मुखपृष्ठ

पुरालेख-तिथि-अनुसार -पुरालेख-विषयानुसार -हिंदी-लिंक -हमारे-लेखक -लेखकों से


rcanaa p`saMga– ga,ja,la ilaKto samaya–18

marazI ga,ja,laaoM maoM CMd Baaga–2
ramap`saad Samaa- mahiYa-

 
EaI QaoMDo Wara ]d-U bahraoM maoM ricat ]nakI marazI ga,ja,laaoM sao saMbaMiQat bahraoM ko naama¸ ]nako vaja,na ³maITr´ tqaa pMi@tyaaoM kI t@tI ³ivaKMDna´ ko ]dahrNa¸ Baaga–1 maoM ide jaa cauko hOM. ]nakI SaoYa ga,ja,laoM ihMdI CMdaoM maoM hOM¸ jaao inamnaanausaar hOM–
1´ Aaja jaahlao¸ smarNa gaJalacao
2´ ek caUk maI¸ kolaI BaarI
3´ GaDU nayao tao¸ GaDU laagalao
4´ garIba janata¸ BaaoLI Aaho

p`%yaok pMi@t kI maa~aAaoM ka yaaoga 16 haonao ko karNa¸ yao saBaI pMi@tyaaM caaOpa[- CMd ko AMtga-t AatI hOM. tja,- BaI [nakI caaOpa[- jaOsaI hI hO.
1´ maI du:Kalaa hasa¸ mhNaalaao¸ cauklaao saa^rI
2´ ekaMtacaI Saala¸ paMGa$na¸ basalaao haotao
3´ jarI bahuSa: jaIvanaat baosaUr jaahlaao

p`%yaok pMi@t kI maa~aeM ka yaaoga 11 ,13 pr yait sao 24 haota hO¸ jaOsaa ik [na pMi@tyaaoM vaalaI ga,ja,laaoM kI inamnailaiKt pMi@tyaaoM sao AiQak spYT hO–
1´ kobala¸ TI vaI maQyao¸ hr plao Aaja baalapNa
    11 : 13 Ä24
2´ maI maaOnaacaI saad¸ eokunaI fsalaao haotao
    11 : 13 Ä24
3´ maa~ pahta xaNaI¸ itlaa saMtUr jaahlaao
    11 : 13 Ä24
At: yao saBaI pMi@tyaaM tqaa [nasao saMbaMiQat tInaaoM ga,ja,laoM 'raolaa' CMd maoM ricat hOM¸ jaOsao – Abalaa jaIvana haqa¸ tumharI yah khanaIÀAaMcala maoM hO dUQa AaMKaoM maoM panaI.
1´ ]QaLUna Sabd ka Vavao¸ rcanaocao jaaoDu na %yaaMnaI
[sa pMi@t maoM 14 : 14 Ä28 maa~aeM haotI hOM.
jaOsao – jaao GanaIBaUt pID,a qaIÀ mastk maoM smaRitsaI Ca[-³jayaSaMkr p`saad´
1´ ho Asaoca jagata jagata¸ marNaar vaaTto AamhI
[sa pMi@t kI maa~aAaoM ka yaaoga 14 : 14Ä28 hO. 16: 12 Ä28 haonao pr yah 'saar' CMd haota¸ carNaaMt maoM dao gauÉ ³||´ BaI hOM. At: yah pMi@t 'yaaoigak' jaait ko iksaI Anya Baod ko AMtga-t AatI hO. ³saar CMd : tT pr KD,a gagana gaMgaa ko¸ maQaur gaIt gaata hO 16 : 12Ä28´ marazI pMi@t kI laya saar CMd kI [sa ihMdI pMi@t sao imalatI–jaulatI–saI hI hO.
1´ jagaNyaa saazI marNaacaa¸ AaQaar vaaTtao malaa trI
2´ malaa vaaTtao¸ ilahavaIca yaa marNaavatI- ek gaJala
3´ QarNaI JaalaI ivakUna saarI¸ calaa ivakU pataL Aata

[na pMi@tyaaoM kI laya¸ raYT/ kiva maOiqalaI SarNa gauPt Wara ricat [sa pVaMSa ko samaana hO¸ – caa$ caMd` kI caMcala ikrNaoM Kola rhI hOM jala–qala maoM – jaao 'taTMk' CMd¸ p`it carNa 16 : 14Ä30 maa~aAaoM ko AMtga-t Aata hO. 8 : 8 : 8 : 6 Ä30 maa~aAaoM vaalaa CMd 'mahatOiqak' jaait ka ek Anya Baod 'Éicara' CMd ko naama sao jaanaa jaata hO. ]pya-u@t tInaaoM pMi@tyaaM 'taTk' CMd maoM hI ricat p`tIt haotI hOM.

EaI QaoMDo nao 'savaala' SaIYa-k ko AMtga-t ek maustja,ad ga,ja,la BaI Apnao ga,ja,la saMga`h 'baasarI maoM Saaimala kI hO. ³'maustja,ad' Aqaa-t 'Aitir@t'´ yah ek klaa hO¸ ijasako Wara ga,ja,la kI p`%yaok pMi@t ko AMt maoM ek CaoTa–saa vaa@ya AaOr jaaoD, idyaa jaata hO¸ jaOsaa ik EaI QaoMDo nao ApnaI [sa ga,ja,la maoM ikyaa hO¸ ]dahrNaaqa- –

pMi@t ³maustja,ad´
Balato salato savaala Aata nakao ivacaa$Àmalaa kuNaIhI ³Ait : malaa kuNaIhI´
AByaa jagaacaI gajaala Aata naka ivacaa$Àmalaa kuNaIhI ³Ait : malaa kuNaIhI´
SaaMt saagarI naava bauDalaI¸ kSaI AcaanakÀgaUZ kqaanak ³Ait : gaUZ kqaanak´
saaMigatlao tr hsaala Aata naka ivacaa$À malaa kuNaIhI ³Ait : malaa kuNaIhI´

yaid [na Aitir@t³maustja,ad´ vaa@yaaoM kao inakala BaI doM¸ tao BaI ga,ja,la Apnao Aap maoM saMpUNa- rhtI hO¸ yah maustja,ad ga,ja,la kI ivaSaoYata hO.

At: [sa ga,ja,la ko CMd pr ivacaar¸ [sako Aitir@t vaa@yaaoM kao inakala kr hI¸ krnaa haota hO¸ Aqaa-t 'Balato salato savaala Aata¸ naka ivacaa$' tqaa ga,ja,la kI eosaI hI Anya pMi@tyaaoM pr ihMdI maa~a gaNanaa :
Balato salato savaala Aata ..|..|.|.|| Ä 16 maa~aeM
naka ivacaa$ .|.|| Ä 8 maa~aeM  kula yaaoga 24 maa~aeM
³|Ä2 maa~aeM¸ .Ä ek maa~a´

At: caaObaIsa–maai~k yah pMi@t 'AvatarI' jaait ko ek Baod ³CMd´ ko AMtga-t AatI hO. ³Aitir@t vaa@ya 'maustja,ad' kI maa~aAaoM kI gaNanaa nahIM kI jaatI´

1´ ilaihlyaa gaJalaa saura saMudrI¸ ..|..|.||.| Ä 16 maa~aeM
vaa prIvarI .|.|.| Ä 8 maa~aeM  kula yaaoga 24 maa~aeM

ek Anya ga,ja,la kI yah pMi@t BaI 16 : 8Ä24 maa~aAaoM kI haonao ko karNa 'AvatarI' jaait ko AMtga-t hI AatI hO.
1´ maI savaala kolaa saaQaa¸ kaoNa Ba`YT naahI
ek Anya ga,ja,la kI yah pMi@t inamnailaiKt saMskRt vaNa-–vaR<a ko AMtga-t AatI hO–
|.|¸ .||¸ |||¸ .|. AaOr || ³rgaNa¸ yagaNa¸ magaNa¸ jagaNa AaOr dao gauÉ´

Aqaa-t [sa p`kar–
maI sa vaa¸ la ko laa¸ saa Qaa kao¸ Na Ba` YT naa hI
| . | . | |¸  | |  |¸ . | .  | |

yah vaNa-–vaR<a¸ caaOdh–AxarIya haonao ko karNa 'Sa@krI' jaait ka ek Baod hO. [saka maai~k¸ $p 24 maai~k haonao ko karNa¸ 'AvatarI' jaait ka ek Anya Baod hO–
maI savaala kolaa saaQaa |.|.|||| Ä 14 maa~aeM
kaoNa Ba`YT naahI |.|,|| Ä10 maa~aeM  kulayaaoga 24 maa~aeM

maai~k CMdaoM maoM laGau–gauÉ vaNaao-M kao pMi@tyaaoM maoM khIM BaI laanao kI svatM~ta hO¸ jaba ik vaNa-–vaR<aaoM maoM laGau–gauÉ vaNaao-M ka Ëma sauinaiScat evaM sauvyavaisqat haota hO¸ At: ihMdI maoM kovala maai~k CMd hI p`yaaoga maoM Aato hOM.

EaI QaoMDo ko p`stut ga,ja,la–saMga`h maoM pcaasa marazI ga,ja,laoM saMga`hIt hOM¸ ijanamaoM sao 53 ]d-U bahraoM maoM hOM tqaa 15 maai~k–sama–CMdaoM maoM. [na pcaasa CMdaoM ko ivavarNaaoM sao marazI 'BaaYaI hI nahIM'¸ Aba Anya BaaYaaAaoM maoM ga,ja,laoM rcanaovaalao ga,ja,lakar BaI laaBaainvat hao sakto hOM¸ yahI [sa ga,ja,la–laoKmaalaa ka ]_oSya hO. ga,ja,laaoM ka¸ caaho vao iksaI BaI CMd Aqavaa bahr maoM haoM¸ sahI CMdaobaw haonaa prmaavaSyak hO¸ taik ]sakI gaoyata banaI rho @yaaoMik ga,ja,la ek gaoya kivata hO¸ jaao ]saka gauNa ivaSaoYa hO. ga,ja,la pV kI trh pZ,I jaatI hO¸ gaV kI trh kdaip nahIM. mauSaayaraoM maoM jaao ga,ja,laoM trnnauma sao na pZ,I jaakr 'tht' maoM pZ,I jaatI hOM¸ ]namaoM BaI ApnaI hI pVa%makta haotI hO¸ jaao bahut hI p`BaavaI bana pD,tI hO. CMd AaOr laya ek dUsaro ko pUrk hO. tqaa kqya evaM iSalp ]nasao jaIvaMt hao ]zto hOM¸ ]namaoM laaila%ya ka saMcaar hao jaata hO¸ gaMBaIrtma ivaYayaaoM maoM BaI raocakta Aa jaatI hO. At: ga,ja,laaoM maoM CMdaoM ko mah%va kao iksaI p`kar BaI nakara nahIM jaa sakta¸ caaho vao¸ EaI QaoMDo ko kqanaanausaar¸ 'sauQaarvaadI ga,ja,laoM' hI @yaaoM na haoM. ]nakI saBaI ga,ja,laoM¸ prMpragat ivaYayaaoM sao dUr hTkr¸ sauQaarvaadI p`kar kI ga,ja,laoM hOM¸ ijanhoM sauÉicapUNa- banaanao maoM bahraoM AaOr CMdaoM ka pUra–pUra yaaogadana hO.


pRYz : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18

24 Agast 2005

 
1

1
मुखपृष्ठ पुरालेख तिथि अनुसार । पुरालेख विषयानुसार । अपनी प्रतिक्रिया  लिखें / पढ़े
1
1

© सर्वाधिका सुरक्षित
"अभिव्यक्ति" व्यक्तिगत अभिरुचि की अव्यवसायिक साहित्यिक पत्रिका है। इस में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार संबंधित लेखकों अथवा प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। लेखक अथवा प्रकाशक की लिखित स्वीकृति के बिना इनके किसी भी अंश के पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है। यह पत्रिका प्रत्येक
सोमवार को परिवर्धित होती है।