SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

24. 7. 2003 

AiBanaMdnap~.Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.
hasya vyaMgya

 

 ipClao saPtah

gaaOrva gaaqaa maoM
BaIYma saahnaI kI bahucaica-t khanaI
caIf, kI davat

jaba maohmaana baOz gayao AaOr maaM pr sao sabakI AaMKoM hT gayaIM¸ tao maaM QaIro sao kusaI- pr sao ]zIM¸ AaOr sabasao naja,roM bacaatI hu[- ApnaI kaozrI maoM calaI gayaIM.

magar kaozrI maoM baOznao kI dor qaI ik AaMKaoM maoM Cla–Cla AaMsaU bahnao lagao. vah dup+o sao baar–baar ]nhoM paoMCtIM¸ pr vah baar–baar ]maD, Aato¸ jaOsao barsaaoM ka baaMQa taoD,kr ]maD, Aayao haoM. maaM nao bahutora idla kao samaJaayaa¸ haqa jaaoD,o¸ Bagavaana ka naama ilayaa¸ baoTo ko icarayau haonao kI p`aqa-naa kI¸ baar–baar AaMKoM band kIM¸ magar AaMsaU barsaat ko panaI kI trh jaOsao qamanao maoM hI na Aato qao.

°
hasya vyaMgya maoM
mahoSa caMd` iWvaodI ka cauTIlaa vyaMgya
p sao paoTa

°
Aaja isarhanao maoM
AmarIk isaMh dIp ka khanaI saMga`h
caaMdnaI hUM maOM
ka pircaya kRYNa ibaharI ko Wara

°

rsaao[- Gar maoM
'
SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka'
ko AMtga-t

AalaU dao Pyaaja,a

kqaa mahao%sava 2003
BaartvaasaI ihndI laoKkaoM kI khainayaaoM
ka saMklana
'maaTI kI gaMQa'
°°°
caunaava caaOKanao
ko matdana maoM Baaga laonao ko ilayao pazkaoM
kao bahut–bahut Qanyavaad
°°°
maaTI kI gaMQa kI khainayaaM hOM [sa samaya
ivaSva ko jaanao maanao caar ihndI kqaakaraoM
ko pasa.
 jahaM vao na kovala [na khainayaaoM 
ka maUlyaaMkna kroMgao Aiptu [na pr
ApnaI iTPpNaI BaI 
p`stut kroMgao.
yah saMixaPt samaIxaa Avasar p`dana krogaI
bahut sao nayao khanaIkaraoM kao ApnaI
klaa inaKarnao ka AaOr khanaI ko mama-
kao gahra[- sao samaJanao ka.
—TIma AiBavyai>

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
sa}dI Arba sao ivaVaBaUYaNa Qar kI kqaa laavaairsa

KaMsato KaMsato Syaamalaala kao inad`adovaI nao kba qapikyaaM dokr saulaayaa ]sao pta hI nahI calaa AaOr ifr ]sanao vahI sapnaa doKa— gaaOrI kccao AaMgaNa kao laIp rhI qaI. saubah kI phlaI ikrNa iKlaI hu[- qaI AaOr znDI tajaa hvaa jaOsao tpo hue ijasma kao sahlaa rhI qaI. dUr khIM maMidr kI GaMiTyaaoM kI Aavaaja vaatavarNa kao saMgaItmaya banaa rhI qaI. 
“Aaja jara jaldI Aanaa , , ,yaad hO naaÆ Aaja AYTmaI ka va`t hO. kao[- ]lTI–saIQaI caIja na Ka laonaa baahr. maOM [ntjaar k$MgaI. ]pvaasa [kTzo taoDoMgao. mauJao ]mmaId hO maaÐ Saairka hmaarI pukar ja$r saunaMogaI. maOMnao tulaa maulaa maoM mannat maaMgaI hO."

°

pirËmaa maoM
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala 
ka AalaoK
vaRht AakaSa
AaOr Aaoslaao¸ naavao- sao
sauroSa caMd` Sau@la 'Sard Aalaaok' Wara
naavao- inavaodna

°

yaU ko maoM ihndI
ko AMtga-t vaod ima~ kI klama sao
hstilaiKt pazaoM sao ihndI &ana p`ityaaoigata tk

°

 Qaaravaaihk maoM
kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa ka 
Agalaa Baaga
dao GaNTo caalaIsa imanaT
ka saf,r

°

iva&ana vaata- maoM
Da gau$dyaala p`dIp ko saaqa iva&ana cacaa-
naOOnaaoTo@naa^laa^jaI 
yaa ifr jaadu[- icaraga  
°

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
tlavaar hI saba kuC hO¸ ]sako ibanaa 
na manauYya ApnaI rxaa kr sakta hO AaOr na inaba-la kI.
—gau$ gaaoivand isaMh

 

AnauBaUit maoM

sa%yanaarayaNa isaMh ko [@yaanabao daoho
dao nayao kiva
AaOr
11 nayaI
kivataeM

saaih%ya samaacaar
AiBavyai> TIma yaU ko maoM 

° ipClao AMkaoM sao°

]pnyaasa maoM
e baI saI DI–rvaInd` kailayaa
°

khainayaaoM maoM
mannaa jaldI Aanaa–dyaanaMd pMaDoya
BaTkavatÉNa BaTnaagar
KuSabaUga,ja,ala ja,Oga,ma
yah tao kao[- Kola na huAa–navanaIt imaEa

°

saMsmarNa maoM
gaaoivand imaEaa ka yaa~a saMsmarNa 
]jaalao kI calatI–daOD,tI lakIr

°

klaadIGaa- maoM  
klaa AaOr klaakar ko
AMtga-t
jahaMgaIr sabaavaalaa ka pircaya
]nako ica~aoM ko saaqa

°

fulavaarI maoM
caaMd taraoM kI duinayaa ko AMtga-t
[laa p`vaIna sao jaanakarI
hmaarI pRqvaI
AaOr khainayaaoM ko AMtga-t 
naIlama jaOna  kI pV kqaa 
icaiD,yaa ranaI

°

pirËmaa maoM

idllaI drbaar 
ko AMtga-t baRjaoSa Sau@laa ka AalaoK 
gaMgaa kI baoTI spona maoM
°

doSa ivadoSa ko AMtga-t 
naopala sao QaIrond` p`omaiYa- ka AalaoK
BaartIya sahyaaoga–isaMcana sao
]va-r naopala

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

AiBanaMdnap~.Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya
 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa