SauYaa ilaip
sahayata

AnauBaUit

1. 8 .2003 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.
hasya vyaMgya

 

 ipClao saPtah

khainayaaoM maoM
sa}dI Arba sao ivaVaBaUYaNa Qar kI kqaa laavaairsa

KaMsato KaMsato Sayaamalaala kao inad`adovaI nao kba qapikyaaM dokr saulaayaa ]sao pta hI nahI calaa AaOr ifr ]sanao vahI sapnaa doKa— gavarI kccao AaMgaNa kao laIp rhI qaI. saubah kI phlaI ikrNa iKlaI hu[- qaI AaOr znDI tajaa hvaa jaOsao tpo hue ijasma kao sahlaa rhI qaI. dUr khIM maMidr kI GaMiTyaaoM kI Aavaaja vaatavarNa kao saMgaItmaya banaa rhI qaI. 
“Aaja jara jaldI Aanaa , , ,yaad hO naaÆ Aaja AYTmaI ka va`t hO. kao[- ]lTI–saIQaI caIja na Ka laonaa baahr. maOM [ntjaar k$MgaI."
°
pirËmaa maoM
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala 
ka AalaoK 
vaRhd AakaSa
AaOr Aaoslaao¸ naavao- sao
sauroSa caMd` Sau@la 'Sard Aalaaok' Wara
naavao- inavaodna
°
yaU ko maoM ihndI
ko AMtga-t vaod ima~ kI klama sao
hstilaiKt pazaoM sao ihndI &ana p`ityaaoigata tk
°
 
Qaaravaaihk maoM
kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa ka 
Agalaa Baaga
dao GaNTo caalaIsa imanaT
ka saf,r

°

iva&ana vaata- maoM
Da gau$dyaala p`dIp ko saaqa iva&ana cacaa-
naOOnaaoTo@naa^laa^jaI 
yaa ifr jaadu[- icaraga  

kqaa mahao%sava 2003
BaartvaasaI ihndI laoKkaoM kI khainayaaoM
ka saMklana
'maaTI kI gaMQa'
°°°
kI gaMQa kI khainayaaM hOM [sa samaya
ivaSva ko jaanao maanao caar ihndI kqaakaraoM
ko pasa.
 jahaM vao na kovala [na khainayaaoM 
ka maUlyaaMkna kroMgao Aiptu [na pr
ApnaI iTPpNaI BaI 
p`stut kroMgao.
yah saMixaPt samaIxaa Avasar p`dana krogaI bahut sao nayao khanaIkaraoM kao ApnaI klaa inaKarnao ka AaOr khanaI ko mama- kao gahra[- sao samaJanao ka.

—TIma AiBavyai>

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao esa Aar hrnaaoT kI khanaI
ibaillayaaM baityaatI hOM

Ammaa ka JagaD,a Sau$ hao gayaa hO. Apna
Aap sao. idyaasalaa[- kI iDibbayaa sao.
iZbarI sao. caUlho maoM ]plaaoM ko baIca zuMsaI
Aaga sao AaOr baahr–BaItr daOD,tI
ibaillayaaoM sao. yahI saba haota hO jaba
Ammaa ]ztI hO. vah caar bajao ko
Aasapasa jaagatI hO. Aaobaro maoM pSau BaI
Ammaa ko saaqa hI ]z jaato hOM. AaMgana maoM
icaiD,yaa kao BaI [saI samaya cahkto saunaa
jaa sakta hO AaOr ibaillayaaoM kI BagadD,
BaI Ammaa ko saaqa Sau$ hao jaatI hO. yah
nahIM maalaUma ik Ammaa phlao jaagatI hO yaa
ik Ammaa kI gaayaoM yaa ik icaiD,yaa yaa
ifr ibaillayaaM.

°

saamaiyakI maoM
tulasaI jayaMtI ko Avasar pr tulasaIdasa ko
vyai>%va AaOr kRit%va sao ek pircaya
hulasaI ko tulasaI

°

saaxaa%kar maoM
]ima-laa iSarIYa kI baatcaIt
ica~a maud\gala
ko saaqa

°

klaadIGaa- maoM
klaa AaOr klaakar ko AMtga-t
jatIna dasa
 
ka pircaya 
]nako ica~aoM ko saaqa

°

fulavaarI maoM
isataraoM kI duinayaa stMBa ko AMtga-t
[laa p`vaIna sao jaanakarI
vaRhspit ga`h
AaOr khainayaaoM maoM 
AMjaila rajagau$ kI majao,dar khanaI
baMTI kI Aa[sËIma

°

saPtah ka ivacaarÑ
AaÐK ko AaMsaU AmaUlya vastu hOM. p`oma
ko¸ kRt&ta ko¸ AanaMd ko¸ duK ko AaOr
pScaatap ko AaMsauAaoM sao hI jaIvana
ka baaga, pnapta hO.
—A&at

 

AnauBaUit maoM

[sa maah ko kiva 
maoM 
saMtaoYa gaaoyala
AaOr
hasya vyaMgya maoM
AiBanava Sau@laa

saaih%ya samaacaar
AiBavyai> TIma yaU ko maoM 

° ipClao AMkaoM sao°

]pnyaasa maoM
e baI saI DI–rvaInd` kailayaa
°
khainayaaoM maoM
caIf, kI davatBaIYma saahnaI
mannaa jaldI Aanaa–dyaanaMd pMaDoya
BaTkavatÉNa BaTnaagar
KuSabaUga,ja,ala ja,Oga,ma
°
hasya vyaMgya maoM mahoSa caMd` iWvaodI ka
cauTIlaa vyaMgya
p sao paoTa
°
Aaja isarhanao maoM AmarIk isaMh dIp ka khanaI saMga`h caaMdnaI hUM maOM ka pircaya 
°

rsaao[- Gar maoM 'SaakaharI maugala[- ka mast ja,ayaka' ko AMtga-t AalaU dao Pyaaja,a
°
yaU ko maoM ihndI ko AMtga-t vaod ima~ kI
klama sao
hstilaiKt pazaoM sao ihndI &ana
p`ityaaoigata tk
°
 
Qaaravaaihk maoM kRYNa ibaharI kI Aa%makqaa ka Agalaa Baaga
dao GaNTo caalaIsa imanaT ka saf,r
°
iva&ana vaata- maoM
Da gau$dyaala p`dIp sao iva&ana cacaa-
naOOnaaoTo@naa^laa^jaI yaa ifr jaadu[- icaraga
°
saMsmarNa maoM gaaoivand imaEaa ka yaa~a
saMsmarNa
]jaalao kI calatI–daOD,tI lakIr
°

pirËmaa maoM

idllaI drbaar 
ko AMtga-t baRjaoSa Sau@laa ka AalaoK 
gaMgaa kI baoTI spona maoM
°
laMdna patI ko AMtga-t SaOla Aga`vaala 
ka AalaoK
vaRhd AakaSa
°
AaOr Aaoslaao¸ naavao- sao sauroSa caMd` Sau@la
'Sard Aalaaok' Wara
naavao- inavaodna
Ñ°Ñ

Ñnayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM.


 

AapkI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM 

Aaja isarhanao.AaBaar.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeMM.gaaOrvagaaqaa.Gar–pirvaar
dao pla
.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk
.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk- .hasya vyaMgya
 

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai>gat AiBa$ica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko sava-aiQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na     
-|-       sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
tknaIkI sahyaaoga :p`bauw kailayaa -|- saaih%ya saMyaaojana :baRjaoSa kumaar Sau@laa