मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


rcanaa p`saMga– ga,ja,la ilaKto samaya–17

marazI ga,ja,laaoM maoM CMd Baaga–1
ramap`saad Samaa- mahiYa-

 
EaI GanaSyaama QaoMDo¸ puNao inavaasaI¸ ek sqaaipt marazI ga,ja,lakar hOM. ]nako baasarI ga,ja,la–saMga`h maoM ]nakI pcaasa marazI ga,ja,laoM saMga`hIt hOM. ]nako Anausaar– "ga,ja,la kanaaoM kao maIza laganao vaalaa kavya–p`kar hO AaOr marazI maoM Aaja ]sao bahut hI psaMd krto hOM. k[- laaogaaoM nao ]sa pr ivastar pUva-k ilaKa hO. farsaI¸ ]d-U sao laokr marazI tk ka ]saka saÔr¸ ga,ja,la ko rcanaa–tM~ [%yaaid ivaYayaaoM pr Alaga–Alaga iktabaoM ilaKI ga[-M hOM. Da^ ,AivanaaSa kaMbaLo nao 'ga,ja,laQaara' tqaa 'marazI ga,ja,la–1920–1985'¸ daonaaoM pustkaoM maoM¸ ga,ja,la ko ivaYaya maoM AByaasapUNa- ivavaocana ikyaa hO. [na sao hmaoM ga,ja,la ko AMtrMga kao phcaananao maoM madd imalatI hO. maaQava jyauilayana nao BaI ga,ja,la kI phcaana kra[- hO. sauroSa BaT marazI ga,ja,la ko ]stad hOM. maharaYT/ maoM marazI ga,ja,lakaraoM kI ek pIZ,I tOyaar hao ga[- hO. [sa ga,ja,la ko saMp`daya maoM EaI ma ,Baa ,cavhaNa¸ saaO ,saMgaIta jaaoSaI¸ EaI Ainala kaMbalao¸ EaI [laahI jamaadar¸ dIpk krMdIkr¸ ArivaMd Baujabala¸ mailak nadaÔ ka ivaSaoYa yaaogadana rha hO." ³marazI sao Anauvaad : maao ,mairyama ga,ja,alaa Wara´

EaI QaoMDo nao duYyaMt kumaar ko ga,ja,la–saMga`h 'saayao maoM QaUp' tqaa maaOlaanaa Altaf husaona 'halaI' kI pustk 'mauk_maa–e Sao'rao–SaayarI' kao gaMBaIrta sao pZ,a hO AaOr ]nakI sauQaarvaadI ga,ja,laaoM ko p`it¸ p`itbawta sao p`Baaivat hO. EaI QaoMDo kI ga,ja,laaoM maoM BaI yah p`Baava spYT $p sao doKa jaa sakta hO. ivaSaoYa $p sao ]nhaoMnao Apnao ]pyau-@t ga,ja,la–saMga`h maoM ek ga,ja,la ko maaQyama sao ga,ja,la ka vyaakrNa ilaKnao ka BaI p`yaasa ikyaa hO–

lagaËma¸ CMd¸ bahr¸ gaNa¸ maa~a
'vaR<a–daoYa' ho marNa gaJalacao
gauÉivana &ana ksao laaBaavaoÆ
'[slaa' ho saMskrNa gaJalacao
³lagaËma Ä laGau–gauÉ ka Ëma¸ [slaa Ä [slaah ³saMSaaoQana´

[sa ga,ja,la–laoKmaalaa ka ivaYaya–ivaSaoYa marazI ga,ja,laaoM maoM CMdanauSaasana hO¸ ijasako ilae EaI QaoMDo ka yah ga,ja,la–saMga`h bahut hI ]pyau@t hO. ]nhaoMnao ApnaI ga,ja,laaoM ko ilae ihMdI CMdaoM tqaa ]d-U bahraoM¸ daonaaoM hI ka cayana ikyaa hO. ]nako [sa cayana sao yah BaI &at haota hO ik marazI maoM ikna bahraoM AaOr CMdaoM ka calana hO. At: EaI QaoMDo kI ga,ja,laaoM kao saamanao rKkr¸ [sa AalaoK maoM ]nako CaMidk pxa kao p`stut krnao ka p`yaasa ikyaa gayaa hO¸ taik Anya BaaYaaAaoM maoM ga,ja,laoM rcanaovaalao ga,ja,lakar BaI ]sasao laaBaainvat hao sakoM.

bahro–maja,aro ka ek Baod – ||.¸ |.||¸ ||.¸ |.||
[sa bahr maoM torh³13´ ga,ja,laoM rcaI ga[- hOM¸
ijanakI ek–ek pMi@t inamnaanausaar hO–
³1´ jar vaaTto tumhalaa¸ GanaGaaor yauw vhavao
³2´ hI jaat maaNasaalaa¸ saaoDUna jaat naahI
³3´ ËUsaavarI masaIha¸ ka TaMgalaa AsaavaaÆ
³4´ laavaUna Zaola taSaa¸ imarvaIt naot haoto
³5´ DaooLo imaTUna jaao tao¸ Bajanaat dMga Aaho
³6´ AaSvaasanao idlaolaI¸ tI paLta na AalaI
³7´ KaoTyaaca BaaYaNaaMcaa¸ jyaaMcaa sarava Aaho
³8´ nao%yaaMvar ]Va hI¸ yao[-la Kasa paLI
³9´ gaBaa-t rai~cyaa yaa¸ Aaho phaT na@kI
³10´faoDUna AarSaalaa¸ p`itibaMba ka pLalaoÆ
³11´maI Aaplao mhNaalaao¸ %yaaMnaIca vaar kolao
³12´tI Aaga laavaNaaro¸ kaoNaI navaoca haoto
³13´dovaasa Aaja GaalaU¸ maI saakDo kSaalaa

ËmaaMk ³1´ kI t@tI¸ Aqaa-t gauÉ–laGau ko Anausaar ivaKMDna–

jar vaa T  to tu mha laa  GaM Gaao r  yau w vha vao
|  | .  | . | |  | | .  | . | |
³||.Ämaf–} lau¸ |.||Äfa [ laa tuna´
bahro–rmala saailama ³pUNaa-xarI´ – |.|| ³fa [ laa tuna´ p`it pMi@t caar baar
[sa bahr maoM caar ga,ja,laoM rcaI ga[- hOM¸ ijasakI ek–ek pMi@t inamnaanausaar hO¸–
1´ vaacato maI¸ baat maI hI¸ raoja Aata saup`BaatI
2´ eona pnnaaSaIt maaJao¸ laokraMnaI hala kolao
3´ eklao maI to kQaIkaLI baDo sardar haoto
4´ vaaTto maR%yaUt maaJyaa jaIvanaacaa hat Aaho

t@tI : Ëma ³1´
vaa ca tao maI  baa t maI hI  rao ja Aa ta  sau p` Baa tI
| . | |   | . | |  | . | |   | . | |
iTPpNaI : carNaaMt maoM¸ 'p`' sao phlao laGau vaNa- 'sau' gauÉ vaNa- pZ,a gayaa.

bahro–rmala ka ek Baod – |.|| ³fa [ laa tuna´ p`it pMi@t tIna baar
pMi@tyaaM – ³1´ vaMdnaa hI Gao tulaa ~Ivaar¸ BaImaa
       ³1´ Ba`YT haotI maaNasao¸ ka jaa ivacaara
       ³1´ kala raojaI maI yamaacaa KUna kolaa

t@tI : pMi@t ËmaaMk ³3´
ka la rao jaI  maI ya maa caa  KU na ko laa
| . | |   | . | |  | . | |

bahro–rmala ka ek Anya Baod – |.|| ³fa [ laa tuna´ p`it pMi@t dao baar
Aaja Baart baMd Aaho
t@tI :
Aa ja Baa rt  baM d Aa ho
| .  | |  | . | |

bahro–rmala ka ek AaOr Baod : |.||¸ |.||¸ |.|| |.| ³|.|Äfa [ launa´
pMi@tyaaM :
³1´ dova pItao caaoÉnaI¸ SaMka manaI hI daTlaI
³2´ Gaabarayaa laagalaa hao¸ ha maulaIcaa baap ka
³3´ KUna maO~Icaa [qao jaoMvha pDayaa laagalaa
³4´ kala marNaalaa mhNaalaao¸ yao punha¸ kovhatrI

t@tI : pMi@t ËmaaMk ³2´
Gaa ba ra yaa  laa ga laa hao  ha mau laI caa  baa p ka
| . | |  | . | |   | . | |   | . |

bahro– rja,ja ka ek Baod
|.|¸ .|.|¸ .|.|¸ .|.|

pMi@tyaaM:
³1´ yaa jagaI jagaayalaa¸ marayalaaca paihjao
³2´ Baagya qaaor maanatao¸ manaatlyaa manaat maI
³3´ maaNasaat AaNalaosa¸ maaNasaat tU iBamaa
³4´ yaa vayaat saaMgatosa¸ p`It tU krayalaa

t@tI : pMi@t ËmaaMk ³1´
yaa jagaI  ja gaa ya laa  ma ra ya laa  ca pa ih jao
| . |  . | . |  . | . |  . | . |
³|.|Äfa [ launa¸ .|.|Äma fa [ launa´

bahro–hja,ja saailama ³pUNaa-xarI´:
.||| ³ma fa [- launa caar baar´

pMi@t : jasaa Aaho tsaa kaoNaa kQaI maI vaaTlaao naahI
t@tI :
ja saa Aa ho  t saa kao Naa  k QaI maI vaa  T laao naa hI
. | | |   . | | |   . | | |  . | | |

bahro–mautkairba ³pUNaa-xarI´:
f } launa ³.||´ caar baar
pMi@t :
³1´ inaralao Asao¸ Aaja kaM hI GaDavao
³2´ pha kalacaa ËUr¸ ZaoMgaI iSakarI
t@tI : pMi@t Ë , ³1´
ina ra lao  A sao Aa  ja kaM hI  Ga Da vao
. | |  . | |   . | |  . | |

bahro–mautdairk pUNaa-xarI:
|.| ³fa [ launa´ caar baar
pMi@t : naa kuzo iBaMt vaa dar¸ fuTpaqavar
t@tI :
naa ku zo  iBana\ t vaa  da r fu T  pa qa var

bahro–mau@tja,ba ka ek Baod:
.|.³f } lau´¸ ||³fO launa´ dao baar
pMi@t : jaunaoca saaro idsaavayaacao¸ navyaap`maaNae
t@tI :
jau nao ca  saa ro  id saa va  yaa cao  p` maa Na  saa ro
. | .  | |  . | .  | |  . | . . |

Agalao samaapna AMk maoM [saI ivaYaya ka dUsara Baaga


pRYz : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18

16 Agast 2005

Aagao—

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।