SauYaa ilaip sahayata  °  laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit

24. 5. 2006

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
maatR idvasa ivaSaoYaaMk ko Avasar pr

saamaiyakI maoM
raocak tqyaaoM ko saaqa Abau-da AaohrI ka
ek idna maaM ko ilae

°

saMsmarNa maoM
p`#yaat laoiKka caMd`kaMta kI smaRityaaM
doKnaa¸ jaananaa AaOr haonaa

°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
rajaond` maaohna i~vaodI 'baMQau' kI laGaukqaa
maaM…Ñ maaM…ÑÑ

°

klaa dIGaa- maoM
BaartIya klaakaraoM kI tUilaka sao
maaM ko ivaiBanna $p

°

khainayaaoM maoM
Baart sao igairraja ikSaaor kI khanaI
maaM AakaSa hO

]sa Aavaaja, nao na ]sao Élaayaa AaOr na Drayaa pr sahmaa ja,$r idyaa. maaM kao Apnaa izkanaa Kaojanaa pD,a. baoTI baIcaaoMbaIca AkolaI qaI. baap pasa qaa. laoikna baccao ko ilae ipta iktnaa BaI baD,a hao iktnaa BaI Sai@tSaalaI hao maaM ko maukabalao tba tk nagaNya rhta hO jaba tk [tr karNaaoM sao vah ipta kI ivaiSaYTta kao svaIkar krnao laayak nahIM haota. baccaa khta qaa mauJao maaM caaihe. ipta khta qaa maaM baImaar hO. ]sakI samaJa maoM nahIM Aata qaa kaOna baImaar hO. QaIro–QaIro baccao nao Apnao AMdr dao Gar banaa ilae. AMdr vaalaa maaM kao do idyaa. baahr vaalaa ipta ko ilae rK ilayaa. jaba ipta Aato tao baccaa pUCta¸ "papa¸ @yaa maaM kBaI nahIM AaegaIÆ"
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao ?iYa kumaar Samaa- kI khanaI
zMUz

hmaoSaa kI trh Aaja BaI Samaa- jaI ko Gar sao
]nako Top irkaD-r pr baja rhI gaaya~I maM~ kI maQaur Qauna tqaa }Mcao svaraoM maoM hro ÌYNa ka jaap Samaa- jaI Wara badstUr jaarI qaa. yah pircaayak qaa ik Baaor ka Aagamana hao cauka hO. Samaa- jaI BaI pUrI trh laOsa haokr haqa maoM C,DI lao tOyaar qao saubah kI saOr ko ilae. nanha rahula BaI Apnao icarpiricat AMdaja, maMo Apnao baabaa ko saaqa tOyaar qaa. yaVip saubah kI saOr sao ]saka kao[- laonaa¹donaa nahIM qaa¸ vah tao jaata qaa¸ da} jaI hlavaa[- kI garmaa¹garma kcaaO,DI ko ilae. Aagao¹Aagao rahula AaOr pICo ]sako baabaa. Aaja ifr Samaa- jaI ]sa zUMz ko saamanao jaakr Éko AaOr ApnaI CD,I kao ]sako saaqa iTkakr vyaayaama krnao lagao. 

°

hasya vyaMgya maoM
AiBarMjana kumaar ka AalaoK
jaba maOnao AadmaI naama ka ku<aa palaa

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI pD,tala
laD,ikyaaM laD,kaoM saI nahIM haotIM

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ko saaqa AMtrjaala pr
ihMdI ko baZ,to kdma

°

saaih%ya samaacaar maoM
Asagar vajaaht evaM gaaoivaMd Samaa- kao
kqaa yaUºkoº sammaana 2006

 saPtah ka ivacaar
puÉYa hO kutUhla va p`Sna AaOr s~I hO ivaSlaoYaNa¸ ]<ar AaOr saba baataoM ka samaaQaana. —jayaSaMkr p`saad

 

kivataAaoM¸ iSaSaugaItaoM¸ nayaI hvaa
AaOr
xaiNakaAaoM maoM
paMca nayao kiva Zor saI nayaI rcanaaAaoM ko saaqa

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
bauQavaar ka idna–gaurmaIt baodI
QaUp ko mausaaiÔr – mauSar-Ô Aalama ja,aOk,I
saola – [laa p`saad
Aba khaM jaaAaogao – e Asafla
jaobaktro – BaUpond` kumaar dvao
ToZ,I ]MgalaI AaOr GaI – jayanaMdna
°


hasya vyaMgya maoM
taohÔa TmaaTraoM ka–manaaohr purI
fOSana Saao maoM , , ,–Saas~I ina%yagaaopala kTar
hmaaro ptlaU Baa[-–naIrja i~pazI
[tnao pdk kOsaoÆ–gaurmaIt baodI

°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
Kola elapIema–saIpIema ka

°

naaTk maoM
imailaMd itKo ko naaTk ka AMitma Baaga
ifr dIp jalaogaa

°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
Ap`Ola mahInao ko ica{aoM pr

°

p`kRit maoM
gaurmaIt baodI idKa rho hOM
kaMTaoM maoM iKlata saaOMdya-
°

naaTk maoM
dao ikstaoM maoM imailand itKo ka naaTk
ifr dIp jalaogaa
°

fulavaarI maoM
lailat kumaar sao jaanakarI kI baatoM
Amaoirka¸ kOnaoDa¸ maoi@sakao

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org