI maoM har–Asaga,r vajaaht
yaadaoM ko gaulamaaohr–SaOla Aga`vaala
gaulamaaohr–Da^ SaMait dovabaalaa
Sahadt–sauYamaa jagamaaohna

Baa[- saahba–igarISa pMkja
zMUz–?iYa kumaar Samaa-

°

hasya vyaMgya maoM
sapnao maoM saaxaa%kar–gaurmaIt saozI
hO iksaI ka naama gaulamaaohr–AnaUp Sau@la
ramaÑ pZ, mat¸ mat pZ,–Da p`oma janamaojaya
Aarixat Baart –rivaSaMkr EaIvaastva

°

saaxaa%kar maoM
maQaulata Araora kI baatcaIt
Asaga,r vajaaht ko saaqa

°

Aaja isarhanao
AiBanava Sau@la ka kivata saMga`h
AiBanava AnauBaUityaaM

°

saaih%ya samaacaar maoM
rvaInd`naaqa %yaagaI smaRit vyaa#yaana maalaa
maIiDyaa ko badlato saraokar
°

p`kRit maoM
Aba-uda AaohrI ka tqyaaoM sao BarpUr AalaoK
laala fUlaaoM vaalaa gaulamaaohr
°

lailat inabaMQa maoM
pUiNa-maa vama-na ko saaqa saaih%ya kI galaI maoM
gaulamaaohr dr gaulamaaohr
°

naaTk maoM
maqaura klaaOnaI kI saMvaodnaSaIla p`stuit
sMadoSa

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org