laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


19.  12.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
manaaohr purI kI klama sao
gaaolagaPpo maoM Saraba

°

Aaja isarhanao maoM
Saas~I ina%yagaaopala kTaro ka vyaMgya saMga`h
naalaayak haonao ka sauK

°

dRiYTkaoNa maoM
Ajaya ba`hmaa%maja ka AalaoK
hma hI hOM ihMdU AaOr maulasalamaana

°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
hvaa @yaaoM bahtI hO

°

khainayaaoM maoM
yaU esa e sao sauYama baodI kI khanaI
kalaa ilabaasa

ApnaI jaD,aoM kI phcaana kI ija&asaa BaI kao[- nayaI baat tao nahIM. haM vah isaÔ- saMvaodnaSaIla yauvak–yauvaityaaoM maoM hI haotI hO. AaOr Ananyaa kI saMvaodnaSaIlata tao ]sako caohro sao hI Jalak jaatI qaI , , ,bahut kaomala¸ KUba GanaI saaMvalaI
%vacaa AaOr gahrI–gaMBaIr baohd [MToMsa AaMKoM. doKnao maoM bahut sauMdr nahIM qaI pr ]na AaMKaoM kI iSa_t AaOr %vacaa ko saaMvalaopna maoM ek trh kI launaa[- ]sao bahut AakYa-k banaa dotI qaI. bahut matlaba ko savaala pUCtI qaI AaOr falatU baat ekdma nahIM. ifr BaI BaartIya maUla ko Anya AmaorIkI ivaVaiqa-yaaoM sao kuC Alaga nahIM dIKtI qaI vah , , ,]nhIM kI trh AmarIkI phnaavaa¸ taOr–trIko¸ baatcaIt ka lahjaa AaOr KuSaimaja,aja,.

°°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao narond` maaOya- kI khanaI
[cCamaR%yau

pI ,jaI ,ko irja,lT ko saaqa hI mauJao sToTsa ko ilae caansa imala gayaa. iptajaI sao maOMnao baat kI tao ]nhaoMnao sahYa- sahmait do dI. ifr ]na idnaaoM farona irTna- Da^@Tr ka Ëoja, qaa. ikMtu vahaM vyast ija,MdgaI maoM fMsakr maOM irTna- BaUla gayaa AaOr kovala 'Ëoja,' ko Aasa–pasa GaUmata rha. [saI baIca sahyaaogaI naOMsaI sao ivavaah kr ilayaa. naOMsaI vahaM s~I raoga ivaSaoYa& qaI. Sahr ko saBaI pMjaabaI–gaujaratI pirvaaraoM sao ihMdI maoM hI baat krtI qaI. yah ]nhoM baD,a AcCa lagata. halaaMik vao svayaM baocaaro ihMdI sao [tnao piricat nahIM rh gae qao. ihMdustana maoM rhto hue BaI pMjaabaI¸ gaujaratI ]nakI maatRBaaYaa qaI ijasako maaQyama sao ivadoSaaoM maoM basanao ko ilae AMga`oja,I
]nhaoMnao saIK laI qaI.

°

hasya vyaMgya maoM
Da^ AiKlaoSa baacao- kI samasyaa
JaUz ko naamakrNa

°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
hirvallaBa kumaar kI rcanaa
bauSSaT-

°

Gar pirvaar maoM
palatU pSau : Baavanaa kuMAr ko sauJaava
CaoTa–saa pPpU

°

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
saba sabja,I pulaava
°

 saPtah ka ivacaar
Eawa AaOr ivaSvaasa eosaI jaD,I baUiTyaaM hOM ik jaao ek baar Gaaola kr pI laota hO vah caahnao pr maR%yau kao BaI pICo Qakola dota hO.—AmaRtlaala naagar

 

navavaYa- ko War Kulanao kI p`tIxaa maoM
nava vaYa- mahao%sava
ka p`arMBa
p`itidna Zor saI
nava vaYa- kivataAaoM
ko saaqa

taja,a ihMdI icaT\zaoM ko saaraMSa
naard sao

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
maainalaa kI yaaoiganaI–mahoSacaMd` iWvaodI
babalaU–baccana isaMh
tar–Da^ p`itBaa sa@saonaa
panaI–manamaaohna sarla
iZbarI Ta[T – tojaond` Samaa-
hvaaGar – Da^ hirsaumana ibaYT
°

hasya vyaMgya maoM
bauiwjaIvaI banaama bauwUjaIvaI–rajaond` %yaagaI
vao baccao , , ,–Saas~I ina%yagaaopala kTaro
Apuna Aajakla , , ,– gaurmaIt baodI
iËkoT ko baaro maoM–Da^ ,iSavadova manhasa

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ko saaqa
Aa^Ô–laa[na Kaoja vaobaa$ sao
°

iva&ana vaata- maoM
[ithasa ko JaraoKo sao iva&ana ka kmaala
idllaI ka laaOhstMBa
°

saaih%ya samaacaar maoM
ivaSva ko hr kaonao sao [sa maah ko
nayao samaacaar
°

saaih%yak inabaMQa maoM
dovaoMd` dovaoSa ka AalaoK
baala–pi~kaAaoM kI BaUimaka
°

pva- pircaya maoM
Da jagadISa vyaaoma idKa rho hOM
baala saaih%ya ka kond` laaok saaih%ya
°

iflma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
baccaaoM ka iflma saMsaar

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org